Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave

NN 21/2010 (15.2.2010.), Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave

HRVATSKI SABOR

525

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DRŽAVNOJ KOMISIJI ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Proglašavam Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 5. veljače 2010. godine.

Klasa: 011-01/1-01/14

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 10. veljače 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O DRŽAVNOJ KOMISIJI ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje nadležnost Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (u daljnjem tekstu: Državna komisija) te druga pitanja vezana za rad Državne komisije.

Članak 2.

(1) Državna komisija je samostalno i neovisno državno tijelo nadležno za rješavanje žalbi u postupcima javne nabave, davanja koncesija i odabira privatnog partnera u projektima javno-privatnog partnerstva.

(2) Državna komisija u žalbenom postupku odlučuje o zakonitosti postupaka, radnji, propuštanja radnji i odluka kao pojedinačnih akata donesenih u postupcima javne nabave, davanja koncesija i odabira privatnog partnera u projektima javno-privatnog partnerstva.

(3) Državna komisija odlučuje i o drugim zahtjevima koje su u postupku pravne zaštite ovlaštene postaviti stranke postupka.

(4) Državna komisija podnosi optužne prijedloge za prekršaje propisane ovim zakonom i drugim propisima koji uređuju područje javne nabave.

Članak 3.

(1) Državna komisija za svoj rad odgovara Hrvatskom saboru.

(2) Sjedište Državne komisije je u Zagrebu.

Članak 4.

(1) Zabranjen je pokušaj utjecaja kao i utjecaj na donošenje odluka Državne komisije.

(2) Zabranjena je svaka uporaba javnih ovlasti, sredstava javnog priopćavanja kao i javno istupanje radi utjecaja na tijek i ishod postupka pred Državnom komisijom.

Članak 5.

(1) Statutom Državne komisije uređuju se unutarnje ustrojstvo, plaće i druga pitanja vezana za rad Državne komisije.

(2) Statut Državne komisije, kao i njegove izmjene i dopune, donosi se na prijedlog predsjednika Državne komisije većinom glasova svih članova Državne komisije.

(3) Statut Državne komisije potvrđuje Hrvatski sabor.

(4) Statut Državne komisije se objavljuje u »Narodnim novinama«.

Članak 6.

Izrazi koji se u ovom Zakonu koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

SASTAV DRŽAVNE KOMISIJE

Članak 7.

Državna komisija ima pet članova od kojih je jedan predsjednik i jedan zamjenik predsjednika.

Članak 8.

(1) Predsjednik Državne komisije zastupa i predstavlja Državnu komisiju te upravlja njezinim radom.

(2) Predsjednika Državne komisije u slučaju spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje zamjenik predsjednika.

POSTUPAK IMENOVANJA I TRAJANJE MANDATA

Članak 9.

(1) Članove Državne komisije imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.

(2) Natječaj za imenovanje članova Državne komisije mora se objaviti u »Narodnim novinama« i u najmanje trima nacionalnim dnevnim novinama najkasnije 6 mjeseci prije isteka mandata članova Državne komisije.

(3) U natječaju se objavljuju uvjeti propisani ovim Zakonom za članove Državne komisije i dokazi o ispunjavanju uvjeta, vrijeme na koje se imenuju, rok do kojeg se primaju prijave i rok u kojemu će kandidati biti obaviješteni o izboru.

(4) Rok za podnošenje prijave na natječaj iznosi 15 dana od dana objave natječaja u »Narodnim novinama«.

(5) Vlada će imenovati povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja za utvrđivanje liste kandidata koji su se prijavili na natječaj i ispunjavaju uvjete za članove Državne komisije propisane ovim Zakonom.

(6) Povjerenstvo će Vladi Republike Hrvatske, u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, dostaviti listu kandidata koji ispunjavaju uvjete propisane ovim Zakonom.

(7) Vlada Republike Hrvatske će između kandidata za koje je utvrđeno da ispunjavaju uvjete odabrati kandidate koje će predložiti Hrvatskom saboru za predsjednika, zamjenika predsjednika i članove Državne komisije.

(8) Prijedlog kandidata za imenovanje treba sadržavati obrazloženje o ispunjavanju uvjeta i razloge za imenovanje. Uz prijedlog kandidata za imenovanje Vlada Republike Hrvatske dostavlja Hrvatskom saboru podatke o ostalim kandidatima koji ispunjavaju uvjete za člana Državne komisije propisane ovim Zakonom.

(9) Članove Državne komisije odlukom imenuje Hrvatski sabor.

(10) Odluka o imenovanju objavljuje se u »Narodnim novinama« i dostavlja se svim kandidatima koji su podnijeli prijavu na natječaj u roku od 15 dana od dana donošenja.

(11) Protiv odluke Hrvatskoga sabora nezadovoljni kandidat može podnijeti tužbu Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka odluke o imenovanju članova Državne komisije.

(12) Ako se na natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih osoba ne ispunjava uvjete, natječaj će se ponoviti. Do imenovanja člana Državne komisije na temelju ponovljenog natječaja imenovat će se vršitelj dužnosti, ali najduže za razdoblje od šest mjeseci. Vršitelja dužnosti će na prijedlog Vlade Republike Hrvatske imenovati Hrvatski sabor. Vršitelj dužnosti mora ispunjavati uvjete propisane ovim Zakonom za člana Državne komisije za kojeg se imenuje.

(13) Član Državne komisije se imenuje na razdoblje od 5 godina i može biti ponovno imenovan.

ČLANOVI DRŽAVNE KOMISIJE

Članak 10.

(1) Za predsjednika Državne komisije imenuje se osoba koja ima zvaršen sveučilišni studij prava, odnosno visoku stručnu spremu, stručni naziv diplomirani pravnik, stečenu na temelju ranije važećih propisa, položen pravosudni ispit, najmanje šest godina rada kao sudac, državni odvjetnik, zamjenik državnog odvjetnika, javni bilježnik ili odvjetnik, odnosno 10 godina na drugim pravnim poslovima nakon položenog pravosudnog ispita.

(2) Osim predsjednika Državne komisije, još najmanje dva člana Državne komisije moraju biti osobe koje imaju završen sveučilišni studij prava, odnosno visoku stručnu spremu stečenu na temelju ranije važećih propisa, od kojih se jedan imenuje za zamjenika predsjednika, te radno iskustvo u struci najmanje 10 godina.

(3) Ostali članovi Državne komisije moraju imati završen sveučilišni studij ekonomije, prava ili tehničkog usmjerenja, odnosno visoku stručnu spremu na temelju ranije važećih propisa, te radno iskustvo u struci najmanje 10 godina.

Članak 11.

(1) Član Državne komisije mora čuvati svoj ugled, kao i ugled Državne komisije, ne dovoditi u pitanje svoju nepristranost i neovisnost u odlučivanju kao i samostalnost u radu Državne komisije.

(2) Član Državne komisije ne smije obavljati službu ili posao koji bi mogli utjecati na njegovu samostalnost i nepristranost u obavljanju posla.

(3) Član Državne komisije ne smije samostalno obavljati gospodarsku, profesionalnu ili drugu djelatnost, imati u trgovačkom društvu udio u kapitalu ili poslovni udjel, pravo odlučivanja, glasačka prava ili biti član uprave, nadzornih odbora i drugih tijela.

(4) Član Državne komisije nije dužnosnik.

(5) Član Državne komisije ne smije biti član političke stranke, obavljati dužnost u tijelima političke stranke niti biti član bilo kojeg oblika interesnog udruženja koji bi mogli dovesti do sukoba interesa.

Članak 12.

(1) Član Državne komisije dužan je stručno se usavršavati.

(2) Član Državne komisije može sudjelovati kao predavač ili sudionik u programima stručnog usavršavanja.

(3) Član Državne komisije može pisati i objavljivati stručne i znanstvene radove, sudjelovati u radu stručnih ili znanstvenih institucija, skupova i komisija.

RAZRJEŠENJE ČLANA DRŽAVNE KOMISIJE

Članak 13.

(1) Hrvatski sabor, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, može razriješiti člana Državne komisije prije isteka mandata ako:

1. razrješenje zahtijeva član,

2. trajno izgubi sposobnost obavljanja poslova,

3. počini kazneno djelo protiv Republike Hrvatske, imovine, sigurnosti platnog prometa i poslovanja te službene dužnosti,

4. obavlja službu ili poslove, odnosno član je političke stranke, obavlja dužnost u tijelima političke stranke ili je član bilo kojeg oblika interesnog udruženja protivno odredbama članka 11. stavka 2., 3. i 5. ovoga Zakona,

5. bez opravdanog razloga ne obavlja poslove člana Državne komisije.

(2) O postojanju razloga za razrješenje člana Državne komisije prije isteka mandata predsjednik Državne komisije obvezan je izvijestiti Vladu Republike Hrvatske.

(3) O postojanju razloga za razrješenje predsjednika Državne komisije prije isteka mandata zamjenik predsjednika Državne komisije obvezan je izvijestiti Vladu Republike Hrvatske.

(4) Vlada će istodobno s podnošenjem prijedloga za razrješenje Hrvatskom saboru objaviti i natječaj iz članka 9. ovoga Zakona.

(5) Ako Državna komisija zbog razrješenja člana ne može obavljati poslove, Vlada će istodobno s prijedlogom za razrješenje Hrvatskom saboru predložiti vršitelja dužnosti do imenovanja člana.

NAČIN ODLUČIVANJA DRŽAVNE KOMISIJE

Članak 14.

(1) Državna komisija u žalbenom predmetu donosi odluke na sjednici većinom od najmanje tri glasa, s tim da članovi Državne komisije ne mogu biti suzdržani od glasovanja.

(2) Tri člana Državne komisije čine kvorum potreban za donošenje odluka, a svakoj sjednici Državne komisije obvezno mora prisustvovati predsjednik ili u njegovoj odsutnosti zamjenik.

NAKNADA ZA VOĐENJE ŽALBENOG POSTUPKA

Članak 15.

(1) Naknada za vođenje žalbenog postupka pred Državnom komisijom u postupcima javne nabave, davanja koncesija i odabira privatnog partnera u projektima javno-privatnog partnerstva, određuje se sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

(2) Žalitelj uz žalbu mora dostaviti dokaz o uplati naknade za vođenje žalbenog postupka.

(3) Ako dostavljena žalba ne sadrži traženi dokaz o uplati naknade, Državna komisija pozvati će žalitelja na uplatu naknade u roku koji ne može biti duži od pet dana.

(4) Ako žalitelj ne plati naknadu za vođenje žalbenog postupka ili ne dostavi dokaz o uplati naknade za vođenje postupka sukladno stavku 2. i 3. ovoga članka žalba će se odbaciti kao nedopuštena.

RADNICI DRŽAVNE KOMISIJE

Članak 16.

(1) Stručne i opće poslove u Državnoj komisiji obavljaju radnici Državne komisije.

(2) Broj radnika za obavljanje stručnih i općih poslova, opis poslova i radnih zadataka, uvjeti i školska sprema, trajanje i obavljanje vježbeničke prakse te druga pitanja s tim u svezi utvrđuju se Pravilnikom o unutarnjem redu.

(3) Pravilnik o unutarnjem redu donosi predsjednik Državne komisije.

Članak 17.

Na radnike i članove Državne komisije, za sva pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom, primjenjuju se opći propisi o radu.

FINANCIRANJE RADA

Članak 18.

(1) Sredstva za rad Državne komisije osiguravaju se u državnom proračunu.

(2) Sredstva za rad Državne komisije obuhvaćaju sredstva za obavljanje redovite djelatnosti (sredstva za rashode za radnike, sredstva za materijalne rashode i sredstva za kapitalna ulaganja u zgrade i tehničku opremu).

(3) Prihodi od naknada za vođenje žalbenoga postupka i upravnih pristojbi u žalbenom postupku prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske.

IZVJEŠĆIVANJE

Članak 19.

(1) Državna komisija obvezna je jednom godišnje, a najkasnije do 31. ožujka za prethodnu kalendarsku godinu podnijeti Hrvatskom saboru izvješće o svom radu.

(2) Na zahtjev Hrvatskoga sabora Državna komisija je obvezna izvješće podnijeti i za razdoblje kraće od godine dana.

(3) Sastavni dio godišnjeg izvješća su podaci i analize o pravnoj zaštiti u postupcima javne nabave, davanja koncesija i odabira privatnog partnera u projektima javno-privatnog partnerstva. Izvješće sadrži podatke o:

1. broju zaprimljenih predmeta,

2. broju riješenih predmeta (odbačene, odbijene, osnovane žalbe),

3. broju poništenih postupaka nabave,

4. broju neriješenih predmeta,

5. popis naručitelja koji imaju veći broj postupaka pred Državnom komisijom u kojima je utvrđeno kršenje zakonske odredbe u postupku javne nabave,

6. statistici značajnoj za praćenje pojava u žalbenim predmetima,

7. ocjeni stanja u pravnoj zaštiti i javnoj nabavi općenito.

JAVNOST RADA

Članak 20.

(1) Odluka donesena po žalbi u postupku pravne zaštite pred Državnom komisijom javno se objavljuje na internetskoj stranici Državne komisije.

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se odmah po saznanju da je odluku zaprimila najmanje jedna stranka postupka pravne zaštite.

ODGOVORNOST ZA ŠTETU

Članak 21.

(1) Štetu koja stranci nastane nezakonitim ili nepravilnim radom Državne komisije naknađuje Republika Hrvatska.

(2) Republika Hrvatska zatražit će povrat isplaćene naknade, u roku od 6 mjeseci od dana isplate, samo kad je član Državne komisije štetu učinio namjerno ili iz krajnje nepažnje.

PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 22.

(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ako postupa suprotno odredbama članka 4. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba, odgovorna osoba u pravnoj osobi, odgovorna osoba u državnom tijelu ili jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Prekršajni postupak se ne može pokrenuti nakon proteka dvije godine od dana počinjenja prekršaja.

(4) Apsolutna zastara nastupa kada protekne dvostruko vrijeme od dana počinjenja prekršaja određeno stavkom 3. ovoga članka.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

(1) Članovi Državne komisije imenovani po odredbama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (»Narodne novine«, br. 117/03.) nastavljaju obavljati poslove do isteka mandata.

(2) Državna komisija će dostaviti Statut na potvrdu Hrvatskom saboru u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Predsjednik Državne komisije donijet će Pravilnik o unutarnjem redu u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 24.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (»Narodne novine«, br. 117/03.).

Članak 25.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 330-01/09-01/10

Zagreb, 5. veljače 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v.r.