Uredbu o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

NN 21/2010 (15.2.2010.), Uredbu o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

530

Na temelju članka 78. stavaka 1. i 2. i članka 109. stavka 1. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/2001), a u vezi s člankom 144. stavkom 2. točkom a) Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/2005, 107/2007 i 27/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. veljače 2010. godine donijela

UREDBU

O DOPUNI UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 37/2001, 38/2001 – ispravak, 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002 – ispravak, 17/2003, 197/2003, 21/2004, 25/2004, 21/2004, 25/2004, 66/2005, 131/2005, 11/2007, 47/2007, 109/2007, 58/2008, 32/2009 i 140/2009), u članku 7. podstavku d) Položaji III. vrste, iza točke 2. dodaje se točka 3. koja glasi:

»3. zamjenik šefa Službe razvoja i održavanja tehničkih sustava Vlade Republike Hrvatske 1,07

Stručni uvjeti za točku 3.: kao za upravnog referenta, stručnog referenta, informatičkog referenta, administrativnog referenta ili računovodstvenog referenta.«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-02/10-01/01

Urbroj: 5030106-10-2

Zagreb, 11. veljače 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.