Pravilnik o izmjeni Pravilnika o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu plovila unutarnje plovidbe

NN 20/2010 (12.2.2010.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu plovila unutarnje plovidbe

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

506

Na temelju članka 46. stavka 2. i članka 244. stavka 1. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine« 109/07, 132/07), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O NAJMANJEM BROJU ČLANOVA POSADE ZA SIGURNU PLOVIDBU PLOVILA UNUTARNJE PLOVIDBE

Članak 1.

U Pravilniku o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu plovila unutarnje plovidbe (»Narodne novine« br. 138/08) u članku 24. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Neka plovila u tegljenom sastavu koja se nalaze u čvrsto povezanoj grupi, uključujući i plovila iz stavka 2. ovog članka, ne moraju imati posadu kada je posada drugih plovila u okviru grupe dovoljno velika i vješta da osigura sigurnost na plovilu i sigurnu plovidbu.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-02/5

Urbroj: 530-05-10-1

Zagreb, 26. siječnja 2010.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.