Statut Hrvatske poljoprivredne komore

NN 24/2010 (22.2.2010.), Statut Hrvatske poljoprivredne komore

HRVATSKA POLJOPRIVREDNA KOMORA

591

Na temelju članka 14. Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (»Narodne novine« 30/09) Skupština Hrvatske poljoprivredne komore na 2. sjednici održanoj 15. veljače 2010. donosi

STATUT

HRVATSKE POLJOPRIVREDNE KOMORE

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Statutom Hrvatske poljoprivredne komore (u nastavku teksta: Komora) detaljnije se uređuju naziv i sjedište; poslovi i zadaci; način učlanjenja i prestanak članstva; prava, obveze i odgovornosti članova; unutarnje ustrojstvo i poslovanje; osnivanje ispostava; način odlučivanja; sastav i djelokrug tijela Komore; trajanje mandata, način provođenja izbora i imenovanja u tijela Komore; način ostvarivanja javnosti rada i obavještavanja članova o radu Komore; te ostala pitanja važna za poslovanje Komore.

(2) Ovim Statutom nadalje uređuje se i zastupanje Komore; način određivanja iznosa i način plaćanja članarine; način i rokovi za donošenje Godišnjeg financijskog plana Komore; način obavljanja nadzora financijskog poslovanja; raspolaganje imovinom; odnos prema pravnim osobama koje Komora osniva; način uređenja prava i dužnosti djelatnika Komore, osnovice za plaće djelatnika Komore i drugi opći akti Komore.

(3) Statut Komore objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 2.

Komora je, u skladu s Zakonom o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (u nastavku teksta: Zakon), samostalna, stručna i poslovna organizacija.

Članak 3.

Komora se osniva s ciljem:

– promicanja, zaštite i zastupanja interesa članova Komore,

– edukacije i savjetovanja članova Komore,

– pružanja potpore članovima Komore u svrhu unapređenja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog prostora,

– promicanja vrijednosti i važnosti očuvanja i unapređenja poljoprivrede i ruralnog prostora u ukupnom društveno-gospodarskom razvitku zemlje.

Članak 4.

Članovi Komore upravljaju poslovima Komore preko svojih izabranih predstavnika u tijelima Komore.

Članak 5.

Rad Komore je javan.

Javnost rada Komore ostvaruje se na način određen ovim statutom i općim aktima Komore.

2. NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 6.

(1) Komora ima svojstvo pravne osobe.

(2) Naziv Komore jest: Hrvatska poljoprivredna komora.

(3) Skraćeni naziv jest: HPK.

(4) Sjedište Komore je u Zagrebu, Ul. grada Vukovara 78.

(5) Komora ima pečat okruglog oblika s tekstom po rubu kruga pečata – Hrvatska poljoprivredna komora, a u sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske

(6) Komora ima svoj zaštitni znak. Zaštitni znak čini krug vodoravno podijeljen u tri dijela. Gornji dio je žute boje, srednji zelene boje, a donji smeđe. Znak se koristi na svim službenim materijalima Komore

3. ČLANSTVO KOMORE

Članak 7.

Članstvo u Komori je obvezno.

Članovi Komore su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Članak 8.

Prava i dužnosti članica Komore su osobito da:

1. biraju i mogu biti birani u tijela Komore;

2. putem svojih predstavnika upravljaju poslovima Komore;

3. sudjeluju u radu strukovnih grupa i drugih oblika organiziranja u Komori;

4. razmjenjuju u Komori informacije i iskustva, obavljaju konzultacije, te organiziraju savjetovanja;

5. pokreću inicijativu za donošenje i promjenu zakona i drugih propisa i mjera od interesa za poljoprivredu;

6. koriste stručnu pomoć Komore u pitanjima iz djelokruga Komore;

7. koriste usluge koje Komora obavlja po zakonskom ovlaštenju;

8. pred Sud časti iznose slučajeve povrede dobrih poslovnih običaja u vezi s odnosima na tržištu;

9. pred izbrano sudište iznose međusobne sporove radi sporazumnog rješavanja putem posredovanja i radi odlučivanja o tim sporovima;

10. daju podatke i obavijesti potrebne za izvršenje zadaća Komore;

11. pridržavaju se odredaba statuta, odluka, zaključaka i drugih akata tijela Komore te razvijaju međusobnu odgovornost za provođenje zadaća Komore;

12. uredno podmiruju članarinu i ostale obaveze prema Komori.

Članak 9.

Mirovanje članstva određuje Upravni Odbor na zahtjev člana Komore.

Članstvo u Komori prestaje danom brisanja iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava.

Članak 10.

Članovi komore dobivaju na vlastiti zahtjev potvrdu o uplaćenoj članarini kako bi mogli ostvarivati druga prava, jer je članarina zakonska obveza.

4. DJELATNOST KOMORE

Članak 11.

Djelatnost Komore čine sljedeći poslovi i zadaci:

1. promicanje, zaštita i zastupanje interesa članova Komore pred tijelima državne uprave te lokalne i područne (regionalne) samouprave, osobito u postupku donošenja propisa od interesa za poljoprivredu i ruralni prostor,

2. usklađivanje interesa članova Komore,

3. praćenje stanja u poljoprivredi i ruralnom prostoru, izrada izvješća o rezultatima djelovanja mjera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvitka te zakonskih propisa o poljoprivrednoj proizvodnji, te predlaganje rješenja za unapređenje poljoprivrede i razvitak ruralnog prostora nadležnim tijelima,

4. inicijativa, razmatranje odnosno davanje stručnih mišljenja u postupku donošenja propisa i drugih dokumenata iz područja poljoprivrede, hrane, ruralnog razvitka te zaštite zdravlja i dobrobiti životinja,

5. razmatranje cijena usluga pravnih osoba s javnim ovlastima u području djelatnosti, ovlaštenim od ministarstva nadležnog za poljoprivredu,

6. inicijativa za donošenje propisa kojima se utvrđuju ovlasti Komore u skladu s kriterijima europske prakse,

7. kontrola mjera ruralnog razvoja,

8. vođenje evidencije izravne prodaje za poljoprivredna gospodarstva,

9. evidencija o proizvodnji domaćih proizvoda u odnosu prema potrebama domaćeg tržišta,

10. koordiniranje djelovanja poljoprivrednih udruga,

11. suradnja s obrazovnim, znanstvenim, stručnim i istraživačkim ustanovama na razvoju poljoprivredne proizvodnje i tržišta u poljoprivredi, sigurnosti hrane, zaštite okoliša, zaštite zdravlja ljudi i životinja, dobrobiti životinja, očuvanja kulturne baštine i unapređenja ruralnog prostora,

12. promicanje interesa članova u inozemstvu,

13. poticanje, pomaganje i organiziranje svih vrsta poslovnih odnosa na domaćem i inozemnom tržištu,

14. uspostavljanje i razvijanje suradnje s inozemnim poljoprivrednim komorama i srodnim organizacijama,

15. pripremanje i organiziranje poljoprivrednih sajmova i drugih priredbi iz područja poljoprivrede i ruralnog prostora,

16. osnivanje ili sudjelovanje u osnivanju drugih pravnih osoba za potrebe provođenja djelatnosti Komore,

17. organiziranje stručnog osposobljavanja, seminara, tečajeva i radionica iz područja poljoprivrede, sigurnosti hrane, zaštite zdravlja i dobrobiti životinja te ruralnog razvoja,

18. organiziranje savjetovanja o socijalnim, pravnim i poreznim pitanjima za potrebe članova Komore,

19. poticanje inovacija u postupku proizvoda i usluga, pomaganje članovima u zaštiti i označavanju svojih proizvoda i usluga,

20. prikupljanje, obrada, publiciranje i dostavljanje svih relevantnih informacija u svim vrstama medija za potrebe članova Komore, te poticanje i sudjelovanje u izdavačkoj djelatnosti,

21. dodjela priznanja za uspješan rad članovima Komore,

22. vođenje baza podataka iz područja djelatnosti,

23. obavljanje i drugih poslova u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Komore.

Poslove iz podstavaka 7. i 8. ovoga članka Statuta Komore obavlja kao javne ovlasti.

U obavljanju djelatnosti Komora uspostavlja sustav praćenja mjera iz podstavaka 3. do 8.

Članak 12.

U obavljanju djelatnosti iz ovoga Statuta Komora vodi evidencije o:

– članstvu u Komori,

– provedenim edukacijama,

– dodijeljenim priznanjima,

– odlukama Suda časti,

– odlukama stalne arbitraže te

– druge evidencije propisane Statutom i drugim općim aktima Komore.

Komora izdaje potvrde o činjenicama o kojima vodi evidenciju.

5. SASTAV I DJELOKRUG TIJELA KOMORE

Članak 13.

Tijela Komore su:

– Skupština Hrvatske poljoprivredne komore (u daljnjem tekstu: Skupština),

– Upravni odbor Hrvatske poljoprivredne komore (u daljnjem tekstu: Upravni odbor),

– Nadzorni odbor Hrvatske poljoprivredne komore (u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor)

– Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore (u daljnjem tekstu: predsjednik Komore) i

– Sud časti poljoprivredne komore.

SKUPŠTINA

Članak 14.

1. Skupština je najviše tijelo upravljanja Komore, a čine je izabrani predstavnici članova Komore.

2. Članove Skupštine biraju članovi neposredno na izborima.

3. Članovi Skupštine biraju se na mandat od četiri godine.

4. Skupština može pravovaljano odlučivati ukoliko je na sjednici nazočna natpolovična većina izabranih članova, a odluka je prihvaćena ako je za prijedlog glasovala natpolovična većina nazočnih članova. Ukoliko nije nazočna natpolovična većina Skupština se odgađa za 2 sata. Ukoliko ni onda nije nazočna natpolovična većina skupština se odgađa za tjedan dana.

5. Sjednice Skupštine održavaju se najmanje jedanput godišnje, a izborna Skupština svake četvrte godine.

6. Skupštinu Komore Predsjednik mora sazvati ako to zahtjeva najmanje ½ članova Komore uz predloženi dnevni red.

7. U slučaju da Predsjednik u roku od 30 dana ne postupi u skladu sa stavkom 6. ovog članka svaki član Skupštine Komore može se obratiti Nadzornom odboru koji će putem Suda časti utvrditi ispunjenje uvjeta iz stavka 6. ovog članka i sazvati Skupštinu Komore.

Članak 15.

Skupština:

– donosi Statut,

– donosi godišnji program rada, godišnji financijski plan i proračun Komore,

– donosi druge opće akte Komore,

– usvaja godišnje izvješće o radu i godišnje financijsko izvješće,

– bira članove Upravnog odbora,

– bira članove Nadzornog odbora,

– bira članove suda časti,

– imenuje i razrješava predsjednika Komore,

– odlučuje o raspolaganju nekretninama Komore,

– usvaja godišnje izvješće o radu Komore i godišnje financijsko izvješće,

– usvaja izvješće o radu Nadzornog odbora,

– usvaja izvješće o radu Upravnog odbora,

– usvaja izvješće o radu Suda časti,

– dodjeljuje priznanja pojedincima, pravnim i fizičkim osobama za osobit doprinos radu Komore,

– odlučuje o drugim pitanjima koja se tiču Komore.

Članak 16.

Skupština može izabrati u Upravni odbor određeni broj članova, ali ne više od jedne trećine ukupnog broja, iz redova priznatih stručnjaka čiji je strukovni, istraživački, pedagoški ili znanstveni rad povezan s poljoprivredom ili ruralnim razvojem.

Za rad u Skupštini Komore može se odrediti naknada.

Izbori za skupštinu

Članak 17.

Predstavnike u Skupštinu biraju članovi Hrvatske poljoprivredne komore, i to nositelji obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, vlasnici obrta, odnosno odgovorne osobe pravnih osoba upisanih u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, osim onih koji su pravomoćnom sudskom odlukom lišeni poslovne sposobnosti (u daljnjem tekstu: birači).

Članak 18.

Skupština određuje Povjerenstvo za provođenje izbora za Skupštinu Hrvatske poljoprivredne komore (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo):

– priprema i provodi izbore,

– donosi odluku o imenovanju Biračkog odbora,

– utvrđuje i objavljuje popis birača,

– odlučuje o prihvaćanju te objavljuje prihvaćene prijedloge kandidata,

– objavljuje rezultate izbora,

– osigurava informiranje o provedbi izbora.

Članak 19.

1) Rok za provedbu izbora, broj članova koji se biraju u Skupštinu prikazanih po izbornim jedinicama te rokovi za provođenje pojedinih izbornih radnji određuju se odlukom o raspisivanju izbora.

2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u javnim glasilima.

3) Popis birača zaključuje se 6 mjeseci prije izbora, a objavljuje se u javnim glasilima

4) Od donošenja odluke iz stavka 1. ovoga članka do početka izbora mora proteći najmanje šezdeset dana.

Članak 20.

1) Za članove Skupštine mogu biti birani punoljetni nositelji obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, vlasnici obrta odnosno pravne osobe koje će u Skupštini predstavljati odgovorne osobe, a koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, osim onih koji su pravomoćnom sudskom odlukom lišeni poslovne sposobnosti.

2) Za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti potpise 1% članova Komore upisanih u izbornoj jedinici koja, u skladu s popisom iz članka 19. stavka 3. ovoga akta, ima najmanji broj upisanih birača, a koji će se utvrditi odlukom iz članka 19. stavka 1. ovog akta.

3) Potpise iz stavka 2. ovog akta kandidati prikupljaju isključivo od birača u izbornoj jedinici unutar skupine iz članka 26. stavka 1. ovog akta kojoj pripadaju.

4) Kandidatom se može biti samo u jednoj izbornoj jedinici.

Članak 21.

1) Prijedlog kandidature mora se dostaviti na adresu Komore, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, s naznakom na zatvorenoj koverti: »za Povjerenstvo za provođenje izbora za Skupštinu Hrvatske poljoprivredne komore – prijedlog kandidature – ne otvarati«, i to u roku određenom od strane povjerenstva

2) Uz ime i prezime kandidata mogu se navesti stručni naziv i akademski stupanj kandidata.

3) Uz prijedlog iz stavka 1. ovoga članka obvezno se dostavlja i dokaz o prikupljenim potpisima birača iz članka 20. stavka 2. ovog akta, na propisanom obrascu, dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (preslik rješenja ili iskaznice), te:

a) kandidati predstavnici OPG-a:

– preslik osobne iskaznice;

b) kandidati predstavnici obrta:

– preslik osobne iskaznice,

– preslik obrtnice;

c) kandidati predstavnici pravnih osoba upisanih u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava:

– izvod iz odgovarajućeg registra.

4) Podnositelj prijedloga mora biti osoba koja ispunjava uvjete iz članka 20. stavka 1. ovog akta, te priložiti uz prijedlog za kandidaturu sve propisane priloge, u protivnom Povjerenstvo za provođenje izbora za Skupštinu Hrvatske poljoprivredne komore prijedlog odbacuje.

Članak 22.

Povjerenstvo će odlučiti o prihvaćanju i objaviti sve pravovaljano predložene kandidate za svaku izbornu jedinicu, u roku od 10 dana od završetka roka za zaprimanje prijedloga.

Članak 23.

1) Kandidati mogu odustati od prijedloga najkasnije u roku od dva dana od dana objave iz članka 22. ovog akta.

2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Povjerenstvu se mora dostaviti pisana obavijest o odustanku ovjerena od javnog bilježnika.

Članak 24.

Izborna promidžba počinje danom objave prihvaćenih kandidata, a završava posljednjeg dana određenog za dostavu glasova, u skladu s odlukom iz članka 19. stavka 1. ovog akta.

Članak 25.

Izbori se provode tako da se područje Republike Hrvatske podijeli na 21 izbornu jedinicu – područja županija i Grada Zagreba, te se iz svake izborne jedinice bira određen broj članova, proporcionalno broju članova Komore u odnosnoj izbornoj jedinici.

Članak 26.

1) Odlukom iz članka 19. stavka 1. ovog akta bit će točno određen ukupan broj članova Skupštine koji se bira a koji nije veći od 140, broj članova po izbornim jedinicama, te posebno u odnosu na predstavnike sljedećih skupina:

1. obiteljska poljoprivredna gospodarstva,

2. ostali subjekti upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

2) U slučaju ako u pojedinoj izbornoj jedinici nema dovoljan broj kandidata iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka, u odnosu na broj mandata koji se dodjeljuje, broj članova Skupštine može biti i manji od određenog Odlukom iz članka 19. stavka 1. ovog akta.

Članak 27.

1) Glasovanje se obavlja glasačkim listićima.

2) Glasački listić za izbor članova Skupštine Hrvatske poljoprivredne komore (1. skupina – OPG), sadrži:

– naznaku da se izbori provode za Skupštinu Komore,

– naziv izborne jedinice,

– broj članova Skupštine koji se bira u izbornoj jedinici u odnosnoj skupini,

– ime i prezime kandidata; godina i mjesto rođenja; prebivalište i adresa stanovanja; broj subjekta iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava (MIBPG),

– identifikacijsku oznaka listića,

– upute za glasovanje.

3) Glasački listić za izbor članova Skupštine Hrvatske poljoprivredne komore (2. skupina – OSTALI SUBJEKTI), sadrži:

– naznaku da se izbori provode za Skupštinu Komore,

– naziv izborne jedinice,

– broj članova Skupštine koji se bira u odnosnoj izbornoj jedinici,

– naziv, sjedište i adresa subjekta iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava, a u slučaju obrta i podatak o vlasniku; broj subjekta iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava (MIBPG),

– identifikacijsku oznaka listića,

– upute za glasovanje.

4) Na glasačkom listiću navode se kandidati onim redom kako su navedeni na listi kandidata (abecedni red prezimena predstavnika OPG-a odnosno u slučaju obrta i pravnih osoba abecedni red naziva tvrtke), a tiska se posebno za predstavnike iz članka 26. stavka 1. točke 1. i predstavnike iz članka 12. stavka 1. točke 2. ovog akta.

5) Ispred imena i prezimena odnosno naziva tvrtke svakog kandidata navodi se redni broj.

6) Izborni materijal tiska se u različitim bojama za pojedine izborne jedinice, s naznakom »OPG« ili »OSTALI SUBJEKTI«, u svrhu prikupljanja i obrade podataka o provedbi izbora.

Članak 28.

Birači glasuju prema prebivalištu fizičke osobe – nositelja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, odnosno prema prebivalištu vlasnika obrta, te sjedištu pravne osobe.

Članak 29.

1) Glasuje se samo za kandidate navedene na glasačkom listiću, dostavljenom biračima poštom.

2) Glasački listić popunjava se tako da se zaokruži broj ispred imena i prezimena odnosno naziva tvrtke kandidata, te se isti u priloženoj zatvorenoj omotnici poštom dostavlja Povjerenstvu u roku određenom odlukom iz članka 5. stavka 1. ovog akta, na naznačenu adresu Hrvatske poljoprivredne komore, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, s naznakom na zatvorenoj koverti: »za Povjerenstvo za provođenje izbora za Skupštinu Hrvatske poljoprivredne komore – ne otvarati«.

3) Glasački listić dostavljen izvan roka iz stavka 2. ovoga članka iz bilo kojeg razloga, ili na drugi nepropisan način, neće se uvažiti.

Članak 30.

1) Važeći glasački listić jest onaj dostavljen u određenom roku i na propisani način iz članka 29. stavaka 1. i 2. ovoga akta, iz kojega se na siguran i nedvojben način može utvrditi volja birača i okolnost za kojeg je kandidata birač glasovao.

2) Ako je birač glasovao za manji broj kandidata od broja koji se bira u odnosnoj izbornoj jedinici glasački se listić smatra važećim.

Članak 31.

Nevažeći glasački listić jest:

1. nepopunjeni glasački listić,

2. glasački listić popunjen na način da se ne može sa sigurnošću utvrditi volja birača i okolnost za kojeg je kandidata birač glasovao,

3. glasački listić na kojem je birač glasovao za više kandidata od određenog broja kandidata koji se biraju,

4. glasački listić koji nije dostavljen u određenom roku ili na propisani način iz članka 29. stavaka 1. i 2. ovog akta.

Članak 32.

1) Glasački listić Povjerenstvo dostavlja poštom svim članovima Komore upisanim u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, nakon objave lista kandidata, isključivo na adresu navedenu u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava, a u slučaju nedostavljanja glasačkog listića radi netočnih podataka u navedenom Upisniku birač nema prava prigovora.

2) Prigovor na popis birača Povjerenstvu se može dostaviti u roku od 4 dana od objave popisa, a Povjerenstvo je dužno o prigovoru odlučiti u roku od 48 h od dana kada je dostavljen prigovor.

3) Prigovor iz stavka 2. ovoga članka može se podnijeti isključivo u slučaju nesukladnosti podataka o upisanom subjektu u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava, a podnosi se na adresu Hrvatske poljoprivredne komore, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, s naznakom na zatvorenoj koverti: »za Povjerenstvo za provođenje izbora za Skupštinu Hrvatske poljoprivredne komore – prigovor – ne otvarati«.

4) U slučaju prihvaćanja prigovora iz stavka 2. ovoga članka Povjerenstvo dostavlja podnositelju prigovora glasački listić.

Članak 33.

1) Po isteku roka za dostavu glasačkih listića Birački odbor imenovan od Povjerenstva u skladu s člankom 18. stavkom 1. podstavkom trećim ovog akta utvrđuje ukupan broj birača koji su glasovali, prema popisu birača za svaku izbornu jedinicu, te pristupa otvaranju dostavljenih koverata s glasačkim listićima i prebrojavanju glasova.

Članak 34.

1) U zapisnik o radu Birački odbor bilježi:

– broj birača prema popisu birača,

– koliko je birača glasovalo,

– koliko je glasačkih listića proglašeno nevažećim,

– koliko je glasova dobio svaki kandidat,

– broj mandata u svakoj izbornoj jedinici te podatke o članovima koji su izabrani u Skupštinu.

2) Osim podataka iz stavka 1. ovoga članka, u zapisnik se unose i sve druge činjenice koje su važne za postupak glasovanja.

3) Pisane primjedbe na zapisnik ovlašten je dati svaki član Biračkog odbora.

4) Zapisnik potpisuju svi članovi Biračkog odbora.

5) Svaki član Biračkog odbora ima pravo na preslik ili prijepis zapisnika o radu, kojeg svojim potpisima ovjeravaju svi članovi Biračkog odbora.

Članak 35.

1) Mandati se dodjeljuju na sljedeći način: u Skupštinu su izabrani članovi koji su dobili najveći broj glasova u izbornim jedinicama, po skupinama iz članka 26. stavka 1. ovoga akta, a u slučaju jednakog broja glasova mandat dobivaju kandidati koji su ranije podnijeli prijedlog iz članka 7. stavka 1. ovog akta.

2) Članu Skupštine prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran, u skladu s odredbama Statuta kojeg donosi Skupština.

Članak 36.

Povjerenstvo će na temelju dostavljenog zapisnika Biračkog odbora, bez odlaganja objaviti:

– broj birača upisanih u popis birača, broj birača koji su glasovali po svakoj izbornoj jedinici, koliko glasova je dobio pojedini kandidat u izbornoj jedinici, i koliko je bilo nevažećih glasačkih listića,

– broj mandata u svakoj izbornoj jedinici, te podatke o članovima koji su izabrani u Skupštinu.

Članak 37.

Službeni rezultati objavit će se nakon odlučivanja o svim prigovorima podnesenim u zaštiti biračkog prava odnosno proteka rokova za njihovo podnošenje.

Članak 38.

1) Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja ili u postupku izbora može podnijeti svaki kandidat u pojedinoj izbornoj jedinici, podnosi se Povjerenstvu u roku od 12 h računajući od isteka dana kad je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor na način i na adresu iz članka 32. stavka 3. ovog akta, a može se odnositi na:

– prigovor na obrazloženje na odbacivanje prijedloga za kandidiranje,

– prigovor na utvrđivanje izbornih rezultata (nevažeći glasački listići, netočno prebrojavanje glasova).

2) Povjerenstvo je dužno o prigovoru odlučiti u roku od 10 dana od dana kada je dostavljen prigovor.

Članak 39.

1) Ako Povjerenstvo, odlučujući o prigovoru, utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno utjecale ili su mogle utjecati na rezultate izbora, poništit će odnosne radnje u postupku i odrediti da se u određenom roku, koji mora omogućiti da se izbori održe u rokovima kako su raspisani, te radnje ponove.

2) Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji iz stavka 1. ovoga članka, odnosno ako se utvrđene nepravilnosti odnose na postupak glasovanja, a bitno su utjecale ili mogle utjecati na rezultate izbora u smislu drugačije podjele mandata, Povjerenstvo poništava izbore za odnosnu izbornu jedinicu i određuje rok za njihovo ponavljanje.

Članak 40.

Odluka Povjerenstva iz članka 39. ovog akta je konačna.

Članak 41.

1) Pripreme i provođenje izbora za Skupštinu obavljat će se isključivo na za to predviđenim obrascima tiskanim od strane povjerenstva, koji su njegov sastavni dio:

1.1. Prijedlog kandidata za člana Skupštine Hrvatske poljoprivredne komore (1. skupina – OPG),

1.2. Prijedlog kandidata za člana Skupštine Hrvatske poljoprivredne komore (2. skupina – OSTALI SUBJEKTI),

2.1. Obrazac za potpise birača u postupku kandidiranja (1. skupina – OPG)

2.2. Obrazac za potpise birača u postupku kandidiranja (2. skupina – OSTALI SUBJEKTI),

3.1. Glasački listić za izbor članova Skupštine Hrvatske poljoprivredne komore (1. skupina – OPG),

3.2. Glasački listić za izbor članova Skupštine Hrvatske poljoprivredne komore (2. skupina – OSTALI SUBJEKTI)

4. Obrazac za podnošenje prigovora.

2) Obrasci iz stavka 1. točaka 1.1. do 2.2. te točke 4. ovog članka objavljuju se u javnim glasilima, po donošenju odluke iz članka 5. stavka 1. ovog akta te je dozvoljeno njihovo ispisivanje, a mogu se preuzeti i u uredima Hrvatske poljoprivredne komore

3) Obrazac glasačkog listića iz stavka 1. točaka 3.1. i 3.2. ovog članka posebno se tiska te dostavlja biračima poštom.

Članak 42.

Glasački listići i drugi izborni materijali pohranjuju se u prostorijama Hrvatske poljoprivredne komore, na rok od 5 godina.

UPRAVNI ODBOR

Članak 43.

Upravni odbor čine predsjednik i članovi koje bira Skupština u skladu sa Statutom.

Članak 44.

1. Upravni odbor čine predsjednik i 16 članova biranih na Skupštini Komore, i to 11 članova iz skupine OPG, te 5 članova iz skupine OSTALI.

2. Članovi Upravnog odbora biraju se na mandat od 4 godine.

3. Članovi Upravnog odbora biraju se tajnim glasovanjem na Skupštini Komore.

4. Izabrani su oni predloženi kandidati za članove Upravnog odbora, koji dobiju veći broj glasova.

5. Sjednice Upravnog odbora održavaju se najmanje jednom u dva mjeseca.

6. Ukoliko predsjednik Upravnog odbora ne sazove sjednicu Upravnog odbora u roku od 2 mjeseca, svaki član Upravnog odbora može podnijeti zahtjev (žalbu) Nadzornom odboru, koji će u tom slučaju utvrditi kršenje Statuta Komore i sazvati sjednicu Upravnog odbora.

Članak 45.

Upravni odbor:

– provodi odluke i zaključke Skupštine,

– izrađuje prijedlog Statuta i drugih općih akata Komore,

– predlaže odluke i zaključke, zauzima stavove te daje mišljenja o pitanjima o kojima će raspravljati Skupština,

– utvrđuje i usklađuje interese članova Komore,

– predlaže Skupštini imenovanja i razrješenja u skladu sa Statutom,

– odlučuje o prijamu i prestanku članstva u Komori,

– donosi potrebne pravilnike,

– odlučuje o osnivanju i pravilnikom određuje rad odbora za pojedine sektore u poljoprivredi,

– imenuje glavnog tajnika i tajnika stručne službe,

– ustanovljuje listu arbitara te imenuje i razrješava članove arbitraže,

– za specifična pitanja može osnovati posebne komisije i pravilnikom odrediti njihov rad,

– odlučuje o drugom stupnju o žalbama na odluke Suda časti,

– donosi odluke o osnivanju stalnih i povremenih tijela Komore,

– osniva glasilo Komore i druge publikacije,

– odlučuje o sjedištu Komore,

– pribavlja i raspoređuje sredstva za rad Komore,

– odlučuje o tome što je službena odnosno poslovna tajna Komore,

– donosi odluke o osnivanju pravnih osoba (poduzeća) i raspolaže njima uz suglasnost Skupštine Komore,

– donosi odluke o ulaganju kapitala

– imenuje osobe u upravne odbore pravnih osoba koje je osnovala ili odbore drugih pravnih osoba

– obavlja i druge potrebne poslove u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Komore.

Članak 46.

Upravni odbor pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočno više od polovice njegovih članova.

Članak 47.

Mandat članova Upravnog odbora može prestati:

– opozivom,

– ostavkom,

– smrću ili

– gubitkom statusa člana Komore.

Skupština može, na prijedlog predsjednika Komore uz suglasnost Upravnog odbora, opozvati člana Upravnog odbora u slučaju da on: krši odredbe ovog Statuta, ne provodi odluke tijela Komore odnosno svojom aktivnošću šteti ugledu Komore.

Za rad u Upravnom odboru komore može se odrediti naknada u skladu s financijskim mogućnostima Komore.

PREDSJEDNIK KOMORE

Članak 48.

Predsjednik Komore:

– zastupa Komoru,

– vodi i nadzire poslovanje,

– saziva sjednice Skupštine i Upravnog odbora,

– provodi odluke i zaključke tijela Komore,

– odgovoran je za zakonitost rada Komore,

– predsjednik komore u slučaju odsutnosti ili nemogućnosti obavljanja dužnosti predsjednika određuje člana Upravnog odbora koji će ga zamjenjivati.

Članak 49.

Predsjednika Komore imenuje i razrješava Skupština iz redova članova Komore.

Odluku o izboru predsjednika Komore donosi Skupština Komore, članovi Skupštine Komore biraju predsjednika tajnim glasovanjem.

Izabran je onaj predloženi kandidat koji dobije veći broj glasova nazočnih članova Skupštine.

Predsjednik Komore za svoj rad odgovara Skupštini.

Predsjednik Komore je i predsjednik Upravnog odbora.

Predsjednik Komore imenuje se na mandat od četiri godine.

Za obavljanje funkcije predsjedniku Komore pripada posebna naknada.

Članak 50.

Predsjedniku Komore mandat može prestati i prije isteka mandata:

1. razrješenjem po odluci Skupštine

2. ostavkom

3. smrću

4. gubitkom statusa člana Komore.

NADZORNI ODBOR

Članak 51.

Nadzorni odbor nadzire:

– provođenje Statuta i drugih općih akata Komore,

– materijalno-financijsko poslovanje Komore i raspolaganje sredstvima Komore,

– rad Stručne službe, u skladu sa Statutom i drugim općim aktima.

Članak 52.

Nadzorni odbor Komore čini 5 članova.

Konstituirajuću sjednicu saziva predsjednik Komore na kojoj se bira predsjednik i donosi se Poslovnik o radu.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu istodobno biti članovi Skupštine, Upravnog odbora ili drugih tijela komore.

Članovi Nadzornog odbora biraju se na mandat od četiri godine.

Članak 53.

Nadzorni odbor podnosi Skupštini izvješće o radu Nadzornog odbora te financijskom i materijalnom poslovanju Komore najmanje jedanput na godinu kad se prihvaća godišnje izvješće o radu i godišnji obračun Komore.

Članak 54.

Nadzorni odbor u ostvarivanju svoje zadaće može prema potrebi koristiti usluge stručnih službi i djelatnika izvan Komore.

Rad Nadzornog odbora uređuje se Poslovnikom.

U slučaju da predsjednik krši odredbe statuta o sazivanju Skupštine, Nadzorni odbor putem Suda časti utvrdit će ispunjenje tog uvjeta i sazvati Skupštinu Komore.

Za rad u Nadzornom odboru komore može se odrediti naknada u skladu s financijskim mogućnostima Komore.

SUD ČASTI

Članak 55.

1. Sud časti Komore čini 5 članova.

2. Konstituirajuću sjednicu Suda časti saziva predsjednik Komore na kojoj se bira predsjednik Suda i donosi Poslovnik o radu Suda časti.

3. Sud časti neposredno odgovara Skupštini Komore kojoj predsjednik Suda časti podnosi izvješće o radu.

4. Članstvo u Sudu časti isključuje mogućnost članstva u Upravnom odboru, Nadzornom odboru i Arbitraži.

5. Članovi Suda časti biraju se na mandat od 4 godine.

6. Članovi suda časti mogu biti samo članovi Skupštine.

Članak 56.

1. Sud časti donosi Poslovnik o radu Suda časti,

2. Sud časti obavlja sljedeće poslove:

– donosi Odluke o kršenju statuta članova Komore

– kršenju drugih općih akata Komore i odluka tijela Komore propisanih Statutom od strane članova Komore.

– daje prijedloge Upravnom odboru o prestanku članstva u Komori,

– donosi Odluke o kršenju dobrih poslovnih običaja članova Komore.

3. U slučajevima iz prethodnog stavka ovog članka Sud časti odlučuje o odgovornosti i izriče mjere: odbacivanje prigovora. Opomene, objavljivanje nečasne radnje na sjednici Skupštine, objavljivanje nečasne radnje u javnim glasilima.

Članak 57.

Protiv odluke Suda časti može se u roku od 15 dana podnijeti žalba.

O žalbi protiv odluke Suda časti odlučuje drugostupanjsko vijeće kojeg čine članovi Upravnog odbora.

Odluka drugostupanjskog vijeća je izvršna.

Članak 58.

Sredstva za rad Suda časti osigurava Komora u svom financijskom planu.

Za rad u Sudu časti može se odrediti naknada u skladu s financijskim mogućnostima Komore.

6. UNUTARNJE USTROJSTVO

ODBORI

Članak 59.

U cilju što kvalitetnijeg stručnog rada tijela Komore, Upravni odbor osniva odbore. Odbori su osnovni oblik strukovnog organiziranja i rada.

Članak 60.

Vrste i broj odbora utvrđuje Upravni odbor pravilnikom, s obzirom na broj pripadnika određene grane djelatnosti i njezinu posebnu važnost za poljoprivredu.

Za rad u odborima Komore može se odrediti naknada.

Način izbora i djelokrug poslova odbora utvrđuju se Poslovnikom o radu odbora koji donosi Upravni odbor.

Članak 61.

Zadaće Odbora su da brinu, razmatraju i odlučuju na svojim sjednicama o stručnim pitanjima i ostalim problemima i zadaćama koji se odnose na poljoprivrednu granu djelatnosti koju Odbor zastupa.

REGIONALNE ORGANIZACIJE – ISPOSTAVE

Članak 62.

Za obavljanje poslova i zadataka Komore specifičnih za određeno teritorijalno područje Upravni Odbor Komore može donijeti odluku o osnivanju i pravilnike o radu regionalnih organizacija – ispostava (u daljnjem tekstu: Ispostava) za područje jedne ili više jedinica područne (regionalne) samouprave.

Članak 63.

U ispostavama se mogu osnivati odbori u određenim područjima djelatnosti članova Komore.

Odbore čine članovi skupštine i druge osobe koje su zainteresirane za područje kojima se odbor bavi.

Odbori razmatraju pitanja važna za područje djelatnosti Komore.

STRUČNA SLUŽBA

Članak 64.

Za obavljanje stručnih, administrativnih, pomoćnih i drugih poslova osniva se Stručna služba.

Članak 65.

Stručna služba odgovarati potrebama i zahtjevima članova Komore te omogućivati stručno, kvalitetno, pravodobno i odgovorno izvršavanje zadaće Komore, utvrđene ovim Statutom i ostalim aktima Komore.

Članak 66.

Ustrojstvo Stručne službe čine centralni ured i tri regionalna ureda.

Centralni ured čine tajnik, pravnik, ekonomist, administrativni tajnik.

Tri regionalna ureda čine pravnik, ekonomist, administrativni tajnik.

Rad Stručne službe i provedbu njegovih zadaća nadzire predsjednik Komore i Upravni odbor.

Članak 67.

Stručna služba obavlja naročito sljedeće zadatke:

1. prati, proučava i analizira društvena i gospodarska kretanja koja su značajna za obrtništvo i malo poduzetništvo

2. priprema informacije, analize, nacrte akata te obavlja i druge poslove nužne za funkcioniranje tijela Komore

3. pruža stručnu i drugu pomoć članovima Komore

4. obavlja i druge stručne administrativne i slične poslove koji proizlaze iz djelokruga Komore.

URED PREDSJEDNIKA

Članak 68.

Radi na provođenju koordinacije ukupnog komorskog sustava i organiziranja potrebnih aktivnosti predsjednika.

Članak 69.

Ustrojstvo i djelokrug Ureda predsjednika propisuje se pravilnicima koji predlaže predsjednik Upravnom Odboru.

Članak 70.

Pojedini poslovi Stručne službe mogu se obavljati u ispostavama.

Članak 71.

Radi davanja stručne pomoći i određenih poslovnih usluga članicama Komore, u Komori se može osnivati posebne urede, agencije i centre.

TAJNIK

Članak 72.

Komora ima tajnika.

Članak 73.

Tajnik:

– rukovodi radom stručne službe

– osigurava i odgovoran je za provedbu programa rada Komore i provedbu financijskog proračuna Komore

– osigurava i odgovoran je za provedbu i izvršenje odluka, zaključaka i drugih akata tijela Komore

– brine o provedbi koordinacije rada između dijelova stručnih službi

– obavlja i druge poslove za koje ga ovlaste tijela Komore.

Tajnika stručne službe imenuje i razrješava Upravni odbor na prijedlog predsjednika Komore, na temelju provedenog natječaja.

Članak 74.

Tajnik Komore je djelatnik s posebnim ovlaštenjima.

Po ovlaštenju predsjednika Komore, tajnik može zastupati Komoru pred tijelima državne i sudbene vlasti te u drugim poslovima.

Članak 75.

Tajnik odgovara za svoj rad predsjedniku Komore, Skupštini i Upravnom odboru,

Tajnik može svoje pojedine ovlasti prenijeti na rukovodeće djelatnike Komorskog ureda.

STALNA ARBITRAŽA

Članak 76.

Pri Komori djeluje Stalna arbitraža koja pruža usluge posredovanja, odnosno mirnog rješavanja sporova članova Komore i drugih pravnih i fizičkih osoba.

Članak 77.

Stalna arbitraža ima nadležnost za posredovanje radi mirenja i za odlučivanje u sporovima o pravima kojima mogu slobodno raspolagati ako zakonom nije određeno da za odlučivanje o određenoj vrsti tih sporova postoji isključiva stvarna nadležnost domaćeg ili međunarodnog redovitog suda.

Članak 78.

Članovi koji žele posredovanje moraju donijeti ovjerene izjave o sporazumnom prihvaćanju odluka Stalne arbitraže i prihvaćanju troška arbitriranja.

Stalnu arbitražu imenuje Upravni odbor na prijedlog predsjednika.

7. SURADNJA KOMORE S DRUGIM TIJELIMA

Članak 79.

U obavljanju poslova i zadataka Statuta Komora posebno surađuje sa:

– središnjim tijelima državne uprave,

– tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

– Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom obrtničkom komorom i Hrvatskom veterinarskom komorom,

– Hrvatskim zavodom za poljoprivrednu savjetodavnu službu i drugim ustanovama koje obavljaju djelatnost u području poljoprivrede i ruralnog razvoja, i

– drugim relevantnim institucijama i društvima

Članak 80.

Za obavljanje poslova i zadataka nadležnim tijelima Komore mora biti osiguran pristup relevantnim bazama podataka, u skladu s odredbama posebnih propisa o pravu na pristup informacijama i zaštiti osobnih podataka i Zakona o Poljoprivrednoj komori.

Članak 81.

Komora može s poljoprivrednim komorama stranih zemalja osnivati mješovite komore i druge institucionalne oblike suradnje kada se ocijeni da oni mogu u značajnijoj mjeri pridonijeti promicanju međusobnih ekonomskih odnosa.

Članak 82.

Sjedište mješovite komore može biti u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Mješovite komore sa sjedištem u Republici Hrvatskoj sastavni su dio Komore.

8. FINANCIRANJE KOMORE

Članak 83.

Sredstva potrebna za rad Komore osiguravaju se iz:

– državnog proračuna, za obavljanje poslova javnih ovlasti,

– članarina,

– doprinosa članova,

– sredstava ostvarenih obavljanjem vlastite djelatnosti, te

– izvanrednih prihoda (darovi, sponzorstva i dr.).

Članak 84.

Članarina je obvezna za sve članove.

Članak 85.

Komora određuje sredstva potrebna za rad Komore godišnjim financijskim planom na osnovi predviđenih troškova za izvršenje zadaća iz programa rada Komore, troškova za rad organa, radnih tijela i stručne službe Komore te drugih tekućih troškova.

Članak 86.

U financijskom planu kojeg donosi Skupština u zadnjem kvartalu tekuće godine za narednu godinu, određuju se prihodi i rashodi Komore po namjenama.

Skupština glasovanjem prihvaća ili ne prihvaća izvještaj financijskog plana za proteklu godinu.

Ako Skupština do kraja godine ne donese financijski plan, dužna je donijeti odluku o privremenom financiranju za prvo tromjesečje.

Članak 87.

Osnovicu za obračunavanje članarine iznosi 60 kn.

Članarina je određena u 5 kategorija i udvostručuje se za svaku višu kategoriju koje su određene po količini ukupnih dobivenih državnih potpora i to:

– 60 kuna godišnje članovi izvan sustava potpora;

– 120 kuna godišnje članovi koji ostvaruju potporu do 24.000 kuna;

– 240 kuna godišnje članovi koji ostvaruju potporu od 24.001 do 100.000 kuna;

– 600 kuna godišnje članovi koji ostvaruju potporu od 100.001 do 720.000 kuna;

– 1.200 kuna godišnje članovi koji ostvaruju potporu od 720.001 do 7.200.000 kuna;

– 2.400 kuna godišnje članovi koji ostvaruju potporu višu od 7.200.001 kunu.

Stopu Komorskog doprinosa za svaku godinu određuje Skupština svojom Odlukom.

Članice Komore dužne su uplaćivati članarinu Komori na žiro--račun u tijeku tekuće godine.

Članak 88.

U financijskom planu Komore može se izdvojiti dio prihoda kao neraspoređena sredstva (tekuća rezerva) za potrebe i zadatke za koje nisu osigurana sredstva ili nisu osigurana u dovoljnoj svoti.

O uporabi tekuće rezerve odlučuje Upravni odbor.

Članak 89.

Komora posluje s jedinstvenim žiro-računom, s tim da se po potrebi mogu otvoriti podračuni.

Članak 90.

Financijsko poslovanje Komore obavlja se na način propisan zakonom i drugim propisima na temelju zakona, ovim Statutom i općim aktima Komore.

Članak 91.

Komora određuje prihode i rashode periodičnim i godišnjim obračunima.

9. OPĆI AKTI KOMORE

Članak 92.

(1) Opći akti Komore su statut Komore, pravilnici i drugi akti koje u svom djelokrugu donose tijela Komore.

(2) Opći akt potpisuje predsjednik tijela koji ga je donio.

Članak 93.

(1) Inicijativu za donošenje statuta i njegove promjene mogu dati Upravni odbor, Nadzorni odbor i najmanje deset članova Skupštine.

(2) Inicijativu iz stavka 1. ovoga članka upućuje se Upravnom odboru. Ako Upravni odbor prihvati inicijativu, izrađuje nacrt statuta, odnosno njegovih promjena za javnu raspravu, te određuje način vođenja i rok trajanja javne rasprave.

Članak 94.

Opći akti se objavljuju u glasilu Komore, a u »Narodnim novinama« kada je to predviđeno zakonom ili tim općim aktom.

Opći akti stupaju na snagu danom objave.

Članak 95.

U Komori se prati provođenje donesenih odluka, zaključaka, preporuka i drugih općih akata, kao i učinkovitost stavova, prijedloga i mišljenja upućenih tijelima državne uprave i tijelima lokalne uprave i samouprave o pitanjima iz njihove nadležnosti i o tome se obavještavaju radna tijela Komore.

10. JAVNOST RADA KOMORE

Članak 96.

Javnost rada Komore ostvaruje se suradnjom sa sredstvima javnog priopćavanja.

Članak 97.

Komora osniva svoja glasila posebnim aktom kojim se određuju programska načela i sadržaj glasila, te međusobna prava i obveze Komore i izdavača.

Akt o osnivanju glasila donosi Upravni odbor.

Članak 98.

Općim aktom se određuje koje su isprave i podaci poslovna tajna, čije bi iznošenje neovlaštenoj osobi, zbog njihove naravi i značaja, bilo protivno interesima Komore i njenih članica.

PRAVOVALJANOST ODLUČIVANJA

Članak 99.

(1) Tijela Komore valjano odlučuju ako je nazočno više od polovine ukupnog broja članova.

(2) Tijela Komore donose odluke natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova, osim ako je ovim Statutom drukčije određeno.

NAČELO STATUTARNOSTI AKATA

Članak 100.

(1) Svi akti Komore moraju biti u suglasnosti sa Statutom Komore, a akti nižih tijela i dužnosnika Komore sa Statutom i aktima viših tijela i dužnosnika Komore.

(2) Svaki član Komore dužan je držati se Statuta Komore i poštivati odluke tijela Komore.

(3) Sve odluke i drugi akti tijela i dužnosnika Komore stupaju na snagu danom donošenja, osim ako u njima nije drukčije rečeno.

MANDAT IZABRANIH TIJELA

Članak 101.

Članovi svih izabranih tijela Komore i izabrani dužnosnici Komore biraju se na razdoblje do sljedeće izborne Skupštine.

Članak 102.

Dok se ne konstituira Komora u cijelosti kako je predviđeno Statutom, Upravni odbor određuje način provođenja pojedinih odluka tijela Komore.

Članak 103.

Za tumačenje ovoga statuta ovlašten je Upravni odbor.

Članak 104.

Ovaj Statut stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Predsjednik
Darko Grivičić, v. r.