Pravilnik o obliku, sadržaju i vremenu važenja vinjete, mjesto na koje se lijepi, te način evidencije i izdavanje vinjete

NN 26/2010 (26.2.2010.), Pravilnik o obliku, sadržaju i vremenu važenja vinjete, mjesto na koje se lijepi, te način evidencije i izdavanje vinjete

MINISTARSTVO TURIZMA

612

Na temelju članka 13. stavka 3. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, broj 152/08. i 59/09.), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU, SADRŽAJU I VREMENU VAŽENJA VINJETE, MJESTO NA KOJE SE LIJEPI TE NAČIN EVIDENCIJE I IZDAVANJA VINJETE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj i vrijeme važenja vinjete, mjesto na koje se lijepi, te način evidencije i izdavanja vinjete.

Članak 2.

Pojedini izrazi u ovom Pravilniku imaju sljedeća značenja:

1. Vinjetom i pripadajućim računom se u smislu ovog Pravilnika dokazuje se da je vlasnik ili korisnik plovila za sebe i sve osobe koje noće na tom plovilu (u daljnjem tekstu: nautičari) platio boravišnu pristojbu u paušalnom iznosu. Račun je sastavni dio vinjete, odnosno, sastavni dio dokaza o plaćanoj boravišnoj pristojbi u paušalnom iznosu.

2. Obveznici plaćanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe u smislu ovog Pravilnika su vlasnici ili korisnici plovila (nautičari) za sebe i sve osobe koje noće na plovilu koje se koristi za odmor, rekreaciju ili krstarenje.

3. Noćenjem u smislu ovog Pravilnika smatra se boravak osoba iz točke 2. ovog članka kad na plovilu borave i noće u lukama nautičkog turizma, odnosno na vezu u nautičkom dijelu luke koja je otvorena za javni promet sukladno propisu kojim se uređuje pomorsko dobro i morske luke, ako se plovilo u tim lukama nalazi na stalnom ili povremenom vezu.

4. Plovilom u smislu ovog Pravilnika smatra se svako plovilo duže od 5 metara s ugrađenim ležajevima, koje se koristi za odmor, rekreaciju ili krstarenje, a koje nije plovni objekt nautičkog turizma, odnosno plovni objekt za odmor i rekreaciju i plovni objekt za višednevna krstarenja na kojima se pružaju usluge u nautičkom turizmu: charter, crusing.

II. OBLIK I SADRŽAJ VINJETE

Članak 3.

Oblik i sadržaj vinjete u smislu ovog Pravilnika identičan je obliku i sadržaju vinjete iz propisa kojim se uređuju uvjeti za dolazak i boravak stranih jahti i brodica namijenjenih športu i razonodi u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske.

III. VRIJEME VAŽENJA I NAČIN IZDAVANJA VINJETE

Članak 4.

(1) Nautičari boravišnu pristojbu plaćaju u paušalnom iznosu, čija se visina utvrđuje Uredbom Vlade Republike Hrvatske.

(2) Paušalni iznos boravišne pristojbe nautičari mogu platiti za vremenska razdoblja od 8 dana, 15 dana, 30 dana, 90 dana i 1 godinu.

(3) Nautičarima koji paušalni iznos boravišne pristojbe plaćaju prvi puta izdaje se vinjeta i račun za određeno vremensko razdoblje.

(4) Nautičarima koji paušalni iznos boravišne pristojbe plaćaju drugi i svaki slijedeći puta izdaje se samo račun za novo vremensko razdoblje, bez izdavanja nove vinjete.

(4) Naplaćeni iznos boravišne pristojbe uplaćuje se na poseban račun Hrvatske turističke zajednice utvrđen propisima o prihodima za javne potrebe, a operativno-tehnički poslovi u svezi s plaćanjem paušalnog iznosa boravišne pristojbe, izdavanjem vinjeta i računa obavljaju se u prostorima lučke kapetanije, odnosno ispostave lučke kapetanije.

(5) Na računu se uz podatke o plovilu navodi iznos naplaćene paušalne boravišne pristojbe i vremensko razdoblje za koje je plaćena.

(6) Nautičari su dužni platiti paušalni iznos boravišne pristojbe prije isplovljavanja plovila.

(7) U slučaju oštećenja ili nestanka vinjete, nautičari su dužni ishoditi novu vinjetu.

Članak 5.

(1) Za plovila strane državne pripadnosti vrijeme važenja vinjete i način izdavanja propisani su propisom kojim se uređuju uvjeti za dolazak i boravak stranih jahti i brodica namijenjenih športu i razonodi u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske.

(2) Za plovila hrvatske državne pripadnosti vrijeme važenja vinjete je neograničeno ili do promjene tehničkih karakteristika plovila koje su uvjet za plaćanje boravišne pristojbe.

IV. MJESTO NA KOJE SE VINJETA LIJEPI

Članak 6.

(1) Plovilo mora biti na vidljivom mjestu označeno vinjetom.

(2) Račun se uvijek mora nalaziti na plovilu, a zapovjednik plovila ga je dužan predočiti ovlaštenoj osobi na njezin zahtjev.

V. NAČIN EVIDENCIJE

Članak 7.

(1) O izdanim vinjetama i računima te naplaćenim iznosima boravišne pristojbe vodi se evidencija.

(2) Podatke iz evidencije mogu koristiti nadležna tijela u svezi s nadzorom nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, kao i u svezi s obradom statističkih podataka.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Način na koji će se obavljati operativno-tehnički poslovi iz članka 4. stavka 4. ovog Pravilnika, kao i korištenje dijela sredstava iz članka 19. stavka 2. Zakona o boravišnoj pristojbi za unapređenje uvjeta, razvoj i promicanje nautičkog turizma nadležna tijela će regulirati Sporazumom.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-02/1

Urbroj: 529-05-10-02

Zagreb, 22. veljače 2010.

Ministar
Damir Bajs, v. r.