Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli besplatnih udžbenika

NN 19/2010 (10.2.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli besplatnih udžbenika

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI

466

Na temelju članka 108. stavak 1. točka 4., a u svezi s člankom 57. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« br. 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09), ministar obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DODJELI BESPLATNIH UDŽBENIKA

Članak 1.

U Pravilniku o dodjeli besplatnih udžbenika (»Narodne novine« br. 43/05), u članku 4. iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5. i 6. koji glase:

»Studenti koji ponavljanju godinu (stari studijski program) i apsolventi ne mogu ostvariti pravo na besplatne udžbenike.«

»Redovitim i izvanrednim studentima koji studiraju na studijima ustrojenim sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju koji ispunjavaju uvjete predviđene ovim Pravilnikom može se priznati pravo na besplatne udžbenike ako:

– su u prethodnoj akademskoj godini stekli minimalno 18 ECTS bodova

– do kraja studija trebaju steći još minimalno 40 ECTS bodova

– od prvog upisa prve godine studija stekli minimalno onoliko ECTS bodova koliko je navedeno u Tablici minimalno stečenih i preostalih ECTS bodova koja je sastavni dio ovoga Pravilnika

– su imali priznato mirovanje studija temeljem članka 88. stavka 1. točke 12. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« br. 123/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09), a u akademskoj godini za koju je priznato mirovanje studija nije im priznato pravo na besplatne udžbenike.«

Članak 2.

U članku 5. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Podatke o prosječnim cijenama kompleta udžbenika za osnovnu i srednje škole, te iznosu novčane naknade za korisnike na visokim učilištima, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti dostavlja nadležnim prvostupanjskim tijelima za ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u jedinicama područne (regionalne) samouprave tijekom mjeseca lipnja, odnosno odmah nakon zaprimanja istih od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa a za sljedeću školsku, odnosno akademsku godinu. »

Članak 3.

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Pod redovnim novčanim prihodima iz članka 6. ovog Pravilnika smatraju se:

– prosječna mjesečna neto plaća, odnosno naknada plaće s osnova zaposlenja ostvarena u prethodnoj kalendarskoj godini

– mirovina sa zaštitnim dodatkom i drugim dodacima ili novčana naknada mirovine u prosječnom mjesečnom iznosu ostvarena u prethodnoj kalendarskoj godini

– naknada po osnovi nezaposlenosti i rodiljna ili roditeljska novčana naknada ostvarena u prethodnoj kalendarskoj godini

– dohodak od samostalne djelatnosti (dohodak od obrta i s obrtom izjednačene djelatnosti, dohodak od slobodnih zanimanja i dohodak od poljoprivrede i šumarstva), dohodak od imovine i imovinskih prava, dohodak od kapitala i drugi porezu podložni prihodi prema dobiti, odnosno prihodu iz prethodne godine utvrđeni za poreznu osnovicu poreza na dohodak za prethodnu godinu.«

Članak 4.

U članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Zahtjevu za ostvarivanje prava na besplatne obvezne udžbenike za osnovne i srednje škole te za visoka učilišta prilaže se:

– potvrda o prvom upisu u određeni razred tekuće školske godine za učenike osnovnih i srednjih škola

– potvrda o upisu tekuće akademske godine, odnosno potvrda o godini prvog upisa prve akademske godine studija i potvrda o broju ukupno stečenih ECTS bodova u dosadašnjem tijeku studija (posebno iskazani za svaku godinu studija) zaključno sa 31. listopadom prethodne kalendarske godine i o broju ECTS bodova koje mora steći do kraja upisanog studija za studente koji studiraju na studijima ustrojenim sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

– prijava o ukupnom dohotku članova kućanstva

– podaci o svim članovima zajedničkog kućanstva i ukupnom dohotku članova kućanstva

– izjava da pravo na besplatne udžbenike nije ostvareno po drugim propisima u cijelosti ili je ostvareno djelomično po drugim propisima (ako je pravo djelomično ostvareno navesti naziv donatora i predmete za koje su donirani udžbenici ili navesti naziv isplatitelja i iznos sredstva koji je dodijeljen za pomoć pri kupnji udžbenika)

– potvrda o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (za hrvatske branitelje)

– pravomoćna presuda o razvodu braka roditelja, ukoliko su roditelji razvedeni

– broj tekućeg računa odnosno štedne knjižice i naziv banke kod koje se isti vodi.«

Članak 5.

Postupci započeti prema propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog Pravilnika, a nisu okončani pravomoćnim rješenjem, okončat će se po odredbama ovog Pravilnika.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«

Klasa: 011-01/09-0001/67

Urbroj: 519-04/3-10-4

Zagreb, 12. siječnja 2010.

Ministar
Tomislav Ivić, prof., v. r.

Tablica broja minimalno stečenih i preostalih ECTS bodova

2-godišnji studij

3-godišnji studij

4-godišnji studij

5-godišnji studij

6-godišnji studij

Najviše ostalo bodova

Najmanje ukupno stečenih bodova

Najviše ostalo bodova

Najmanje ukupno stečenih bodova

Najviše ostalo bodova

Najmanje ukupno stečenih bodova

Najviše

ostalo bodova

Najmanje ukupno stečenih bodova

Najviše ostalo bodova

Najmanje ukupno stečenih bodova

Po završetku 1. godine studiranja

102

18

162

18

222

18

282

18

342

18

Po završetku 2. godine studiranja

60

60

120

60

204

36

264

36

324

36

Po završetku 3. godine studiranja

0

120

60

120

180

60

240

60

300

60

Po završetku 4. godine studiranja

0

180

120

120

180

120

240

120

Po završetku 5. godine studiranja

60

180

120

180

180

180

Po završetku 6. godine studiranja

0

240

60

240

120

240

Po završetku 7. godine studiranja

0

300

60

300

Po završetku 8. godine studiranja

0

360