Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja investicijskih društava

NN 20/2010 (12.2.2010.), Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja investicijskih društava

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

517

Na temelju članka 15. stavka 5. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, broj 109/07) i članka 116. stavka 5. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, broj 88/08, 146/08 i 74/09) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici održanoj 4. veljače 2010. donijela je

PRAVILNIK

O STRUKTURI I SADRŽAJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se struktura i sadržaj financijskih izvještaja kojima investicijska društva izvještavaju Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) i druge vanjske korisnike o financijskom položaju, financijskoj uspješnosti, novčanim tokovima te rokovi i način izvještavanja Agencije.

(2) Sastavni dio ovog Pravilnika čine:

a) Struktura i sadržaj financijskih izvještaja za investicijska društva (Prilog 1),

b) Kontni plan za investicijska društva (Prilog 2).

PRAVNA OSNOVA

Članak 2.

(1) Investicijsko društvo dužno je voditi poslovne knjige, sastavljati financijske izvještaje sukladno Zakonu o tržištu kapitala (»Narodne novine«, broj 88/08, 146/08 i 74/09) i propisima kojima se uređuje računovodstvo poduzetnika i primjena standarda financijskog izvještavanja.

(2) Investicijska društva dužna su poslovne događaje evidentirati u svojim poslovnim knjigama koristeći konta najmanje u opsegu koji je jednak propisanom kontnom planu (Prilog 2).

SADRŽAJ FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 3.

(1) Financijski izvještaji investicijskih društava su:

a) Izvještaj o financijskom položaju,

b) Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti,

c) Izvještaj o novčanim tokovima,

d) Izvještaj o promjenama kapitala i

e) Bilješke uz financijske izvještaje.

(2) Struktura i sadržaj financijskih izvještaja propisani su obrascima koji čine prilog ovog Pravilnika (Prilog 1).

(3) Investicijsko društvo sastavlja Izvještaj o novčanim tokovima iz stavka 1. ovog članka koristeći ili direktnu metodu ili indirektnu metodu.

(4) Bilješke uz godišnji financijski izvještaj moraju sadržavati podatak o ukupnom iznosu naknada koji za određenu financijsku godinu naplaćuje samostalni revizor ili revizorsko društvo za zakonski propisanu reviziju godišnjih financijskih izvještaja, ukupan iznos naknada za druge usluge provjere, ukupan iznos naknada za usluge poreznog savjetovanja te ukupan iznos naknada za druge usluge osim revizorskih.

ROKOVI I NAČIN DOSTAVE

Članak 4.

(1) Investicijska društva financijske izvještaje sastavljaju i dostavljaju za poslovnu godinu i izvještajna razdoblja tijekom poslovne godine.

(2) U smislu ovog Pravilnika poslovna godina jednaka je kalendarskoj godini, a izvještajna razdoblja tijekom godine jednaka su tromjesečnom, šestomjesečnom i devetomjesečnom razdoblju.

(3) Investicijska društva dužna su dostaviti Agenciji financijske izvještaje za razdoblja tijekom poslovne godine kako slijedi:

a) za tromjesečno razdoblje sa stanjem na dan 31. ožujka tekuće godine do 30. travnja tekuće godine,

b) za šestomjesečno razdoblje sa stanjem na dan 30. lipnja tekuće godine do 31. srpnja tekuće godine,

c) za devetomjesečno razdoblje sa stanjem na dan 30. rujna tekuće godine do 31. listopada tekuće godine.

(4) Investicijska društva dužna su dostaviti Agenciji nerevidirane godišnje financijske izvještaje u roku od mjesec dana po proteku poslovne godine na koju se izvještaj odnosi.

(5) Investicijska društva dužna su dostaviti Agenciji revidirane godišnje financijske izvještaje i revizorsko izvješće u roku od četiri mjeseca po proteku poslovne godine na koju se izvještaj odnosi.

(6) Ako je investicijsko društvo matično društvo, dužno je dostaviti Agenciji revidirane godišnje konsolidirane financijske izvještaje i revizorsko izvješće za grupu najkasnije u roku od četiri mjeseca po proteku poslovne godine na koju se izvještaj odnosi.

Članak 5.

(1) Investicijska društva dostavljaju financijske izvještaje Agenciji u elektroničkom obliku na način propisan u tehničkoj uputi Agencije.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, revidirane godišnje financijske izvještaje i revizorsko izvješće, investicijska društva dostavljaju Agenciji u pisanom obliku.

(3) Ako se podaci iz revidiranog financijskog izvještaja investicijskog društva razlikuju od podataka iz nerevidiranog izvještaja dostavljenog u roku iz članka 4. stavak 4. ovog Pravilnika, investicijsko društvo obvezno je dostaviti revidirane godišnje financijske izvještaje i u elektroničkom obliku, sukladno stavku 1. ovog članka, u roku od četiri mjeseca po proteku poslovne godine na koju se izvještaj odnosi.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja investicijskih društava (»Narodne novine«, broj 5/09).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama, a primjenjuje se za razdoblja koja započinju 1. siječnja 2010. i poslije.

Klasa: 011-02/10-04/5

Urbroj: 326-01-10-1

Zagreb, 4. veljače 2010.

Zamjenik
predsjednika Uprave
Ivo Šulenta, v. r.

PRILOG 1.

Obrasci financijskih izvještaja za investicijska društva

Obrazac: OP-ID-1 Opći podaci o investicijskom društvu

NAZIV INVESTICIJKOG DRUŠTVA

Identifikacijski broj kod Agencije

MBS

OIB

Izvještajno razdoblje

Pojedinačni ili konsolidirani izvještaj

Subjekti konsolidacije

Adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)

Telefon i fax

E-mail adresa

Web stranica

Datum upisa u sudski registar (dan, mjesec i godina)

Ime, prezime predsjednika i članova Uprave

Ime i prezime predsjednika i članova Nadzornog odbora

Broj zaposlenih

Ime i prezime ovlaštenih brokera i investicijskih savjetnika

Iznos temeljnog kapitala u kunama

Pet najvećih dioničara/udjelničara (ime, prezime, adresa fizičke osobe, odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe, postotak udjela u vlasništvu)

Naziv revizorske kuće koja je revidirala zadnji godišnji financijski izvještaj i godišnje izvješće

Poslovna banka investicijskog društva

Broj računa

Napomena:

Izvještavanje Investicijskih društava temeljem članka 115. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09)

Svi iznosi upisuju se kao cjelobrojni (bez decimalnih mjesta)

Izvještajna razdoblja:

tromjesečno, šestomjesečno, devetomjesečno i godišnje

Izvještaj sačinjavaju obrasci:

1. OP-ID-1_Opći podaci o investicijskom društvu

podaci na dan sastavljanja izvještaja: 31.03, 30.06, 30.09, 31.12

2. A-ID-2_Aktiva

stanja na dan sastavljanja izvještaja: 31.03, 30.06, 30.09, 31.12

3. P-ID-3_Pasiva

stanja na dan sastavljanja izvještaja: 31.03, 30.06, 30.09, 31.12

4. SD-ID-4_Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

1.1.-31.3., 1.1.-30.6., 1.1.-30.9. i 1.1.-31.12.

5a. NT-ID-5a_Izvještaj o novčanim tokovima_direktna metoda

1.1.-31.3., 1.1.-30.6., 1.1.-30.9. i 1.1.-31.12.

5b. NT-ID-5b_Izvještaj o novčanim tokovima_indirektna metoda

1.1.-31.3., 1.1.-30.6., 1.1.-30.9. i 1.1.-31.12.

6. PK-ID-6_Izvještaj o promjenama kapitala

1.1.-31.3., 1.1.-30.6., 1.1.-30.9. i 1.1.-31.12.

7. B-ID-7_Bilješke

Obrazac: A-ID-2 Aktiva

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU INVESTICIJSKOG DRUŠTVA na dan________________

AKTIVA

u
kunama

Broj pozicije

Opis pozicije

AOP

31.12. prethodne godine

Na izvještajni datum

1

Nematerijalna, materijalna imovina i dugotrajna ulaganja (∑AOP2 do AOP8)

1

a)

000 +..+ 005

Dugotrajna nematerijalna imovina

2

b)

010 +..+ 014

Dugotrajna materijalna imovina

3

c)

03

Ulaganja u zajedničke pothvate

4

d)

04

Ulaganja u pridružena društva

5

e)

05

Ulaganja u ovisna društva

6

f)

061

Dugotrajna imovina namijenjena prodaji

7

g)

ostalo iz skupine 0

Ostala imovina

8

2

Novčana sredstva i potraživanja (∑AOP10 do AOP15)

9

a)

100 +..+ 102

Novčana sredstva

10

b)

120 +..+ 127

Potraživanja s osnove obavljenih investicijskih usluga

11

c)

150+..+153

Zajmovi i potraživanja

12

d)

17

Odgođena porezna imovina

13

e)

190

Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi

14

f)

ostalo iz skupine 1

Ostala potraživanja

15

3

Financijska imovina (∑AOP17 do AOP19)

16

a)

300 + ..+ 332

Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti po FER vrijednosti kroz dobit ili gubitak

17

b)

400 +..+ 421

Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti raspoloživi za prodaju

18

c)

500+..+532

Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti koji se drže do dospijeća

19

4

UKUPNO AKTIVA
AOP1+AOP9+AOP16)

20

Izvanbilančni zapisi (AOP22+AO23)

21

Portfelj nalogodavaca

22

Ostale izvanbilančne stavke

23

Obrazac: P-ID-3 Pasiva

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU INVESTICIJSKOG DRUŠTVA na dan________________

PASIVA

u
kunama

Broj pozicije

Opis pozicije

AOP

31.12. prethodne godine

Na izvještajni datum

1

Kapital i rezerve

(AOP25-AOP26 + AOP27 + AOP28 + AOP29 - AOP30 + AOP31 + AOP32 + AOP33)

24

a)

90

Temeljni (upisani) kapital

25

b)

91

Vlastite dionice

26

c)

92

Rezerve iz dobiti

27

d)

93

Kapitalne rezerve

28

e)

940

Zadržana dobit

29

f)

941

Preneseni gubitak

30

g)

95

Dobit ili gubitak tekuće godine

31

h)

96

Revalorizacijske rezerve

32

i)

Nekontrolirajući interes

33

2

Obveze (∑AOP35 do AOP44)

34

a)

200 +..+ 204

Obveze za naknade vezane uz trgovanje financijskim instrumentima

35

b)

210 +..+ 214

Obveze za primljene kredite, zajmove i predujmove

36

c)

220 +..+ 224

Obveze po izdanim financijskim instrumentima

37

d)

240 +..+ 241

Obveze prema dobavljačima

38

e)

250+..+252

Obveze prema zaposlenicima

39

f)

260+..+264

Obveze za poreze i doprinose

40

g)

266

Odgođena porezna obveza

41

h)

27

Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja

42

i)

28

Rezerviranja

43

j)

ostalo iz skupine 2

Ostale obveze

44

3

UKUPNO PASIVA (AOP24+AOP34)

45

Izvanbilančni zapisi (AOP47+AOP48)

46

Portfelj nalogodavaca

47

Ostale izvanbilančne stavke

48

Oznaka

Dodatak bilanci

I

KAPITAL I REZERVE (AOP50+AOP51)

49

a)

Pripisano imateljima kapitala matice

50

b)

Pripisano nekontrolirajućem interesu

51

Napomena: Stavke pod brojem I.a. i I.b. popunjavaju obveznici izrade konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja

Obrazac: SD-ID-4 Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI za razdoblje ____________

u
kunama

Broj pozicije

Opis pozicije

AOP

Isto razdoblje prethodne godine

Tekuće razdoblje

700+..+717

Prihodi od provizija i naknada za obavljene investicijske usluge

52

661+..+666

Rashodi od provizija i naknada za obavljene investicijske usluge

53

1

Neto prihodi/rashodi od provizija i naknada
(AOP52-AOP53)

54

770

Realizirani dobici financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

55

630

Realizirani gubici financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

56

2

Neto realizirani dobici/gubici (AOP55-AOP56)

57

760

Nerealizirani dobici financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

58

620

Nerealizirani gubici financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

59

3

Neto nerealizirani dobici/gubici (AOP58-AOP59)

60

771

Realizirani dobici financijske imovine raspoložive za prodaju

61

631

Realizirani gubici financijske imovine raspoložive za prodaju

62

4

Neto realizirani dobitci/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju (AOP61-AOP62)

63

5

622

Neto vrijednosno usklađenje zajmova, kredita i imovine koja se drži do dospijeća

64

6

634

Ostala neto rezerviranja i vrijednosna usklađenja

65

72

Prihodi od kamata

66

65

Rashodi od kamata

67

7

Neto prihodi/rashodi od kamata (AOP66-AOP67)

68

75

Pozitivne tečajne razlike

69

64

Negativne tečajne razlike

70

8

Neto tečajne razlike (AOP69-AOP70)

71

73

Prihodi od dividendi, udjela u dobiti i ostalih vrijednosnih papira

72

ostalo iz skupine 7

Ostali prihodi

73

9

Ukupno ostali prihodi (AOP72+AOP73)

74

610

Amortizacija

75

600

Troškovi zaposlenika

76

ostalo iz skupine 6

Ostali rashodi

77

10

Ukupno ostali rashodi (AOP75+AOP76+AOP77)

78

11

Ukupni prihodi

79

12

Ukupni rashodi

80

80

Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP79-AOP80)

81

81

Porez na dobit

82

13

Dobit ili gubitak (AOP81-AOP82)

83

a)

Pripisano imateljima kapitala matice

84

b)

Pripisano nekontrolirajućem interesu

85

14

Ostala sveobuhvatna dobit (∑AOP87 do AOP92)

86

a)

Promjene revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme, nematerijalne imovine)

87

b)

Aktuarski dobici/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja

88

c)

Dobici ili gubici proizašli iz preračunavanja financijskih izvještaja inozemnog poslovanja

89

d)

Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju

90

e)

Dobici/gubici od instrumenta zaštite novčanog toka

91

f)

Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobiti

92

15

Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP83+AOP86)

93

a)

Pripisano imateljima kapitala matice

94

b)

Pripisano nekontrolirajućem interesu

95

16

Reklasifikacijske usklade

96

Napomena: Stavke pod brojem 13.a., 13.b., 15.a. i 15.b. popunjavaju obveznici izrade konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja

Obrazac: NT-ID-5a Izvještaj o novčanim tokovima (direktna metoda)

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA _____________________

u
kunama

Opis pozicije

AOP

Isto razdoblje prethodne godine

Tekuće razdoblje

1

Neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti

97

Primici s osnove obavljenih investicijskih usluga

98

Primici s osnove obavljenih pomoćnih usluga

99

Izdaci za naknade i ostale pristojbe vezane uz trgovanje financijskim instrumentima

100

Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

101

Izdaci za kupnju financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

102

Primici od prodaje financijske imovine raspoložive za prodaju

103

Izdaci za kupnju financijske imovine raspoložive za prodaju

104

Primici od ulaganja u zajmove i potraživanja

105

Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja

106

Primici od ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospijeća

107

Izdaci od ulaganja u financijsku imovinu koja se drži do dospijeća

108

Novac isplaćen dobavljačima

109

Novac isplaćen zaposlenicima

110

Primici od kamata

111

Izdaci od kamata

112

Primici od dividendi

113

Plaćen porez na dobit

114

Plaćeni ostali porezi i doprinosi

115

Ostali primici iz poslovnih aktivnosti

116

Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti

117

2

Neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti

118

Izdaci za kupnju materijalne i nematerijalne imovine

119

Primici od prodaje materijalne i nematerijalne imovine

120

Izdaci od ulaganja u zajedničke pothvate, pridružena i ovisna društva

121

Primici od prodaje ulaganje u zajedničke pothvate, pridružena i ovisna društva

122

Ostali primici iz investicijskih aktivnosti

123

Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti

124

3

Neto novčani tijek od financijskih aktivnosti

125

Primici od emitiranja dioničkog kapitala i ostale uplate vlasnika investicijskog društva

126

Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkupa udjela

127

Isplata dividendi ili udjela u dobiti

128

Primici od kredita

129

Izdaci za otplatu primljenih kredita

130

Primici po izdanim financijskim instrumentima

131

Izdaci po izdanim financijskim instrumentima

132

Ostali primici iz financijskih aktivnosti

133

Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti

134

4

Efekti promjene tečaja stranih valuta

135

5

Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP97+AOP118+AOP125+AOP135)

136

6

Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja

137

7

Novac i novčani ekvivalenti na izvještajni datum (AOP136+AOP137)

138

Obrazac: NT-ID-5b Izvještaj o novčanim tokovima (indirektna metoda)

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA ____________

u
kunama

Opis pozicije

AOP

Isto razdoblje prethodne godine

Tekuće razdoblje

1

Neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti

139

Dobit ili gubitak prije oporezivanja

140

Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

141

Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi

142

Rezerviranja

143

Prihodi od kamata

144

Rashodi od kamata

145

Umanjenje imovine

146

Povećanje/smanjenje potraživanja s osnove obavljenih investicijskih usluga

147

Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja

148

Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

149

Povećanje/smanjenje financijske imovine raspoloživa za prodaju

150

Povećanje/smanjenje financijske imovine koja se drži do dospijeća

151

Povećanje/smanjenje zajmova i potraživanja

152

Primici od kamata

153

Izdaci od kamata

154

Primici od dividendi

155

Povećanje/smanjenje ostalih stavki aktive

156

Povećanje/smanjenje obveza za naknade vezane uz trgovanje financijskim instrumentima

157

Povećanje/smanjenje obveza prema dobavljačima

158

Povećanje/smanjenje obveza prema zaposlenicima

159

Povećanje/smanjenje obveza za poreze i doprinose

160

Povećanje/smanjenje ostalih obveza

161

Povećanje/smanjenje ostalih stavki pasive

162

Plaćen porez na dobit

163

2

Neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti

164

Povećanje/smanjenje ulaganja u materijalnu imovinu

165

Povećanje/smanjenje ulaganja u nematerijalnu imovinu

166

Povećanje/smanjenje ulaganja u zajedničke pothvate, pridružena i ovisna društva

167

Povećanje/smanjenje ostalih stavki ulaganja

168

3

Neto novčani tijek od financijskih aktivnosti

169

Povećanje/smanjenje obveza za primljene kredite, zajmove i predujmove

170

Povećanje/smanjenje obveza po izdanim financijskim instrumentima

171

Povećanje/smanjenje obveza za izdane podređene instrumente

172

Primici od emitiranja dioničkog kapitala i ostale uplate vlasnika investicijskog društva

173

Isplata dividendi ili udjela u dobiti

174

Povećanje/smanjenje ostalih stavki

175

4

Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP139+AOP164+AOP169)

176

5

Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja

177

6

Novac i novčani ekvivalenti na izvještajni datum (AOP176+AOP177)

178

Obrazac: PK-ID-6 Izvještaj o promjenama kapitala

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

u
kunama

Opis pozicije

Raspodjeljivo vlasnicima matice

Raspodjeljivo nekontrolirajućim interesima

Ukupno
kapital i rezerve

Upisani kapital

Rezerve kapitala

Rezerve iz dobiti

Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)

Zadržana dobit ili preneseni gubitak

Revalorizacija fin. imovine raspoložive za prodaju

Ostale revalorizacijske rezerve

Stanje 1. siječnja prethodne godine

Promjena računovodstvenih politika

Ispravak pogreški prethodnih razdoblja

Stanje 1. siječnja prethodne god. (prepravljeno)

Dobit ili gubitak razdoblja

Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju

Ostale nevlasničke promjene kapitala

Ukupno nevlasničke promjene kapitala (prethodno razdoblje)

Povećanje/smanjenje upisanog kapitala

Ostale uplate vlasnika

Isplata udjela u dobiti/dividenda

Ostale raspodjele vlasnicima

Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja

Stanje 1. siječnja tekuće godine

Promjena računovodstvenih politika

Ispravak pogreški prethodnih razdoblja

Stanje 01. siječnja tekuće god. (prepravljeno)

Dobit ili gubitak razdoblja

Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju

Ostale nevlasničke promjene kapitala

Ukupno nevlasničke promjene kapitala

Povećanje/smanjenje upisanog kapitala

Ostale uplate vlasnika

Isplata udjela u dobiti/dividenda

Ostale raspodjele vlasnicima

Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja

Obrazac: B-ID-7 Bilješke

Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju investicijskog društva, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja. Bilješke uz godišnji financijski izvještaj sastavljaju se i objavljuju u punom sadržaju kojeg zahtjeva primijenjeni zakonodavni okvir. Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblja tijekom godine trebaju sadržavati samo značajne promjene u odnosu na bilješke uz godišnji financijski izvještaj.

Bilješke uz financijske izvještaje obvezno moraju sadržavati slijedeće:

1.

Izjava o usklađenosti sa MSFI

2.

Sažetak primijenjenih računovodstvenih politika

3.

Informacije koje potkrepljuju stavke prikazane u izvještaju o financijskom položaju investicijskog društva, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama kapitala

4.

Klasifikacija financijske imovine i financijskih obveza

5.

Izloženost kreditnom riziku financijske imovine i financijskih obveza klasificiranih kao zajmovi i potraživanja po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

6.

Iznos promjene fer vrijednosti koja se može pripisati promjeni kreditnog rizika

7.

Reklasifikaciju financijskog sredstva u imovinu koja se mjeri

(a) po trošku ili amortiziranom trošku umjesto po fer vrijednosti ili

(b) po fer vrijednosti umjesto po trošku ili amortiziranom trošku,

objaviti iznos reklasificiran iz svake kategorije i u svaku kategoriju te razloge za reklasifikaciju

8.

Za imovinu koja se prestaje priznavati objaviti: (a) prirodu imovine

(b) prirodu rizika i nagrada povezanih s vlasništvom kojima društvo ostaje izloženo

(c) kad nastavlja priznavati svu imovinu, knjigovodstvene iznose imovine i povezanih obveza te

(d) kad nastavlja priznavati imovinu u mjeri u kojoj nastavlja sudjelovati u njoj, ukupan knjigovodstveni iznos izvorne imovine, iznos imovine koju nastavlja priznavati te knjigovodstveni iznos povezanih obveza

9.

Objaviti knjigovodstveni iznos financijske imovine založene kao osiguranje za plaćanje stvarnih ili nepredviđenih obveza (kolateral), uključujući iznose koji su reklasificirani u skladu s točkom

10.

Kolateral (financijsko ili nefinancijsko sredstvo) i dopušteno mu je kolateral prodati ili ponovno založiti u odsustvu ili zbog neplaćanja vlasnika kolaterala, dužan je objaviti: fer vrijednost kolaterala u posjedu, fer vrijednost prodanog ili ponovo založenog kolaterala, te obveza povrata

11.

Umanjena za kreditne gubitke (primjerice, konto ispravka vrijednosti na kojem se evidentiraju pojedinačna umanjenja ili neki sličan konto koji se koristi za evidentiranje kolektivnog umanjenja imovine) umjesto da izravno umanjuje knjigovodstveni iznos sredstva, dužan je objaviti usuglašavanje promjena na tom kontu tijekom razdoblja za svaku klasu financijske imovine.

12.

Ako je subjekt izdao instrument koji sadrži i komponentu obveze i komponentu kapitala i riječ je o instrumentu koji ima više ugrađenih derivativa čije su vrijednosti međuovisne (kao što je konvertibilni dužnički instrument s pravom prijevremenog otkupa), dužan je objaviti postojanje takvih obilježja

13.

Za obveze po zajmovima na izvještajni datum objaviti: (a) pojedinosti o eventualnom neplaćanju glavnice, kamata, postupnog otkupa ili uvjeta otkupa obveza po zajmovima (b) knjigovodstveni iznos na izvještajni datum obveza po zajmovima koji se ne plaćaju i (c) da li je plaćanje izvršeno ili su uvjeti otplate obveza po zajmovima revidirani prije nego što je odobreno izdavanje financijskih izvještaja

14.

Objaviti odvojeno sljedeće podatke za svaku vrstu zaštite (tj. zaštitu fer vrijednosti, zaštitu novčanog toka i zaštitu neto ulaganja u inozemno poslovanje):

(a) opis svake vrste zaštite

(b) opis financijskih instrumenata određenih kao instrumenti zaštite i njihovu fer vrijednost na izvještajni datum

(c) prirodu rizika od kojih se provodi zaštita.

15.

Subjekt je za svaku klasu financijske imovine i financijskih obveza dužan objaviti fer vrijednost klase imovine i klase obveza na način koji omogućuje njezinu usporedbu s knjigovodstvenim iznosom.

16.

Ukupan iznos naknada koji za određenu financijsku godinu naplaćuje samostalni revizor ili revizorsko društvo za zakonski propisanu reviziju godišnjih financijskih izvještaja, ukupan iznos naknada za druge usluge provjere, ukupan iznos naknada za usluge poreznog savjetovanja te ukupan iznos naknada za druge usluge osim revizorskih.

17.

Objaviti informacije koje korisnicima financijskih izvještaja omogućuju da ocijene vrstu i doseg rizika koji proizlaze iz financijskih instrumenata a kojima je subjekt izložen na izvještajni datum a) kreditni rizik b) tržišni rizik c) rizik likvidnosti

18.

Za imovinu stečenu posjedom kolaterala kao instrumenta osiguranja objaviti: (a) prirodu i knjigovodstveni iznos tako stečene imovine i (b) ako imovinu nije moguće trenutačno konvertirati u novac, svoje politike kojima je regulirano raspolaganje takvom imovinom, odnosno prodaja imovine ili njeno korištenje u vlastitom poslovanju

19.

Objava svih transakcija s povezanim osobama

PRILOG 2.

Kontni plan za investicijska društva

0 NEMATERIJALNA, MATERIJALNA IMOVINA I DUGOTRAJNA ULAGANJA

1 NOVČANA SREDSTVA I POTRAŽIVANJA

2 OBVEZE

3 VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI PO FER VRIJEDNOSTI KROZ DOBIT ILI GUBITAK

4 VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI RASPOLOŽIVI ZA PRODAJU

5 VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI KOJI SE DRŽE DO DOSPIJEĆA

6 RASHODI

7 PRIHODI

8 REZULTAT POSLOVANJA

9 KAPITAL, REZERVE I IZVNABILANČNE EVIDENCIJE

0

NEMATERIJALNA, MATERIJALNA IMOVINA I DUGOTRAJNA ULAGANJA

00

Dugotrajna nematerijalna imovina

000

Goodwill

0000

Vrijednost goodwill-a

0001

Ispravak vrijednosti

001

Aplikativni softwer

0010

Trošak ulaganja

0011

Akumulirana amortizacija

0012

Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklađenje)

002

Člansko mjesto na uređenom tržištu ili MTP

003

Člansko mjesto u klirinškoj organizaciji

004

Ulaganja radi poboljšanja funkcionalnosti tuđih nekretnina i opreme za vrijeme dugoročnog poslovnog najma

0040

Trošak ulaganja

0041

Akumulirana amortizacija

0042

Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklađenje)

005

Ostala dugotrajna nematerijalna imovina

0050

Trošak ulaganja

0051

Akumulirana amortizacija

0052

Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklađenje)

01

Dugotrajna materijalna imovina

010

Zemljišta

0100

Trošak ulaganja

0101

Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklađenje)

011

Građevinski objekti

0110

Trošak ulaganja

0111

Akumulirana amortizacija

0112

Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklađenje)

012

Uredska oprema (namještaj, računalna oprema)

0120

Trošak ulaganja

0121

Akumulirana amortizacija

0122

Ispravak vrijednosti

013

Transportni uređaji

0130

Trošak ulaganja

0131

Akumulirana amortizacija

0132

Ispravak vrijednosti

014

Ostala materijalna imovina

0140

Trošak ulaganja

0141

Akumulirana amortizacija

0142

Ispravak vrijednosti

02

Predujmovi za dugotrajnu imovinu

020

Zemljišta

0200

Predujmovi za zemljišta

0201

Zemljišta u pripremi

0202

Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklađenje)

021

Građevinski objekti

0210

Predujmovi za građevinske objekte

0211

Građevinski objekti u pripremi-izgradnji

0212

Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklađenje)

022

Uredska oprema (namještaj, računalna oprema)

0220

Predujmovi za uredsku opremu (namještaj, računalna oprema)

0221

Uredska oprema (namještaj, računalna oprema) u pripremi

0222

Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklađenje)

023

Aplikativni softver

0230

Predujmovi za aplikativni softver

0231

Aplikativni softver u pripremi

0232

Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklađenje)

024

Ostala dugotrajna imovina

0240

Predujmovi izdataka za ostalu nematerijalnu imovinu

0241

Ulaganja u tijeku za ostalu nematerijalnu imovinu

0242

Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklađenje)

03

Ulaganja u zajedničke pothvate

030

Ulaganja u trgovačka društva

0300

Ulaganja u društva za pomoćne usluge

0301

Ulaganja u ostala trgovačka društva

031

Ulaganja u financijske institucije

032

Ispravak vrijednosti

04

Ulaganja u pridružena društva

040

Ulaganja u trgovačka društva

0400

Ulaganja u društva za pomoćne usluge

0401

Ulaganja u društva za osiguranje i reosiguranje i koncerne osiguravatelja

0402

Ulaganja u kreditne institucije

0403

Ulaganja u ostala trgovačka društva

0404

Ulaganja u financijske institucije

041

Ispravak vrijednosti

05

Ulaganja u ovisna društva

050

Ulaganja u trgovačka društva

0500

Ulaganja u društva za pomoćne usluge

0501

Ulaganja u društva za osiguranje i reosiguranje i koncerne osiguravatelja

0502

Ulaganja u kreditne institucije

0503

Ulaganja u ostala trgovačka društva

0504

Ulaganja u financijske institucije

051

Ispravak vrijednosti

06

Ostala imovina

060

Roba (raspoloživa za prodaju)

061

Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja (MSFI 5)

07

Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital

1

NOVČANA SREDSTVA I POTRAŽIVANJA

10

Novac u banci i blagajni

100

Kunski žiro račun

1000

Prolazni kunski žiro račun

101

Devizni žiro račun

1010

Prolazni devizni žiro račun

102

Gotovina u blagajni

1020

Gotovina u blagajni (u HRK)

1021

Prolazni račun gotovine (u HRK)

1022

Gotovina u blagajni (u devizama)

1023

Prolazni račun gotovine (u devizama)

11

Jamstva, predujmovi i instrumenti plaćanja

110

Dan jamstveni polog

1100

Dan jamstveni polog klirinškoj organizaciji

1101

Dan jamstveni polog ostalim društvima

111

Akreditivi

112

Čekovi

113

Mjenice

114

Dani predujmovi

115

Ostali instrumenti plaćanja

116

Ispravak vrijednosti

12

Potraživanja za naknade i provizije s osnove obavljanja investicijskih usluga

120

Potraživanja za naknadu i proviziju od zaprimanja i prijenosa naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata

1200

Nedospjela potraživanja

12000

Nedospjela potraživanja u HRK

12001

Nedospjela potraživanja u devizama

12002

Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom

1201

Dospjela potraživanja

12010

Dospjela potraživanja u HRK

12011

Dospjela potraživanja u devizama

12012

Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom

1202

Ispravak vrijednosti potraživanja

121

Potraživanja za naknadu i proviziju od izvršenja naloga za klijenta

1210

Nedospjela potraživanja

12100

Nedospjela potraživanja u HRK

12101

Nedospjela potraživanja u devizama

12102

Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom

1211

Dospjela potraživanja

12110

Dospjela potraživanja u HRK

12111

Dospjela potraživanja u devizama

12112

Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom

1212

Ispravak vrijednosti potraživanja

122

Potraživanja za naknade i provizije od upravljanje portfeljem

1220

Nedospjela potraživanja

12200

Nedospjela potraživanja u HRK

12201

Nedospjela potraživanja u devizama

12202

Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom

1221

Dospjela potraživanja

12210

Dospjela potraživanja u HRK

12211

Dospjela potraživanja u devizama

12212

Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom

1222

Ispravak vrijednosti potraživanja

123

Potraživanje za naknade i provizije od investicijskog savjetovanja

1230

Nedospjela potraživanja

12300

Nedospjela potraživanja u HRK

12301

Nedospjela potraživanja u devizama

12301

Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom

1231

Dospjela potraživanja

12310

Dospjela potraživanja u HRK

12311

Dospjela potraživanja u devizama

12312

Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom

1232

Ispravak vrijednosti potraživanja

124

Potraživanje za naknadu i proviziju od usluge provedbe ponude odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa

1240

Nedospjela potraživanja

12400

Nedospjela potraživanja u HRK

12401

Nedospjela potraživanja u devizama

12402

Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom

1241

Dospjela potraživanja

12410

Dospjela potraživanja u HRK

12411

Dospjela potraživanja u devizama

12412

Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom

1242

Ispravak vrijednosti potraživanja

125

Potraživanje za naknadu i proviziju od usluge provedbe ponude odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obvezu otkupa

1250

Nedospjela potraživanja

12500

Nedospjela potraživanja u HRK

12501

Nedospjela potraživanja u devizama

12502

Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom

1251

Dospjela potraživanja

12510

Dospjela potraživanja u HRK

12511

Dospjela potraživanja u devizama

12512

Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom

1252

Ispravak vrijednosti potraživanja

126

Potraživanja za naknadu i proviziju od upravljanja MTP

1260

Nedospjela potraživanja

12600

Nedospjela potraživanja u HRK

12601

Nedospjela potraživanja u devizama

12602

Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom

1261

Dospjela potraživanja

12610

Dospjela potraživanja u HRK

12611

Dospjela potraživanja u devizama

12612

Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom

1262

Ispravak vrijednosti potraživanja

127

Ostala potraživanja od klijenata za investicijske usluge

1270

Nedospjela potraživanja

12700

Nedospjela potraživanja u HRK

12701

Nedospjela potraživanja u devizama

12702

Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom

1271

Dospjela potraživanja

12710

Dospjela potraživanja u HRK

12711

Dospjela potraživanja u devizama

12711

Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom

1273

Ispravak vrijednosti potraživanja

13

Potraživanja s osnove obavljanja pomoćnih usluga

130

Potraživanja za naknade i provizije od pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenata, uključujući poslove skrbništva

1300

Nedospjela potraživanja

13000

Nedospjela potraživanja u HRK

13001

Nedospjela potraživanja u devizama

13002

Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom

1301

Dospjela potraživanja

13010

Dospjela potraživanja u HRK

13011

Dospjela potraživanja u devizama

13012

Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom

1302

Ispravak vrijednosti potraživanja

131

Potraživanja za naknade od odobravanja kredita ili zajma ulagatelju kako bi mu se omogućilo zaključenje transakcije s jednim ili više financijskih instrumenata, ako je u transakciju uključeno društvo koje odobrava kredit ili zajam (maržni poziv)

1310

Nedospjela potraživanja

13100

Nedospjela potraživanja u HRK

13101

Nedospjela potraživanja u devizama

13102

Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom

1311

Dospjela potraživanja

13110

Dospjela potraživanja u HRK

13111

Dospjela potraživanja u devizama

13112

Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom

1312

Ispravak vrijednosti potraživanja

132

Potraživanja za naknade i provizije od savjetovanja o strukturi kapitala, poslovnim strategijama i srodnim pitanjima kao i savjetovanja i usluge vezane uz spajanja udjela u društvima

1320

Nedospjela potraživanja

13200

Nedospjela potraživanja u HRK

13201

Nedospjela potraživanja u devizama

13202

Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom

1321

Dospjela potraživanja

13210

Dospjela potraživanja u HRK

13211

Dospjela potraživanja u devizama

13212

Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom

1322

Ispravak vrijednosti potraživanja

133

Potraživanja za naknade i provizije od obavljanja usluga deviznog poslovanja vezane uz pružanje investicijskih usluga

1330

Nedospjela potraživanja

13300

Nedospjela potraživanja u HRK

13301

Nedospjela potraživanja u devizama

13302

Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom

1331

Dospjela potraživanja

13310

Dospjela potraživanja u HRK

13311

Dospjela potraživanja u devizama

13312

Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom

1332

Ispravak vrijednosti potraživanja

134

Potraživanja za naknade i provizije s osnove obavljanja investicijskog istraživanja i financijske analize kao i ostalih oblika općenitih preporuka koje se odnose na transakcije s financijskim instrumentima

1340

Nedospjela potraživanja

13400

Nedospjela potraživanja u HRK

13401

Nedospjela potraživanja u devizama

13402

Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom

1341

Dospjela potraživanja

13410

Dospjela potraživanja u HRK

13411

Dospjela potraživanja u devizama

13412

Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom

1342

Ispravak vrijednosti potraživanja

135

Potraživanja za naknade i provizije s osnova obavljanja usluga vezanih uz usluge provedbe ponude odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa

1350

Nedospjela potraživanja

13500

Nedospjela potraživanja u HRK

13501

Nedospjela potraživanja u devizama

13501

Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom

1351

Dospjela potraživanja

13510

Dospjela potraživanja u HRK

13511

Dospjela potraživanja u devizama

13512

Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom

1352

Ispravak vrijednosti potraživanja

136

Potraživanja za naknade i provizije od obavljanja investicijskih usluga i aktivnosti, te pomoćnih usluga na temelju imovine izvedenica kada su te investicijske usluge i aktivnosti nadovezane na investicijske ili pomoćne usluge

1360

Nedospjela potraživanja

13600

Nedospjela potraživanja u HRK

13601

Nedospjela potraživanja u devizama

13602

Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom

1361

Dospjela potraživanja

13610

Dospjela potraživanja u HRK

13611

Dospjela potraživanja u devizama

13612

Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom

1362

Ispravak vrijednosti potraživanja

137

Ostala potraživanja za naknade i provizije s osnova obavljanja pomoćnih usluga

1370

Nedospjela potraživanja

13700

Nedospjela potraživanja u HRK

13701

Nedospjela potraživanja u devizama

13702

Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom

1371

Dospjela potraživanja

13710

Dospjela potraživanja u HRK

13711

Dospjela potraživanja u devizama

13712

Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom

1372

Ispravak vrijednosti potraživanja

14

Potraživanja s osnove stečene kamate, dividendi i ostalim vlasničkim ulaganjima

140

Potraživanja za kamate na kredite ili zajmove vezane uz transakcije s financijskim instrumentima

1400

Nedospjela potraživanja

14000

Nedospjela potraživanja u HRK

14001

Nedospjela potraživanja u devizama

14002

Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom

1401

Dospjela potraživanja

14010

Dospjela potraživanja u HRK

14011

Dospjela potraživanja u devizama

14012

Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom

1402

Ispravak vrijednosti potraživanja

141

Potraživanja za kamate na ostale zajmove

1410

Nedospjela potraživanja

14100

Nedospjela potraživanja u HRK

14101

Nedospjela potraživanja u devizama

14102

Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom

1411

Dospjela potraživanja

14110

Dospjela potraživanja u HRK

14111

Dospjela potraživanja u devizama

14112

Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom

1412

Ispravak vrijednosti potraživanja

142

Potraživanja za kamate od dužničkih vrijednosnih papira

1420

Nedospjela potraživanja

14200

Nedospjela potraživanja u HRK

14201

Nedospjela potraživanja u devizama

14202

Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom

1421

Dospjela potraživanja

14210

Dospjela potraživanja u HRK

14211

Dospjela potraživanja u devizama

14212

Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom

1422

Ispravak vrijednosti potraživanja

143

Potraživanja za kamate na depozite

1430

Nedospjela potraživanja

14300

Nedospjela potraživanja u HRK

14301

Nedospjela potraživanja u devizama

14302

Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom

1431

Dospjela potraživanja

14310

Dospjela potraživanja u HRK

14311

Dospjela potraživanja u devizama

14312

Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom

1432

Ispravak vrijednosti potraživanja

144

Potraživanja za kamate po repo-ugovorima

1440

Nedospjela potraživanja

14400

Nedospjela potraživanja u HRK

14401

Nedospjela potraživanja u devizama

14402

Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom

1441

Dospjela potraživanja

14410

Dospjela potraživanja u HRK

14411

Dospjela potraživanja u devizama

14412

Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom

1442

Ispravak vrijednosti potraživanja

145

Ostala potraživanja po stečenoj kamati (SWAP, jamstveni polog)

1450

Nedospjela potraživanja

14500

Nedospjela potraživanja u HRK

14501

Nedospjela potraživanja u devizama

14502

Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom

1451

Dospjela potraživanja

14510

Dospjela potraživanja u HRK

14511

Dospjela potraživanja u devizama

14512

Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom

1452

Ispravak vrijednosti potraživanja

146

Potraživanja za dividende, udjele u dobiti i ostala vlasnička ulaganja

1460

Nedospjela potraživanja

14600

Nedospjela potraživanja u HRK

14601

Nedospjela potraživanja u devizama

14602

Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom

1461

Dospjela potraživanja

14610

Dospjela potraživanja u HRK

14611

Dospjela potraživanja u devizama

14612

Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom

1462

Ispravak vrijednosti potraživanja

15

Zajmovi i potraživanja

150

Potraživanja za dane kredite i zajmove

1500

Nedospjela potraživanja

15000

Nedospjela potraživanja u HRK

15001

Nedospjela potraživanja u devizama

15002

Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom

1501

Dospjela potraživanja

15010

Dospjela potraživanja u HRK

15011

Dospjela potraživanja u devizama

15012

Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom

1502

Ispravak vrijednosti

151

Depoziti

1510

Depoziti u HRK

1511

Depoziti u devizama

1512

Depoziti s valutnom klauzulom

152

Potraživanja s osnova repo ugovora

1520

Nedospjela potraživanja

15200

Nedospjela potraživanja u HRK

15201

Nedospjela potraživanja u devizama

15202

Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom

1521

Dospjela potraživanja

15210

Dospjela potraživanja u HRK

15211

Dospjela potraživanja u devizama

15212

Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom

1522

Ispravak vrijednosti

153

Ostali zajmovi i potraživanja za financijske instrumente

1530

Nedospjela potraživanja

15300

Nedospjela potraživanja u HRK

15301

Nedospjela potraživanja u devizama

15302

Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom

1531

Dospjela potraživanja

15310

Dospjela potraživanja u HRK

15311

Dospjela potraživanja u devizama

15312

Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom

1532

Ispravak vrijednosti

16

Potraživanja s osnove kupoprodaje financijskih instrumenata

160

Potraživanja od klirinških organizacija za usluge namire

1600

Nedospjela potraživanja

16000

Nedospjela potraživanja u HRK

16001

Nedospjela potraživanja u devizama

16002

Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom

1601

Dospjela potraživanja

16010

Dospjela potraživanja u HRK

16111

Dospjela potraživanja u devizama

16112

Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom

1602

Ispravak vrijednosti

161

Potraživanja od vezanog zastupnika

1610

Nedospjela potraživanja

16100

Nedospjela potraživanja u HRK

16101

Nedospjela potraživanja u devizama

16102

Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom

1611

Dospjela potraživanja

16110

Dospjela potraživanja u HRK

16111

Dospjela potraživanja u devizama

16112

Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom

1612

Ispravak vrijednosti

162

Ostala potraživanja s osnove kupoprodaje vrijednosnih instrumenata

1620

Nedospjela potraživanja

16200

Nedospjela potraživanja u HRK

16201

Nedospjela potraživanja u devizama

16202

Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom

1621

Dospjela potraživanja

16210

Dospjela potraživanja u HRK

16211

Dospjela potraživanja u devizama

16211

Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom

1622

Ispravak vrijednosti

17

Odgođena porezna imovina

18

Potraživanja za porez na dodanu vrijednost (pretporez)

19

Ostala potraživanja

190

Plaćeni troškovi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda

2

OBVEZE

20

Obveze za naknade i ostale pristojbe vezano uz trgovanje financijskim instrumentima

200

Obveze prema klirinškim organizacijama

2000

Nedospjele obveze

20000

Nedospjele obveze u HRK

20001

Nedospjele obveze u devizama

20002

Nedospjele obveze s valutnom klauzulom

2001

Dospjele obveze

20010

Dospjele obveze u HRK

20011

Dospjele obveze u devizama

20012

Dospjele obveze s valutnom klauzulom

201

Obveza prema operateru uređenog tržišta ili MTP

2010

Nedospjele obveze

20100

Nedospjele obveze u HRK

20101

Nedospjele obveze u devizama

20102

Nedospjele obveze s valutnom klauzulom

2011

Dospjele obveze

20110

Dospjele obveze u HRK

20111

Dospjele obveze u devizama

20112

Dospjele obveze s valutnom klauzulom

202

Obveze prema Fondu za zaštitu investitora

2020

Nedospjele obveze

2021

Dospjele obveze

203

Obveza prema vezanom zastupniku

2030

Nedospjele obveze

20300

Nedospjele obveze u HRK

20301

Nedospjele obveze u devizama

20302

Nedospjele obveze s valutnom klauzulom

2031

Dospjele obveze

20310

Dospjele obveze u HRK

20311

Dospjele obveze u devizama

20312

Dospjele obveze s valutnom klauzulom

204

Ostale obveze vezane uz trgovanje financijskim instrumentima

2040

Nedospjele obveze

20400

Nedospjele obveze u HRK

20401

Nedospjele obveze u devizama

20402

Nedospjele obveze s valutnom klauzulom

2041

Dospjele obveze

20410

Dospjele obveze u HRK

20411

Dospjele obveze u devizama

20412

Dospjele obveze s valutnom klauzulom

21

Obveze za primljene kredite, zajmove, predujmove i jamstva

210

Obveza za primljene kredite

2100

Nedospjele obveze

21000

Nedospjele obveze u HRK

21001

Nedospjele obveze u devizama

21002

Nedospjele obveze s valutnom klauzulom

2101

Dospjele obveze

21010

Dospjele obveze u HRK

21011

Dospjele obveze u devizama

21012

Dospjele obveze s valutnom klauzulom

211

Obveza za primljene zajmove

2110

Nedospjele obveze

21100

Nedospjele obveze u HRK

21101

Nedospjele obveze u devizama

21102

Nedospjele obveze s valutnom klauzulom

2111

Dospjele obveze

21110

Dospjele obveze u HRK

21111

Dospjele obveze u devizama

21112

Dospjele obveze s valutnom klauzulom

212

Obveza za primljene predujmove

2120

Nedospjele obveze

21200

Nedospjele obveze u HRK

21201

Nedospjele obveze u devizama

21202

Nedospjele obveze s valutnom klauzulom

2121

Dospjele obveze

21210

Dospjele obveze u HRK

21211

Dospjele obveze u devizama

21212

Dospjele obveze s valutnom klauzulom

213

Obveze po osnovi repo ugovora

2130

Nedospjele obveze

21300

Nedospjele obveze u HRK

21301

Nedospjele obveze u devizama

21302

Nedospjele obveze s valutnom klauzulom

2131

Dospjele obveze

21310

Dospjele obveze u HRK

21311

Dospjele obveze u devizama

21312

Dospjele obveze s valutnom klauzulom

214

Ostale obveze s osnova primljenih sredstava

2140

Nedospjele obveze

21400

Nedospjele obveze u HRK

21401

Nedospjele obveze u devizama

21402

Nedospjele obveze s valutnom klauzulom

2141

Dospjele obveze

21410

Dospjele obveze u HRK

21411

Dospjele obveze u devizama

21412

Dospjele obveze s valutnom klauzulom

22

Obveze po izdanim financijskim instrumentima

220

Obveze za izdane obveznice

2200

Nedospjele obveze

22000

Nedospjele obveze u HRK

22001

Nedospjele obveze u devizama

22002

Nedospjele obveze s valutnom klauzulom

2201

Dospjele obveze

22010

Dospjele obveze u HRK

22011

Dospjele obveze u devizama

22012

Dospjele obveze s valutnom klauzulom

221

Obveze za izdane komercijalne zapise

2210

Nedospjele obveze

22100

Nedospjele obveze u HRK

22101

Nedospjele obveze u devizama

22102

Nedospjele obveze s valutnom klauzulom

2211

Dospjele obveze

22110

Dospjele obveze u HRK

22111

Dospjele obveze u devizama

22112

Dospjele obveze s valutnom klauzulom

222

Obveze po izvedenicama

2220

Izvedenice čija je odnosna varijabla kamatna stopa

2221

Izvedenice čija je odnosna varijabla tečaj

2222

Izvedenice čija je odnosna varijabla vlasnički financijski instrument

2223

Izvedenice koje se odnosne na ostale varijable

223

Obveza po ostalim financijskim instrumentima

2230

Nedospjele obveze

22300

Nedospjele obveze u HRK

22301

Nedospjele obveze u devizama

22302

Nedospjele obveze s valutnom klauzulom

2231

Dospjele obveze

22310

Dospjele obveze u HRK

22311

Dospjele obveze u devizama

22312

Dospjele obveze s valutnom klauzulom

224

Obveza po izdanim instrumentima plaćanja

2240

Nedospjele obveze

22400

Nedospjele obveze u HRK

22401

Nedospjele obveze u devizama

22402

Nedospjele obveze s valutnom klauzulom

2241

Dospjele obveze

22410

Dospjele obveze u HRK

22411

Dospjele obveze u devizama

22412

Dospjele obveze s valutnom klauzulom

23

Obveze za kamate

230

Obveze za kamate za primljene kredite

2300

Nedospjele obveze

23000

Nedospjele obveze u HRK

23001

Nedospjele obveze u devizama

23002

Nedospjele obveze s valutnom klauzulom

2301

Dospjele obveze

23010

Dospjele obveze u HRK

23011

Dospjele obveze u devizama

23011

Dospjele obveze s valutnom klauzulom

231

Obveze za kamate za primljene zajmove

2310

Nedospjele obveze

23100

Nedospjele obveze u HRK

23101

Nedospjele obveze u devizama

23102

Nedospjele obveze s valutnom klauzulom

2311

Dospjele obveze

23110

Dospjele obveze u HRK

23111

Dospjele obveze u devizama

23112

Dospjele obveze s valutnom klauzulom

232

Obveze za kamate po osnovi repo ugovora

2320

Nedospjele obveze

23200

Nedospjele obveze u HRK

23201

Nedospjele obveze u devizama

23202

Nedospjele obveze s valutnom klauzulom

2321

Dospjele obveze

23210

Dospjele obveze u HRK

23211

Dospjele obveze u devizama

23212

Dospjele obveze s valutnom klauzulom

233

Obveze za kamate na osnovi ostalih financijskih instrumenata

2330

Nedospjele obveze

23300

Nedospjele obveze u HRK

23301

Nedospjele obveze u devizama

23302

Nedospjele obveze s valutnom klauzulom

2331

Dospjele obveze

23310

Dospjele obveze u HRK

23311

Dospjele obveze u devizama

23312

Dospjele obveze s valutnom klauzulom

24

Obveze prema dobavljačima

240

Nedospjele obveze

2400

Nedospjele obveze u HRK

2401

Nedospjele obveze u devizama

2402

Nedospjele obveze s valutnom klauzulom

241

Dospjele obveze

2410

Dospjele obveze u HRK

2411

Dospjele obveze u devizama

2412

Dospjele obveze s valutnom klauzulom

25

Obveze prema zaposlenicima

250

Obveze za neto plaće i naknade plaća

251

Obveze za dnevnice, terenski dodatak i prijevoz

252

Ostale obveze prema zaposlenicima

26

Obveze za poreze i doprinose

260

Obveze za bruto plaće i naknade plaća

261

Obveze za doprinose na plaće i naknada plaća

262

Obveze za porez iz plaća i naknada plaća i porez na porez

263

Obveze za porez iz dobiti

264

Obveze za porez na dodanu vrijednost-PDV

265

Ostale obveze prema državnim institucijama

266

Odgođene porezne obveze

27

Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućih razdoblja

28

Rezerviranja

3

VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI PO FER VRIJEDNOSTI KROZ DOBIT ILI GUBITAK

30

Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti nefinancijskih trgovačkih društava

300

Vlasnički financijski instrumenti

3000

Ulaganja u HRK

3001

Ulaganja u devizama

3002

Vrijednosno usklađenje (ispravak vrijednosti)

301

Dužnički financijski instrumenti

3010

Ulaganja u HRK

3011

Ulaganja u devizama

3012

Vrijednosno usklađenje (ispravak vrijednosti)

302

Ostali financijski instrumenti

3020

Ostali financijski instrumenti HRK

3021

Ostali financijski instrumenti u devizama

3023

Vrijednosno usklađenje (ispravak vrijednosti)

31

Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti financijskih institucija

310

Vlasnički financijski instrumenti

3100

Ulaganja u HRK

3101

Ulaganja u devizama

3102

Vrijednosno usklađenje (ispravak vrijednosti)

311

Dužnički financijski instrumenti

3110

Ulaganja u HRK

3111

Ulaganja u devizama

3112

Vrijednosno usklađenje (ispravak vrijednosti)

312

Ostali financijski instrumenti

3120

Ulaganja u HRK

3121

Ulaganja u devizama

3122

Vrijednosno usklađenje (ispravak vrijednosti)

32

Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti državnih jedinica

320

Dužnički financijski instrumenti

3200

Ulaganja u HRK

3201

Ulaganja u devizama

3202

Vrijednosno usklađenje (ispravak vrijednosti)

321

Ostali financijski instrumenti

3210

Ulaganja u HRK

3211

Ulaganja u devizama

3212

Vrijednosno usklađenje (ispravak vrijednosti)

33

Izvedenice

330

Izvedenice koje se drže radi trgovanja

3300

Izvedenice koje se drže radi trgovanja u HRK

33000

Izvedenice čija je odnosna varijabla kamatna stopa

33001

Izvedenice čija je odnosna varijabla tečaj

33002

Izvedenice čija je odnosna varijabla vlasnički financijski instrument

33003

Izvedenice koje se odnosne na ostale varijable

3301

Izvedenice koje se drže radi trgovanja u devizama

33010

Izvedenice čija je odnosna varijabla kamatna stopa

33011

Izvedenice čija je odnosna varijabla tečaj

33012

Izvedenice čija je odnosna varijabla vlasnički financijski instrument

33013

Izvedenice koje se odnosne na ostale varijable

331

Ugrađene izvedenice

3310

Ugrađene izvedenice u HRK

33100

Izvedenice čija je odnosna varijabla kamatna stopa

33101

Izvedenice čija je odnosna varijabla tečaj (osim ugovora s jednosmjernom valutnom klauzulom)

33102

Izvedenice čija je odnosna varijabla vlasnički financijski instrument

33103

Izvedenice koje se odnosne na ostale varijable

33104

Izvedenice čija je odnosna varijabla tečaj - jednosmjerna valutna klauzula

3311

Ugrađene izvedenice u devizama

33110

Izvedenice čija je odnosna varijabla kamatna stopa

33111

Izvedenice čija je odnosna varijabla tečaj

33112

Izvedenice čija je odnosna varijabla vlasnički financijski instrument

33113

Izvedenice koje se odnosne na ostale varijable

332

Izvedenice koje se koriste kao instrument zaštite

3320

Izvedenice koje se koriste kao instrument zaštite u HRK

33200

Izvedenice čija je odnosna varijabla kamatna stopa

33201

Izvedenice čija je odnosna varijabla tečaj

33202

Izvedenice čija je odnosna varijabla vlasnički financijski instrument

33203

Izvedenice koje se odnosne na ostale varijable

3321

Izvedenice koje se koriste kao instrument zaštite u devizama

33210

Izvedenice čija je odnosna varijabla kamatna stopa

33211

Izvedenice čija je odnosna varijabla tečaj

33212

Izvedenice čija je odnosna varijabla vlasnički financijski instrument

33213

Izvedenice koje se odnosne na ostale varijable

4

VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI RASPOLOŽIVI ZA PRODAJU

40

Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti nefinancijskih trgovačkih društava

400

Vlasnički financijski instrumenti

4000

Ulaganja u HRK

4001

Ulaganja u devizama

4003

Vrijednosno usklađenje (ispravak vrijednosti)

401

Dužnički financijski instrumenti

4010

Nominalni iznos

40100

Nominalni iznos u HRK

40101

Nominalni iznos u devizama

40102

Nominalni iznos s valutnom klauzulom

4011

Premija ili diskont

4012

Dospjelo

4019

Vrijednosno usklađenje (ispravak vrijednosti)

402

Ostali financijski instrumenti

4020

Nominalni iznos

40201

Nominalni iznos u HRK

40202

Nominalni iznos u devizama

40203

Nominalni iznos s valutnom klauzulom

4021

Premija ili diskont

4022

Dospjelo

4029

Ispravak vrijednosti

41

Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti financijskih institucija

410

Vlasnički financijski instrumenti

4100

Trošak ulaganja

4109

Vrijednosno usklađenje (ispravak vrijednosti)

411

Dužnički financijski instrumenti

4110

Nominalni iznos

41100

Nominalni iznos u HRK

41101

Nominalni iznos u devizama

41102

Nominalni iznos s valutnom klauzulom

4111

Premija ili diskont

4112

Dospjelo

4119

Ispravak vrijednosti

412

Ostali financijski instrumenti

4120

Nominalni iznos

41201

Nominalni iznos u HRK

41202

Nominalni iznos u devizama

41203

Nominalni iznos s valutnom klauzulom

4121

Premija ili diskont

4122

Dospjelo

4129

Ispravak vrijednosti

42

Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti državnih jedinica

420

Dužnički financijski instrumenti

4200

Nominalni iznos

42001

Nominalni iznos u HRK

42002

Nominalni iznos u devizama

42003

Nominalni iznos s valutnom klauzulom

4201

Premija ili diskont

4202

Dospjelo

4209

Vrijednosno usklađenje (ispravak vrijednosti)

421

Ostali financijski instrumenti

4210

Nominalni iznos

42100

Nominalni iznos u HRK

42101

Nominalni iznos u devizama

42102

Nominalni iznos s valutnom klauzulom

4211

Premija ili diskont

4212

Dospjelo

4219

Ispravak vrijednosti

5

VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI KOJI SE DRŽE DO DOSPIJEĆA

50

Dužnički financijski instrumenti nefinancijskih trgovačkih društava

500

Nominalni iznos

5001

Nominalni iznos u HRK

5002

Nominalni iznos u devizama

5003

Nominalni iznos s valutnom klauzulom

5004

Vrijednosno usklađenje (ispravak vrijednosti)

501

Premija ili diskont

502

Dospjeli dužnički financijski instrumenti

51

Dužnički financijski instrumenti financijskih institucija

510

Nominalni iznos

5101

Nominalni iznos u HRK

5102

Nominalni iznos u devizama

5103

Nominalni iznos s valutnom klauzulom

5104

Vrijednosno usklađenje (ispravak vrijednosti)

511

Premija ili diskont

512

Dospjeli dužnički financijski instrumenti

52

Dužnički financijski instrumenti državnih institucija

520

Nominalni iznos

5201

Nominalni iznos u HRK

5202

Nominalni iznos u devizama

5203

Nominalni iznos s valutnom klauzulom

5204

Vrijednosno usklađenje (ispravak vrijednosti)

521

Premija ili diskont

522

Dospjeli dužnički financijski instrumenti

53

Ostala ulaganja koja se drže do dospijeća

530

Nominalni iznos

5301

Nominalni iznos u HRK

5302

Nominalni iznos u devizama

5203

Nominalni iznos s valutnom klauzulom

5204

531

Premija ili diskont

532

Dospjela ulaganja

6

RASHODI

60

Opći administrativni troškovi

600

Troškovi zaposlenika

6000

Troškovi neto plaća i naknada plaća zaposlenika

6001

Troškovi poreza, prireza, doprinosa iz i na plaće i naknade plaća

6002

Troškovi osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz

6003

Ostali troškovi zaposlenika

601

Troškovi materijala

602

Troškovi reprezentacije i propagande

603

Troškovi službenog putovanja

604

Ostali troškovi usluga

605

Porezi, doprinosi, članarine i ostala davanja (osim plaća)

606

Ostali administrativni troškovi

61

Troškovi amortizacije i vrijednosno usklađenje materijalne i nematerijalne imovine i ulaganja

610

Amortizacija

612

Vrijednosno usklađenje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

613

Vrijednosno usklađenje ulaganja u zajedničke pothvate, pridružena društva i ovisna društva

6131

Vrijednosno usklađivanje ulaganja u zajedničke pothvate

6132

Vrijednosno usklađivanje ulaganja u pridružena društva

6133

Vrijednosno usklađivanje ulaganja u ovisna društva

62

Nerealizirani gubici i vrijednosno usklađenje

620

Nerealizirani gubici financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

621

Vrijednosno usklađenje financijske imovine raspoložive za prodaju

622

Vrijednosno usklađenje kredita, depozita, dužničkih vrijednosnih papira i financijske imovine koja se drži do dospijeća

623

Nerealizirani gubici od izvedenica

63

Realizirani gubici

630

Realizirani gubici financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

631

Realizirani gubici financijske imovine raspoložive za prodaju

632

Realizirani gubici financijske imovine koja se drži do dospijeća

633

Realizirani gubici od prodaje ostalih financijskih instrumenata

634

Vrijednosno usklađivanje po ostalim osnovama

64

Negativne tečajne razlike

640

Negativne tečajne razlike zbog svođenja pozicija bilance s valutnom klauzulom na ugovoreni tečaj

641

Ostale negativne tečajne razlike

65

Rashodi po osnovi kamata

66

Troškovi vezani za obavljanje investicijskih usluga

661

Troškovi platnog prometa

662

Troškovi naknada i provizija za bankovne usluge

663

Troškovi usluga uređenog tržišta

664

Troškovi usluga MTP

665

Troškovi usluga klirinške organizacije

666

Ostali troškovi

67

Izvanredni rashodi, rezerviranja za nepredviđene obveze

670

Izvanredni rashodi

671

Troškovi rezerviranja za mirovine i druge obveze prema zaposlenicima

672

Troškovi rezerviranja za sudske sporove

68

Ostali troškovi

7

PRIHODI

70

Prihodi od naknada i provizija od investicijskih usluga i aktivnosti

700

Prihodi od naknada i provizija od zaprimanja i prijenosa naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata za izvršenja naloga za klijenta

701

Prihodi od naknada i provizija od izvršenja naloga za klijenta

702

Prihodi od naknada i provizija od upravljanja portfeljem

703

Prihodi od naknada i provizija investicijskog savjetovanja

704

Prihodi od naknada i provizija od usluga ili aktivnosti provedbom ponude odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa

705

Prihodi od naknada i provizija od usluga ili aktivnosti provedbom ponude odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obvezu otkupa

706

Prihodi od naknada i provizija od upravljanja MTP

707

Ostali prihodi od klijenata za investicijske usluge

71

Prihodi od naknada i provizija od pomoćnih usluga

710

Prihodi od naknada i provizija od pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenata

711

Prihodi od provizija i naknada za naknade od odobravanja kredita ili zajma ulagatelju kako bi mu se omogućilo zaključenje transakcije

712

Prihodi za provizije i naknade od savjetovanja o strukturi kapitala, poslovnim strategijama i srodnim pitanjima

713

Prihodi od naknada i provizija za obavljanje usluga deviznog poslovanja vezane uz pružanje investicijskih usluga

714

Prihodi od naknada i provizija s osnove obavljanja investicijskog istraživanja i financijske analize kao i ostalih oblika općenitih preporuka koje se odnose na transakcije s financijskim instrumentima

715

Prihodi od naknada i provizija s osnova obavljanja usluga vezane uz usluge provedbe ponude odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa

716

Prihodi od naknada i provizija od obavljanja investicijskih usluga i aktivnosti, te pomoćnih usluga na temelju imovine izvedenica kada su te investicijske usluge i aktivnosti nadovezane na investicijske ili pomoćne usluge

717

Ostali prihodi od naknada i provizija s osnova obavljanja pomoćnih usluga

72

Prihodi od kamata

720

Prihodi od kamata s osnove financijskih instrumenata

721

Ostali prihodi od kamata

73

Prihodi od dividendi i udjela u dobiti

74

Amortizacija premije(diskonta) financijskih instrumenata s fiksnim dospijećem

75

Pozitivne tečajne razlike

750

Pozitivne tečajne razlike zbog svođenja pozicija bilance s valutnom klauzulom na ugovoreni tečaj

751

Ostale pozitivne tečajne razlike

76

Nerealizirani dobici

760

Nerealizirani dobici financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

761

Nerealizirani dobici od izvedenica

77

Realizirani dobici

770

Realizirani dobici financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

771

Realizirani dobici financijske imovine raspoložive za prodaju

772

Realizirani dobici financijske imovine koja se drži do dospijeća

773

Realizirani dobici od prodaje ostalih financijskih instrumenata

78

Ostali prihodi

79

Razlika prihoda i rashoda

8

FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA

80

Dobit ili gubitak prije oporezivanja

81

Porez na dobit

82

Dobit ili gubitak

9

KAPITAL, REZERVE I IZVNBILANČNE EVIDENCIJE

90

Temeljni (upisani) kapital

900

Redovne dionice

901

Povlaštene dionice

9010

Kumulativne povlaštene dionice

9011

Nekumulativne povlaštene dionice

91

Vlastite dionice

910

Redovne dionice

911

Povlaštene dionice

9110

Kumulativne povlaštene dionice

9111

Nekumulativne povlaštene dionice

92

Rezerve iz dobiti

920

Zakonske rezerve

921

Statutarne rezerve

922

Ostale rezerve

923

Rezerve za vlastite dionice

93

Kapitalne rezerve

930

Kapitalne rezerve ostvarene prodajom vlastitih dionica

931

Kapitalni dobitak/gubitak ostvaren otkupom i prodajom vlastitih dionica

932

Kapitalne rezerve ostvarene prodajom poslovnih udjela

94

Zadržana dobit, preneseni gubitak

940

Zadržana dobit iz prethodnih razdoblja

941

Preneseni gubitak iz prethodnih razdoblja

95

Dobit ili gubitak tekuće godine

950

Dobit tekuće godine

951

Gubitak tekuće godine

96

Revalorizacijske rezerve

960

Nerealizirani dobitak/gubitak s osnove vrijednosnog usklađivanja financijske imovine raspoložive za prodaju

9600

Nerealizirani dobitak/gubitak s osnove promjene fer vrijednosti financijske imovine i ostalih financijskih instrumenata raspoloživi za prodaju

9601

Nerealizirani dobitak/gubitak s osnove tečajnih razlika po vlasničkim financijskim instrumentima raspoloživi za prodaju

961

Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje

962

Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine

963

Revalorizacija nematerijalne imovine

964

Revalorizacija ostale imovine i ulaganja

965

Ostala revalorizacija

97

Dopunski kapital

970

Dopunski kapital I

971

Dopunski kapital II

98

Aktivni izvanbilančni zapisi

980

Novčana sredstva klijenata

9800

Sredstva klijenata - kupoprodaja financijskih instrumenata

9801

Sredstva klijenata - upravljanje portfeljem

9802

Sredstva klijenata - skrbništvo

981

Potraživanja klijenata

982

Potraživanja od klirinške organizacije

983

Financijski instrumenti vezani uz ugovor o upravljanju portfeljem klijenata

984

Garancije

985

Ugovorena vrijednost izvedenica (aktivni konto)

986

Repo-ugovori (kolateral)

989

Ostala aktivna izvanbilančna evidencija

99

Pasivni izvanbilančni zapisi

990

Obveza prema klijentu za primljena novčana sredstva

991

Ostale obveze prema klijentu

992

Obveza prema klirinškoj organizaciji

993

Obveza prema klijentu s osnove upravljanja portfeljem klijenta

994

Obveza za garancije

995

Ugovorena vrijednost izvedenica (pasivni konto)

996

Obveze vezane uz repo-ugovore

999

Ostala pasivna izvanbilančna evidencija