Pravilnik o sustavu savjetovanja poljoprivrednika vezano uz višestruku sukladnost

NN 22/2010 (17.2.2010.), Pravilnik o sustavu savjetovanja poljoprivrednika vezano uz višestruku sukladnost

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

546

Na temelju članka 9. stavka 3. Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine« br. 83/09, 153/09), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O SUSTAVU SAVJETOVANJA POLJOPRIVREDNIKA VEZANO UZ VIŠESTRUKU SUKLADNOST

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju način i uvjeti provedbe te korisnici sustava Savjetovanja poljoprivrednika (u daljnjem tekstu: SP) vezano uz ispunjavanje uvjeta višestruke sukladnosti.

Članak 2.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. »Korisnik« – poljoprivredna gospodarstva, korisnici izravnih plaćanja iz članka 3. stavka 1. i korisnici državne potpore ruralnom razvoju iz članka 3. stavka 3. Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine« broj 83/09, 153/09), koji su obveznici ispunjavanja uvjeta višestruke sukladnosti iz članka 2. Pravilnika o uvjetima višestruke sukladnosti u poljoprivrednoj proizvodnji (»Narodne novine« broj 10/10);

2. »Nadležno tijelo« – ministarstvo nadležno za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo);

3. »Višestruka sukladnost« (eng. cross-compliance) – uvjeti vezani uz zaštitu okoliša, zdravlje ljudi, životinja i bilja, dobrobit životinja, dobru poljoprivrednu i okolišnu praksu;

4. »Savjetovanje« – skup metoda za pružanje informacija i savjeta korisnicima iz područja višestruke sukladnosti u svrhu donošenja odluka za ostvarivanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje i napretka ruralnih područja;

5. »Savjetnici iz područja višestruke sukladnosti« – stručnjaci agronomske, veterinarske ili druge odgovarajuće struke zaposleni u Hrvatskom zavodu za poljoprivrednu savjetodavnu službu (u daljnjem tekstu: HZPSS), koji uz opća stručna znanja i vještine posjeduju uvjerenje o osposobljenosti;

6. »Potvrda« – službeni dokument kojim se potvrđuje da obveznik iz točke 1. ovoga članka ispunjava uvjete SP-a, a koji na zahtjev izdaje HZPSS.

7. »Baza podataka« – elektronska zbirka podataka o SP-u na temelju koje se korisniku izdaje potvrda o ispunjavanju uvjeta SP-a, vodi je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija).

Tijelo za provedbu sustava SP-a

Članak 3.

(1) Sustav SP vezan uz višestruku sukladnost provodi HZPSS.

(2) Poslovi i zadaće u provedbi sustava SP-a jesu:

– organizacija i provođenje sustava SP-a vezano uz višestruku sukladnost;

– donošenje godišnjeg programa sustava SP-a;

– organizacija i provođenje osposobljavanja savjetnika za SP-a;

– primjena stručnih metoda u svrhu provođenja SP-a;

– izdavanje potvrda o ispunjavanju uvjeta SP-a korisnicima;

– izrada godišnjeg izvješća o provedbi sustava SP-a;

– podatke o provedbi SP-a putem Sustava upravljanja bazom podataka razmjenjivat će HZPSS i Agencija.

Opća načela sustava SP-a

Članak 4.

(1) Sustav SP provodi se s ciljem edukacije i osposobljavanja poljoprivrednika (korisnika) za ispunjavanje uvjeta višestruke sukladnosti vezano uz:

– podizanje razine svijesti o uvjetima višestruke sukladnosti;

– potrebu za stjecanjem znanja i vještina u pogledu ispunjavanja uvjeta i primjene načela višestruke sukladnosti za korisnike;

– obvezu poštivanje propisa koji se odnose na višestruku sukladnost.

(2) Sukladno članku 9. stavku 1. Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine« 83/09, 153/09) (u daljnjem tekstu: Zakon) SP-u su obvezni pristupiti korisnici koji ostvaruju uvjete sukladno članku. 8. stavku 1. Zakona.

(3) SP-u može pristupiti nositelj i/ili članovi poljoprivrednog gospodarstva upisani u Upisnik te druge pravne i fizičke osobe koje se bave poljoprivrednom djelatnošću.

(4) Ciljevi višestruke sukladnosti sukladni su članku. 8 stavku 1. Zakona.

Načini i metode sustava SP-a

Članak 5.

(1) Sustav SP obuhvaća sljedeće metode:

– informiranje putem sredstava javnog priopćavanja, izdavanje i distribuciju informativno-promotivnih materijala namijenjenih korisnicima i široj javnosti;

– skupne metode savjetovanja koje uključuju predavanja, prezentacije, praktična predočenja i drugo, a namijenjene su određenim skupinama korisnika;

– individualno savjetovanje korisnika na poljoprivrednom gospodarstvu.

(2) Obuhvat te vrsta i načini primjene metoda SP-a i njihovo praćenje određuje se godišnjim programom SP-a koji provodi
HZPSS, a odobrava Ministarstvo.

(3) Godišnji program donosi se do 31. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu te se dostavlja ministru nadležnom za poljoprivredu.

Praćenje i izvješćivanje sustava SP-a

Članak 6.

(1) U svrhu provedbe SP-a ustrojava se jedinstvena baza podataka.

(2) HZPSS na pisani zahtjev korisnika izdaje potvrdu o statusu ispunjenja uvjeta SP-a na temelju službene evidencije u jedinstvenoj bazi podataka iz članka 3. stavka 2. podstavka 5. ovoga Pravilnika.

(3) HZPSS izrađuje godišnje izvješće o provedbi SP-a u prvom tromjesečju svake godine za prethodnu godinu koje dostavlja Ministarstvu.

Sigurnost podataka sustava SP-a

Članak 7.

Korisnicima uključenim u sustav SP-a jamči se sigurnost i zaštita osobnih podataka sadržanih u jedinstvenoj bazi podataka sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine« 103/03, 118/06, 41/08).

Prijelazne i završne odredbe

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-01/340

Urbroj: 525-02-1-0570/09-1

Zagreb, 4. veljače 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.