Pravilnik o proračunskim klasifikacijama

NN 26/2010 (26.2.2010.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama

MINISTARSTVO FINANCIJA

610

Na temelju članka 21. stavka 3. Zakona o proračunu (»Narodne novine« br. 87/08.) donosim

PRAVILNIK

O PRORAČUNSKIM KLASIFIKACIJAMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se vrste, sadržaj i primjena proračunskih klasifikacija.

Članak 2.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na državni proračun i proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunske korisnike državnog proračuna i proračunske korisnike proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te na izvanproračunske korisnike u skladu s odredbama članka 2. stavaka 1. i 2. Zakona o proračunu (dalje u tekstu: proračunski i izvanproračunski korisnici).

(2) Proračunske klasifikacije čine okvir kojim se iskazuju i sustavno prate prihodi i primici te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja.

(3) Proračuni i proračunski korisnici dužni su u procesima planiranja, izvršavanja, računovodstvenog evidentiranja i izvještavanja iskazivati prihode i primitke te rashode i izdatke prema proračunskim klasifikacijama u skladu s odredbama Zakona o proračunu i ovoga Pravilnika.

(4) Izvanproračunski korisnici dužni su u procesima planiranja i izvještavanja iskazivati prihode i primitke te rashode i izdatke prema proračunskim klasifikacijama u skladu s odredbama Zakona o proračunu i ovoga Pravilnika.

II. VRSTE, SADRŽAJ I PRIMJENA PRORAČUNSKIH KLASIFIKACIJA

Članak 3.

Proračunske klasifikacije jesu: organizacijska, programska, funkcijska, ekonomska i lokacijska klasifikacija te izvori financiranja.

Članak 4.

(1) Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve.

(2) Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva.

(3) Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni.

(4) Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni.

(5) Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo.

(6) Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

Članak 5.

Proračunske klasifikacije sastoje se od jedne ili više razina, oznaka i naziva.

1. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Članak 6.

(1) Organizacijska klasifikacija uspostavlja se definiranjem razdjela, glava i proračunskih korisnika.

(2) Razdjel je organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna, a sastoji se od jedne ili više glava.

(3) Status razdjela državnog proračuna dodjeljuje se ministarstvima i onim proračunskim korisnicima državnog proračuna koji su izravno odgovorni Hrvatskom saboru ili predsjedniku Republike Hrvatske.

(4) Status razdjela proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave može se dodijeliti izvršnom tijelu, predstavničkom tijelu i upravnim tijelima.

(5) Glava je organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna, a sastoji se od jednog ili više proračunskih korisnika.

(6) Glava iz stavka 5. ovoga članka pripada samo jednom razdjelu.

(7) Status razdjela i glave dodjeljuje Ministarstvo financija odnosno upravno tijelo za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(8) Proračunski korisnik pripada samo jednoj glavi razdjela.

Članak 7.

(1) Razdjelima, glavama i proračunskim korisnicima dodjeljuju se brojčane oznake i nazivi.

(2) Brojčana oznaka sastoji se od:

1. troznamenkastog broja za razdjel,

2. peteroznamenkastog broja za glavu; prve tri znamenke označavaju pripadnost razdjelu, a četvrta i peta znamenka označavaju glavu unutar razdjela,

3. dvoznamenkaste, troznamenkaste, četveroznamenkaste ili peteroznamenkaste brojke za proračunskog korisnika.

(3) Ministarstvo financija dodjeljuje brojčanu oznaku iz stavka 2. točke 1. i 2. ovoga članka razdjelima i glavama državnog proračuna.

(4) Upravna tijela za financije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dodjeljuju brojčanu oznaku iz stavka 2. točke 1. i 2. ovoga članka razdjelima i glavama svojih proračuna.

(5) Brojčana oznaka iz stavka 2. točke 3. ovoga članka preuzima se iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

(6) Za naziv razdjela i proračunskog korisnika preuzima se točan naziv iz propisa, rješenja ili odgovarajućeg akta.

(7) Ministarstvo financija odnosno upravno tijelo za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđuju organizacijsku klasifikaciju prije izrade proračuna i projekcija za sljedeće trogodišnje razdoblje.

2. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Članak 8.

(1) Programska klasifikacija uspostavlja se definiranjem programa, aktivnosti i projekata, a kod državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i definiranjem glavnih programa.

(2) Glavni program sastoji se od programa usmjerenih ispunjenju ciljeva iz Strategije Vladinih programa za trogodišnje razdoblje odnosno strateških dokumenata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(3) Program je skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju zajedničkog cilja.

(4) Program se sastoji od jedne ili više aktivnosti i/ili projekata, a aktivnost i projekt pripadaju samo jednom programu.

(5) Aktivnost je dio programa za koji nije unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom.

(6) Projekt je dio programa za koji je unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom. Projekt se planira jednokratno, a može biti tekući ili kapitalni.

(7) Provedbom tekućeg projekta imovina se ne povećava, a kapitalni projekt podrazumijeva ulaganje u povećanje imovine.

Članak 9.

(1) Razdjel utvrđuje programe i zajedničke aktivnosti i projekte za proračunske korisnike iz svoje nadležnosti.

(2) Sve aktivnosti i projekte razdjel grupira u programe, a zatim programe, aktivnosti i projekte prijavljuje Ministarstvu financija odnosno upravnom tijelu za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(3) O utvrđenoj programskoj klasifikaciji razdjeli obavještavaju proračunske korisnike iz svoje nadležnosti.

(4) Proračunski korisnik može aktivnosti i projekte iz stavka 1. ovoga članka dodatno razraditi za svoje potrebe.

(5) Glavne programe utvrđuje Ministarstvo financija odnosno upravno tijelo za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(6) Pripadnost programa glavnom programu određuju razdjeli uz odobrenje Ministarstva financija odnosno upravnog tijela za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 10.

(1) Glavni program sadrži:

1. brojčanu oznaku

2. naziv

3. opis i ciljeve iz Strategije Vladinih programa za trogodišnje razdoblje, odnosno strateških dokumenata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čijem ispunjenju pridonose

4. pokazatelje uspješnosti.

(2) Program sadrži:

1. brojčanu oznaku

2. naziv

3. zakonsku osnovu za uvođenje programa

4. opis

5. opći cilj

6. posebne ciljeve

7. broj zaposlenih

8. pokazatelje uspješnosti.

(3) Aktivnost i projekt sadrži:

1. brojčanu oznaku

2. naziv

3. zakonsku osnovu za uvođenje aktivnosti odnosno projekta

4. opis

5. opći cilj

6. posebne ciljeve

7. brojčanu oznaku jedne ili više podskupina funkcijske klasifikacije

8. brojčanu oznaku jednog ili više izvora financiranja

9. brojčanu oznaku jedne ili više lokacija

10. pokazatelje uspješnosti.

Članak 11.

Oznake i nazivi programske klasifikacije sastoje se od oznaka i naziva programa i njihovih sastavnih dijelova: aktivnosti i projekata, a kod državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i od oznaka i naziva glavnih programa.

Članak 12.

(1) Oznaka glavnog programa sastoji se od tri znamenke od kojih je prva znamenka slovo od A do Z, a druge dvije znamenke su brojke u rasponu od 01 do 99.

(2) Oznaka programa sastoji se od četveroznamenkaste brojke u rasponu od 1000 do 9999.

(3) Oznaka aktivnosti, tekućeg ili kapitalnog projekta je sedmeroznamenkasta oznaka koja se sastoji od slova A, T ili K i šesteroznamenkastog broja u rasponu od 100001 do 999999.

Članak 13.

Ministarstvo financija odnosno upravna tijela za financije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dodjeljuju oznake glavnih programa, programa, aktivnosti i projekata.

3. FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Članak 14.

(1) Brojčane oznake i nazivi funkcijske klasifikacije preuzeti su iz međunarodne klasifikacije funkcija države (COFOG) Ujedinjenih naroda – Klasifikacija rashoda u skladu s namjenom, nalaze se u prilogu i sastavni su dio ovoga Pravilnika.

(2) Brojčane oznake funkcijske klasifikacije razvrstane su u razrede, skupine i podskupine.

(3) Razvrstavanje rashoda prema namjeni ima hijerarhijsku strukturu s tri razine:

1. prva razina sastoji se od dvoznamenkastog broja u rasponu od 01 do 10 za razred,

2. druga razina sastoji se od troznamenkastog broja; prve dvije znamenke označavaju pripadnost razredu, treća je znamenka u rasponu od 1 do 9 za skupinu,

3. treća razina sastoji se od četveroznamenkastog broja; prve tri znamenke označavaju pripadnost skupini, četvrta je znamenka u rasponu od 0 do 9 za podskupinu.

(4) Brojčane oznake funkcijske klasifikacije vežu se uz rashode iskazane prema računima ekonomske klasifikacije svake aktivnosti ili projekta.

4. EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Članak 15.

(1) Ekonomska klasifikacija prikaz je prihoda i primitaka po prirodnim vrstama te rashoda i izdataka prema ekonomskoj namjeni kojoj služe.

(2) Računi ekonomske klasifikacije razvrstani su u razrede, skupine, podskupine, odjeljke i osnovne račune, a za dodatne potrebe mogu se otvarati analitički računi.

(3) Računi ekonomske klasifikacije odgovaraju računima Računskog plana za proračunsko računovodstvo, razreda 3 – 8 (osim skupina računa 39, 49, 59, 69, 79 i 89) i njima pripadajućim podskupinama, odjeljcima i osnovnim računima.

5. LOKACIJSKA KLASIFIKACIJA

Članak 16.

(1) Rashodi i izdaci razvrstavaju se prema lokacijskoj klasifikaciji za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo.

(2) Brojčane oznake lokacijske klasifikacije za županije, gradove i općine određuje Državna geodetska uprava, a nazivi se preuzimaju iz Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka za državni proračun brojčane oznake lokacijske klasifikacije sastoje se od tri znamenke od kojih je za županije prva znamenka 9, a za gradove i općine čije se brojčane oznake sastoje od jedne ili dvije znamenke dodaju se vodeće 0 (nule).

(4) Brojčane oznake lokacijske klasifikacije za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo utvrđuje Ministarstvo financija u uputama za izradu prijedloga proračuna.

(5) Brojčane oznake lokacijske klasifikacije vežu se u procesu planiranja uz brojčanu oznaku aktivnosti ili projekta, ako je moguće uspostaviti jednoznačnu vezu. U suprotnom, vežu se uz svaku transakciju odnosno poslovni događaj u procesu izvršavanja.

6. IZVORI FINANCIRANJA

Članak 17.

(1) Izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

(2) Prihodi i primici planiraju se, raspoređuju i iskazuju prema izvorima iz kojih potječu.

(3) Rashodi i izdaci planiraju se, izvršavaju i računovodstveno prate prema izvorima financiranja.

Članak 18.

Izvori financiranja jesu: opći prihodi i primici, doprinosi, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije, prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine, naknade s naslova osiguranja i namjenski primici.

1. U izvor financiranja – opći prihodi i primici proračun uključuje prihode koji se ostvaruju temeljem posebnih propisa u kojima za prikupljene prihode nije definirana namjena korištenja, a to su: prihodi od poreza, prihodi od financijske imovine, prihodi od nefinancijske imovine, prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi, prihodi državne uprave, prihodi od kazni te primici od financijske imovine i zaduživanja za koje nije definirana namjena korištenja. U izvor financiranja – opći prihodi i primici proračunski korisnik uključuje prihode koje ostvari iz nadležnog proračuna.

2. U izvor financiranja – doprinosi uključuju se prihodi od uplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje, mirovinsko osiguranje i doprinosa za zapošljavanje.

3. U izvor financiranja – vlastiti prihodi uključuju se prihodi koje proračunski korisnik ostvari obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi pravni subjekti izvan općeg proračuna.

4. U izvor financiranja – prihodi za posebne namjene uključuju se prihodi čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim zakonima i propisima koje donosi Vlada Republike Hrvatske.

5. U izvor financiranja – pomoći uključuju se prihodi koji se ostvaruju od inozemnih vlada, međunarodnih organizacija, drugih proračuna i od ostalih subjekata unutar općeg proračuna.

6. U izvor financiranja – donacije uključuju se prihodi koji se ostvaruju od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i od ostalih subjekata izvan općeg proračuna.

7. U izvor financiranja – prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja uključuju se prihodi koji se ostvaruju prodajom ili zamjenom nefinancijske imovine i od naknade štete s osnove osiguranja.

8. U izvor financiranja – namjenski primici uključuju se primici od financijske imovine i zaduživanja, čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima i/ili propisima.

Članak 19.

(1) Brojčane oznake izvora financiranja razvrstane su u razrede i skupine.

1. prva razina sastoji se od jednoznamenkastog broja u rasponu od 1 do 9 za razred

2. druga razina sastoji se od dvoznamenkastog broja; prva znamenka označava pripadnost razredu, druga je znamenka u rasponu od 1 do 9 za skupinu.

(2) Brojčane oznake i nazive izvora financiranja iz stavka 1. točke 1. ovoga članka određuje Ministarstvo financija u uputama za izradu prijedloga proračuna.

(3) Brojčane oznake i nazive izvora financiranja iz stavka 1. točke 2. ovoga članka određuje Ministarstvo financija odnosno upravno tijelo za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Planiranje, izvršavanje, računovodstveno evidentiranje i izvještavanje za 2010. godinu obavit će se prema odredbama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine« br. 94/07.).

Članak 21.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine« br. 94/07.).

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/10-01/126

Urbroj: 513-05-02/10-1

Zagreb, 17. veljače 2010.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
ministar financija
Ivan Šuker, v. r.

PRILOG

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Razred

Skupina

Podskupina

01

Opće javne usluge

011

Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi

0111

Izvršna i zakonodavna tijela

0112

Financijski i fiskalni poslovi

0113

Vanjski poslovi

012

Inozemna ekonomska pomoć

0121

Ekonomska pomoć zemljama u razvoju i zemljama u tranziciji

0122

Ekonomska pomoć usmjerena preko međunarodnih agencija

013

Opće usluge

0131

Opće usluge vezane uz službenike

0132

Sveukupno planiranje i statističke usluge

0133

Ostale opće usluge

014

Osnovna istraživanja

0140

Osnovna istraživanja

015

Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge

0150

Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge

016

Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane

0160

Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane

017

Transakcije vezane uz javni dug

0170

Transakcije vezane uz javni dug

018

Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina

0180

Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina

02

Obrana

021

Vojna obrana

0210

Vojna obrana

022

Civilna obrana

0220

Civilna obrana

023

Inozemna vojna pomoć

0230

Inozemna vojna pomoć

024

Istraživanje i razvoj obrane

0240

Istraživanje i razvoj obrane

025

Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani

0250

Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani

03

Javni red i sigurnost

031

Usluge policije

0310

Usluge policije

032

Usluge protupožarne zaštite

0320

Usluge protupožarne zaštite

033

Sudovi

0330

Sudovi

034

Zatvori

0340

Zatvori

035

Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost

0350

Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost

036

Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani

0360

Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani

04

Ekonomski poslovi

041

Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad

0411

Opći ekonomski i trgovački poslovi

0412

Opći poslovi vezani uz rad

042

Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov

0421

Poljoprivreda

0422

Šumarstvo

0423

Ribarstvo i lov

043

Gorivo i energija

0431

Ugljen i ostala kruta mineralna goriva

0432

Nafta i prirodni plin

0433

Nuklearno gorivo

0434

Ostala goriva

0435

Električna energija

0436

Ostale vrste energije

044

Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo

0441

Rudarstvo, mineralni resursi i ostala mineralna goriva

0442

Proizvodnja

0443

Građevinarstvo

045

Promet

0451

Cestovni promet

0452

Promet vodnim putovima

0453

Željeznički promet

0454

Zračni promet

0455

Promet cjevovodima i ostali promet

046

Komunikacije

0460

Komunikacije

047

Ostale industrije

0471

Distribucija i skladištenje

0472

Hoteli i restorani

0473

Turizam

0474

Višenamjenski razvojni projekti

048

Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi

0481

Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad

0482

Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov

0483

Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija

0484

Istraživanje i razvoj: Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo

0485

Istraživanje i razvoj: Promet

0486

Istraživanje i razvoj: Komunikacije

0487

Istraživanje i razvoj: Ostale industrije

049

Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

0490

Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

05

Zaštita okoliša

051

Gospodarenje otpadom

0510

Gospodarenje otpadom

052

Gospodarenje otpadnim vodama

0520

Gospodarenje otpadnim vodama

053

Smanjenje zagađivanja

0530

Smanjenje zagađivanja

054

Zaštita bioraznolikosti i krajolika

0540

Zaštita bioraznolikosti i krajolika

055

Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša

0550

Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša

056

Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani

0560

Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani

06

Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice

061

Razvoj stanovanja

0610

Razvoj stanovanja

062

Razvoj zajednice

0620

Razvoj zajednice

063

Opskrba vodom

0630

Opskrba vodom

064

Ulična rasvjeta

0640

Ulična rasvjeta

065

Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti

0650

Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti

066

Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

0660

Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

07

Zdravstvo

071

Medicinski proizvodi, pribor i oprema

0711

Farmaceutski proizvodi

0712

Ostali medicinski proizvodi

0713

Terapeutski pribor i oprema

072

Službe za vanjske pacijente

0721

Opće medicinske usluge

0722

Specijalističke medicinske usluge

0723

Zubarske usluge

0724

Paramedicinske usluge

073

Bolničke službe

0731

Usluge općih bolnica

0732

Usluge specijalističkih bolnica

0733

Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo

0734

Usluge centara za njegu i oporavak

074

Službe javnog zdravstva

0740

Službe javnog zdravstva

075

Istraživanje i razvoj zdravstva

0750

Istraživanje i razvoj zdravstva

076

Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani

0760

Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani

08

Rekreacija, kultura i religija

081

Službe rekreacije i sporta

0810

Službe rekreacije i sporta

082

Službe kulture

0820

Službe kulture

083

Službe emitiranja i izdavanja

0830

Službe emitiranja i izdavanja

084

Religijske i druge službe zajednice

0840

Religijske i druge službe zajednice

085

Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije

0850

Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije

086

Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

0860

Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

09

Obrazovanje

091

Predškolsko i osnovno obrazovanje

0911

Predškolsko obrazovanje

0912

Osnovno obrazovanje

092

Srednjoškolsko obrazovanje

0921

Niže srednjoškolsko obrazovanje

0922

Više srednjoškolsko obrazovanje

093

Poslije srednjoškolsko, ali ne visoko obrazovanje

0930

Poslije srednjoškolsko, ali ne visoko obrazovanje

094

Visoka naobrazba

0941

Prvi stupanj visoke naobrazbe

0942

Drugi stupanj visoke naobrazbe

095

Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju

0950

Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju

096

Dodatne usluge u obrazovanju

0960

Dodatne usluge u obrazovanju

097

Istraživanje i razvoj obrazovanja

0970

Istraživanje i razvoj obrazovanja

098

Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane

0980

Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane

10

Socijalna zaštita

101

Bolest i invaliditet

1011

Bolest

1012

Invaliditet

102

Starost

1020

Starost

103

Sljednici

1030

Sljednici

104

Obitelj i djeca

1040

Obitelj i djeca

105

Nezaposlenost

1050

Nezaposlenost

106

Stanovanje

1060

Stanovanje

107

Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima

1070

Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima

108

Istraživanje i razvoj socijalne zaštite

1080

Istraživanje i razvoj socijalne zaštite

109

Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

1090

Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane