Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2010. godini

NN 19/2010 (10.2.2010.), Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2010. godini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

456

Na temelju članka 58.a Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 106/1999, 117/2001, 96/2003, 174/2004 i 38/2009), a u svezi s člancima 45. i 45a. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 117/93, 69/97, 33/2000, 73/2000, 127/2000, 59/2001, 107/2001, 117/2001, 150/2002, 147/2003, 132/2006, 26/2007 i 73/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. veljače 2010. godine donijela

ODLUKU

O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE REDOVITE DJELATNOSTI JAVNIH VATROGASNIH POSTROJBI U 2010. GODINI

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se minimalni financijski standardi za decentralizirano financiranje rashoda za zaposlene, te materijalne i financijske rashode u 2010. godini.

II.

Grad Zagreb, gradovi i općine koji su osnivači i suosnivači te financiraju javnu vatrogasnu postrojbu, osiguravaju sredstva rashoda za zaposlene, te sredstva za materijalne i financijske rashode.

III.

Minimalni financijski standard za javne vatrogasne postrojbe utvrđen je na razini sredstava za financiranje redovne djelatnosti zaposlenika na poslovima vatrogastva ostvarenih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 1999. godinu (za 2.157 vatrogasaca u javnim vatrogasnim postrojbama na dan početka primjene Zakona o vatrogastvu, »Narodne novine«, broj 106/1999), što u 2010. godini iznosi 334.673.351 kn, za financiranje rashoda iz točke I. ove Odluke, decentralizirane na osnivače i suosnivače javnih vatrogasnih postrojbi.

Rashodi za zaposlene u javnim vatrogasnim postrojbama su:

– plaće,

– ostali rashodi za zaposlene,

– doprinosi na plaće.

Materijalni rashodi za javne vatrogasne postrojbe su:

– naknade troškova zaposlenima,

– rashodi za materijal i energiju,

– rashodi za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, obvezni i preventivni zdravstveni pregledi i računalne usluge),

– ostali nespomenuti rashodi – premije osiguranja.

Financijski rashodi za javne vatrogasne postrojbe su:

– ostali financijski rashodi – bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate.

IV.

Podloge za utvrđivanje ukupne visine materijalnih i financijskih rashoda u 2010. godini su:

– procijenjeni rashodi za naknade troškova zaposlenima,

– procijenjeni rashodi za materijal i energiju,

– procijenjeni rashodi za usluge,

– procijenjeni rashodi za ostale financijske rashode.

Podloge za utvrđivanje računske projekcije ukupne visine rashoda za plaće i doprinose za plaće za zaposlene u 2010. godini su:

– sredstva za financiranje redovne djelatnosti zaposlenika javnih vatrogasnih postrojbi koja su bila realizirana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 1999. godinu (za 2.157 vatrogasaca u javnim vatrogasnim postrojbama na dan početka primjene Zakona o vatrogastvu, »Narodne novine«, broj 106/1999), a prema propisima koji su bili na snazi do dana početka primjene spomenutog Zakona,

– Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2010. – 2012., klase: 400-06/09-01/386, urbroja: 513-05-01/09-4, od 28. rujna 2009. godine.

V.

Kriteriji i mjerila za utvrđivanje visine rashoda za zaposlene, materijalne i financijske rashode u 2010. godini su:

– broj stanovnika i razmjerno pripadajući broj turista na području osnivača i suosnivača javne vatrogasne postrojbe (indeksirano za broj stanovnika osnivača putem broja noćenja turista na razini županije), za 10/100 ukupnog iznosa;

– površina (km²) područja osnivača i suosnivača javne vatrogasne postrojbe, za 5/100 ukupnog iznosa;

– potencijalna površina djelovanja javne vatrogasne postrojbe (odnos stvarne površine područja osnivača i suosnivača i izračunate površine za doseg u roku od 10 min, pri brzini vozila od 50 km/h), za 5/100 ukupnog iznosa;

– prosječni broj intervencija javne vatrogasne postrojbe na području osnivača i suosnivača u proteklih 6 godina, za 20/100 ukupnog iznosa;

– ukupna potencijalna sposobnost javne vatrogasne postrojbe iskazana preko ukupne mase vatrogasnih vozila, za 5/100 ukupnog iznosa;

– tehnička opremljenost javne vatrogasne postrojbe iskazana preko ukupnog broja vatrogasnih vozila, za 5/100 ukupnog iznosa;

– disperzija postrojbe na području (broj postaja/ispostava), za 5/100 ukupnog iznosa;

– ukupni broj pripadnika državne intervencijske postrojbe u javnoj vatrogasnoj postrojbi, za 5/100 ukupnog iznosa;

– ukupni broj pripadnika državne intervencijske postrojbe angažiranih iz javne vatrogasne postrojbe tijekom sezone, za 5/100 ukupnog iznosa;

– prosječni broj motornih vozila na području osnivača i suosnivača (umnožak indeksa broja motornih vozila po stanovniku županije i broja stanovnika na području osnivača i suosnivača), za 5/100 ukupnog iznosa;

– preračunata duljina autocesta, poluautocesta, županijskih i državnih cesta na području osnivača i suosnivača (s koeficijentima za AC, polu-AC, županijske i državne), za 5/100 ukupnog iznosa;

– preračunati broj bodova za stvarni poredak (rang-lista svih gradova/općina) po broju stanovnika (prema popisu iz 2001. godine), za 5/100 ukupnog iznosa;

– preračunati broj bodova za poredak po gustoći naseljenosti (rang-lista prvih šest gradova/općina – stanovništvo prema popisu iz 2001. godine, površina – podaci Državne geodetske uprave), za 5/100 ukupnog iznosa;

– broj otoka većih od 5 km² na području osnivača i suosnivača (osim otoka-sjedišta javne vatrogasne postrojbe), za 5/100 ukupnog iznosa;

– ostale posebnosti na području osnivača i suosnivača javne vatrogasne postrojbe, za 10/100 ukupnog iznosa.

Minimalni financijski standard rashoda za zaposlene u 2010. godini utvrđuje se sa 8 456/10 000 ukupnog iznosa utvrđenog u točki III. ove Odluke, te iznosi 282.999.782 kn.

Minimalni financijski standard materijalnih i financijskih rashoda u 2010. godini utvrđuje se sa 1 544/10 000 ukupnog iznosa utvrđenog u točki III. ove Odluke, te iznosi 51.673.569 kn.

Minimalni financijski standard u 2010. godini, sukladno stavcima 1., 2. i 3. ove točke utvrđuje se u iznosu od 334.673.351 kn i to kako slijedi:

 

 

OSNIVAČI I
SUOSNIVAČI

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

Udio za suosnivače

RASHODI ZA ZAPOSLENE

Materijalni i financijski rashodi

UKUPNO

IZNOS ZA ŽUPANIJE

GRAD ZAGREB

42.640.649

1.

Grad Zagreb

JVP ZAGREB

36.056.933

6.583.716

42.640.649

I.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

16.676.625

2.

Grad Zaprešić

JVP ZAPREŠIĆ

3.728.499

680.795

4.409.294

3.

Grad Samobor

JVP SAMOBOR

2.679.777

489.307

3.169.084

4.

Grad Velika Gorica

JVP VELIKA GORICA

4.320.716

788.929

5.109.645

5.

Grad Ivanić-Grad

JVP IVANIĆ-GRAD

3.372.762

615.840

3.988.602

II.

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

10.721.953

6.

više suosnivača:

ZAGORSKA JVP

1,0000

7.039.975

1.285.445

8.325.420

Grad Zabok (9,22%)

0,0922

649.086

118.518

767.604

Grad Klanjec (3,18%)

0,0318

223.871

40.877

264.748

Grad Oroslavje (6,15%)

0,0615

432.958

79.055

512.013

Grad Pregrada (7,05%)

0,0705

496.318

90.624

586.942

Grad Zlatar (6,40%)

0,0640

450.558

82.269

532.827

Grad Donja Stubica (5,83%)

0,0583

410.431

74.941

485.372

Općina Bedekovčina (8,34%)

0,0834

587.134

107.206

694.340

Općina Budinščina (2,75%)

0,0275

193.599

35.350

228.949

Općina Desinić (3,42%)

0,0342

240.767

43.962

284.729

Općina Gornja Stubica (5,63%)

0,0563

396.351

72.371

468.722

Općina Hrašćina (1,80%)

0,0180

126.720

23.138

149.858

Općina Konjšćina (4,01%)

0,0401

282.303

51.546

333.849

Općina Kraljevec na Sutli (1,79%)

0,0179

126.016

23.009

149.025

Općina Krapinske Toplice (5,65%)

0,0565

397.759

72.628

470.387

Općina Kumrovec (1,82%)

0,0182

128.128

23.395

151.523

Općina Marija Bistrica (6,50%)

0,0650

457.598

83.554

541.152

Općina Stubičke Toplice (2,71%)

0,0271

190.783

34.836

225.619

Općina Sveti Križ Začretje (6,51%)

0,0651

458.302

83.683

541.985

Općina Tuhelj (2,15%)

0,0215

151.359

27.637

178.996

Općina Veliko Trgovišće (5,13%)

0,0513

361.151

65.943

427.094

Općina Zagorska Sela (1,18%)

0,0118

83.072

15.168

98.240

Općina Zlatar Bistrica (2,78%)

0,0278

195.711

35.735

231.446

7.

Grad Krapina

JVP KRAPINA

2.026.508

370.025

2.396.533

III.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

14.793.023

8.

Grad Sisak

JVP SISAK

5.683.131

1.037.696

6.720.827

9.

Grad Petrinja

JVP PETRINJA

3.453.278

630.542

4.083.820

10.

Grad Kutina

JVP KUTINA

3.372.571

615.805

3.988.376

IV.

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

11.747.355

11.

Grad Karlovac

JVP KARLOVAČKA

6.916.871

1.262.967

8.179.838

12.

Grad Ogulin

JVP OGULIN

3.016.692

550.825

3.567.517

V.

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

6.661.652

13.

Grad Varaždin

JVP VARAŽDIN

5.633.093

1.028.559

6.661.652

VI.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

12.582.055

14.

Grad Koprivnica

JVP KOPRIVNICA

4.559.605

832.548

5.392.153

15.

više suosnivača:

JVP ĐURĐEVAC

1,0000

3.368.750

615.108

3.983.858

Grad Đurđevac (69,4%)

0,6940

2.337.913

426.885

2.764.798

Općina Virje (10,7%)

0,1070

360.456

65.817

426.273

Općina Kloštar Podravski (5,08%)

0,0508

171.133

31.247

202.380

Općina Kalinovac (4,88%)

0,0488

164.395

30.017

194.412

Općina Molve (4,05%)

0,0405

136.434

24.912

161.346

Općina Ferdinandovac (2,97%)

0,0297

100.052

18.269

118.321

Općina Podravske Sesvete (1,84%)

0,0184

61.985

11.318

73.303

Općina Novo Virje (1,08%)

0,0108

36.382

6.643

43.025

16.

Grad Križevci

JVP KRIŽEVCI

2.711.031

495.013

3.206.044

VII.

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

13.781.311

17.

Grad Bjelovar

JVP BJELOVAR

5.219.252

952.995

6.172.247

18.

više suosnivača:

JVP DARUVAR

1,0000

2.692.094

491.556

3.183.650

Grad Daruvar (78%)

0,7800

2.099.832

383.413

2.483.245

Općina Sirač (7%)

0,0700

188.447

34.409

222.856

Općina Končanica (5%)

0,0500

134.605

24.578

159.183

Općina Đulovac (5%)

0,0500

134.605

24.578

159.183

Općina Dežanovac (5%)

0,0500

134.605

24.578

159.183

19.

Grad Garešnica

JVP GAREŠNICA

1.934.495

353.224

2.287.719

20.

Grad Čazma

JVP ČAZMA

1.807.635

330.060

2.137.695

VIII.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

33.290.365

21.

Grad Rijeka

JVP RIJEKA

15.003.778

2.739.573

17.743.351

22.

Grad Mali Lošinj

JVP LOŠINJ

2.681.398

489.602

3.171.000

23.

Grad Crikvenica

JVP CRIKVENICA

1.997.093

364.654

2.361.747

24.

Grad Krk

JVP KRK

2.731.194

498.695

3.229.889

25.

više suosnivača:

JVP OPATIJA

1,0000

3.955.517

722.247

4.677.764

Grad Opatija (57%)

0,5700

2.254.644

411.682

2.666.326

Općina Matulji (23%)

0,2300

909.769

166.117

1.075.886

Općina Lovran (14%)

0,1400

553.773

101.114

654.887

Općina Mošćenička Draga (6%)

0,0600

237.331

43.334

280.665

26.

Grad Delnice

JVP DELNICE

1.781.353

325.261

2.106.614

IX.

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

7.404.655

27.

Grad Gospić

JVP GOSPIĆ

2.588.584

472.655

3.061.239

28.

Općina Plitvička Jezera

JVP PLITVIČKA JEZERA

1.857.656

339.194

2.196.850

29.

Grad Senj

JVP SENJ

1.815.136

331.430

2.146.566

X.

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

6.061.059

30.

Grad Virovitica

JVP VIROVITICA

2.814.078

513.829

3.327.907

31.

Grad Slatina

JVP SLATINA

2.311.153

421.999

2.733.152

XI.

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

2.596.805

32.

Grad Požega

JVP POŽEGA

2.195.858

400.947

2.596.805

XII.

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

8.197.138

33.

Grad Slavonski Brod

JVP SLAVONSKI BROD

6.931.500

1.265.638

8.197.138

XIII.

ZADARSKA ŽUPANIJA

25.764.564

34.

Grad Zadar

JVP ZADAR

13.045.612

2.382.028

15.427.640

35.

Grad Biograd na Moru

JVP BIOGRAD

2.846.536

519.755

3.366.291

36.

Grad Benkovac

JVP BENKOVAC

2.558.324

467.130

3.025.454

37.

Općina Gračac

JVP GRAČAC

3.336.043

609.136

3.945.179

XIV.

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

16.322.997

38.

Grad Osijek

JPVP OSIJEK

11.354.610

2.073.264

13.427.874

39.

Grad Beli Manastir

JVP BELI MANASTIR

2.448.116

447.007

2.895.123

XV.

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

14.787.727

40.

Grad Šibenik

JVP ŠIBENIK

7.377.830

1.347.135

8.724.965

41.

Grad Drniš

JVP DRNIŠ

2.214.779

404.402

2.619.181

42.

Grad Knin

JVP KNIN

2.911.892

531.689

3.443.581

XVI.

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

11.972.599

43.

Grad Vinkovci

JVP VINKOVCI

3.103.407

566.658

3.670.065

44.

Grad Vukovar

JVP VUKOVAR

5.205.428

950.471

6.155.899

45.

Grad Ilok

JVP ILOK

1.815.195

331.440

2.146.635

XVII.

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

18.499.497

46.

Grad Split

JVP SPLIT

13.190.717

2.408.523

15.599.240

47.

Grad Imotski

JVP IMOTSKI

2.452.457

447.800

2.900.257

XVIII.

ISTARSKA ŽUPANIJA

33.890.453

48.

više suosnivača:

JVP PULA

1,0000

8.784.899

1.604.054

10.388.953

Grad Pula – Pola (68,92%)

0,6892

6.054.553

1.105.514

7.160.067

Općina Barban (3,27%)

0,0327

287.266

52.453

339.719

Općina Fažana – Fasana (3,78%)

0,0378

332.069

60.633

392.702

Općina Ližnjan – Lisignano (3,45%)

0,0345

303.079

55.340

358.419

Općina Marčana (4,59%)

0,0459

403.227

73.626

476.853

Općina Medulin (6,88%)

0,0688

604.401

110.359

714.760

Općina Svetvinčenat (2,61%)

0,0261

229.286

41.866

271.152

Grad Vodnjan – Dignano (6,5%)

0,0650

571.018

104.263

675.281

49.

više suosnivača:

JVP PAZIN

1,0000

3.371.227

615.560

3.986.787

Grad Pazin (49,29%)

0,4929

1.661.678

303.410

1.965.088

Općina Cerovlje (9,55%)

0,0955

321.952

58.786

380.738

Općina Gračišće (7,66%)

0,0766

258.236

47.152

305.388

Općina Lupoglav (5,15%)

0,0515

173.618

31.701

205.319

Općina Karojba (7,73%)

0,0773

260.596

47.583

308.179

Općina Motovun – Montona (5,78%)

0,0578

194.857

35.579

230.436

Općina Tinjan (9,58%)

0,0958

322.963

58.971

381.934

Općina Sveti Petar u Šumi (5,26%)

0,0526

177.327

32.378

209.705

50.

više suosnivača:

JVP POREČ

1,0000

3.580.995

653.862

4.234.857

Grad Poreč – Parenzo (67,18%)

0,6718

2.405.712

439.264

2.844.976

Općina Sveti Lovreč (1,49%)

0,0149

53.357

9.743

63.100

Općina Višnjan – Visignano (2,61%)

0,0261

93.464

17.066

110.530

Općina Kaštelir-Labinci – Castelliere-S. Domenica (1,36%)

0,0136

48.702

8.893

57.595

Općina Vižinada – Visinada (1,44%)

0,0144

51.566

9.416

60.982

Općina Vrsar – Orsera (13,50%)

0,1350

483.434

88.271

571.705

Općina Funtana (5,70%)

0,0570

204.117

37.270

241.387

Općina Tar-Vabriga – Torre-Abrega (6,72%)

0,0672

240.643

43.939

284.582

51.

više suosnivača:

JVP ROVINJ

1,0000

3.264.318

596.039

3.860.357

Grad Rovinj – Rovigno (88,17%)

0,8817

2.878.149

525.528

3.403.677

Općina Bale – Valle (2,1%)

0,0210

68.551

12.517

81.068

Općina Kanfanar (3,2%)

0,0320

104.458

19.073

123.531

Općina Žminj (6,53%)

0,0653

213.160

38.921

252.081

52.

više suosnivača:

JVP LABIN

1,0000

3.054.969

557.814

3.612.783

Grad Labin (49,9%)

0,4990

1.524.430

278.349

1.802.779

Općina Pićan (8,2%)

0,0820

250.507

45.741

296.248

Općina Raša (15,9%)

0,1590

485.740

88.692

574.432

Općina Kršan (13,2%)

0,1320

403.256

73.632

476.888

Općina Sveta Nedelja (12,8%)

0,1280

391.036

71.400

462.436

53.

više suosnivača:

JVP BUZET

1,0000

2.450.325

447.410

2.897.735

Grad Buzet (80%)

0,8000

1.960.260

357.928

2.318.188

Općina Lanišće (20%)

0,2000

490.065

89.482

579.547

54.

više suosnivača:

JVP UMAG

1,0000

4.151.034

757.947

4.908.981

Grad Umag – Umago (51,7%)

0,5170

2.146.085

391.858

2.537.943

Grad Novigrad – Cittanova (13,7%)

0,1370

568.692

103.839

672.531

Grad Buje – Buie (22,65%)

0,2265

940.209

171.675

1.111.884

Općina Grožnjan – Grisignana (3,65%)

0,0365

151.513

27.665

179.178

Općina Brtonigla – Verteneglio (5,85%)

0,0585

242.835

44.340

287.175

Općina Oprtalj – Portole (2,45%)

0,0245

101.700

18.570

120.270

XIX.

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

20.764.335

55.

Grad Dubrovnik

JVP DUBROVAČKI VATROGASCI

8.080.567

1.475.449

9.556.016

56.

Općina Konavle

JVP KONAVLE

1.952.548

356.520

2.309.068

57.

Općina Dubrovačko Primorje

JVP DUBROVAČKO PRIMORJE

1.841.225

336.193

2.177.418

58.

Grad Ploče

JVP PLOČE

2.088.060

381.264

2.469.324

59.

Grad Metković

JVP METKOVIĆ

1.796.484

328.024

2.124.508

60.

Općina Mljet

JVP MLJET

1.799.438

328.563

2.128.001

XX.

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

5.516.534

61.

Grad Čakovec

JVP ČAKOVEC

4.664.781

851.753

5.516.534

 

SVEUKUPNO:

 

 

282.999.782

51.673.569

334.673.351

334.673.351

VI.

Minimalni financijski standard iz točke III. i V. ove Odluke, u visini od 334.673.351 kn čini osnovicu za izračun pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne samouprave u 2010. godini, a u skladu s člankom 45a. stavkom 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

VII.

Utvrđuje se da sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija javnih vatrogasnih postrojbi osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi ostvaruju iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,3%.

Ukoliko osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi iz dodatnog udjela u porezu na dohodak, po stopi od 1,3 %, ne osiguraju potrebna sredstva za financiranje rashoda decentraliziranih funkcija vatrogastva, razliku sredstava iz točke V. ove Odluke ostvaruju s pozicije pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2010. godinu.

Kontrolu ostvarivanja tih prihoda obavlja Ministarstvo financija.

VIII.

Osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi dužni su sredstva iz točke VII. ove Odluke koristiti prema utvrđenoj namjeni.

IX.

Kad javnu vatrogasnu postrojbu osnuje više jedinica lokalne samouprave, prihodi ostvareni temeljem dodatnog udjela poreza na dohodak od 1,3%, sukladno članku 45. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, uplaćuju se na račun proračuna jedinice lokalne samouprave s najvećim udjelom u sufinanciranju.

Sredstva pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije iz državnog proračuna Republike Hrvatske, do razine iz točke VII. stavka 2. doznačuju se jedinici lokalne samouprave s najvećim osnivačkim udjelom.

X.

Jedinice lokalne samouprave dužne su u svojim proračunima posebno planirati sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija za javne vatrogasne postrojbe.

Jedinice lokalne samouprave dužne su uskladiti dinamiku financiranja decentraliziranih rashoda s dinamikom ostvarivanja prihoda iz dodatnog udjela u porezu na dohodak u svom proračunu i sredstvima s pozicije pomoći izravnanja.

XI.

Jedinice lokalne samouprave dužne su Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, u roku od 30 dana po proteku obračunskog razdoblja, dostavljati izvješća za razdoblje siječanj – lipanj 2010. godine te siječanj – prosinac 2010. godine, na obrascima JVP-DEC-IZVJEŠĆE (Obrazac 1) i JVP – financiranje izvan minimalnog standarda (Obrazac 2), koji su sastavni dio ove Odluke.

Temeljem dostavljenih izvješća Državna uprava za zaštitu i spašavanje izradit će konsolidirana izvješća u skladu s Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.

XII.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 214-01/10-01/01

Urbroj: 5030109-10-1

Zagreb, 4. veljače 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

Nositelj financiranja:

Adresa i sjedište:

Telefon/telefax/e-mail:

Osoba za kontakt:

JVP - DEC - IZVJEŠĆE

Obrazac 1

IZVJEŠĆE O PRIHODIMA I RASHODIMA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA ZA RAZDOBLJE: siječanj _________2010. g.

POPUNJAVATI ISKLJUČIVO PODATKE ZA NAVEDENE POZICIJE (nisu dopuštene nikakove izmjene i/ili nadopune obojenih polja)

Veza s rač. iz
Računskog plana

OPIS

AOP oznaka

JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

Planirana sredstva (Odluka)

OSTVARENJE

Razlika

Nepodmirene obveze

1

2

3

10

11

12

13

6

PRIHODI POSLOVANJA
(AOP 002 +003 +004) – evidencija JLS/JP(R)S

001

6111

Iz dodatnog udjela poreza na dohodak

002

6118

Dio poreza na dohodak dobiven kroz pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

003

633

Pomoći iz proračuna - evidencija JLS/JP(R)S

004

6

PRIHODI POSLOVANJA (AOP 006 +007) – evidencija korisnika

005

633

Pomoći iz proračuna

006

664

Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna

007

UKUPNI RASHODI (AOP 009)

008

3

RASHODI POSLOVANJA (AOP 010 +011 +033)

009

31

Rashodi za zaposlene

010

32

Materijalni rashodi (AOP 012 +013 +014 +015+ 017+020 +021 +022 +023 +024 +027 +028 +029+ 030 +031 +032)

011

3211

Službena putovanja

012

3212

Naknade: za prijevoz na posao i s posla, za rad na terenu, za odvojeni život

013

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

014

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

015

32215

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

016

3222

Materijal i sirovine

017

32221

Osnovni materijal i sirovine

018

32229

Ostali materijal i sirovine

019

3223

Energija

020

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

021

3225

Sitni inventar i autogume

022

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

023

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

024

32322

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme

025

32323

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava

026

3233

Usluge promidžbe i informiranja

027

3234

Komunalne usluge

028

3235

Zakupnine i najamnine

029

3236

Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi

030

3238

Računalne usluge

031

3292

Premija osiguranja

032

34

Financijski rashodi (AOP 034 +035 +036)

033

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

034

3433

Zatezne kamate

035

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

036

UKUPNI PRIHODI (AOP 005)

037

UKUPNI RASHODI (AOP 008)

038

UKUPAN VIŠAK PRIHODA (AOP 037 - 038)

039

UKUPAN MANJAK PRIHODA (AOP 038-037)

040

UKUPAN VIŠAK - PRENESENI

041

UKUPAN MANJAK - PRENESENI

042

VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U NAREDNOM RAZDOBLJU (AOP 039 + 041)

043

MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU (AOP 040 + 042)

044

Napomena: Obrazac u cijelosti popunjava jedinica lokalne samouprave koja je preuzela financiranje decentraliziranih funkcija. Oznake AOP 001 do AOP 004 ispunjava na temelju vlastitih evidencija, a AOP 005 do AOP 044 na temelju knjigovodstvenih evidencija korisnika.

POPUNJAVATI ISKLJUČIVO PODATKE ZA NAVEDENE POZICIJE (nisu dopuštene nikakove izmjene i/ili nadopune obojenih polja)

M.P.

Pročelnik:

U _________________________, ____________ 201_. g. ____________________

Nositelj financiranja:

Adresa i sjedište:

JVP - FINANCIRANJE IZVAN MINIMALNOG STANDARDA

Obrazac 2

Telefon/telefax/e-mail:

Osoba za kontakt:

IZVJEŠĆE O FINANCIRANJU JVP IZVAN MINIMALNOG STANDARDA ZA RAZDOBLJE: siječanj ____________ 2010. g.

POPUNJAVATI ISKLJUČIVO PODATKE ZA NAVEDENE POZICIJE (nisu dopuštene nikakove izmjene i/ili nadopune obojenih polja)

Veza s rač. iz Računskog plana

OPIS

AOP oznaka

Sredstva iz vlastitih proračuna JLS za javne vatrogasne postrojbe

Planirana sredstva (iz vlast. proračuna)

Ostvarenje (iz proračuna osnivača)

Ostvarenje iz proračuna ostalih JLS (suosnivači)

Ostvarenje ukupno

1

2

3

10

11

12

13

UKUPNI PRIHODI (AOP 002 + 006):

001

6

PRIHODI POSLOVANJA
(AOP 002 +003 +004 +005 +006)

002

661

Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu

003

663

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države

004

664

Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna

005

#ostali nespomenuti prihodi poslovanja (kratko pojašnjenje u ostalim napomenama)#

006

7

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

007

UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 009 +046 +066)

008

3

RASHODI POSLOVANJA (AOP 010 +011 +037 +041 +042 +043 +044)

009

31

Rashodi za zaposlene

010

32

Materijalni rashodi (AOP 012 +013 +014 +015 +017 +020 +021 +022 + 023 +024 +027 +028 +029 +030+
031+032+033+034+035+036+037)

011

3211

Službena putovanja

012

3212

Naknade: za prijevoz na posao i s posla, za rad na terenu, za odvojeni život

013

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

014

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

015

32215

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

016

3222

Materijal i sirovine

017

32221

Osnovni materijal i sirovine

018

32229

Ostali materijal i sirovine

019

3223

Energija

020

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

021

3225

Sitni inventar i autogume

022

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

023

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

024

32322

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme

025

32323

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava

026

3233

Usluge promidžbe i informiranja

027

3234

Komunalne usluge

028

3235

Zakupnine i najamnine

029

3236

Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi

030

3237

Intelektualne i osobne usluge

031

3238

Računalne usluge

032

3239

Ostale usluge

033

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.

034

3292

Premija osiguranja

035

3293

Reprezentacija

036

#ostali nespomenuti rashodi poslovanja (kratko pojašnjenje u ostalim napomenama)#

037

34

Financijski rashodi (AOP 039 + 040 +041)

038

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

039

3433

Zatezne kamate

040

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

041

35

Subvencije

042

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

043

37

Naknade građanima i kućanstvima

044

38

Ostali rashodi

045

4

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 047 + 051 +061 +062 +063)

046

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
(AOP 048 +049 +50)

047

4111

Zemljište

048

4124

Ostala prava

049

#ostali nespomenuti rashodi poslovanja (kratko pojašnjenje u ostalim napomenama)#

050

42

Rashodi za nabavu proizvedene imovine (AOP 052 +053 +054 +055 +056 +057 +058 +059 +060

051

4212

Poslovni objekti

052

4214

Ostali građevinski objekti

053

4221

Uredska oprema i namještaj

054

4222

Komunikacijska oprema

055

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

056

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

057

4233

Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu

058

4262

Ulaganja u računalne programe

059

#ostali nespomenuti rashodi poslovanja (kratko pojašnjenje u ostalim napomenama)#

060

43

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

061

44

Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine

062

45

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (AOP 064 +065)

063

4531

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

064

#ostali nespomenuti rashodi za nabavu nefinancijske imovine (pojasniti u napomenama)

065

5

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

066

Preneseni rashodi iz prethodnog razdoblja

067

Napomena: Obrazac u cijelosti popunjava jedinica lokalne samouprave (JLS) koja je preuzela financiranje decentraliziranih funkcija. Oznake AOP 001 do AOP 067 ispunjavaju se na temelju knjigovodstvenih evidencija korisnika.

POPUNJAVATI ISKLJUČIVO PODATKE ZA NAVEDENE POZICIJE (nisu dopuštene nikakove izmjene i/ili nadopune obojenih polja)

OSTALE
NAPOMENE, OBRAZLOŽENJA, DOPUNE I SL.:
M.P.

Pročelnik:

U _________________________, ____________ 201_. g. ____________________