Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava

NN 27/2010 (2.3.2010.), Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

651

Na temelju članka 22. stavka 4. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, br. 40/2007, 152/2008 i 83/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. veljače 2010. godine donijela

UREDBU

O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA KONCESIJU ZA DISTRIBUCIJU PLINA I KONCESIJU ZA IZGRADNJU DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

Članak 1.

(1) Visina novčane naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava određuje se u iznosu od 0,5% do 1,5% od ostvarenog prihoda koncesionara ostvarenog obavljanjem energetske djelatnosti distribucije plina u prethodnoj godini na području za koje se daje koncesija.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, koncesionaru koji nije obavljao energetsku djelatnost distribucije plina u prethodnoj godini na području za koje se daje koncesija, novčana naknada za koncesiju određuje se u iznosu od 0,3% od planiranog prihoda, prema ponudi koja je sastavni dio ugovora o koncesiji, za godinu u kojoj počinje obavljati djelatnost distribucije plina.

Članak 2.

(1) Naknadu za koncesiju je moguće plaćati na godišnjoj, polugodišnjoj ili tromjesečnoj razini, a odredit će se ugovorom o koncesiji.

(2) Ako se naknada za koncesiju plaća godišnje mora se platiti do 1. lipnja tekuće godine.

(3) Ako se naknada za koncesiju plaća polugodišnje prva rata se mora platiti do 1. travnja, a druga rata do 1. rujna tekuće godine.

(4) Ako se naknada za koncesiju plaća tromjesečno prva rata se mora platiti do 1. travnja, druga rata do 1. svibnja, treća rata do 1. kolovoza, a četvrta rata do 1. studenoga tekuće godine.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-05/10-01/01

Urbroj: 5030116-10-1

Zagreb, 19. veljače 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.