Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu robu

NN 27/2010 (2.3.2010.), Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu robu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

653

Na temelju članka 8. stavka 1. i članka 20. Zakona o trgovini (»Narodne novine«, br. 87/2008 i 116/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. veljače 2010. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE TRGOVINE NA VELIKO I TRGOVINE S INOZEMSTVOM ZA ODREĐENU ROBU

Članak 1.

U Uredbi o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu robu (»Narodne novine«, broj 58/2009) članak 1. mijenja se i glasi:

»Uredbom o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu robu (u daljnjem tekstu: Uredba) uređuju se uvjeti za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za naftne derivate i biogoriva (u daljnjem tekstu: goriva) iz tarifnih oznaka Carinske tarife:

27101141 – laka ulja i preparati s oktanskim brojem (RON) manjim od 95

27101145 – laka ulja i preparati s oktanskim brojem (RON) 95 ili većim, ali manjim od 98

27101149 – laka ulja i preparati s oktanskim brojem (RON) 98 ili većim

27101159 – laka ulja i preparati s oktanskim brojem (RON) 98 ili većim

27101921 – ostalo, srednja ulja, gorivo za mlazne motore (»jet«)

27101941 – ostalo, srednja ulja, s masenim udjelom sumpora ne većim od 0,05%

2710194110 – ostalo, srednja ulja, plinska loživa ulja

2710194190 – ostalo, srednja ulja, ostala

27101945 – ostalo, srednja ulja, s masenim udjelom sumpora većim od 0,05%, ali ne većim od 0,2%

2710194510 – ostalo, srednja ulja, plinska loživa ulja

2710194590 – ostalo, srednja ulja, ostala

27101949 – ostalo, srednja ulja, s masenim udjelom sumpora većim od 0,2%

2710194910 – ostalo, srednja ulja, plinska loživa ulja

2710194990 – ostalo, ostala loživa ulja

271112 – naftni plinovi i ostali plinoviti ugljikovodici: propan

271113 – naftni plinovi i ostali plinoviti ugljikovodici: butan

2711190010 – naftni plinovi i ostali plinoviti ugljikovodici, ostali: mješavine propana i butana

38249091 – pripremljena vezivna sredstva za ljevaoničke kalupe ili ljevaoničke jezgre; kemijski proizvodi i pripravci kemijske ili srodnih industrija, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu, ostalo; monoalkilni esteri masnih kiselina, s volumnim udjelom estera 96,5% ili većim (FAME), a koja roba zahtijeva posebne uvjete za rukovanje, čuvanje i skladištenje.«

Članak 2.

U članku 2. stavak 2., mijenja se i glasi:

»Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na goriva u pakiranjima do 200 litara i na gorivo iz tarifne oznake 2711190010, za mješavinu propana i butana, gorivo iz tarifne oznake 271112 – naftni plinovi i ostali plinoviti ugljikovodici: propan, gorivo iz tarifne oznake 271113 – naftni plinovi i ostali plinoviti ugljikovodici: butan, u hermetički zatvorenoj metalnoj posudi, mase 190 grama, predviđeno isključivo za primjenu u grijalicama za lemljenje, kao gorivo za kamperska kuhala, kamperske svjetiljke i sl.«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»U skladištima u kojima se obavlja trgovina na veliko i trgovina s inozemstvom, odnosno čuvaju goriva iz članka 1. ove Uredbe, minimalni ukupni volumen jednog ili više spremnika za skladištenje pojedine vrste naftnog derivata ne može biti manji od 300 m3 za sva goriva, osim za gorivo monoalkilni esteri masnih kiselina, s volumnim udjelom estera 96,5% ili većim (FAME) za dizelske motore (BIODIZEL) iz tarifne oznake 38249091, za koje najmanji ukupni volumen jednog ili više spremnika ne može biti manji od 100 m3.«

Članak 3.

U članku 6. stavku 3. iza podstavka 4. dodaje se podstavak 5. koji glasi:

»– dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti skladištenja nafte i naftnih derivata, odnosno skladištenja biogoriva, ili dokaz da pravna ili fizička osoba s kojom ima sklopljen ugovor o zakupu ili drugi ugovor ima dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti skladištenja nafte i naftnih derivata, odnosno skladištenja biogoriva,«

Dosadašnji podstavak 5. postaje podstavak 6.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 330-01/10-01/02

Urbroj: 5030116-10-1

Zagreb, 19. veljače 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.