Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati zavodi za prostorno uređenje za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja

NN 19/2010 (10.2.2010.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati zavodi za prostorno uređenje za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

465

Na temelju članka 38. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09), ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ZAVODI ZA PROSTORNO UREĐENJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PROSTORNOG UREĐENJA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima koje moraju ispunjavati zavodi za prostorno uređenje za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja (»Narodne novine« broj 24/08) u članku 4. podstavku 3. riječi: »s položenim stručnim ispitom i« zamjenjuju se riječima: »ili magistar inženjer građevinarstva koji ima«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 350-01/10-04/1

Urbroj: 531-01-10-1

Zagreb, 4. veljače 2010.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.