Dopuna tarifnog sustava za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, bez visine tarifnih stavki

NN 22/2010 (17.2.2010.), Dopuna tarifnog sustava za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, bez visine tarifnih stavki

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

553

Na temelju članka 28. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 68/01, 177/04, 76/07 i 152/08) te članka 11. stavka 1. podstavka 1. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 177/04 i 76/07), Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije, na sjednici održanoj 11. veljače 2010. godine, donosi

DOPUNU

TARIFNOG SUSTAVA ZA USLUGE ENERGETSKIH DJELATNOSTI PROIZVODNJE, DISTRIBUCIJE I OPSKRBE TOPLINSKOM ENERGIJOM, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI

Članak 1.

U Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, bez visine tarifnih stavki (»Narodne novine«, broj 65/07 – pročišćeni tekst i 154/08), u članku 13. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Iznimno od stavka 2. podstavka d) i e) ovoga članka, ako energetski subjekt prijedlog za određivanje visine tarifnih stavki dostavi u razdoblju od 1. siječnja do 30. travnja regulacijske godine t, financijska izvješća iz stavka 2. podstavka d) i e) ovoga članka ne moraju biti ovjerena od strane ovlaštenog revizora, ali je energetski subjekt obvezan do 31. svibnja regulacijske godine t dostaviti financijska izvješća iz stavka 2. podstavka d) i e) ovoga članka ovjerena od strane ovlaštenog revizora.«.

Dosadašnji stavci 4. do 7. postaju stavci 5. do 8.

Članak 2.

Ova Dopuna Tarifnog sustava stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/06-01/04

Urbroj: 371-01/10-24

Zagreb, 11. veljače 2010.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Tomo Galić, dipl. ing., v. r.