Pravilnik o izgledu i načinu korištenja znaka oznake izvornosti, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

NN 23/2010 (19.2.2010.), Pravilnik o izgledu i načinu korištenja znaka oznake izvornosti, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

567

Na temelju članka 16. stavka 6., članka 17. stavka 2., članka 29. stavka 6., članka 32. stavka 2. Zakona o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine« broj 84/08, 75/09, 107/09), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZGLEDU I NAČINU KORIŠTENJA ZNAKA OZNAKE IZVORNOSTI, OZNAKE ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I OZNAKE TRADICIONALNOG UGLEDA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se izgled i način korištenja znaka oznake izvornosti, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, te način i troškovi izdavanja znaka.

Članak 2.

Znak oznake izvornosti, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake tradicionalnog ugleda poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda (u daljnjem tekstu: »znak«) je znak kojim se vizualno identificira registrirana oznaka poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda koji je proizveden i registriran sukladno Zakonu o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine« broj 84/08; 75/09, 107/09), te Pravilniku o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine« broj 88/09) i Pravilniku o oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine« broj 82/09).

Članak 3.

(1) Poljoprivredni ili prehrambeni proizvod proizveden i registriran u skladu s člankom 2. ovoga Pravilnika, pri stavljanju na tržište mora biti označen pripadajućim znakom oznake propisanim ovim Pravilnikom.

(2) Označavanje proizvoda znakom oznake obavlja proizvođač ili prerađivač, korisnik oznake registriranog poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda.

Članak 4.

(1) Znak za oznaku izvornosti pravokutnog je oblika te sastavljen od dva usporedna kvadrata. Kvadrat s lijeve strane plave je boje i sadrži sljedeće sastavne elemente: pri vrhu u vodoravnoj liniji nalaze se tri bijela kvadrata, u sredini tekst »OZNAKA IZVORNOSTI«, a na dnu tekst »REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA«. Kvadrat s desne strane bijele je boje s tankim plavim obrubom i sadrži centralno smješten tekst »OI«. Tekst oznake ispisan je velikim tiskanim slovima (verzal) u Times New Roman fontu.

(2) Veličina znaka za reprodukciju na proizvodima s oznakom izvornosti je: dužina 4 cm i širina 2 cm.

(3) Detaljni grafički prikaz reprodukcije znaka za oznaku izvornosti tiskan je u Knjizi grafičkih standarda koja se nalazi u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Članak 5.

(1) Znak za oznaku zemljopisnog podrijetla pravokutnog je oblika te sastavljen od dva usporedna kvadrata. Kvadrat s lijeve strane zelene je boje i sadrži sljedeće sastavne elemente: pri vrhu u vodoravnoj liniji nalaze se dva bijela kvadrata, u sredini tekst »OZNAKA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA«, a na dnu tekst »REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA«. Kvadrat s desne strane bijele je boje s tankim zelenim obrubom i sadrži centralno smješten tekst »OZP«. Sav tekst oznake ispisan je velikim tiskanim slovima (verzal) u Times New Roman fontu.

(2) Veličina znaka dozvoljena za reprodukciju na proizvodima s oznakom zemljopisnog podrijetla je: dužina 4 cm i širina 2 cm.

(3) Detaljni grafički prikaz reprodukcije znaka za oznaku zemljopisnog podrijetla tiskan je u Knjizi grafičkih standarda koja se nalazi u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Članak 6.

(1) Znak za oznaku tradicionalnog ugleda pravokutnog je oblika te sastavljen od dva usporedna kvadrata. Kvadrat s lijeve strane narančaste je boje i sadrži sljedeće sastavne elemente: pri vrhu u vodoravnoj liniji nalazi se jedan bijeli kvadrat, u sredini tekst »OZNAKA TRADICIONALNOG UGLEDA«, a na dnu tekst »REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA«. Kvadrat s desne strane bijele je boje s tankim narančastim obrubom i sadrži centralno smješten tekst »OTU«. Sav tekst oznake ispisan je velikim tiskanim slovima (verzal) u Times New Roman fontu.

(2) Veličina znaka dozvoljena za reprodukciju na proizvodima s oznakom tradicionalnog ugleda je: dužina 4 cm i širina 2 cm.

(3) Detaljni grafički prikaz reprodukcije znaka za oznaku tradicionalnog ugleda tiskan je u Knjizi grafičkih standarda koja se nalazi u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Članak 7.

(1) Znak se otiskuje na proizvod (ambalažu, etiketu, privjesnicu) na način da je vidljiv, čitljiv i neizbrisiv, na mjesta koja su lako pristupačna pogledu.

(2) Tisak znaka obavlja se bojom koja se ne može izbrisati.

II. NAČIN IZDAVANJA ZNAKA OZNAKE

Članak 8.

(1) Svaki pojedini proizvođač ili prerađivač, korisnik oznake koji udovoljava uvjete specifikacije proizvoda i koji posjeduje potvrdu o sukladnosti proizvoda sa specifikacijom podnosi pisani zahtjev za izdavanje znaka certifikacijskom tijelu ili skupini.

(2) Obrazac zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka nalazi se u Prilogu II. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(3) Certifikacijsko tijelo ili skupina izdaje odobrenje za tiskanje određenog broja znakova sukladno podnesenom zahtjevu korisniku oznake iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Obrazac odobrenja iz stavka 3. ovoga članka nalazi se u Prilogu III. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 9.

(1) Certifikacijsko tijelo ili skupina koji izdaju znak vode evidenciju o broju dodijeljenih znakova za ukupnu količinu proizvoda i/ili broj proizvoda za tržište, te broj i veličinu pakovanja za svakog pojedinog korisnika oznake.

(2) Certifikacijsko tijelo koje izdaje znak korisniku oznake mora biti isto certifikacijsko tijelo koje je provelo postupak utvrđivanja sukladnosti.

(3) Certifikacijsko tijelo je dužno Ministarstvu najkasnije u roku od 15 dana od izdavanja znaka dostaviti podatke iz evidencije iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 10.

(1) Skupina izdaje znak i vodi evidenciju o dodijeljenim znakovima samo za članove skupine.

(2) Skupina je dužna najkasnije u roku od 15 dana od izdavanja znaka dostaviti podatke iz evidencije iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i certifikacijskom tijelu.

(3) Ukoliko korisnik oznake nije član skupine izdavanje znaka i vođenje evidencije obavlja certifikacijsko tijelo iz članka 9. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 11.

(1) Troškove izdavanja i tiskanja znaka snosi korisnik oznake.

(2) Troškovi izdavanja odobrenja iz članka 8. stavka 3. ovog Pravilnika iznose 100,00 kuna po pojedinom podnesenom zahtjevu.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-01/233

Urbroj: 525-13-2-0496/10-17

Zagreb, 12. veljače 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG I.

KNJIGA GRAFIČKIH STANDARDA ZA ZNAK OZNAKE IZVORNOSTI, ZNAK OZNAKE ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I ZNAK OZNAKE TRADICIONALNOG UGLEDA

PRILOG II.

ZAHTJEV ZA KORIŠTENJE ZNAKA OZNAKE

Popunjava podnositelj zahtjeva

1. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA:

Naziv podnositelja zahtjeva

Adresa podnositelja zahtjeva

Broj telefona, faks, e-mail

Pravni status

Ime i prezime odgovorne osobe

MIBPG/

OIB/

MATIČNI BROJ

pravne ili fizičke osobe *

* traženi broj upisati ovisno o statusu

2. NAZIV POLJOPRIVREDNOG ILI PREHRAMBENOG PROIZVODA:

3. KATEGORIJA PROIZVODA (za oznake izvornosti i oznake zemljopisnog podrijetla sukladno prilogu II Pravilnika o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda »Narodne novine« broj 88/09, te za oznake tradicionalnog ugleda sukladno prilogu I Pravilnika o oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda »Narodne novine« 82/09):

4. OZNAKA PROIZVODA:

(označiti oznaku koja je registrirana – staviti križić ☐)

☐ oznaka izvornosti

☐ oznaka zemljopisnog podrijetla

☐ oznaka tradicionalnog ugleda

5. CERTIFIKACIJSKO TIJELO:

Naziv certifikacijskog tijela

Adresa

Broj telefona

e-mail adresa certifikacijskog tijela

6. UKUPNA KOLIČINA PROIZVODA I/ILI BROJ PROIZVODA ZA TRŽIŠTE TE BROJ I VELIČINA PAKOVINA:

Ukupna količina certificiranog proizvoda

Vrsta pakovine

Neto količina ili količina punjenja poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda izražena brojčanom vrijednošću i zakonitom jedinicom fizikalne veličine (u slučaju tekućina litra – L ili l, u slučaju drugih proizvodima u jedinicama mase – kg ili g)

Broj zatraženih znakova

7. PRILOZI UZ ZAHTJEV:

Staviti križić

x

Dokumentacija

Rješenje o upisu korisnika registrirane oznake izvornosti, registrirane oznake zemljopisnog podrijetla ili registrirane oznake tradicionalnog ugleda.

Potvrda o sukladnosti sa specifikacijom proizvoda (u kojoj su navedene količine sukladnog proizvoda).

Datum podnošenja Zahtjeva: Potpis podnositelja Zahtjeva:

PRILOG III

ODOBRENJE ZA TISKANJE ZNAKA OZNAKE

Certifikacijsko tijelo/skupina:

Naziv:

Adresa:

Telefon:

Temeljem zahtjeva za korištenje znaka oznake od strane podnositelja zahtjeva

Naziv podnositelja zahtjeva

Adresa podnositelja zahtjeva

Broj telefona, faks, e-mail

Pravni status

Ime i prezime odgovorne osobe

MIBPG/

OIB/

MATIČNI BROJ

pravne ili fizičke osobe *

* traženi broj upisati ovisno o statusu

Odobrava tiskanje znaka kako slijedi:

Naziv proizvoda

Kategorija proizvoda

Oznaka proizvoda

Ukupna količina certificiranog proizvoda

Vrsta pakovine

Neto količina ili količina punjenja poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda izražena brojčanom vrijednošću i zakonitom jedinicom fizikalne veličine (u slučaju tekućina litra – L ili l, u slučaju drugih proizvodima u jedinicama mase – kg ili g)

Broj ukupno odobrenih znakova

Datum izdavanja odobrenja:

Potpis odgovorne osobe: