Kodeks strukovne etike Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

NN 19/2010 (10.2.2010.), Kodeks strukovne etike Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

482

Na temelju članka 28. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (»Narodne novine« 152/2008) i članka 12. stavka 1. podstavka 2. Statuta Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (»Narodne novine« 52/09), uz prethodno pozitivno mišljenje Državne geodetske uprave klasa: 930-03/09-01/20, urbroj: 541-02-1/1-09-2, od 11. prosinca 2009. godine,, Skupština Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije na sjednici održanoj 17. prosinca 2009. godine, donosi

KODEKS

STRUKOVNE ETIKE OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Kodeksom strukovne etike (u daljem tekstu: Kodeks) uređuju se temeljna načela i pravila ponašanja kojih se trebaju pridržavati članovi Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (u daljem tekstu: Komora)

(2) Odredbe ovog Kodeksa obvezne su za sve ovlaštene inženjere geodezije (u daljem tekstu: ovlašteni inženjeri) kao i kandidate za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije (u daljem tekstu: kandidati).

(3) Nepoštivanje odnosno prekoračenje načela i pravila utvrđenih ovim Kodeksom predstavljaju povrede dužnosti i ugleda ovlaštenih inženjera, za koje ovlašteni inženjeri odgovaraju pred stegovnim tijelima Komore.

(4) Kodeks pruža potporu i zaštitu onima koji žele profesionalno ponašanje održati na višoj razini, ali je i prisila onima koji obavljaju stručne poslove neprimjerene razine te suprotno načelima struke.

(5) Za sankcioniranje nepoštivanja odredbi Kodeksa nadležan je Stegovni sud Komore. Teže povrede Kodeksa smatraju se težom povredom dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera geodezije.

Članak 2.

Ovlašteni inženjeri dužni su obavljati stručne geodetske poslove u skladu s ovlastima utvrđenim Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti, Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, Zakona o prostornom uređenju i gradnji, drugim zakonima, Statutom Komore i drugim aktima Komore, te drugim aktima donesenim temeljem zakona.

II. TEMELJNA NAČELA

Članak 3.

Ovlašteni inženjeri podupiru i unapređuju integritet, čast i ugled geodetske struke:

1. primjenom svoga znanja i stručnosti za očuvanje ljudske sigurnosti i zdravlja, poboljšanje ljudskog blagostanja i okoliša te povećanje kvalitete života;

2. svojom čašću, nepristranošću i profesionalnom odnosu spram društva, struke, poslodavca i naručitelja;

3. povećanjem nadležnosti i digniteta geodetske struke;

4. promicanjem i poticanjem stručnog i zakonitog obavljanja geodetske djelatnosti.

III. TEMELJNA PRAVILA

Članak 4.

(1) Zaštita okoliša i javnog interesa kao i zaštita trećih osoba u obavljanju geodetske djelatnosti najvažnije je načelo kojim se rukovode ovlašteni inženjeri u svom radu.

(2) Ovlašteni inženjeri dužni su u svom radu uzeti u obzir životne potrebe građana i društva.

(3) U svakodnevnom radu ovlašteni inženjeri dužni su postupati jednako prema svima, bez diskriminacije ili pogodovanja na osnovi dobi, nacionalnosti, etničke ili socijalne pripadnosti, jezičnog i rasnog podrijetla, političkih ili vjerskih uvjerenja ili pripadnosti, invalidnosti, obrazovanja, spola, spolne orijentacije, bračnog ili obiteljskog statusa, ili na bilo kojoj drugoj osnovi, poštujući pri tomu ljudska prava i dostojanstvo osoba.

Članak 5.

(1) Svaki ovlašteni inženjer ravnopravno predstavlja i snosi odgovornost za ugled Komore kojoj pripada, pred naručiteljima, tijelima vlasti, drugim institucijama, kao i prema građanima. Dužan je čuvati ugled i dostojanstvo struke pri obavljanju poslova, ali i u privatnom životu.

(2) Predsjednik Komore, članovi Upravnog odbora, Nadzorni odbor i osobe zaposlene u Komori, zastupaju Komoru u funkcijama koje su određene Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti, Statutom Komore i općim aktima Komore.

(3) Nositelji dužnosti u tijelima i članovi Komore ne smiju niti osobno niti preko osoba zaposlenih u Komori ili drugih osoba zlorabiti svoj položaj.

(4) Ovlašteni inženjeri ne smiju izvršavati radnje koje su u suprotnosti s odredbama ovog Kodeksa.

(5) Ovlašteni inženjeri smiju javno objavljivati samo objektivne i istinite podatke i izjave koje se odnose na struku, izbjegavajući širenje netočnih, preuveličanih ili subjektivnih izjava, a u slučaju dvojbi dužni su zatražiti tumačenje Komore.

(6) Ovlašteni inženjeri dužni su profesionalni ugled graditi na kvaliteti svojih usluga, izbjegavati sukob interesa i nečasno konkuriranje drugima.

(7) Ovlašteni inženjeri dužni su se stručno usavršavati, promicati znanja i postignuća struke te osigurati mogućnost za stručni razvoj kandidata, stručnih suradnika i suradnika koji obavljaju poslove pod njihovim nadzorom.

IV. ODNOS PREMA OKOLIŠU

Članak 6.

Ovlašteni inženjeri u obavljanju poslova moraju se pridržavati načela zaštite prirode i okoliša, prirodnih dobara i bogatstava i kod obavljanja geodetske djelatnosti upotrijebiti znanja, sposobnosti i predanost koji će rezultirati postizanjem optimalnoga rješenja.

Članak 7.

Ovlašteni inženjeri moraju odbiti svaki angažman koji bi mogao prouzročiti štetne utjecaje na stabilnost, zaštitu i održivost okoliša. U svom radu moraju zastupati načelo da su vrijednosti prirodne baštine (okoliš, prostor, krajobraz), dobro s ograničenim mogućnostima obnavljanja.

V. PONAŠANJE U JAVNOSTI I ODNOSI U POSLU

Članak 8.

(1) Ovlašteni inženjeri dužni su odbiti ponuđeni posao ukoliko su uvjeti takvi da se ne mogu ispuniti ili ako ne postoje pretpostavke za njegovo izvršenje.

(2) Kada strukovna problematika prelazi područje stručnih geodetskih poslova koje smije obavljati, ovlašteni inženjer o tomu mora obavijestiti naručitelja i ne smije obavljati poslove koji su izvan područja stručnih geodetskih poslova koje smije obavljati.

Članak 9.

(1) Ponašanje ovlaštenih inženjera u javnosti ne smije štetiti ugledu i povjerenju koje ima ovo zvanje i struka.

(2) Ovlašteni inženjeri dužni su pratiti razvoj struke, stalno se stručno usavršavati, a naročito u okviru zadataka koje su preuzeli. Dužni su se pri pripremi, izvedbi i nadzoru poslova pridržavati zakona i propisa, dostignuća znanosti te pravila struke.

(3) Ovlašteni inženjeri dužni su sve zadatke rješavati savjesno s punom pažnjom, znanjem i iskustvom, te o tome voditi urednu dokumentaciju.

(4) Ovlašteni inženjeri geodezije su dužni naknadu za svoj rad obračunavati prema cijenama usluga Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije.

(5) Ovlašteni inženjeri dužni su prilikom preuzimanja posla upoznati naručitelja s pravima i obvezama koji proizlaze iz članstva u Komori.

Članak 10.

(1) Sukladno načelima struke i pravnim propisima, ovlašteni inženjeri zastupaju prava naručitelja, u okviru svojih ovlasti.

(2) Kao neovisni savjetnici i povjerljivi zastupnici naručitelja, ovlašteni inženjeri dužni su čuvati poslovnu tajnu naručitelja, ne smiju je iznositi ili zloupotrijebiti, niti po završetku poslovnog odnosa.

Članak 11.

(1) Ovlašteni inženjeri imaju pravo uvida u sve poslove i informacije Komore, osim u slučajevima kada je pristup ograničen zakonom i propisima donesenim na temelju zakona. Informacije koje se tiču stručnih poslova dužni su pružiti jedni drugima kao i tijelima Komore bez zadržavanja.

(2) Ovlašteni inženjeri dužni su poštivati autorska prava.

VI. NEDOZVOLJENE VEZE U POSLU

Članak 12.

(1) Ovlašteni inženjeri su obvezni izbjeći poslove koji bi mogli utjecati na njihovo nepristrano djelovanje u struci. Ovu odredbu ne smiju povrijediti neposredno niti posredno, putem drugih osoba, članova obitelji i slično. Postupanje protivno ovom pravilu predstavlja težu povredu Kodeksa.

(2) Ovlašteni inženjeri ne smiju u obavljanju stručnih geodetskih poslova surađivati s neovlaštenim ili nemjerodavnim fizičkim ili pravnim osobama. Postupanje protivno ovom pravilu predstavlja težu povredu Kodeksa.

(3) O eventualnim odnosima, osobnim ili profesionalnim, sa svim neovlaštenim ili nemjerodavnim fizičkim ili pravnim osobama u cilju neposrednog ili posrednog stjecanja dobiti, ovlašteni inženjeri dužni su u pisanom obliku obavijestiti Komoru, te zatražiti tumačenje Komore o čemu će odlučiti stegovna tijela Komore.

(4) Ovlašteni inženjeri ne smiju tražiti niti uzimati provizije, niti na bilo koji način uvjetovati dobivanje posla. Postupanje protivno ovom pravilu predstavlja težu povredu Kodeksa.

Članak 13.

(1) Ovlašteni inženjeri imenovani na javnu dužnost ili zaposleni u tijelima lokalne i regionalne (područne) samouprave, čije je članstvo u mirovanju, ne smiju koristiti svoj položaj za dobivanje posla za sebe ili drugog ovlaštenog inženjera.

(2) Ovlašteni inženjeri ne smiju za dobivanje poslova zloupotrijebiti veze sa službenicima i namještenicima u tijelima vlasti.

Članak 14.

Ovlašteni inženjer ne smije stavljati svoj potpis i pečat na radove koji nije izradio ili koji nisu izrađeni pod njegovim nadzorom odnosno na radove izrađene od neovlaštene osobe. Postupanje protivno ovom pravilu predstavlja težu povredu Kodeksa.

VII. PONAŠANJE INŽENJERA MEĐUSOBNO I PREMA SVOJIM SURADNICIMA

Članak 15.

Ovlašteni inženjer može slobodno izraziti kritiku, ukoliko je kritika javna, obrazložena i utemeljena.

Članak 16.

(1) Ovlašteni inženjeri moraju se prema drugim inženjerima ponašati kolegijalno i lojalno, međusobno se pomagati i savjetovati, njihovi se međusobni odnosi moraju temeljiti na međusobnom poštovanju, povjerenju, suradnji, pristojnosti i strpljenju te profesionalnoj solidarnosti.

(2) Konkurencija između ovlaštenih inženjera može se zasnivati samo na stručnosti i kvaliteti rada.

(3) Ovlašteni inženjer ne smije izravno i neizravno činiti štetu kolegama i treba se truditi biti objektivan pri ocjenjivanju njihova rada i postignuća. Na isti način mora primiti stručne kritike vlastitoga rada.

(4) Ovlašteni inženjer ne smije pred naručiteljem radi preuzimanja posla iznositi negativne kritike rada drugih ovlaštenih inženjera.

(5) Iznošenje negativnih primjedbi i ocjena na račun drugog ovlaštenog inženjera pred naručiteljima, pokazivanje grešaka ili predlaganje izmjena u tuđem radu, predstavlja težu povredu dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera.

Članak 17.

U slučaju ponude za preuzimanje posla ili dijela posla koji već radi drugi ovlašteni inženjer, ovlašteni inženjer dužan je o tome prije preuzimanja obavijestiti kolege koji su već u poslu. U preuzimanju posla ovlašteni inženjer ne smije djelovati suprotno kolegijalnim pravilima te mora utvrditi jesu li s prethodnikom ispunjene obveze iz ugovora.

Članak 18.

(1) Ovlašteni inženjeri dužni su prema kandidatima, stručnim suradnicima i suradnicima ispuniti svoje obveze, pomagati im u stručnom usavršavanju, pružiti stručni savjet i pomoć nesebično i prema svom najboljem znanju.

(2) Ovlašteni inženjer ima autorstvo ili djelomično autorstvo samo na djelima koja je sam izradio ili koja su nastala pod njihovim vodstvom ili osobnim sudjelovanjem.

(3) Ovlašteni inženjer ne smije u sklopu izvršavanja stručnih geodetskih poslova davati zadatke osobama koje za to nisu kvalificirane.

(4) Ovlašteni inženjer geodezije koji je mentor vježbeniku mora objektivno i utemeljeno vrednovati rad vježbenika. Mentor ne smije onemogućavati kandidata da stekne status ovlaštenog inženjera radi vlastitog interesa. Postupanje protivno ovom pravilu predstavlja težu povredu Kodeksa.

VIII. MATERIJALNE OSNOVE OBAVLJANJA PROFESIJE

Članak 19.

(1) Obavljeni rad, stručni posao i angažman ovlaštenoga inženjera, kandidata, stručnog suradnika i suradnika vrednuju se sukladno Cjeniku usluga.

(2) Ovlašteni inženjeri obvezuju se u svom poslovanju poštivati službenik Cjenik Komore, a u slučaju nepoštivanja počinili bi težu povredu dužnosti i ugleda ovlaštenoga inženjera.

(3) Ovlašteni inženjeri dužni su kod određivanja cijena davati točne podatke, poštujući odredbe Cjenika usluga. Ne smiju sklapati ugovore s neistinitim podacima o cijenama, opsegu poslova i drugim pojedinostima.

(4) Ovlašteni inženjeri dužni su Komori redovito plaćati članarinu i druga davanja sukladno Zakonu, Statutu Komore i aktima Komore te sudjelovati i izvršavati svoje obveze u tijelima Komore u koja su izabrani. Neplaćanje godišnje članarine i drugih davanja kao i neizvršavanje svojih obveza u tijelima Komore predstavlja težu povredu dužnosti i ugleda.

(5) Ovlašteni inženjeri mogu obavijestiti Komoru o izvršenim poslovima koje ne mogu naplatiti te njihovim naručiteljima.

IX. SUDJELOVANJE NA NATJEČAJIMA

Članak 20.

(1) Ovlašteni inženjer smije sudjelovati na natječaju za izvođenje radova, isključivo kao odgovorna osoba za obavljanje geodetske djelatnosti u tvrtki zaposlenja.

(2) Ovlašteni inženjer ne smije sudjelovati na natječaju, koji je u suprotnosti s njegovim pravima i obvezama iz članstva u Komori, odnosno nije obuhvaćen ovlastima ovlaštenoga inženjera.

(3) Ovlašteni inženjer koji je i ovlašteni sudski vještak svoga područja može samostalno izvoditi ekspertize i vještačenja, ukoliko ga sud imenuje vještakom u predmetu sukladno posebnom propisu, a u drugim slučajevima kao odgovorna osoba za obavljanje geodetske djelatnosti u tvrtki zaposlenja.

X. REKLAMIRANJE

Članak 21.

(1) Ovlašteni inženjeri stječu ugled kroz rezultate svojeg rada.

(2) Osobna promocija je dozvoljena kroz oglašavanje, objavu tekstova, izložbe, prikaza i opisa projekata i ostvarenja, reportaže i intervjue u javnim medijima čiji je cilj obavještavanje.

XI. MEĐUSOBNO KONFLIKTNE SITUACIJE

Članak 22.

(1) Ovlašteni inženjeri koji su zaposleni u pravnim osobama dužni su se u obavljanju poslova pridržavati odredbi Zakona i općih akata Komore, te su o svojim pravima i obvezama koje proizlaze iz članstva u Komori dužni upoznati poslodavca. O zahtjevu poslodavca o odstupanju od ovih obveza, ovlašteni inženjer je dužan odmah obavijestiti Komoru.

(2) Otkaz ugovora o radu ovlaštenom inženjeru zbog članstva u Komori, obvezuje Komoru na pružanje pravne i druge pomoći članu Komore. Pravo na zaštitu ima svaki pojedini član, bez obzira na dob i stručno iskustvo, kao i hijerarhijski položaj u tvrtki.

Članak 23.

Ukoliko ovlašteni inženjer u interesu struke mora postupiti izvan uobičajenih i propisanih pravila, dužan je o tome izvijestiti Komoru, zatražiti tumačenje i preuzeti odgovornost pred tijelima Komore.

Članak 24.

Sastavni dio ovog kodeksa je CODE OF CONDUCT FOR EUROPEAN SURVEYORS izdan od The Council of European Geodetic Surveyors (CLGE) i Geometer Europas (GE) i prihvaćen na generalnoj skupštini The Council of European Geodetic Surveyors (CLGE) u Rimu 11. – 12. 9. 2009. čiji je Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije član.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Tumačenje odredaba ovog Kodeksa daje Skupština Komore.

Članak 25.

Ovaj Kodeks stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 002-002/10-01/1
Urbroj: 507-02-01-10-1
Zagreb, 17. prosinca 2009.

Predsjednik
Hrvatske komore ovlaštenih
inženjera geodezije
Branko Kleković, dipl. ing. geod., v. r.