Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju

NN 19/2010 (10.2.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

459

Na temelju članka 46. stavka 2. Zakona o obrtu (»Narodne novine« br. 77/93., 90/96., 102/98., 64/01., 71/01., 49/03. – pročišćeni tekst, 68/07. i 79/07), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MINIMALNIM UVJETIMA ZA UGOVORE O NAUKOVANJU

Članak 1.

U Pravilniku o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju (»Narodne novine« broj 18/08) u Ugovoru o naukovanju u članku 3. iza stavka 1. dodaju se novi stavci: 2., 3., 4. i 5. koji glase:

»Obrtnik ili pravna osoba obvezuju se organizirati praktični dio naukovanja u vremenu od 8.00 do 20.00 sati na način da isti ne traje duže od 20 sati tjedno i 4 sata dnevno za naučnike mlađe od 15 godina te najviše 8 sati dnevno i 40 sati tjedno za ostale naučnike. Raspored naukovanja tj. vrijeme početka i završetka naukovanja za sve dane naukovanja utvrđuje se izvedbenim planom i programom praktičnog dijela naukovanja za svaku godinu posebno.

Broj sati koje je naučnik tijekom dana proveo na naukovanju obrtnik ili pravna osoba dužna je dnevno evidentirati u evidencijskom listu mape praktičnog dijela naukovanja.

Naučnik koji sukladno rasporedu naukovanja iz stavka 2. ovoga članka na naukovanju provodi 4,5 ili više sati dnevno ima pravo na odmor (stanku) u trajanju od najmanje 30,00 minuta dnevno.

Naučniku se mora osigurati dnevni odmor između dva uzastopna dana naukovanja u trajanju od najmanje 14 sati neprekidno te tjedni odmor u trajanju od najmanje 48 sati neprekidno.“

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 6.

Iza stavka 6. dodaju se novi stavci: 7., 8. i 9. koji glase:

»Ako nučnik praktični dio naukovanja obavlja kod više obrtnika ili pravnih osoba, vrijeme naukovanja kod istih se zbraja, te ukupno ne može trajati duže od vremena utvrđenog u stavku 2. ovoga članka.

Naučnik koji s obrtnikom ili pravnom osobom zaključi ugovor o naukovanju ne može za vrijeme trajanja tog ugovora s istim ili s drugim obrtnikom ili pravnom osobom sklopiti ugovor za obavljanje drugog posla.

Maloljetne osobe koje obavljaju poslove kod obrtnika ili pravne osobe izvan vremena utvrđenog stavkom 2. ovoga članka ili obavljaju poslove koji nisu utvrđeni ugovorom o naukovanju ne smatraju se naučnikom.«

Članak 2.

U članku 5. Ugovora o naukovanju broj: »15%« zamjenjuje se brojem: »10%«.

Članak 3.

Iza članka 12. Ugovora o naukovanju dodaje se članak 12a. čiji tekst glasi:

»Članak 12a.

Ako Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva utvrdi da naučnik naukovanje obavlja protivno odredbama Ugovora o naukovanju uputiti će zahtjev Sudu časti Hrvatske obrtničke komore za privremenim ili trajnim oduzimanjem prava obrtniku ili pravnoj osobi za primanje naučnika na naukovanje.«

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-01/220

Urbroj: 526-12-02/1-10 -4

Zagreb, 21. siječnja 2010.

Ministar gospodarstva,
rada i poduzetništva
mr. sc. Đuro Popijač, v. r.