Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

NN 24/2010 (22.2.2010.), Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

HRVATSKI SABOR

573

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O AGENCIJI ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH

Proglašavam Zakon o agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 12. veljače 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/22

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 15. veljače 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O AGENCIJI ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom osniva Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (u daljnjem tekstu: Agencija) te uređuje status, djelatnost i ustrojstvo Agencije kao javne ustanove.

Članak 2.

Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja ministarstvo nadležno za poslove obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 3.

(1) Agencija se upisuje u sudski registar.

(2) Agencija posluje pod nazivom Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

(3) Skraćeni naziv Agencije je: ASOO.

(4) Sjedište Agencije je u Zagrebu.

II. DJELATNOST AGENCIJE

Članak 4.

(1) Djelatnost Agencije su poslovi planiranja, razvijanja, organiziranja, provedbe, praćenja i unapređivanja sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.

(2) U obavljanju djelatnosti Agencija:

– obavlja analitičke, razvojne i istraživačke poslove za djelatnost sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih,

– usklađuje prijedloge odgovarajućih stručnih i radnih tijela u sustavu strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih,

– obavlja stručne i savjetodavne poslove prema ustanovama u sustavu strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih,

– sudjeluje u postupcima vrednovanja, samovrednovanja i vanjskog vrednovanja u sustavu strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih,

– priprema i razvija metodologiju izradbe standarda zanimanja, strukovnih kvalifikacija i kurikuluma u strukovnom obrazovanju te metodologiju izradbe programa obrazovanja odraslih,

– priprema prijedloge standarda zanimanja i daje stručno mišljenje na prijedloge drugih predlagatelja,

– priprema prijedloge standarda strukovnih kvalifikacija i daje stručno mišljenje na prijedloge drugih predlagatelja,

– izrađuje strukovne kurikulume i daje stručna mišljenja na prijedloge drugih predlagatelja,

– predlaže Ministarstvu mrežu centara novih nastavnih tehnologija u strukovnom obrazovanju i pripadajućih obrazovnih ustanova pojedinom centru,

– pruža stručnu potporu u definiranju prijedloga mreže ustanova i kurikuluma u strukovnom obrazovanju te infrastrukture u funkciji njihove racionalizacije i društvene opravdanosti,

– potiče suradnju i sudjeluje u provedbi programa i projekata vezanih za razvoj sustava obrazovanja odraslih i strukovnog obrazovanja,

– priprema i provodi programe i projekte financirane ili sufinancirane iz fondova Europske unije i drugih oblika međunarodne pomoći,

– obavlja poslove financiranja, nabave, ugovaranja, plaćanja i nadzora provedbe projekata sufinanciranih iz sredstava Europske unije,

– provodi osposobljavanje i stručno usavršavanje zaposlenih u sustavu strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih,

– organizira i provodi stručne ispite te postupak stručnog napredovanja za nastavnike struke u strukovnom obrazovanju, kao javnu ovlast,

– utvrđuje sadržaj provjere stečenih znanja i vještina koje je učenik ili polaznik strukovnog obrazovanja stekao tijekom obavljanja praktične nastave i vježbi kod poslodavca,

– obavlja administrativne poslove za Vijeće za obrazovanje odraslih, Vijeće za strukovno obrazovanje i sektorska vijeća,

– daje prethodno mišljenje na odluku ministra kojom se utvrđuju obrazovni sektori kao integrativna područja jedne ili više struka,

– izrađuje upute o uvjetima i načinu nastavka obrazovanja za istu ili drugu razinu kvalifikacije (horizontalna i vertikalna prohodnost) koje utvrđuju stručna tijela ustanova,

– daje upute o elementima i načinu provođenja samovrednovanja ustanova za strukovno obrazovanje te sadržaj i način izradbe izvješća Povjerenstva za kvalitetu u ustanovama za strukovno obrazovanje,

– utvrđuje kriterije za uspostavu, provođenje i nadzor sustavnog financiranja obrazovanja odraslih u programskom, investicijskom i materijalnom poslovanju,

– obavlja poslove u skladu sa zakonom koji regulira pitanje udžbenika,

– obavlja stručno-pedagoški i drugi stručni nadzor nad radom ustanova, u skladu sa zakonom i Statutom,

– organizira i provodi državna natjecanja učenika i smotre učeničkih radova u sustavu strukovnog obrazovanja,

– surađuje sa socijalnim partnerima i ostalim dionicima u sustavu odgoja i obrazovanja,

– uspostavlja i održava informacijski sustav s bazom podataka o ustanovama te njihovim polaznicima, kadrovima, materijalnim uvjetima, imovini i drugim važnim informacijama vezanima uz djelatnosti ustanova,

– sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju nacionalnih programa,

– priprema informacije za tijela državne uprave, Vladu Republike Hrvatske i Hrvatski sabor te prema potrebi izrađuje izvješća u svezi s djelatnostima,

– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Agencije.

(3) Djelatnost Agencije pobliže se uređuje Statutom i drugim općim aktima Agencije, u skladu s ovim Zakonom i drugim propisima.

Članak 5.

(1) Agencija je dužna razmotriti podneske građana, tijela državne uprave, tijela područne (regionalne) i lokalne samouprave i pravnih osoba, koji se odnose na poslove iz djelokruga Agencije te o poduzetim mjerama izvijestiti podnositelje.

(2) O svom radu Agencija podnosi izvješće Ministarstvu najmanje jednom godišnje.

(3) Način i rokovi izvješćivanja uređuju se Statutom Agencije.

Članak 6.

(1) Djelatnost Agencije financira se iz državnog proračuna.

(2) Agencija može stjecati prihode i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

(3) Agencija će koristiti svoja sredstva, uključivo i višak prihoda nad rashodima ostvaren svojim poslovanjem, isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Agencije, sukladno ovom Zakonu i Statutu Agencije.

III. USTROJ I TIJELA AGENCIJE

Članak 7.

(1) U Agenciji se ustrojavaju odjeli. Unutarnji ustroj Agencije pobliže se uređuje Statutom Agencije.

(2) Agencija može osnivati podružnice, a njihova se djelatnost uređuje Statutom Agencije.

Članak 8.

(1) Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa radnika Agencije utvrđuju se Statutom i drugim općim aktom Agencije.

(2) Na uvjete za zasnivanje i prestanak radnog odnosa te radnopravni položaj radnika Agencije primjenjuju se odredbe općih propisa o radu.

Članak 9.

(1) Agencijom upravlja Upravno vijeće koje ima predsjednika i šest članova.

(2) Predsjednika i pet članova Upravnog vijeća imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske i to:

– predsjednika i tri člana na prijedlog ministra nadležnog za obrazovanje (u daljnjem tekstu: ministar) i

– dva člana, od kojih je jedan predstavnik sindikata, a jedan predstavnik poslodavaca, na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća.

Jednog člana Upravnog vijeća imenuje i razrješava Agencija iz reda svojih zaposlenika.

(3) Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine od dana konstituiranja, s pravom ponovnog imenovanja.

(4) Predsjedniku, odnosno članu Upravnoga vijeća mandat može prestati i prije isteka roka iz stavka 3. ovoga članka, a osobito ako sam zatraži razrješenje, ako teže povrijedi dužnosti utvrđene Statutom Agencije, u slučaju nemogućnosti urednog obavljanja dužnosti dulje od šest mjeseci, u slučaju trajnoga gubitka sposobnosti za obavljanje dužnosti te u slučaju pravomoćne osude za kazneno djelo koje ga čini nedostojnim obavljanja dužnosti.

Članak 10.

(1) Upravno vijeće Agencije:

– donosi Statut Agencije, na prijedlog ravnatelja i uz prethodnu suglasnost Ministarstva,

– donosi godišnji program rada i financijski plan, uz prethodnu suglasnost Ministarstva,

– donosi opći akt o radnim mjestima i broju izvršitelja stručnih i savjetodavnih te administrativno-tehničkih i pomoćnih poslova,

– donosi završni račun Agencije,

– donosi ostale opće akte Agencije,

– raspisuje javni natječaj za imenovanje ravnatelja Agencije,

– utvrđuje plan razvoja Agencije,

– odlučuje o raspolaganju imovinom u skladu sa zakonom i Statutom Agencije,

– na prijedlog ravnatelja imenuje i razrješava pomoćnike ravnatelja Agencije,

– odlučuje o raspoređivanju viška prihoda nad rashodima Agencije u skladu sa zakonom,

– kao tijelo drugog stupnja odlučuje o pravima radnika iz radnog odnosa i u svezi s radom,

– određuje vrstu usluga koje Agencija pruža uz naknadu i visinu naknade za pružene usluge na prijedlog ravnatelja,

– usvaja godišnje izvješće o radu Agencije koje podnosi ravnatelj i prosljeđuje ga Ministarstvu,

– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Agencije.

(2) Upravno vijeće odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.

(3) Način rada Upravnog vijeća pobliže se uređuje Statutom Agencije i poslovnikom o radu Upravnog vijeća.

Članak 11.

(1) Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Agencije.

(2) Za ravnatelja Agencije može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,

– ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima vezanima uz odgoj i obrazovanje.

(3) Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja, na razdoblje od četiri godine i može biti ponovno imenovan.

(4) Ravnatelja imenuje i razrješava Upravno vijeće.

(5) Postupak imenovanja i razrješenja ravnatelja te ostali uvjeti za imenovanje ravnatelja pobliže se uređuju Statutom Agencije.

Članak 12.

Ravnatelj Agencije:

– predstavlja i zastupa Agenciju, vodi poslovanje i stručni rad Agencije,

– predlaže godišnji program rada i financijski plan Agencije i odgovoran je za njihovo ostvarivanje,

– predlaže Upravnom vijeću Statut Agencije i druge opće akte Agencije

– predlaže Upravnom vijeću imenovanje i razrješenje pomoćnika ravnatelja Agencije,

– samostalno poduzima pravne radnje u ime i za račun Agencije do vrijednosti utvrđene Statutom Agencije,

– odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa radnika Agencije,

– odlučuje o pravima i obvezama radnika iz radnog odnosa i u svezi s radnim odnosom,

– sudjeluje u radu Upravnog vijeća bez prava odlučivanja,

– podnosi izvješća o radu i poslovanju Agencije Upravnom vijeću i Ministarstvu,

– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Agencije.

Članak 13.

(1) Ravnatelj Agencije ima pomoćnike.

(2) Za pomoćnika ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete propisane Statutom Agencije.

(3) Broj pomoćnika ravnatelja, način, postupak imenovanja i razrješenja te djelokrug njihova rada uređuju se Statutom Agencije.

Članak 14.

Nadzor nad zakonitošću rada Agencije obavlja Ministarstvo.

IV. IMOVINA AGENCIJE

Članak 15.

(1) Imovinu Agencije čine sredstva za rad pribavljena od osnivača, stečena pružanjem usluga ili pribavljena iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

(2) Agencija ne može bez suglasnosti osnivača steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine i drugu imovinu čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđene Statutom Agencije.

Članak 16.

(1) Agencija odgovara za obveze cijelom svojom imovinom.

(2) Za obveze Agencije solidarno i neograničeno odgovara osnivač.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

(1) Danom upisa Agencije u sudski registar, Agencija za obrazovanje odraslih, koja je osnovana Uredbom o osnivanju Agencije za obrazovanje odraslih (»Narodne novine«, br. 59/06.) i Agencija za strukovno obrazovanje, koja je osnovana Uredbom o osnivanju Agencije za strukovno obrazovanje (»Narodne novine«, br. 10/05.), prestaju s radom.

(2) Danom upisa u sudski registar Agencija preuzima kao pravni sljednik sve poslove, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva te prava i obveze i radnike ustanova iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 18.

(1) Vlada Republike Hrvatske će, na prijedlog ministra, imenovati privremenog ravnatelja Agencije, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, koji će obaviti poslove u vezi s upisom Agencije u sudski registar, donijeti privremeni Statut Agencije, sazvati Upravno vijeće Agencije nakon njegova imenovanja i organizirati početak rada Agencije.

(2) Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog ministra, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, imenovati Upravno vijeće Agencije.

(3) Upravno vijeće Agencije, imenovano sukladno ovome Zakonu, donijet će Statut i druge opće akte Agencije usklađene s ovim Zakonom u roku od 60 dana od dana njegova konstituiranja sukladno ovome Zakonu.

(4) Upravno vijeće Agencije raspisat će natječaj za ravnatelja Agencije u roku od 30 dana od dana donošenja Statuta Agencije.

Članak 19.

(1) Radnici koji su danom stupanja na snagu ovoga Zakona zatečeni na radnim mjestima u Agenciji za obrazovanje odraslih i Agenciji za strukovno obrazovanje nastavljaju s radom na tim radnim mjestima do rasporeda na radna mjesta utvrđena općim aktom Agencije.

(2) S dosadašnjim ravnateljima Agencije za obrazovanje odraslih i Agencije za strukovno obrazovanje privremeni ravnatelj Agencije će sklopiti ugovor kojim će se utvrditi njihove ovlasti i kojim će oni zadržati prava iz radnog odnosa na temelju dosadašnjeg ugovora o radu, do njihova rasporeda na radna mjesta utvrđena općim aktom Agencije.

(3) Raspored radnika na radna mjesta sukladno općem aktu Agencije iz stavka 1. ovoga članka, Agencija će provesti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu toga općeg akta.

Članak 20.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti Uredba o osnivanju Agencije za obrazovanje odraslih (»Narodne novine«, br. 59/06.) i Uredba o osnivanju Agencije za strukovno obrazovanje (»Narodne novine«, br. 10/05.).

(2) Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje važiti odredba članka 23. Zakona o obrazovanju odraslih (»Narodne novine«, br. 17/07.) i članka 13. Zakona o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 30/09.).

(3) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona:

– u Zakonu o obrazovanju odraslih (»Narodne novine«, br. 17/07.) u članku 20. riječi: »Agencija za obrazovanje odraslih« zamjenjuju se riječima: »Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih«,

– u Zakonu o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 30/09.) u članku 6. stavku 3. riječi: »Agencija za strukovno obrazovanje« zamjenjuju se riječima: »Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih«.

Članak 21.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-03/09-01/01

Zagreb, 12. veljače 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.