Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Mandalina - Kuline

NN 27/2010 (2.3.2010.), Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Mandalina - Kuline

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

657

Na temelju članka 80. stavka 4. točke 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006 i 38/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. veljače 2010. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O DAVANJU KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU IZGRADNJE I GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE – LUKE NAUTIČKOG TURIZMA MANDALINA – KULINE

I.

U Odluci o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Mandalina – Kuline (»Narodne novine«, broj 133/2007) točka IV. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Korisnik koncesije dužan je sukladno Studiji gospodarske opravdanosti, koja čini sastavni dio ove Odluke kao Prilog 2, i ne objavljuje se u Narodnim novinama, u roku od 30 mjeseci od dana donošenja ove Odluke ishoditi građevinsku dozvolu, te u daljnjem roku od dvije godine dostaviti uporabnu dozvolu Davatelju koncesije.«

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/07-01/09

Urbroj: 5030116-10-1

Zagreb, 19. veljače 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.