Izmjene i dopune Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije, s iznimkom za povlaštene kupce, bez visine tarifnih stavki

NN 26/2010 (26.2.2010.), Izmjene i dopune Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije, s iznimkom za povlaštene kupce, bez visine tarifnih stavki

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

616

Na temelju članka 11. stavka 1. podstavka 1. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 177/04 i 76/07), Hrvatska energetska regulatorna agencija na sjednici Upravnog vijeća održanoj 24. veljače 2010. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE

TARIFNOG SUSTAVA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE, S IZNIMKOM ZA POVLAŠTENE KUPCE, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI

Članak 1.

U Tarifnom sustavu za proizvodnju električne energije, s iznimkom za povlaštene kupce, bez visine tarifnih stavki (»Narodne novine«, broj 143/06) članak 2. mijenja se i glasi:

»Izrazi koji se koriste u ovom Tarifnom sustavu imaju značenja utvrđena Zakonom o energiji (»Narodne novine«, broj 68/01, 177/04, 76/07 i 152/08), Zakonom o tržištu električne energije (»Narodne novine«, broj 177/04, 76/07 i 152/08), Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom (»Narodne novine«, broj 14/06) i Mrežnim pravilima elektroenergetskog sustava (»Narodne novine«, broj 36/06).«.

Članak 2.

U članku 7. podstavci 5. i 6. brišu se.

Dosadašnji podstavci 7. do 9. postaju podstavci 5. do 7.

U dosadašnjem podstavku 10. koji postaje podstavak 8. iza riječi: »isporučena« stavlja se točka, a riječ: »i« na kraju podstavka briše se.

Dosadašnji podstavak 11. briše se.

Članak 3.

U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi:

“(1) Kod tarifnih kupaca kategorije kućanstva kao tarifni element razmatra se samo radna energija [kn/kWh].«.

Članak 4.

Članci 29. do 31. brišu se.

Članak 5.

U članku 33. riječi: »članaka 29. do 32.« zamjenjuju se riječima: »članka 32. stavka 1.«.

Članak 6.

U članku 34. stavku 3. podstavku 1. iza riječi: »revizora« dodaju se riječi: »ili ovlaštene osobe proizvođača«.

Članak 7.

U članku 35. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

“(2) Iznimno, prijedlog promjene visine tarifnih stavki za proizvodnju električne energije za tarifne kupce proizvođač može dostaviti i u prvoj polovini sadašnje regulacijske godine za sadašnju regulacijsku godinu, pri čemu je dužan uz prijedlog dostaviti plan poslovanja i plan razvoja i izgradnje samo za sadašnju regulacijsku godinu.«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 8.

Prilog 3. mijenja se i glasi:

»PRILOG 3.

TARIFNE STAVKE ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA TARIFNE KUPCE

Prazna polja na mjestu tarifnih stavki u tablici iz ovoga priloga ukazuju da u drugim tarifnim sustavima, bez visine tarifnih stavki (prijenos električne energije, distribucija električne energije, opskrba električnom energijom, s iznimkom povlaštenih kupaca) postoje dotične tarifne stavke, dok crtica u polju znači da niti u jednom tarifnom sustavu takvih tarifnih stavki nema.«.

Članak 9.

Prilog 4. mijenja se i glasi:

»PRILOG 4.

RAČUNANJE PRIHODA PROIZVOĐAČA PRIMJENOM TARIFNIH STAVKI

Godišnji prihod proizvođača od prodaje električne energije tarifnim kupcima UPtar određuje se primjenom tarifnih stavki na tarifne elemente kao zbroj mjesečnih prihoda ostvarenih po pojedinim tarifnim grupama odnosno tarifnim modelima iz Priloga 3. ovoga Tarifnog sustava.

Ovisno o tarifnom modelu, tarifni elementi koji se uzimaju u obzir su:

ENJT(i,j,k) – radna energija koju tijekom čitavog dana u mjesecu i na obračunskom mjernom mjestu k preuzima kupac po tarifnom modelu j [kWh],

ENVT(i,j,k) – radna energija koju za vrijeme većeg dnevnog opterećenja u mjesecu i na obračunskom mjernom mjestu k preuzima kupac po tarifnom modelu j [kWh] te

ENNT(i,j,k) – radna energija koju za vrijeme manjeg dnevnog opterećenja u mjesecu i na obračunskom mjernom mjestu k preuzima kupac po tarifnom modelu j [kWh].

Radi jednostavnosti, u različitim tarifnim modelima tarifne stavke koje se zasnivaju na ovim tarifnim elementima označit će se rednim brojem tarifnog modela iz Priloga 3. ovoga Tarifnog sustava. Tako će se npr. označiti kao (8).

Prihod proizvođača u mjesecu i po pojedinom tarifnom modelu j izračunava se kao:

gdje je:

nk(j) – broj obračunskih mjernih mjesta kupaca koji pripadaju tarifnom modelu j.

Prihod proizvođača u mjesecu i po svim tarifnim modelima je jednak:

gdje je:

m – ukupan broj tarifnih modela.

Godišnji prihod proizvođača UPtar ostvaren primjenom tarifnih stavki jednak je zbroju prihoda po mjesecima:

Prihod UPtar izračunava se za prethodnu regulacijsku godinu kao ostvarena vrijednost UPtar(o), a za buduću regulacijsku godinu kao planska vrijednost UPtar(p).

Na temelju ostvarenog prihoda UPtar(o) primjenom tarifnih stavki i priznatih troškova poslovanja proizvođača TPtar(o) za prethodnu regulacijsku godinu utvrđuje se vrijednost njihove razlike:

Na temelju planskih vrijednosti troškova proizvodnje TPtar(p) za buduću regulacijsku godinu, proizvođač je dužan predložiti takve visine tarifnih stavki da daju očekivani planirani prihod UPtar(p) koji ne prelazi planirane troškove poslovanja TPtar(p) korigirane za ΔTP (troškovi ΔTPpret uz uvažavanje inflacije):

S obzirom da su tarifni modeli univerzalno definirani da obuhvate sve mogućnosti koje se mogu pojaviti u bilo kojem tarifnom sustavu, bez visine tarifnih stavki (proizvodnja električne energije, s iznimkom za povlaštene kupce, prijenos električne energije, distribucija električne energije, opskrba električnom energijom, s iznimkom povlaštenih kupaca), neke tarifne stavke mogu imati iste vrijednosti za različite tarifne modele.«.

Članak 10.

Ove Izmjene i dopune Tarifnog sustava stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-02/06-01/66

Urbroj: 371-01/10-21

Zagreb, 24. veljače 2010.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomo Galić, dipl. ing., v. r.