Izmjene i dopune Tarifnog sustava za prijenos električne energije, bez visine tarifnih stavki

NN 26/2010 (26.2.2010.), Izmjene i dopune Tarifnog sustava za prijenos električne energije, bez visine tarifnih stavki

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

618

Na temelju članka 11. stavka 1. podstavka 1. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 177/04 i 76/07), Hrvatska energetska regulatorna agencija na sjednici Upravnog vijeća održanoj 24. veljače 2010. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE

TARIFNOG SUSTAVA ZA PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI

Članak 1.

U Tarifnom sustavu za prijenos električne energije, bez visine tarifnih stavki (»Narodne novine«, broj 143/06) članak 2. mijenja se i glasi:

"Izrazi koji se koriste u ovom Tarifnom sustavu imaju značenja utvrđena Zakonom o energiji (»Narodne novine«, broj 68/01, 177/04, 76/07 i 152/08), Zakonom o tržištu električne energije (»Narodne novine«, broj 177/04, 76/07 i 152/08), Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom (»Narodne novine«, broj 14/06) i Mrežnim pravilima elektroenergetskog sustava (»Narodne novine«, broj 36/06).«.

Članak 2.

U članku 31. stavku 2. riječ: »proizvodnje« zamjenjuje se riječima: »prijenosa električne energije«.

U stavku 3. podstavku 1. iza riječi: »revizora« dodaju se riječi: »ili ovlaštene osobe operatora prijenosnog sustava«.

Članak 3.

U članku 32. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno, prijedlog promjene visine tarifnih stavki za prijenos električne energije operator prijenosnog sustava može dostaviti i u prvoj polovini sadašnje regulacijske godine za sadašnju regulacijsku godinu, pri čemu je dužan uz prijedlog dostaviti plan poslovanja i plan razvoja i izgradnje samo za sadašnju regulacijsku godinu.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Tarifnog sustava stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-02/06-01/66

Urbroj: 371-01/10-23

Zagreb, 24. veljače 2010.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomo Galić, dipl. ing., v. r.