Pravilnik o mjerama za sprječavanje i suzbijanje određenih bolesti akvatičnih životinja

NN 23/2010 (19.2.2010.), Pravilnik o mjerama za sprječavanje i suzbijanje određenih bolesti akvatičnih životinja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

566

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE ODREĐENIH BOLESTI AKVATIČNIH ŽIVOTINJA[1]

Predmet

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju mjere za sprječavanje i suzbijanje određenih bolesti akvatičnih životinja kao i dodatni uvjeti za provedbu Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja (»Narodne novine«, br. 42/2008)[2] u dijelu koji se odnosi na sprječavanje i suzbijanje određenih bolesti akvatičnih životinja.

Pojmovnik

Članak 2.

Za potrebe ovoga Pravilnika koriste se pojmovi utvrđeni u Pravilniku o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja (»Narodne novine«, br. 42/2008)[3], kao i sljedeći pojam:

»Nadležno tijelo«: Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

Uvjeti kojima područje mora udovoljavati da bi se smatralo slobodnim od bolesti

Članak 3.

Uvjeti kojima područje mora udovoljiti da bi se smatralo slobodnim od jedne ili više bolesti iz Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja (»Narodne novine« br. 42/2008)[4] navedeni su u Dodatku I. Poglavlju I. ovoga Pravilnika.

Područja koja se smatraju slobodnim od bolesti

Članak 4.

Područja navedena u Dodatku I. Poglavlju II. ovoga Pravilnika smatraju se slobodnim od bolesti iz Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja (»Narodne novine« br. 42/2008)[5].

Načela programa nadziranja i iskorjenjivanja bolesti

Članak 5.

Načela koja se primjenjuju u okviru programa nadziranja i iskorjenjivanja jedne ili više bolesti navedenih u Dodatku IV. Dijelu II. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja (»Narodne novine« br. 42/2008)[6] utvrđena su u Dodatku II. Poglavlju I. ovoga Pravilnika.

Odobravanje programa nadziranja i iskorjenjivanja bolesti

Članak 6.

Područja s odobrenim programima nadziranja i iskorjenjivanja bolesti navedena su u Dodatku II. Poglavlju II. ovoga Pravilnika.

Dodatna jamstva

Članak 7.

1. Žive ribe za uzgoj, jajašca i gamete koje se uvode na područja navedena u Dodatku I. Poglavlju II. ili Dodatku II. Poglavlju II. ovoga Pravilnika, moraju udovoljavati jamstvima, uključujući ona koja se odnose na pakiranje i označavanje kao i odgovarajućim određenim dodatnim uvjetima, navedenim u zdravstvenom certifikatu sastavljenom u skladu s modelom obrasca zdravstvenog certifikata iz Dodatka III. ovoga Pravilnika, uzimajući u obzir napomene i pojašnjenja iz Dodatka IV. ovoga Pravilnika.

2. Uvjeti iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se kada se jajašca unose na područja navedena u Dodatku I. Poglavlju II. ili Dodatku II. Poglavlju II. ovoga Pravilnika, za prehranu ljudi.

3. Nakon ispunjenja zahtjeva iz Dodatka V. ovoga Pravilnika, moraju se osigurati dodatna jamstva.

Prijevoz

Članak 8.

Žive ribe za uzgoj, jajašca i gamete koje se uvode na područja navedena u Dodatku I. Poglavlju II. ili Dodatku II. Poglavlju II. ovoga Pravilnika, prevoze se na način da im se ne mijenja zdravstveni status niti se ugrožava zdravstveni status mjesta odredišta.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 9.

Dodaci I. do V. ovoga Pravilnika tiskani su u prilogu ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Stupanje na snagu

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-01/219

Urbroj: 525-06-1-0596/09-3

Zagreb, 28. prosinca 2009.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

DODATAK I.

STATUS PODRUČJA SLOBODNOG OD BOLESTI

Poglavlje I.
Uvjeti kojima područje mora udovoljavati da bi se smatralo slobodnim od bolesti

DIO A
Zemlja slobodna od bolesti

Zemlja se smatra slobodnom od bolesti ukoliko na njezinom području nema prijemljivih životinjskih vrsta ili ukoliko udovoljava uvjetima navedenim u točki 1. ili 2. ovoga Dijela.

Država koja dijeli područje vodenog sliva s jednom ili više drugih država, može se proglasiti slobodnom od bolesti samo ukoliko se zajedničko područje vodenog sliva u obje države proglasi zonama slobodnim od bolesti.

1. Država u kojoj tijekom proteklih najmanje dvadeset i pet godina nije bilo zapaženih izbijanja bolesti unatoč uvjetima koji pogoduju njezinom kliničkom pojavljivanju, može se smatrati zemljom slobodnom od bolesti ako:

1.1. su tijekom proteklih najmanje deset godina uspostavljeni osnovni uvjeti za zaštitu od bolesti. Minimum osnovnih uvjeta za zaštitu od bolesti koji trebaju biti ispunjeni su:

(a) bolest, uključujući i sumnju na bolest, obvezno se prijavljuje nadležnom tijelu;

(b) u državi je uspostavljen rani sustav otkrivanja koji osigurava brzo prepoznavanje znakova na temelju kojih se može posumnjati na bolest, pojavu nove bolesti ili neobjašnjiva uginuća akvatičnih životinja iz objekata akvakulture ili u slobodnoživućoj populaciji, te brzo obavještavanje nadležnog tijela o događaju s ciljem da se u najkraćem mogućem roku započne dijagnostičko istraživanje, kojim se nadležnom tijelu omogućuje učinkovito istraživanje i izvještavanje o bolesti, uključujući pristup laboratorijima opremljenima za dijagnostiku i razlikovanje važnih bolesti, te obuku veterinara ili stručnjaka za zdravlje riba educiranih za prepoznavanje i izvještavanje o neuobičajenoj pojavi bolesti. Takav rani sustav otkrivanja mora najmanje uključivati sljedeće:

– raširenu svijest o karakterističnim znakovima bolesti koje se prijavljuju, osoblja zaposlenog u objektima akvakulture ili uključenog u proizvodnju;

– veterinare ili stručnjake za zdravlje akvatičnih životinja educirane za prepoznavanje i izvještavanje sumnje na pojavu bolesti;

– sposobnost nadležnog tijela da provede brzu i učinkovitu istragu o bolesti;

– pristup nadležnog tijela laboratorijima opremljenima za dijagnostiku i razlikovanje navedenih bolesti i izbijanje novih bolesti.

1.2. nije poznato da je infekcija utvrđena u slobodnoživućoj populaciji;

1.3. su na snazi uvjeti za stavljanje u promet i uvoz, s ciljem sprječavanja unošenja bolesti u zemlju.

2. ako se posljednji poznati klinički slučaj bolesti dogodio u razdoblju unutar zadnjih dvadeset i pet godina ili u kojoj stanje infekcije prije ciljanog nadziranja bilo nepoznato, primjerice zbog nepostojanja uvjeta koji pogoduju kliničkoj manifestaciji bolest država se smatra slobodnom od bolesti ako:

2.1. ispunjava osnovne uvjete za zaštitu od bolesti koji su utvrđeni u točki 1.1. ovoga Dijela; i

2.2. ciljano se nadziranje provodi najmanje dvije godine u objektima akvakulture u kojima se drži bilo koja prijemljiva vrsta, bez da je bio utvrđen uzročnik bolesti. Ako u državi postoje područja u kojima nadziranje u objektima akvakulture ne daje dovoljno epidemioloških podataka (u kojima je broj objekata akvakulture ograničen), ali u kojima postoje slobodnoživuće populacije bilo koje prijemljive vrste, te se slobodnoživuće populacije moraju obuhvatiti ciljanim nadziranjem. Metode uzorkovanja i veličina uzoraka trebaju biti barem jednako vrijedne onima određenim Pravilnikom o planovima uzorkovanja i dijagnostičkim metodama za otkrivanje i potvrđivanje određenih bolesti riba (»Narodne novine«, broj: 142/2008)[7] ili u odgovarajućim poglavljima OIE koda za zdravlje akvatičnih životinja i OIE Dijagnostičkog priručnika za bolesti akvatičnih životinja. Dijagnostičke metode trebaju biti barem jednakovrijedne onima predviđenim u odgovarajućim poglavljima OIE Dijagnostičkog priručnika za bolesti akvatičnih životinja.

DIO B
Zona slobodna od bolesti

Zona slobodna od bolesti može se uspostaviti unutar područja države zaraženog ili nepoznatog statusa bolesti, ukoliko u zoni ne postoji niti jedna od prijemljivih vrsta ili ukoliko zona udovoljava niže navedenim uvjetima iz točke 1. ili 2. ovoga Dijela.

Takva zona slobodna od bolesti mora sadržavati: jedno ili više područja cjelokupnog vodenog sliva ili slivova od izvorišta vodotoka do mora ili dio područja vodenog sliva ili slivova od izvorišta do prirodne ili umjetne prepreke koja sprječava uzvodnu migraciju riba iz nizvodnih dijelova vodotoka. Takve zone nadležno tijelo mora jasno razgraničiti na karti područja.

Ukoliko se područje vodenog sliva prostire kroz više od jedne države, isto se može proglasiti zonom slobodnom od bolesti ukoliko se dolje navedeni uvjeti primjenjuju na sva područja zone. Zahtjev za odobrenjem zone moraju podnijeti obje države.

1. Zona u kojoj tijekom prethodnih dvadeset i pet godina nije zabilježena pojava bolesti unatoč uvjetima koji pogoduju njezinom kliničkom pojavljivanju, može se smatrati slobodnom od bolesti ako:

1.1. su kontinuirano tijekom proteklih najmanje deset godina uspostavljeni osnovni uvjeti za zaštitu od bolesti. Minimum osnovnih uvjeta za zaštitu od bolesti koji moraju biti ispunjeni su:

(a) obvezna prijava bolesti, uključujući i sumnju na bolest, nadležnom tijelu;

(b) uspostavljen sustav ranog otkrivanja koji osigurava brzo prepoznavanje znakova na temelju kojih se može posumnjati na bolest, pojavu nove bolesti, ili neobjašnjiva uginuća akvatičnih životinja u objektima akvakulture ili slobodnoživućoj populaciji, te brzo obavještavanje nadležnog tijela o događaju s ciljem da se u najkraćem mogućem roku započne dijagnostičko istraživanje, kojim se nadležnom tijelu omogućuje učinkovito istraživanje i izvještavanje o bolesti, uključujući pristup laboratorijima opremljenima za dijagnostiku i razlikovanje važnih bolesti, te obuku veterinara ili stručnjaka za zdravlje riba educiranih za prepoznavanje i izvještavanje neuobičajenih pojava bolesti. Takav rani sustav otkrivanja mora najmanje uključivati sljedeće:

– raširenu svijest o karakterističnim znakovima bolesti koji se prijavljuju među osobljem zaposlenim u objektima akvakulture ili uključenim u proizvodnju;

– veterinare ili stručnjake za zdravlje akvatičnih životinja educirane za prepoznavanje i izvještavanje o sumnji na pojavu bolesti;

– sposobnost nadležnog tijela da provede brzu i učinkovitu istragu o bolesti;

– pristup nadležnog tijela laboratorijima opremljenima za dijagnostiku i razlikovanje navedenih bolesti i izbijanje novih bolesti;

1.2. nije poznato da je infekcija utvrđena u slobodnoživućoj populaciji;

1.3. uvjeti za stavljanje u promet i uvoz u cilju sprječavanja uvođenja bolesti u zonu su na snazi.

2. Zona se smatra slobodnom od bolesti ako se posljednji poznati klinički slučaj bolesti dogodio u razdoblju unutar zadnjih dvadeset i pet godina ili u kojoj stanje infekcije prije ciljanog nadziranja nije bilo poznato, primjerice zbog nepostojanja uvjeta koji pogoduju kliničkoj manifestaciji bolesti ako:

2.1. udovoljava osnovnim uvjetima za zaštitu od bolesti koji su utvrđeni u točki 1.1. ovoga Dijela;

2.2. ciljano nadziranje provodi se najmanje dvije godine u objektima akvakulture u kojima se drži bilo koja prijemljiva vrsta, bez da je utvrđen uzročnik bolesti. Ako nadziranje u objektima akvakulture ne daje dovoljno epidemioloških podataka (gdje je broj objekata akvakulture ograničen), ali u kojima postoji slobodnoživuća populacija bilo koje prijemljive vrste, te se slobodnoživuće populacije moraju obuhvatiti ciljanim nadziranjem. Metode uzorkovanja i veličina uzoraka trebaju biti barem jednako vrijedne onima predviđenim Pravilnikom o planovima uzorkovanja i dijagnostičkim metodama za otkrivanje i potvrđivanje određenih bolesti riba (»Narodne novine«, broj 142/2008)[8] ili u odgovarajućim poglavljima OIE koda za zdravlje akvatičnih životinja i OIE Dijagnostičkog priručnika za bolesti akvatičnih životinja. Dijagnostičke metode trebaju biti barem jednakovrijedne onima predviđenim u odgovarajućim poglavljima OIE Dijagnostičkog priručnika za bolesti akvatičnih životinja.

Poglavlje II.
Područja s odobrenim statusom slobodnih od određenih bolesti navedenih u Pravilniku o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja(»Narodne novine« br. 42/2008)[9]

Bolest

Država članica

Područje ili dijelovi područja

Proljetna viremija šarana (PVŠ)

Kraljevina Danska

Čitavo područje

Republika Finska

Čitavo područje; ribolovno područje rijeke Vuoksi treba smatrati zaštitnom zonom.

Irska

Čitavo područje

Kraljevina Švedska

Čitavo područje

Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske

Područja Sjeverne Irske, The Isle of Man, Jersey i Guernsey

Bakterijska bolest bubrega (BBB)

Irska

Čitavo područje

Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske

Područja Sjeverne Irske, The Isle of Man i Jersey

Zarazna nekroza gušterače (ZNG)

Republika Finska

Kopneni dijelovi područja; područje vodenog sliva rijeke Vuoksi i Kemijoki treba smatrati buffer (zaštitna, tampon) zonama.

Kraljevina Švedska

Čitavo područje

Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske

Područje The Isle of Man

Girodaktiloza

Republika Finska

Područja vodenog sliva Tenojoki i Näätaämönjoki, Područja vodenog sliva Paatsjoki, Luttojoki i Uutuanjoki treba smatrati zaštitnom zonom.

Kraljevina Švedska

Čitavo područje

Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske

Područja Velike Britanije, Sjeverne Irske, The Isle of Man, Jersey i Guernsey.

DODATAK II.

PROGRAMI KONTROLE I ISKORJENJIVANJA

Poglavlje 1.
Minimalni kriteriji koji se primjenjuju u okviru programa kontrole i iskorjenjivanja određenih bolesti navedenih u Pravilniku o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja (»Narodne novine« br. 42/2008)[10]

DIO A

Minimalni kriteriji koji se primjenjuju u okviru odobrenih programa za kontrolu i iskorjenjivanje su:

1. bolest, uključujući i sumnju na bolest, mora se obvezno prijavljivati nadležnom tijelu;

2. uspostavljen sustav ranog otkrivanja koji osigurava brzo prepoznavanje znakova na temelju kojih se može posumnjati na bolest akvatičnih životinja u objektu akvakulture ili u slobodnoživućoj populaciji i brzo obavještavanje nadležnog tijela o događaju s ciljem da se u najkraćem mogućem roku započne dijagnostičko istraživanje koje omogućava nadležnom tijelu učinkovito istraživanje i izvještavanje o bolesti, uključujući pristup laboratorijima opremljenim za dijagnostiku i razlikovanje važnih bolesti, te obuku veterinara ili stručnjaka za zdravlje riba educiranih za prepoznavanje i izvještavanje neuobičajenih pojava bolesti. Takav rani sustav otkrivanja mora najmanje uključivati sljedeće:

2.1 raširenu svijest o karakterističnim znakovima bolesti koje se prijavljuju među osobljem zaposlenim u objektima akvakulture ili uključenim u proizvodnju;

2.2. veterinare ili stručnjake za zdravlje akvatičnih životinja educirane za prepoznavanje i izvještavanje o sumnji na pojavu bolesti;

2.3. sposobnost nadležnog tijela da provede brzu i učinkovitu istragu o bolesti;

2.4. pristup nadležnog tijela laboratorijima opremljenima za dijagnostiku i razlikovanje navedenih bolesti i izbijanje novih bolesti.

3. Uvjeti za stavljanje u promet i uvoz u cilju sprječavanja unošenja bolesti u zemlju su na snazi.

4. U objektima akvakulture koji drže bilo koju od prijemljivih vrsta mora se provoditi ciljano nadziranje. Ako u državi postoje područja u kojima nadziranje u objektima akvakulture ne daje dovoljno epidemioloških podataka (gdje je broj objekata akvakulture ograničen), ali u kojima postoje slobodnoživuće populacije bilo koje prijemljive vrste, te slobodnoživuće populacije moraju biti uključene u ciljano nadziranje. Metode uzorkovanja i veličina uzoraka trebaju biti barem jednako vrijedne onima propisanim Pravilnikom o planovima uzorkovanja i dijagnostičkim metodama za otkrivanje i potvrđivanje određenih bolesti riba (»Narodne novine«, broj: 142/2008)[11] ili u odgovarajućim poglavljima OIE koda za zdravlje akvatičnih životinja i OIE Dijagnostičkog priručnika za bolesti akvatičnih životinja. Dijagnostičke metode trebaju biti barem jednakovrijedne onima predviđenim u odgovarajućim poglavljima OIE Dijagnostičkog priručnika za bolesti akvatičnih životinja.

5. Program kontrole i iskorjenjivanja provodi se dok se zahtjevi iz Dodatka I. ovoga Pravilnika ne ispune i kada se država ili njezini dijelovi mogu smatrati slobodnim od bolesti.

6. Svake godine do 1. svibnja, Europskoj komisiji mora se dostaviti izvješće koje sadržava podatke o broju sumnji na bolest, broju potvrđenih slučajeva, broju uzgajališta i područja pod ograničenjem, broju ukinutih ograničenja i rezultate svakog aktivnog nadziranja provedenog tijekom prethodne kalendarske godine prema sljedećoj tablici.

Država članica i bolest

Broj sumnji

Broj potvrđenih slučajeva

Broj uzgajališta i područja pod ograničenjem

Broj ukinutih ograničenja

Broj uzorkovanih uzgajališta i ribe/skupnih uzoraka ribe

Koliko je uzorkovano slobodnoživućih riba/skupnih uzoraka riba i iz kojih područja vodenih slivova

Nalaz uzorkovanja

DIO B

U slučaju sumnje na bolest nadležni veterinarski inspektor mora osigurati:

1. Uzimanje odgovarajućih uzoraka za pretraživanje u svrhu uspostavljanja prisutsva određenog uzročnika bolesti.

2. Do nalaza pretraživanja navedenih u točki 1. ovoga Dijela, nadležni veterinarski inspektor uzgajalište mora staviti pod službeni nadzor i odrediti primjenu odgovarajućih mjera kontrole, a niti jedna riba ne smije napustiti zahvaćeno uzgajalište ukoliko to ne odobri nadležni veterinarski inspektor.

3. Ukoliko se pretraživanjem navedenom u točki 1. ovoga Dijela potvrdi prisutnost uzročnika ili klinički znakovi bolesti, nadležni veterinarski inspektor mora provesti epidemiološko istraživanje u svrhu utvrđivanja mogućih načina kontaminacije i istražiti je li riba napustila uzgajalište tijekom odgovarajućeg razdoblja koje je prethodilo uočavanju sumnje na bolest.

4. Ukoliko epidemiološko istraživanje ukaže da je bolest unesena na jedno ili više uzgajališta ili otvorene vode, moraju se provesti odredbe točke 1. ovoga Dijela na tim područjima, te;

4.1. sva se uzgajališta smještena na istom području vodenog sliva ili obalnom području stavljaju pod službeni nadzor,

4.2. riba, jajašca ili gamete ne mogu napustiti ta uzgajališta bez odobrenja nadležnog veterinarskog inspektora.

5. U slučaju proširenih područja vodenog sliva ili obalnih područja, nadležni veterinarski inspektor može ograničiti navedene mjere na manje područje u blizini uzgajališta sumnjivog na zaraženje, ukoliko smatra da to područje pruža maksimalna jamstva za sprječavanje širenja bolesti.

DIO C

U slučaju potvrde bolesti:

1. Uzgajalište ili područje sa zaraženom ribom odmah se stavlja pod ograničenje, živa riba ne smije se premještati u objekte na uzgajalištu, niti se premješta izvan uzgajališta, osim ako je to odobrio nadležni veterinarski inspektor.

2. Ograničenja se provode sve dok se ne iskorijeni bolest ili ako se udovolji zahtjevima utvrđenim u točki 2.1. ili 2.2. ovoga Dijela;

2.1. Neposredno uklanjanje sve ribe:

(a) klanjem sve žive ribe pod nadzorom nadležnog veterinarskog inspektora ili u slučaju ribe koja je dosegla tržišnu veličinu i ne pokazuje znakove bolesti, klanjem pod nadzorom nadležnog veterinarskog inspektora za stavljanje na tržište ili obradu za prehranu ljudi. U zadnjem slučaju, nadležni veterinarski inspektor mora osigurati da je riba odmah zaklana i eviscerirana, da se ti postupci odvijaju u uvjetima koji onemogućuju širenje uzročnika bolesti. Uprava za veterinarstvo može od slučaja do slučaja, uzimajući u obzir rizik širenja bolesti na druga uzgajališta ili na slobodnoživuću populaciju, odobriti da se riba koja još nije dosegla tržišnu veličinu drži na uzgajalištu do dosezanja tržišne veličine; i

(b) pražnjenjem uzgajališta ili područja, (a gdje je to moguće i dezinfekcija) odgovarajući vremenski period nakon uklanjanja, uzimajući u obzir odgovarajuća poglavlja OIE međunarodnog koda za zdravlje akvatičnih životinja.

2.2. Progresivne mjere za uklanjanje infekcije pažljivim rukovođenjem inficiranih uzgajališta ili lokacije:

(a) uklanjanjem i uništavanjem uginule ribe i ribe koja pokazuje kliničke znakove bolesti, ulovljene ribe koja ne pokazuje kliničke znakove bolesti, dok svaka epidemiološka jedinica unutar lokaliteta pogođena bolešću nije ispražnjena od ribe i dezinficirana; ili

(b) uklanjanjem i uništavanjem uginule ribe i ribe koja pokazuje kliničke znakove bolesti, u slučaju lokaliteta na kojima uklanjanje i/ili dezinfekcija nisu mogući radi prirode lokaliteta (npr. riječni sustav ili jezero veće površine).

3. Radi olakšanja nesmetanog i brzog iskorjenjivanja bolesti sa zaraženih objekata, nadležni veterinarski inspektor može pod njegovim nadzorom dopustiti prijevoz ribe koja ne pokazuje kliničke znakove bolesti, na drugo uzgajalište ili područja unutar države koja nisu obuhvaćena statusom slobodnim od bolesti ili odobrenim programom nadziranja i iskorjenjivanja.

4. Riba neškodljivo uklonjena u okviru postupanja u skladu s točkama 2.1. i 2.2. ovoga Dijela mora biti neškodljivo uklonjena u skladu s Pravilnikom o nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (»Narodne novine«, broj: 87/2009)[12].

5. Riba koja se koristi za obnavljanje populacije mora dolaziti iz područja koja su potvrđena slobodnim od bolesti.

6. Nadležno tijelo mora poduzeti sve potrebne mjere za sprječavanje širenja bolesti na drugu uzgajanu ribu ili divlju populaciju riba.

Poglavlje II.
Područja s odobrenim programima nadziranja i iskorjenjivanja određenih bolesti navedenih u Pravilniku o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja (»Narodne novine« br. 42/2008)[13]

Bolest

Država članica

Područje ili dio područja

Proljetna viremija šarana

Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske

Područje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske

Bakterijska bolest bubrega

Republika Finska

Kopneni dijelovi područja.

Kraljevina Švedska

Kopneni dijelovi područja.

Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske

Područje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske

Zarazna nekroza gušterače

Kraljevina Švedska

Obalna područja teritorija

DODATAK III.

OBRAZAC VETERINARSKO-ZDRAVSTVENOG CERTIFIKATA ZA STAVLJANJE U PROMET (1) [ŽIVE RIBE] (1) [I] (1) [JAJAŠACA] (1) [I] (1) [GAMETA], KOJE PRIPADAJU VRSTAMA PRIJEMLJIVIM NA (1) [PROLJETNU VIREMIJU ŠARANA] (1) [I] (1) [ZARAZNU NEKROZU GUŠTERAČE] (1) [I] (1) [BAKTERIJSKU BOLEST BUBREGA] (1) [I] (1) [GYRODACTYLUS SALARIS], ZA UZGOJ ILI RASPLOD NA PODRUČJIMA KOJIMA JE EUROPSKA ZAJEDNICA ODOBRILA STATUS SLOBODAN OD BOLESTI ILI PROGRAME ZA NADZIRANJE I ISKORJENIJIVANJE ZA JEDNU ILI VIŠE NAVEDENIH BOLESTI

Oznaka certifikata br. ORIGINAL

1. Mjesto podrijetla pošiljke

………………………………………………………………………

1.1. Država članica podrijetla:

………………………………………………………………………

1.2. Uzgajalište podrijetla, naziv:

………………………………………………………………………

1.3. Adresa uzgajališta:

………………………………………………………………………

(2) [1.4. Mjesto izlova:

………………………………………………………………………

1.5. Naziv, adresa i telefonski broj pošiljatelja:

………………………………………………………………………

2. Odredište pošiljke

………………………………………………………………………

2.1. Država članica:

………………………………………………………………………

2.2. Zona ili dio države članice:

………………………………………………………………………

2.3. Odredišno uzgajalište, naziv:

………………………………………………………………………

2.4. Adresa uzgajališta:

………………………………………………………………………

(3) [2.5. Odredišno mjesto:

………………………………………………………………………

2.6. Naziv, adresa i telefonski broj primatelja:

………………………………………………………………………

3. Prijevozno sredstvo i identifikacija pošiljke (4)

3.1. Prijevozno sredstvo: (1) [Kamion] (1) [Željeznički vagon] (1) [Brod] (1) [Zrakoplov]

3.2. (1) [Registracijski broj(evi)] (1) [Naziv broda] (1) [Broj leta]:

3.3. Identifikacijske pojedinosti pošiljke:

4. Opis pošiljke

☐ Uzgajana riba ☐ Divlja riba ☐ Gamete ☐ Oplođena jajašca ☐ Neoplođena jajašca ☐ Larve/ličinke

Vrsta

Ukupna težina

pošiljke (1)

[Broj riba]

Zapremnina

(1) [jajašca]

(1) [gamete]

Dob živih životinja

Znanstveni naziv:

Uobičajeni naziv:

> 24 mjeseca

12 – 24 mjeseci

0 – 12 mjeseci

nepoznata

5. Potvrda o zdravstvenoj ispravnosti

Ja, dolje potpisani, ovime potvrđujem da (1) [riba] (1) [i] (1)[ jajašca](1) [gamete] koja tvori ovu pošiljku koja pripada vrstama prijemljivim (5) na (1) [Proljetnu viremiju šarana] (1) [i] (1) [zaraznu nekrozu gušterače] (1) [i] (1) [Bakterijsku bolest bubrega] (1) [i] (1) [Gyrodactylus salaris] koja se spominje u točki 4. ove svjedodžbe udovoljava sljedećim zahtjevima:

5.1. (1) [potječe sa sljedećeg područja:..... koje se smatra slobodnim od (1) [PVŠ] (1) [i] (1) [ZNG] (1) [i] (1) [BBB] (1) [i] (1) [G. salaris] u skladu s Prilogom I. Pravilnika o mjerama za sprječavanje i suzbijanje određenih bolesti akvatičnih životinja14 (6), i gdje su sva uzgajališta koja uzgajaju vrste prijemljive (5) na (1) [PVŠ] (1) [ZNG] (1) [BBB] (1) [i] (1) [G. salaris] pod nadzorom nadležnog tijela, i]

ili

(1) [potječe sa sljedećeg uzgajališta:.....(7), koje je pod nadzorom nadležnog tijela i koje je u doba godine u kojem se pojavljuje (1) [PVŠ] (1) [i] (1) [ZNG] (1) [i] (1) [BBB], podvrgnuta barem dvije godine nadzoru nadležnog tijela, s uzorkovanjem koje je barem istovrijedno programima uzorkovanja predviđenim Pravilnikom o planovima uzorkovanja i dijagnostičkim metodama za otkrivanje i potvrđivanje određenih bolesti riba (»Narodne novine«, broj: 142/2008)15 (8) ili metodama nadziranja kako je opisano u OIE Dijagnostičkom priručniku za bolesti akvatičnih životinja, Poglavlje 1.1.2 i druga odgovarajuća poglavlja, te za koje su obavljeni laboratorijski testovi u skladu s odgovarajućim poglavljima u važećem OIE Dijagnostičkom priručniku za bolesti akvatičnih životinja, sa svim negativnim rezultatima, i]

ili

(9) [potječe sa sljedećeg slatkovodnog uzgajališta:.....(7), koje je pod nadzorom nadležnog tijela i u kojemu se unutar prethodne dvije godine pojavila bolest (1) [PVŠ] (1) [i] (1) [ZNG] (1) [i] (1) [BBB], no u kojemu je čitava populacija riba povučena, a svi ribnjaci, bazeni ili druga oprema dezinficirana pod nadzorom nadležnog tijela, te gdje se odvija obnavljanje populacija iz izvora koje je nadležno tijelo proglasilo slobodnim od bolesti nakon barem istovrijednog uzorkovanja onima iz programa za uzorkovanje predviđenog Pravilnikom o planovima uzorkovanja i dijagnostičkim metodama za otkrivanje i potvrđivanje određenih bolesti riba (»Narodne novine«, broj: 142/2008)16 (8) ili provedenih metoda nadziranja kako je opisano u OIE Dijagnostičkom priručniku za bolesti akvatičnih životinja, Poglavlje 1.1.2 i druga odgovarajuća poglavlja i za koje je provedeno laboratorijsko testiranje u skladu s odgovarajućim poglavljima OIE Dijagnostičkog priručnika za bolesti akvatičnih životinja, sa svim negativnim rezultatima, i]

ili

(10) [potječe sa sljedećeg slatkovodnog uzgajališta:.....(7), koje je pod nadzorom nadležnog tijela i koje je u doba godine u kojem se pojavljuje G. salaris, podvrgnuta barem dvije godine nadzoru nadležnog tijela, s uzorkovanjem koje je barem istovrijedno programima uzorkovanja predviđenim Pravilnikom o planovima uzorkovanja i dijagnostičkim metodama za otkrivanje i potvrđivanje određenih bolesti riba (»Narodne novine«, broj: 142/2008)17 (8), a uzorkovanje i laboratorijski testovi su provedeni u skladu s odgovarajućim poglavljima važećeg OIE Dijagnostičkog priručnika za bolesti akvatičnih životinja,sa svim negativnim rezultatima testiranja; a uzgajalište je smješteno na dijelu (11) područja vodenog sliva proglašenog slobodnim (12) od G. salaris, ili je smješteno na području vodenog sliva proglašenim slobodnim (12) od G. salaris, i sva druga područja vodenih slivova koja se slijevaju u isto ušće su proglašena slobodnim (12, 13) od G. salaris, i]

ili

(10) [potječe sa sljedećeg morskog uzgajališta:.....(7), koje je pod nadzorom nadležnog tijela i koje je smješteno u obalnoj zoni saliniteta manjeg od 25 ppt, i u kojem su sva druga područja vodenih slivova koja se slijevaju u isto ušće proglašena slobodnim (12, 13) od G. salaris, i]

ili

(10) [potječe sa sljedećeg morskog uzgajališta:.....(7), koje je pod nadzorom nadležnog tijela i koje je smješteno u obalnoj zoni saliniteta manjeg od 25 ppt, i u koje nije unesena nikakva živa riba ili prijemljiva vrsta (5) tijekom prethodnih 14 dana, i]

ili

(14) [potječe sa sljedećeg uzgajališta:.....(7), koje je pod nadzorom nadležnog tijela i u kojem su jajašca dezinficirana u skladu s OIE kodom za akvatične životinje, šesto izdanje iz 2003. godine., Dodatak 5.2.1, koji osigurava uništenje nametnika koji pripadaju vrsti G. salaris, i]

– gdje se (1) [PVŠ] (1) [i] (1) [ZNG] (1) [i] (1) [BBB] (1) [i] (1) [G. salaris] prijavljuju nadležnom tijelu, a izvješća sa sumnjom na zaraznu bolest nadležne službe moraju odmah istražiti, i

– u kojemu svo unošenje vrsta prijemljivih (5) na (1) [PVŠ] (1) [i] (1) [ZNG] (1) [i] (1) [BBB] (1) [i] (1) [G. salaris] dolazi iz zone ili uzgajališta koja su potvrđeno slobodna od (1) [PVŠ] (1) [i] (1) [ZNG] (1) [i] (1) [BBB] (1) [i] (1) [G. salaris], i

– (15) [u kojemu riba nije cijepljena protiv (1) [ZNG] (1) [i] (1) [BBB], i]

5.2. udovoljava sljedećim zahtjevima

(a) nisu, od vremena (1) [izlova] (1) [ulova], bile u dodiru s drugim živim životinjama koje žive u vodi, jajašcima ili gametama nižeg zdravstveno-sanitarnog statusa,

(b) nisu namijenjene uništenju ili ubijanju radi iskorjenjivanja bolesti navedenih u Pravilniku o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja (»Narodne novine« br. 42/2008)18,

(c) ne potječu iz uzgajališta podvrgnutog zabranama radi veterinarsko-sanitarnih razloga,

(d) ne pokazuju nikakve kliničke znakove bolesti na dan utovara,

(e) podvrgnute su vizualnom pregledu na nasumce izabranom reprezentativnom dijelu pošiljke, uključujući svaki dio sa različitim podrijetlom, i nije otkrivena niti jedna druga životinjska vrsta osim one navedene u točki 4. ove svjedodžbe,

(f) smještene su u (1) [vodu] (1) [na led] takve kakvoće koja ne ugrožava njihov zdravstveni status, i

(g) smještene su u (1) [zapečaćene vodonepropusne spremnike koji su prije toga dezinficirani korištenjem odobrenog dezinficijensa i koji na svojoj vanjskoj strani nose čitljivu oznaku] (1) [čamac sa spremnikom u kojem su spremnik i dovod i sustav pumpi bez ribe, prethodno očišćeni i dezinficirani korištenjem odobrenog dezinficijensa i koji nose oznaku] s relevantnim (16) podacima koji se odnose na točku 1. i 2. ove svjedodžbe i sljedeću izjavu:

»(1) [Živa riba] (1) [i] (1) [jajašca] (1) [i] (1) [gamete] koje pripadaju vrsti prijemljivoj na

(1) [PVŠ] (1) [i] (1) [ZNG] (1) [i] (1) [BBB] (1) [i] (1) [G. salaris], odobrene za stavljanje na tržište u zonama Zajednice sa odobrenim statusom ili programom nadzora i iskorjenjivanja, u odnosu na (1) [Proljetnu viremiju šarana] (1) [i] (1) [Zaraznu nekrozu gušterače] (1) [i] (1) [Bakterijsku bolest bubrega] (1) [i] (1) [G. salaris]«

14 Pravilnikom su preuzete odredbe Odluka Komisije 2004/453/EZ od 29. travnja 2004. kojom se provodi Direktiva Vijeća 91/67/EEZ glede mjera protiv određenih bolesti životinja iz akvakulture

15 Pravilnikom su preuzete odredbe Odluke Komisije 2001/183/EZ od 22. veljače 2001. kojom se utvrđuju planovi uzorkovanja i dijagnostičke metode za otkrivanje i potvrđivanje prisutnosti određenih bolesti riba i kojom se ukida Odluka 92/532/EEZ

16 Pravilnikom su preuzete odredbe Odluke Komisije 2001/183/EZ od 22. veljače 2001. kojom se utvrđuju planovi uzorkovanja i dijagnostičke metode za otkrivanje i potvrđivanje prisutnosti određenih bolesti riba i kojom se ukida Odluka 92/532/EEZ

17 Pravilnikom su preuzete odredbe Odluke Komisije 2001/183/EZ od 22. veljače 2001. kojom se utvrđuju planovi uzorkovanja i dijagnostičke metode za otkrivanje i potvrđivanje prisutnosti određenih bolesti riba i kojom se ukida Odluka 92/532/EEZ

18 Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 2006/88/EZ od 24. listopada 2006. o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za životinje i proizvode akvakulture, te o sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti vodenih organizama

Oznaka certifikata br. ORIGINAL

Sastavljeno u............................................ (Mjesto), dana........................ (Datum)

………………………………….

Službeni
pečat

(Potpis nadležnog inspektora)

……..............................………………………………
(Ime tiskanim slovima, kvalifikacija i titula)

Naznake

(1) Zadržati ukoliko je potrebno.

(2) Ukoliko je različito od mjesta podrijetla, zadržati ukoliko je potrebno.

(3) Ukoliko je različito od odredišnog uzgajališta, zadržati ukoliko je potrebno.

(4) Registracijski broj(evi) željezničkog vagona ili kamiona i naziv broda trebaju se upisati kako je primjereno. Ukoliko je poznat, treba navesti broj leta zrakoplova. U slučaju prijevoza u spremnicima ili kutijama, u točki 3.3. treba naznačiti ukupan broj, njihove registracijske oznake i brojeve pečata, ukoliko postoje, naznačene su u točki 3.3.

(5) Poznate prijemljive vrste (vidi tablicu).

Bolest

Prijemljive vrste (8)

Proljetna viremija šarana (PVŠ)

Običan šaran i koi šaran (Cyprinus carpio), bijeli amur (Ctenopharyngodon idellus), bijeli glavaš (Hypophthalmicthys molitrix), sivi glavaš (Aristichthys nobilis), karas (Carassius carassius), babuška (C. auratus), bodorka (Rutilus rutilus), klen (Leuciscus idus), linjak (Tinca tinca) i europski som (Silurus glanis)

Zarazna nekroza gušterače (ZNG)

Kalifornijska pastrva (Oncorchynchus mykiss), potočna zlatovčica (Salvelinus fontinalis), potočna pastrva (Salmo trutta), atlantski losos (Salmo salar) i nekoliko vrsta pacifičkog lososa (Oncorchynchus spp.)

Bakterijska bolest bubrega (BBB)

Ribe iz porodice Salmonidae

Gyrodactylus salaris

Atlantski losos (Salmo salar), kalifornijska pastrva (Oncorchynchus mykiss), jezerska zlatovčica (Salvelinus alpinus), sjevernoamerička potočna zlatovčica (Salvelinus fontinalis), lipljan (Thymallus thymallus), sjevernoamerička jezerska pastrva (Salvelinus namaycush) i potočna pastrva (Salmo trutta). Druge vrste riba na mjestima na kojima se nalaze bilo koje od gore navedenih vrsta isto se smatraju prijemljivim vrstama.

(*) i bilo koja druga vrsta koja se smatra prijemljivom prema najnovijem izdanju OIE koda za zdravlje akvatičnih životinja i/ili OIE Dijagnostičkog priručnika za bolesti akvatičnih životinja

(6) SL L 156, 30. 4. 2004.

(7) Naziv i adresa uzgajališta.

(8) Pravilnik o planovima uzorkovanja i dijagnostičkim metodama za otkrivanje i potvrđivanje određenih bolesti riba (»Narodne novine«, broj: 142/2008)6 koji predviđa EZ-Model A – barem četverogodišnja dokumentirana sloboda od bolesti uključujući dvogodišnji ciljani nadzor – ili EZ Model B – barem šestogodišnja dokumentirana sloboda od bolesti uključujući dvogodišnje ciljano nadziranje, ili metode nadziranja u skladu s OIE Dijagnostičkim priručnikom za bolesti akvatičnih životinja, Poglavlje 1.1.2 i odgovarajućim poglavljima OIE Dijagnostičkog priručnika za bolesti akvatičnih životinja.

(9) Primjenjivo samo na slatkovodna uzgajališta u kojima su epizootiološke pretrage pokazale da se bolest nije proširila na druga uzgajališta ili na divlju populaciju. Zadržati ukoliko je potrebno.

(10) Primjenjivo na područja s dodatnim jamstvima samo za Gyrodactylus salaris. Zadržati ukoliko je potrebno.

(11) U skladu s Pravilnikom o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja (»Narodne novine« br. 42/2008)7 dio područja vodenog sliva može se proglasiti slobodnim od bolesti ukoliko se sastoji od gornjeg dijela slivnog područja od izvora vodotoka do prirodne ili umjetne barijere koja priječi migracije riba nizvodno od te barijere.

(12) Nadležno tijelo države članice može proglasiti područje vodenog sliva slobodno od Gyrodactylus salaris pod uvjetom da udovoljava zahtjevima iz Dodatka I. Poglavlja I. Dijela B Pravilnika o mjerama za sprječavanje i suzbijanje određenih bolesti akvatičnih životinja 8. Svako takvo proglašenje slobode od bolesti treba se dostaviti Europskoj Komisiji i drugim državama članicama i na zahtjev se daje na uvid.

(13) Kada se slatkovodna područja proglašavaju slobodnima od Gyrodactylus salaris, u obzir treba uzeti da se bolest može širiti migratornom ribom između različitih kontinentalnih zona ukoliko je salinitet između njih nizak ili srednji (ispod 25 ppt). Stoga se jedna pojedinačna kontinentalna zona ne može proglasiti slobodnom od bolesti ukoliko je druga takva zona koja se slijeva u istu obalnu zonu zaražena ili ima nepoznati status, osim ukoliko su odvojene morskom vodom saliniteta većeg od 25 ppt.

(14) Primjenjivo na područja s dodatnim jamstvima samo za Gyrodactylus salaris i u vezi s trgovinom jajašcima, zadržati ukoliko je potrebno.

(15) Primjenjivo samo na vrste prijemljive na PVŠ, ZNG i BBB, unesene na područja s dodatnim jamstvima za PVŠ, ZNG i/ili BBB. Zadržati ukoliko je potrebno.

(16) Odredišna država članica i zona (ukoliko je primjenjivo); naziv i telefonski broj pošiljatelja i primatelja.

19 Pravilnikom su preuzete odredbe Odluke Komisije 2001/183/EZ od 22. veljače 2001. kojom se utvrđuju planovi uzorkovanja i dijagnostičke metode za otkrivanje i potvrđivanje prisutnosti određenih bolesti riba i kojom se ukida Odluka 92/532/EEZ.

20 Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 2006/88/EZ od 24. listopada 2006. o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za životinje i proizvode akvakulture, te o sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti vodenih organizama

21 Pravilnikom su preuzete odredbe Odluka Komisije 2004/453/EZ od 29. travnja 2004. kojom se provodi Direktiva Vijeća 91/67/EEZ glede mjera protiv određenih bolesti životinja iz akvakulture.

DODATAK IV.
Napomene i pojašnjenja dokumenta za premještanje i označavanje

(a) Dokumente za premještanje izdaju nadležna tijela države članice podrijetla, temeljena na obrascu koji se nalazi u Dodatku I. ovog Pravilnika uzimajući u obzir vrstu pošiljke i status odredišnog mjesta.

(b) Original svakog dokumenta za premještanje sastoji se od jednog lista, dvostrano otisnutog ili, ukoliko je potrebno više od jednog lista, u takvom obliku da sve stranice tvore dio jedne integrirane cjeline i da nisu odvojive.

U desnom kutu na vrhu svake stranice označen je kao »original« i nosi poseban broj koji izdaje nadležno tijelo. Sve stranice dokumenta za premještanje trebaju biti označene brojem (broj stranice) od (ukupnog broja stranica).

(c) Original dokumenta za premještanje i oznake koje se u njemu navode sastavljaju se na barem jednom službenom jeziku odredišne države članice. Međutim, države članice mogu dopustiti uporabu drugih jezika, ukoliko je to nužno, uz priloženi službeni prijevod.

(d) Izvornik dokumenta za premještanje mora biti ispunjen na dan utovara pošiljke, te upotpunjen službenim pečatom i potpisom nadležnog inspektora kojeg je odredilo nadležno tijelo. Time nadležno tijelo ishodišne države članice osigurava da su načela certificiranja istovrijedna onima određenim Pravilnikom o izdavanju certifikata za žive životinje i proizvode životinjskog podrijetla u međunarodnom prometu (»Narodne novine« broj 137/2008)22.

Pečat, ukoliko nije suhožig, i potpis trebaju biti u boji različitoj od boje tiska.

(e) U svrhu identifikacije dijelova pošiljke dodaju se dopunske stranice dokumentu za premještanje, te se stranice smatraju dijelom originala i na svakoj stranici trebaju nositi pečat i potpis nadležnog veterinarskog inspektora.

(f) Original dokumenta za premještanje mora pratiti pošiljku dok ona ne dostigne do odredišnog mjesta.

(g) Dokument za premještanje vrijedi 10 dana od datum izdavanja. U slučaju prijevoza brodom, vrijeme valjanosti se produžuje za vrijeme putovanja morem.

(h) Životinje koje žive u vodi, njihova jajašca i gamete ne prijevoze se zajedno sa drugim životinjama koje žive u vodi, njihovom jajašcima ili gametama koje su nižeg zdravstvenog statusa. Štoviše, one se ne smiju prevoziti ni pod kojim drugim okolnostima koje mijenjaju njihov zdravstveni status ili koje mogu ugroziti zdravstveno stanje na odredišnom mjestu.

22 Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 96/93/EZ od 17. prosinca 1996. o certificiranju životinja i proizvoda životinjskog podrijetla

DODATAK V.
Minimalni kriteriji koji se trebaju primijeniti za održavanje dodatnih jamstava za određene bolesti navedenih u Pravilniku o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja(»Narodne novine« br. 42/2008)[14]23

DIO A

U svrhu održavanja dodatnih jamstava, nadležno tijelo mora osigurati slijedeće kriterije:

1. Bolest, uključujući i sumnju na bolest, mora se obvezno prijavljivati nadležnom tijelu,;

2. Sva uzgajališta koja drže vrste prijemljive na bolest, kojima je dodijeljen status slobodan od bolesti, moraju biti pod nadzorom nadležnog tijela.

3. Mora se uspostaviti rani sustav otkrivanja koji osigurava brzo prepoznavanje znakova na temelju kojih se može posumnjati na bolest, kod akvatičnih životinja u objektu akvakulture ili u slobodnoživućoj populaciji, i brzo obavještavanje nadležnog tijela o događaju s ciljem da se u najkraćem mogućem roku započne dijagnostičko istraživanje koje omogućava nadležnom tijelu učinkovito istraživanje i izvještavanje o bolesti, uključujući pristup laboratorijima opremljenim za dijagnostiku i razlikovanje važnih bolesti, te obuku veterinara ili stručnjaka za zdravlje riba educiranih za prepoznavanje i izvještavanje neuobičajenih pojava bolesti. Takav rani sustav otkrivanja mora najmanje uključivati sljedeće:

3.1. raširenu svijest o karakterističnim znakovima navedenih bolesti među osobljem zaposlenim u objektima akvakulture ili uključenim u proizvodnju;

3.2. veterinare ili stručnjake za zdravlje akvatičnih životinja educirane za prepoznavanje i izvještavanje sumnje na pojavu bolesti;

3.3. sposobnost nadležnog tijela da provede brzu i učinkovitu istragu o bolesti;

3.4. pristup nadležnog tijela laboratorijima opremljenima za dijagnostiku i razlikovanje navedenih bolesti i izbijanje novih bolesti.

4. Moraju biti uspostavljeni uvjeti za stavljanje u promet i uvoz, kao i upravljanje slobodnoživućim populacijama prijemljivih vrsta riba, radi sprječavanja uvođenja bolesti s popisa u zemlju ili njezine dijelove obuhvaćene ovim Pravilnikom. Riba koja potječe iz obalnih zona ne smije se uvoditi u kopnene zone, osim ukoliko je to odobrilo nadležno tijelo zemlje odredišta.

5. U zemljama u kojima su samo dijelovi područja proglašeni slobodnim od bolesti prema Dodatku I. Poglavlju II. ovoga Pravilnika (a ne na području cijele zemlje), ciljano nadziranje mora se održavati u skladu s odredbama Dodatka II. Poglavlja I. Dijela A točke 4. u područjima proglašenim slobodnim od bolesti.

6. Živa uzgajana riba, jajašca i gamete unesene na područja navedena u Dodatku I. Poglavlju II. ili Dodatku II. Poglavlju II. prevoze se pod uvjetima koji ne mijenjaju njihov zdravstveni status i ne ugrožavaju zdravstveni status na mjestu odredišta. Prijevoz se odvija u vodi koja se smatra slobodnom od odnosne bolesti s obzirom na to da se uzima iz izvora vode na uzgajalištu ili mjestu podrijetla, a izmjena vode tijekom prijevoza se obavlja samo na mjestima koje je odobrilo nadležno tijelo zemlje odredišta, tamo gdje je primjereno, u suradnji s nadležnim tijelom države podrijetla.

7. Cijepljenje protiv odnosne bolesti se ne provodi.

8. Europskoj komisiji podnose se izvješća prije 1. svibnja svake godine koja sadržavaju podatke o broju sumnji na bolest, broju potvrđenih slučajeva, broju uzgajališta i područja pod ograničenjem, broju ukinutih ograničenja i rezultate svakog aktivnog nadziranja provedenog tijekom prethodne kalendarske godine prema sljedećoj tablici.

Država članica i bolest

Broj sumnji

Broj potvrđenih slučajeva

Broj uzgajališta i područja pod ograničenjem

Broj ukinutih ograničenja

Broj uzorkovanih uzgajališta i ribe/skupnih uzoraka ribe

Koliko je uzorkovano slobodnoživućih riba/skupnih uzoraka riba i iz kojih područja vodenih slivova

Nalaz uzorkovanja

DIO B

U slučaju sumnje na bolest nadležni veterinarski inspektor mora osigurati:

1. Uzimanje odgovarajućih uzoraka za pretraživanje u svrhu uspostavljanja prisustva odnosnog uzročnika.

2. Do nalaza pretraživanja navedenih u točki 1. ovoga Dijela, nadležni veterinarski inspektor uzgajalište stavlja pod službeno nadziranje i moraju se primijeniti odgovarajuće kontrolne mjere, i niti jedna riba ne smije napustiti zahvaćeno uzgajalište ukoliko to ne odobri nadležni veterinarski inspektor.

3. Ukoliko pretraživanje navedeno u točki 1. ovoga Dijela pokaže prisutnost uzročnika ili kliničke znakove, nadležni veterinarski inspektor mora provesti epidemiološko istraživanje u svrhu utvrđivanja mogućih načina kontaminacije i istražiti je li riba napustila uzgajalište tijekom odgovarajućeg razdoblja koje je prethodilo uočavanju sumnje na bolest.

4. Ukoliko epidemiološko istraživanje ukaže da je bolest unesena na jedno ili više uzgajališta ili otvorene vode, primjenjuju se odredbe točke 1. ovoga Dijela u tim područjima i;

4.1. sva se uzgajališta smještena na istom području vodenog sliva ili obalnom području stavljaju pod službeno nadziranje,

4.2. riba, jajašca ili gamete ne mogu napustiti ta uzgajališta bez odobrenja nadležnog veterinarskog inspektora.

5. U slučaju velikih površina vodenog sliva ili obalnih područja, nadležni veterinarski inspektor može ograničiti navedene mjere na manje područje u blizini uzgajališta sumnjivog na zaraženje, ukoliko smatra da to područje pruža maksimalna jamstva za sprječavanje širenja bolesti.

DIO C

U slučaju potvrde bolesti, nadležno tijelo mora osigurati da se:

1. Uzgajalište ili područje sa zaraženom ribom odmah stavi pod ograničenje i da se živa riba ne premješta u objekte, niti se premješta izvan uzgajališta bez odobrenja nadležnog veterinarskog inspektora.

2. Ograničenja se provode sve dok se ne iskorijeni bolest primjenom uvjeta utvrđenih u niže navedenoj točki 2.1. ili 2.2. ovoga Dijela.

2.1. Hitno povlačenje sve ribe iz uzgajališta

(a) klanjem sve žive ribe pod nadzorom nadležnog veterinarskog inspektora ili u slučaju ribe koja je dosegla tržišnu veličinu i ne pokazuje znakove bolesti, klanjem pod nadzorom nadležnog veterinarskog inspektora za stavljanje u promet ili obradu za prehranu ljudi. U potonjem slučaju, nadležni veterinarski inspektor osigurava da je riba odmah zaklana i eviscerirana, da su te radnje provedene u uvjetima koji onemogućuju širenje uzročnika bolesti. Nadležno tijelo od slučaja do slučaja, uzimajući u obzir rizik širenja bolesti na druga uzgajališta ili na slobodnoživuću populaciju, dopustiti da se riba koja još nije dosegla tržišnu veličinu drži na uzgajalištu do dosezanja tržišne veličine; i

(b) isušivanje uzgajališta ili mjesta (i gdje je to moguće dezinfekcija) na odgovarajući vremenski period nakon uklanjanja, uzimajući u obzir odgovarajuća poglavlja OIE međunarodnog koda za zdravlje akvatičnih životinja

2.2. Progresivne mjere za uklanjanje infekcije pažljivim rukovođenjem zaraženih uzgajališta ili voda na sljedeći način:

(a) uklanjanjem i uništavanjem mrtve ribe i ribe koja pokazuje kliničke znakove bolesti, ulovljene ribe koja ne pokazuje kliničke znakove bolesti, dok svaka epidemiološka jedinica unutar mjesta pogođena bolešću nije ispražnjena od ribe i dezinficirana; ili

(b) uklanjanjem i uništavanjem mrtve ribe i ribe koja pokazuje kliničke znakove bolesti, u slučaju mjesta na kojima pražnjenje i/ili dezinfekcija nisu mogući radi prirode mjesta (npr. riječni sustav ili jezero veće površine).

3. Radi olakšanja nesmetanog i brzog iskorjenjivanja bolesti sa zaraženih prostora, nadležno tijelo može dopustiti prijevoz ribe koja ne pokazuje kliničke znakove bolesti – pod nadzorom nadležnog tijela – na drugo uzgajalište ili područja unutar zemlje koja nisu zaštićena statusom slobodnim od bolesti ili u odobreni program nadzora i iskorjenjivanja.

4. Riba uklonjena kao posljedica radnji iz točaka 2.1. i 2.2. ovoga Dijela mora se ukloniti i uništiti u skladu s Pravilnikom o nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (»Narodne novine«, broj: 87/2009)[15]24.

5. Riba koja se koristi za obnavljanje populacije mora dolaziti iz područja koja su certificirano slobodna od bolesti.

6. Nadležno tijelo mora poduzeti sve nužne mjere koje su potrebne da se spriječi širenje bolesti na drugu uzgajanu ribu ili slobodnoživuću populaciju.

7. Kada je nadležno tijelo iskorijenilo bolest s kontinentalnog uzgajališta u skladu s točkom 2.1. Dijela C, ovoga Dodatka i iz epizootiološkog pretraživanja u skladu s točkom 3. Dijela B ovoga Dodatka proizlazi da se bolest nije proširila na druga uzgajališta ili na slobodnoživuću populaciju, odmah se ponovno stječe status slobodnog od bolesti. U suprotnom, status slobodan od bolesti može se ponovno steći tek nakon što se udovolje uvjeti propisani u Dodatku I. ovoga Pravilnika.

[1] Pravilnikom su preuzete odredbe Odluka Komisije 2004/453/EZ od 29. travnja 2004. kojom se provodi Direktiva Vijeća 91/67/EEZ glede mjera protiv određenih bolesti životinja iz akvakulture

[2] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 2006/88/EZ od 24. listopada 2006. o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za životinje i proizvode akvakulture, te o sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti vodenih organizama

[3] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 2006/88/EZ od 24. listopada 2006. o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za životinje i proizvode akvakulture, te o sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti vodenih organizama

[4] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 2006/88/EZ od 24. listopada 2006. o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za životinje i proizvode akvakulture, te o sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti vodenih organizama

[5] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 2006/88/EZ od 24. listopada 2006. o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za životinje i proizvode akvakulture, te o sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti vodenih organizama

[6] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 2006/88/EZ od 24. listopada 2006. o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za životinje i proizvode akvakulture, te o sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti vodenih organizama

[7] Pravilnikom su preuzete odredbe Odluke Komisije 2001/183/EZ od 22. veljače 2001. kojom se utvrđuju planovi uzorkovanja i dijagnostičke metode za otkrivanje i potvrđivanje prisutnosti određenih bolesti riba

[8] Pravilnikom su preuzete odredbe Odluke Komisije 2001/183/EZ od 22. veljače 2001. kojom se utvrđuju planovi uzorkovanja i dijagnostičke metode za otkrivanje i potvrđivanje prisutnosti određenih bolesti riba i kojom se ukida Odluka 92/532/EEZ

[9] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 2006/88/EZ od 24. listopada 2006. o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za životinje i proizvode akvakulture, te o sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti vodenih organizama

[10] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 2006/88/EZ od 24. listopada 2006. o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za životinje i proizvode akvakulture, te o sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti vodenih organizama

[11] Pravilnikom su preuzete odredbe Odluke Komisije 2001/183/EZ od 22. veljače 2001. kojom se utvrđuju planovi uzorkovanja i dijagnostičke metode za otkrivanje i potvrđivanje prisutnosti određenih bolesti riba i kojom se ukida Odluka 92/532/EEZ

[12] Pravilnikom su preuzete odredbe Uredbe 1774/2002/EC od 3. listopada 2002. kojom se utvrđuju sanitarni propisi vezani uz životinjske nusproizvode koji nisu namijenjeni ljudskoj prehrani

[13] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 2006/88/EZ od 24. listopada 2006. o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za životinje i proizvode akvakulture, te o sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti vodenih organizama

[14]23 Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 2006/88/EZ od 24. listopada 2006. o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za životinje i proizvode akvakulture, te o sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti vodenih organizama

[15]24 Pravilnikom su preuzete odredbe Uredbe 1774/2002/EC od 3. listopada 2002. kojom se utvrđuju sanitarni propisi vezani uz životinjske nusproizvode koji nisu namijenjeni ljudskoj prehrani