Uredba o uvjetima i postupku ostvarivanja carinskih i poreznih olakšica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

NN 19/2010 (10.2.2010.), Uredba o uvjetima i postupku ostvarivanja carinskih i poreznih olakšica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

445

Na temelju članka 60. stavka 9. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 174/2004, 92/2005, 2/2007, 107/2007, 65/2009 i 137/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. veljače 2010. godine donijela

UREDBU

O UVJETIMA I POSTUPKU OSTVARIVANJA CARINSKIH I POREZNIH OLAKŠICA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se uvjeti i postupak ostvarivanja carinskih i poreznih olakšica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: hrvatski branitelji) i članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: članovi obitelji hrvatskog branitelja), najviša vrijednost osobnog automobila kojeg uvoze hrvatski branitelji i članovi obitelji hrvatskog branitelja uz carinske i porezne olakšice, uvjeti za naknadni obračun i plaćanja carine, posebnog poreza, poreza na dodanu vrijednost kojih su bili oslobođeni hrvatski branitelji i članovi obitelji hrvatskih branitelja pri korištenju carinskih i poreznih olakšica.

Članak 2.

Korisnici carinskih i poreznih olakšica iz članaka 60. i 61. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (u daljnjem tekstu: Zakon) su:

1) pri uvozu osobnih automobila:

a) Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) kada nabavlja osobni automobil s ugrađenim prilagodbama koji dodjeljuje u vlasništvo HRVI iz Domovinskog rata s oštećenjem organizma 100% I. skupine,

b) HRVI iz Domovinskog rata od II. do IV. skupine oštećenja organizma, koje ima za posljedicu oštećenje funkcije ekstremiteta ili oštećenje vida, te

c) bračni drug, punoljetna djeca i roditelji smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja.

2) HRVI iz Domovinskog rata pri unosu, uvozu ili dobivanju iz inozemstva ortopedskih i drugih pomagala koja su izravan nadomjestak tjelesnih organa, odnosno oštećenih tjelesnih organa, te njihovih rezervnih dijelova i potrošnog materijala za ta pomagala.

3) pri uvozu strojeva i opreme za obavljanje gospodarske djelatnosti odnosno samostalne profesionalne djelatnosti, sukladno posebnim propisima za obavljanje odnosne djelatnosti (u daljnjem tekstu: opreme za obavljanje djelatnosti), nezaposleni:

a) HRVI iz Domovinskog rata,

b) dragovoljac iz Domovinskog rata,

c) hrvatski branitelj,

d) član obitelji hrvatskog branitelja.

Carinske i porezne olakšice pri uvozu opreme za obavljanje djelatnosti ne mogu koristiti HRVI iz Domovinskog rata koji imaju status korisnika mirovine ili korisnika nadoknade po osnovi smanjene radne sposobnosti za razdoblje dok se nadoknada isplaćuje, ako ta prava ostvaruju temeljem odredaba posebnih propisa koji se primjenjuju na hrvatske branitelje.

Članak 3.

Potvrdu o statusu korisnika carinskih i poreznih olakšica pri uvozu osobnih automobila izdaje nadležni ured državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba prema mjestu prebivališta korisnika olakšice, i to za:

a) HRVI iz Domovinskog rata I. skupine sa 100% oštećenja organizma,

b) HRVI iz Domovinskog rata II. do IV. skupine oštećenja organizma, te

c) bračnog druga, punoljetnu djecu i roditelje smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja.

Potvrdu o statusu korisnika carinskih i poreznih olakšica pri uvozu opreme za obavljanje djelatnosti izdaje:

a) Ministarstvo obrane: nadležna ustrojbena jedinica Ministarstva obrane,

b) Ministarstvo unutarnjih poslova: ustrojbena jedinica u sjedištu Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno policijska uprava mjesno nadležna prema prebivalištu korisnika olakšica, te

c) nadležni ured državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba prema mjestu prebivališta korisnika.

Tijela iz stavaka 1. i 2. ovog članka obvezatna su voditi evidenciju o izdanim potvrdama o statusu korisnika carinskih i poreznih olakšica.

OSTVARIVANJE OLAKŠICA PRI UVOZU OSOBNIH AUTOMOBILA

Članak 4.

Potvrdom iz članka 3. stavka 1. točke a) ove Uredbe utvrđuje se status korisnika carinskih i poreznih olakšica pri uvozu osobnih automobila za HRVI iz Domovinskog rata I. skupine sa 100% oštećenja organizma, te navodi način ostvarivanja tih olakšica.

Carinske i porezne olakšice HRVI iz Domovinskog rata I. skupine sa 100% oštećenja organizma ostvaruju se pri uvozu osobnog automobila s ugrađenim prilagodbama od strane Ministarstva.

Na prijenos osobnog automobila kojeg Ministarstvo daje u vlasništvo korisniku olakšica ne plaća se carina, posebni porez i porez na dodanu vrijednost.

Članak 5.

Potvrdom iz članka 3. stavka 1. točke b) ove Uredbe utvrđuje se:

a) status korisnika olakšice kao HRVI iz Domovinskog rata II. do IV. skupine oštećenja organizma,

b) postotak oštećenja organizma, te

c) činjenica da utvrđeno oštećenje organizma ima za posljedicu oštećenje funkcije ekstremiteta ili oštećenje vida.

Smatra se da oštećenje organizma HRVI iz Domovinskog rata II. do IV. skupine ima za posljedicu oštećenje funkcije ako u ukupnom oštećenju organizma postoji:

a) oštećenje funkcije ekstremiteta s najmanje 30%, ili

b) oštećenje kralježnice ili drugih organa čije oštećenje utječe na funkciju ekstremiteta, koje ima za posljedicu funkcionalno oštećenje istih od najmanje 30%, te

c) oštećenje vida s najmanje 30%.

Činjenica da utvrđeno oštećenje organizma ima za posljedicu oštećenje funkcije ekstremiteta ili oštećenje vida utvrđuje se na temelju nalaza i mišljenja drugostupanjskog liječničkog povjerenstva osnovanog sukladno propisima o pravima hrvatskih branitelja.

Članak 6.

Potvrdom iz članka 3. stavka 1. točke c) ove Uredbe utvrđuje se status korisnika carinskih i poreznih olakšica pri uvozu osobnog automobila za bračnog druga, punoljetnu djecu i roditelje smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestalog hrvatskog branitelja.

Članak 7.

Uz zahtjev za ostvarivanje carinskih i poreznih olakšica pri uvozu osobnih automobila, nadležnoj carinarnici podnosi se izvornik potvrde nadležnog ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno nadležnoga upravnog tijela Grada Zagreba o statusu korisnika olakšice.

Članak 8.

Na temelju podataka iskazanih u prihvaćenoj carinskoj deklaraciji za puštanje robe u slobodan promet, nadležna ustrojstvena jedinica Ministarstva unutarnjih poslova u prometnu dozvolu osobnog automobila uvezenog uz predmetnu carinsku i poreznu olakšicu upisuje bilješku: »Zabrana otuđenja po propisima o HB, do **.**.**** godine«.

Pri izračunu i upisu datuma iz stavka 1. ovog članka, mjerodavan je dan i mjesec prihvaćanja carinske deklaracije kojom se odnosni osobni automobil pušta u slobodan promet, a kao godina upisuje se godina iz rješenja uvećana za četiri.

Članak 9.

Ostvarivanje carinskih i poreznih olakšica prema članku 60. stavcima 2. i 3. Zakona, primjenjuje se na carinsku vrijednost osobnog automobila iz tarifnog broja 87.03 Carinske tarife do najviše 20.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Ukoliko korisnik olakšica iz članka 60. stavaka 2. i 3. Zakona uvozi osobni automobil kojemu je carinska vrijednost viša od iznosa navedenog u stavku 1. ovoga članka, na razliku iznad navedenog iznosa obračunavaju se i plaćaju uvozna davanja.

Motornim vozilom pri korištenju carinskih i poreznih olakšica prema članku 61. stavku 2. Zakona smatraju se osobni automobili, motorna vozila za kombinirani prijevoz robe i osoba, terenski automobili, kao i druga motorna vozila iz Poglavlja 87. Carinske tarife koji neposredno služe za obavljanje registrirane djelatnosti neovisno o tipu ili obujmu cilindra motora.

OSTVARIVANJE OLAKŠICA PRI UVOZU ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA

Članak 10.

Carinske i porezne olakšice pri unosu, uvozu ili dobivanju iz inozemstva ortopedskih i drugih pomagala, te rezervnih dijelova i potrošnog materijala za ta pomagala, HRVI iz Domovinskog rata ostvaruju u postupku uvoznog carinjenja.

Pri ostvarivanju carinskih i poreznih olakšica iz stavka 1. ovog članka nadležnoj carinarnici prilaže se:

a) ovjeren preslik konačnog rješenja o priznavanju statusa HRVI iz Domovinskog rata, te

b) ovjeren preslik nalaza i mišljenja ovlaštenog liječnika specijalista, s preporukom za korištenje odgovarajućeg pomagala.

OSTVARIVANJE OLAKŠICA PRI UVOZU STROJEVA I OPREME ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Članak 11.

Djelatnošću mjerodavnom za ostvarivanje carinskih i poreznih olakšica iz članka 61. stavka 2. Zakona, smatra se:

a) samostalno obavljanje gospodarske djelatnosti,

b) samostalna profesionalna djelatnost koju osobno obavlja korisnik olakšica,

c) registrirana djelatnost trgovačkog društva ili druge pravne osobe u većinskom vlasništvu korisnika olakšica (najmanje 51%), te

d) obavljanje poljoprivredne djelatnosti u obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (kućanstvu) ukoliko je poljoprivreda jedina djelatnost.

Članak 12.

Strojevima i opremom pri ostvarivanju carinskih i poreznih olakšica hrvatskih branitelja i članova obitelji hrvatskih branitelja, smatraju se:

a) strojevi, uređaji i alat, te instalacijski materijal neophodan za njihovo stavljanje u funkciju,

b) sanitarna, sigurnosna i druga oprema, instalacijski materijal, te namještaj namijenjen opremanju poslovnih prostora koji će se rabiti za obavljanje djelatnosti,

c) žive životinje koje se nabavljaju kao matično (osnovno) stado ili jato kod obavljanja djelatnosti stočarstva,

d) sadnice voćaka, ukoliko su namijenjene za obavljanje djelatnosti voćarstva,

e) osobni automobili namijenjeni za obavljanje taksi prijevoza, rent a car djelatnosti, obuku vozača u auto školama, kao i terenska ili kombi vozila u izravnoj funkciji obavljanja djelatnosti razminiranja terena, te

f) ostala motorna vozila za prijevoz robe i putnika, potrebna za obavljanje odnosne gospodarske ili druge djelatnosti.

Carinske i porezne olakšice hrvatskih branitelja i članova obitelji hrvatskih branitelja mogu se koristiti za uvoz strojeva i opreme za obavljanje djelatnosti u vrsti i količini potrebnoj za obavljanje gospodarske djelatnosti odnosno samostalne profesionalne djelatnosti utvrđene obrtnicom ili drugim odgovarajućim aktom o registraciji djelatnosti.

Rabe li se carinske i porezne olakšice pri uvozu opreme za obavljanje djelatnosti pravne osobe u kojoj su osobe iz članka 61. stavka 2. Zakona većinski vlasnici, za određivanje vrste i količine strojeva i opreme koji se mogu uvesti mjerodavna je narav registrirane djelatnosti trgovačkog društva, odnosno druge pravne osobe za čije obavljanje će se oprema rabiti.

Članak 13.

Zahtjev za ostvarivanje carinskih i poreznih olakšica pri uvozu opreme za obavljanje djelatnosti podnosi se carinarnici mjesno nadležnoj prema prebivalištu korisnika.

Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se:

1) potvrda nadležnog ministarstva o statusu korisnika olakšica kao dragovoljca iz Domovinskog rata ili hrvatskog branitelja, potvrda nadležnog ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno nadležnog upravnog tijela Grada Zagreba o statusu korisnika olakšice kao člana obitelji hrvatskog branitelja odnosno o statusu korisnika olakšice kao HRVI iz Domovinskog rata, u izvorniku,

2) isprava Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti korisnika olakšice,

3) pisana izjava o nekorištenju predmetnih olakšica,

4) isprava o pravnom statusu korisnika olakšica kao poduzetnika u svrhu obavljanja djelatnosti za koju se oprema uvozi, i to:

a) rješenje ili drugi odgovarajući akt ovlaštenog upravnog ili drugog tijela o obavljanju gospodarske ili samostalne profesionalne djelatnosti, ili ispunjavaju uvjeta za njeno obavljanje, ili

b) rješenje ili izvadak iz registra nadležnog Trgovačkog suda s upisanom djelatnošću za čije obavljanje se oprema namjerava rabiti, ili

c) izvadak iz zemljišnih knjiga, katastarskih evidencija ili druga odgovarajuća isprava o raspolaganju s poljoprivrednim zemljištem za čiju obradu će se koristiti oprema koja se uvozi uz carinske i porezne povlastice,

5) obrazloženje o gospodarskoj opravdanosti ulaganja u strojeve i opremu, koja se namjerava uvesti uz carinske i porezne olakšice hrvatskih branitelja i članova obitelji hrvatskih branitelja i učinaka toga ulaganja, te

6) popis opreme koja se uz carinske odnosno porezne olakšice uvozi za obavljanje određene djelatnosti (u dva primjerka), s naznakom tarifnog broja i trgovačkog naziva robe prema Carinskoj tarifi, naznakom količine, te ukupne vrijednosti robe koja se uvozi uz navedene olakšice.

Uvozi li se oprema za ostvarivanje carinskih i poreznih olakšica za obavljanje djelatnosti pravne osobe u većinskom vlasništvu korisnika olakšica, uz zahtjev se prilaže i pisana izjava, ovjerena kod javnog bilježnika, kojom pravna osoba solidarno s korisnikom olakšice odgovara u slučaju nastanka obveze naknadnog obračuna i plaćanja carinskog i poreznog duga za uvezenu opremu.

Uvozi li se temeljem carinskih i poreznih olakšica oprema za obavljanje djelatnosti u vrijednosti većoj od 400.000 kuna ili za obavljanje djelatnosti pravne osobe u većinskom vlasništvu korisnika olakšica, umjesto obrazloženja iz stavka 2. točke 5) ovog članka, uz zahtjev za ostvarivanje olakšica podnosi se elaborat o gospodarskoj opravdanosti i učinkovitosti ulaganja u opremu koja se namjerava uvesti.

Članak 14.

U postupku donošenja rješenja o ostvarivanju carinskih i poreznih olakšica hrvatskih branitelja pri uvozu opreme za obavljanje djelatnosti, nadležna carinarnica vodi računa o usklađenosti strukture i količine opreme iz podnijete liste opreme s vrstom djelatnosti koju namjerava obavljati korisnik olakšice.

Rok za ostvarivanje carinskih i poreznih olakšica carinarnica određuje sukladno navodima iz zahtjeva korisnika olakšica, ne duži od dvije godine.

Smatra li nadležna carinarnica da okolnosti iz stavka 1. ovog članka nisu u podnijetim ispravama u potrebnoj mjeri obrazložene, zatražit će dopunu obrazloženja ili podnošenja drugih isprava, a po potrebi će provesti i usmenu raspravu.

U slučaju dvojbe o postojanju usklađenosti iz stavka 1. ovog članka, nadležna carinarnica zatražit će i mišljenje Središnjeg ureda Carinske uprave, te Ministarstva.

Članak 15.

Nadležna carinarnica povodom zahtjeva za ostvarivanje carinskih i poreznih olakšica pri uvozu opreme za obavljanje djelatnosti donosi rješenje kojim se utvrđuje:

a) korisnik olakšica (ime i prezime i adresa),

b) djelatnost za čije obavljanje će se oprema rabiti,

c) identifikacijski podaci o samostalnoj djelatnosti, odnosno trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi putem koje će se djelatnost obavljati,

d) vrijednost robe koja se može uvesti po osnovi predmetnog rješenja,

e) rok za ostvarivanje olakšice, u pravilu ne kraći od jedne godine,

f) lista opreme za obavljanje djelatnosti, koja se uvozi iz inozemstva (redni broj, tarifni broj prema Carinskoj tarifi, trgovački naziv, količina, te ukupna vrijednost),

g) zabrana otuđenja uvezene robe uz olakšice osoba iz članka 61. stavka 2. Zakona prije isteka roka od četiri godine od dana uvoza, bez prethodnog namirenja neplaćene svote carine i poreza na dodanu vrijednost, te

h) rok od šest mjeseci za podnošenje dokaza (prijave) o zaposlenosti korisnika olakšice kod oblika gospodarske djelatnosti iz članka 11. ove Uredbe.

Koristi li se uvezena oprema za obavljanje djelatnosti pravne osobe u većinskom vlasništvu korisnika olakšica, u rješenju se obvezatno naznačuje i status ove osobe kao carinskog dužnika u slučaju naknadnog obračuna i plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost.

Članak 16.

Nadležna carinarnica može uz obrazloženi zahtjev korisnika carinskih i poreznih olakšica:

a) odobriti promjenu strukture strojeva i opreme u okviru iste ili proširene djelatnosti, te povećanje odobrene vrijednosti opreme koja se uvozi do 30%, ili

b) jednokratno produžiti rok za ostvarivanje predmetne olakšice, najduže za prvotno određeno razdoblje.

Članak 17.

Ako je posjedovanje opreme koja se uvozi uvjet za ishođenje akta za obavljanje djelatnosti, korisnik carinskih i poreznih olakšica uz zahtjev za ostvarivanje olakšice podnosi i potvrdu ovlaštenog tijela o ispunjavanju drugih propisima utvrđenih uvjeta za obavljanje odnosne djelatnosti.

Nadležna carinarnica, temeljem zahtjeva iz stavka 1. ovog članka, donijet će privremeno rješenje o ostvarivanju predmetne carinske i poreznih olakšica, uz naznaku roka za dostavu isprave o registraciji djelatnosti i izvješća o početku obavljanja djelatnosti.

Ako korisnik olakšice ne dostavi dokaze u određenom roku iz stavka 2. ovog članka, nadležna carinarnica će poništiti rješenje o ostvarivanju carinskih i poreznih olakšica i odbiti zahtjev korisnika za ostvarivanje tih olakšica, te izvršiti obračun i provesti naplatu carine i poreza na dodanu vrijednost.

Ako korisnik olakšice ne dostavi dokaz o zaposlenosti, sukladno roku iz članka 15. stavka 1. točke h) ove Uredbe, nadležna carinarnica postupit će sukladno članku 20. stavku 2. ove Uredbe.

Članak 18.

Pri uvozu opreme carinarnica donosi skraćeno rješenje o oslobađanju od plaćanja carine u obliku bilješke na podnijetoj carinskoj deklaraciji za puštanje robe u slobodan promet, a na izvorniku rješenja iz članka 15. ove Uredbe, uz odgovarajući stavak liste opreme, bilješkom naznačuje carinarnicu i carinsku ispostavu uvoznog carinjenja robe, broj i datum podnošenja carinske deklaracije, te vrijednost robe koja je uvezena u valuti.

Kopija ili preslik prihvaćene carinske deklaracije iz stavka 1. ovog članka odlaže se u spis, odnosno dostavlja carinarnici koja je donijela rješenje o ostvarivanju predmetnih olakšica.

Članak 19.

Carinarnica koja je donijela rješenje o ostvarivanju carinskih i poreznih olakšica hrvatskih branitelja i članova obitelji hrvatskih branitelja, vodi evidenciju o ostvarivanju carinskih i poreznih olakšica putem odlaganja carinskih deklaracija za uvezenu stranu robu u predmetni spis.

Nadležna carinarnica, u suradnji s Ministarstvom, prema potrebi provodi reviziju postupka ostvarivanja olakšica, sukladno carinskim propisima.

NAKNADNI OBRAČUN I PLAĆANJE NEPLAĆENIH SVOTA CARINE I POREZA

Članak 20.

Korisnik carinske odnosno poreznih olakšica koji osobni automobil ili opremu za obavljanje djelatnosti, uvezene uz carinske i porezne olakšice hrvatskih branitelja članova obitelji hrvatskih branitelja namjerava prodati, darovati, ustupiti drugome na korištenje ili upotrebu ili predati u zalog ili na drugi način otuđiti ili predati na korištenje ili upotrebu drugome prije isteka četiri godine od dana ostvarivanja olakšica, obvezan je prethodno nadležnoj carinarnici podnijeti zahtjev kojim će zatražiti obračun i platiti carinu, posebni porez i porez na dodanu vrijednost, kojih je bio oslobođen pri uvozu.

Naknadni obračun i plaćanje carine, posebnog poreza i poreza na dodanu vrijednost prema stavku 1. ovog članka obavlja se prema carinskim propisima.

Za razdoblje od donošenja rješenja o oslobođenju od plaćanja carine, posebnog poreza i poreza na dodanu vrijednost do donošenja rješenja nadležne carinarnice sukladno zahtjevu iz stavka 1. ovog članka, ne obračunava se i ne plaća kamata.

EVIDENCIJA O OSTVARIVANJU OLAKŠICA

Članak 21.

Evidencija o ostvarivanju prava na carinske i porezne olakšice iz članaka 60. i 61. Zakona vodi se putem sustava za računalnu obradu podataka Carinske uprave.

Na temelju evidencije iz stavka 1. ovog članka Carinska uprava tromjesečno izvješćuje Ministarstvo o broju i strukturi korisnika i opsegu ostvarivanja carinskih i poreznih olakšica.

Na temelju zahtjeva Ministarstva, Carinska uprava podnosi pojedinačno ili grupno izvješće o ostvarivanju carinskih i poreznih olakšica hrvatskih branitelja i članova obitelji hrvatskih branitelja.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 22.

Carinski postupci započeti prema propisima koji su važili do stupanja na snagu ove Uredbe, a nisu okončani rješenjem, završit će se po odredbama ove Uredbe.

Članak 23.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o uvjetima i postupku ostvarivanja carinskih i poreznih olakšica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 12/2005 i 68/2005).

Članak 24.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 413-04/10-01/01

Urbroj: 5030121-10-1

Zagreb, 4. veljače 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.