Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu

NN 19/2010 (10.2.2010.), Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

458

Na temelju članka 3. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 172/2003), Vlada Republike Hrvatske objavljuje

POPIS TIJELA

JAVNE VLASTI ZA 2010. GODINU

Tijela javne vlasti su:

Hrvatski sabor

Predsjednik Republike Hrvatske

Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti

Vlada Republike Hrvatske

Ustavni sud Republike Hrvatske

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Državno sudbeno vijeće

Upravni sud Republike Hrvatske

Visoki trgovački sud

Visoki prekršajni sud

Županijski sudovi

Općinski sudovi

Trgovački sudovi

Prekršajni sudovi

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK)

Županijska državna odvjetništva

Općinska državna odvjetništva

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija

Ministarstvo financija

Ministarstvo obrane

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ministarstvo pravosuđa

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Ministarstvo turizma

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Ministarstvo kulture

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Ministarstvo uprave

Središnji državni ured za e-Hrvatsku

Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom

Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije

Državna geodetska uprava

Državni hidrometeorološki zavod

Državni zavod za intelektualno vlasništvo

Državni zavod za mjeriteljstvo

Državni zavod za statistiku

Državni inspektorat

Državni zavod za zaštitu od zračenja

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Državni zavod za nuklearnu sigurnost

Uredi državne uprave u županijama

Centri za socijalnu skrb

Lučke uprave

Hrvatski registar brodova

Županijske uprave za ceste (20 županija)

Direkcija za korištenje službenih zrakoplova

Hrvatski centar za razminiranje

Hrvatski audiovizualni centar

Regionalno središte za pružanje pomoći i uklanjanje posljedica katastrofa

Tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Pravne osobe kojima su u obavljanju komunalnih djelatnosti povjerene javne ovlasti

Pučki pravobranitelj

Pravobranitelj za djecu

Pravobranitelj za ravnopravnost spolova

Pravobranitelj za osobe s invaliditetom

Državno izborno povjerenstvo

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

Ured vijeća za nacionalnu sigurnost

Agencija za vodne putove

Sigurnosno-obavještajna agencija

Vojna sigurnosno-obavještajna agencija

Zavod za sigurnost informacijskih sustava

Hrvatska narodna banka

Državni ured za reviziju

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Središnji registar osiguranika

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu

Hrvatski zavod za mentalno zdravlje

Hrvatski zavod za toksikologiju

Hrvatski zavod za hitnu medicinu

Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo

Hrvatski zavod za telemedicinu

Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu

Hrvatski zavod za norme

Zavod za obnovu Dubrovnika

Hrvatski fond za privatizaciju

Fond za naknadu oduzete imovine

Fond za razvoj i zapošljavanje

Fond za regionalni razvoj Republike Hrvatske

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske

Financijska agencija

Hrvatska udruga putničkih agencija

Hrvatski ferijalni i hostelski savez

Turistička agencija »Autotrans« d.o.o., Rijeka

Turistička agencija »VMD« d.o.o., Zagreb

Turistička agencija »PETROS« d.o.o., Zagreb

Turistička agencija »BAN TOURS« d.o.o., Zagreb

Turistička agencija »F-TOURS putovanja« d.o.o., Split

Turistička agencija »INŽENJERING-POLJAK, TOP TOURS« d.o.o., Zagreb

Turistička agencija »ATLAS« d.o.o., Dubrovnik

Hrvatska akreditacijska agencija

Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu

Hrvatska informacijsko dokumentacijska referalna agencija

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo

Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata

Agencija za promicanje izvoza i ulaganja

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Agencija za javno-privatno partnerstvo

Agencija za prometnu infrastrukturu

Agencija za opremu pod tlakom (OPT-AGENCIJA)

Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

Agencija za odgoj i obrazovanje

Agencija za obrazovanje odraslih

Agencija za znanost i visoko obrazovanje

Hrvatska agencija za borbu protiv dopinga u športu

Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom

Agencija za zaštitu okoliša

Hrvatska agencija za hranu

Agencija za civilno zrakoplovstvo

Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova

Agencija za obalni linijski pomorski promet

Agencija za sigurnost željezničkog prometa

Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga

Agencija za lijekove i medicinske proizvode

Agencija za zaštitu osobnih podataka

Agencija za strukovno obrazovanje

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije

Agencija za obrazovno reformske inicijative u jugoistočnoj Europi

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija

Hrvatska energetska regulatorna agencija

Nacionalno vijeće za informacijsko društvo

Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Nacionalno vijeće za znanost

Državnoodvjetničko vijeće

Vijeće za elektroničke medije

Agencija za elektroničke medije

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije

Hrvatska matica iseljenika

Matica hrvatska

Hrvatska radiotelevizija

Odgojno-obrazovne ustanove

Visoka učilišta

Javni znanstveni instituti

Hrvatski mjeriteljski institut

Sveučilišni računski centar (SRCE)

CARNet

Hrvatski geodetski institut

Hrvatski hidrografski institut

Hrvatski šumarski institut Jastrebarsko

Hrvatski državni arhiv

Državni arhivi

Hrvatska turistička zajednica

Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata

Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima

Javne ustanove za upravljanje parkovima prirode

Javne ustanove za upravljanje ostalim zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima

Hrvatski olimpijski odbor

Javna ustanova Hrvatski olimpijski centar

Hrvatska odvjetnička komora

Hrvatska javnobilježnička komora

Hrvatska gospodarska komora

Hrvatska obrtnička komora

Hrvatska komora arhitekata

Hrvatska komora inženjera graditeljstva

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Hrvatska komora inženjera elektrotehnike

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije

Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne industrije

Hrvatska komora inženjera tehnologije prometa i transporta

Hrvatska poljoprivredna komora

Hrvatska liječnička komora

Hrvatska stomatološka komora

Hrvatska komora zdravstvenih radnika

Hrvatska komora medicinskih biokemičara

Hrvatska komora medicinskih sestara

Hrvatska komora primalja

Hrvatska ljekarnička komora

Hrvatska komora fizioterapeuta

Hrvatska psihološka komora

Hrvatski paraolimpijski odbor

Hrvatski športski savez gluhih

Hrvatski crveni križ

Hrvatska veterinarska komora

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske

Nacionalna zaklada za potporu učeničkom standardu

Zaklada policijske solidarnosti

Hrvatski savez zadruga

Hrvatska zajednica tehničke kulture

Veterinarske ambulante

Veterinarske stanice

Hrvatske vode

Hrvatske šume d.o.o.

Hrvatska poljoprivredna agencija

Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo

Hrvatski centar za konjogojstvo – Državna ergela Lipik

Šumarska savjetodavna služba

Centar za krš

Hrvatski autoklub

Centar za vozila Hrvatske d.d.

Hrvatske ceste d.o.o.

Hrvatske autoceste d.o.o.

Autocesta Rijeka – Zagreb d.o.o.

Autocesta Zagreb – Macelj d.o.o.

Bina Istra d.o.o.

Centar za vozila d.d., Tehnički odjel

Hrvatski operator tržišta energije d.o.o.

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Laboratorij za toplinsku energiju (LTE)

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Laboratorij za procesna mjerenja (LPM)

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Laboratorij za precizna mjerenja dužina (LFSB)

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Laboratorij za ispitivanje mehaničkih svojstava

Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja, Primarni elektromagnetski laboratorij

Institut Ruđer Bošković, Sekundarni standardni dozimetrijski laboratorij

Institut Ruđer Bošković, Laboratorij za radioekologiju

KONČAR – Institut za elektrotehniku d.d.

Laboring d.o.o.

RIZ-LABORATORIJ d.o.o.

Metron instruments d.o.o.

Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o., Laboratorij za volumetriju

CEI-ieta d.o.o.

Adriatica.net d.o.o.

HŽ – Infrastruktura d.o.o.

Klasa: 023-03/09-03/04

Urbroj: 5030106-10-1

Zagreb, 4. veljače 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.