Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

NN 21/2010 (15.2.2010.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

HRVATSKI SABOR

528

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 5. veljače 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/15

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 10. veljače 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

Članak 1.

U Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 152/08.) u članku 77. stavku 2. podstavak 11. briše se.

Članak 2.

U članku 78. stavak 3. briše se.

Članak 3.

Jedinice lokalne samouprave koje nisu donijele Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države i počele raspolagati poljoprivrednim zemljištem u roku iz članka 97. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 152/08.), odnosno do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dužne su navedene poslove obaviti u sljedećim rokovima:

– u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona jedinice lokalne samouprave donijet će Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države,

– u roku od godine dana od stupanja na snagu ovoga Zakona jedinice lokalne samouprave počet će s raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države.

Ukoliko jedinica lokalne samouprave ne donese Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države u roku iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, Program će donijeti Agencija za poljoprivredno zemljište, uz suglasnost Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, na trošak sredstava proračuna jedinice lokalne samouprave.

Članak 4.

Agencija za poljoprivredno zemljište sve poslove u okviru svojih djelatnosti počinje obavljati 1. srpnja 2010.

Do 1. srpnja 2010. privatnim poljoprivrednim zemljištem raspolagat će se sukladno općim propisima koji uređuju raspolaganje nekretninama.

Ugovori o prodaji i zakupu poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu koji su sklopljeni, u skladu sa zakonom, a bez sudjelovanja Agencije za poljoprivredno zemljište, u razdoblju od 1. siječnja 2010. do stupanja na snagu ovoga Zakona smatraju se pravno valjanima.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-02/10-01/01

Zagreb, 5. veljače 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.