Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o putnim ispravama za strance, vizama te o načinu postupanja prema strancima

NN 28/2010 (3.3.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o putnim ispravama za strance, vizama te o načinu postupanja prema strancima

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

667

Na temelju članka 65. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima (»Narodne novine«, broj 36/09.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PUTNIM ISPRAVAMA ZA STRANCE, VIZAMA TE O NAČINU POSTUPANJA PREMA STRANCIMA

Članak 1.

U članku 1. Pravilnika o putnim ispravama za strance, vizama te o načinu postupanja prema strancima (»Narodne novine«, broj: 36/08.) iza riječi: »način utvrđivanja roka za napuštanje Republike Hrvatske,« dodaju se riječi: »postupak protjerivanja i zabrane ulaska i boravka stranaca«, a iza riječi: »granični prijelazi na kojima se može izdati viza« dodaje se zarez i riječi: »način obavljanja službenih provjera«.

Članak 2.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Članak 11.

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje vize u slučaju iz članka 21. stavka 5. Zakona o strancima prilažu se dokazi kojima se opravdavaju humanitarni, ozbiljni profesionalni ili osobni razlozi, a u slučaju iz članka 24. stavka 2. Zakona o strancima (produženje vize) prilažu se dokazi kojima se opravdava viša sila, humanitarni, ozbiljni profesionalni i osobni razlozi te dokaz o izvršenoj uplati pristojbe na zahtjev za izdavanje vize.

Viza iz stavka 1. ovoga članka neće se izdati ako se utvrdi da je podnositelj zahtjeva mogao zahtjev pravovremeno podnijeti u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske.

Uz zahtjev za izdavanje vize iz stavka 1. ovog članka prilaže se fotografija u boji veličine 35 x 45 mm.

Osoba mora biti fotografirana s lica, otkrivena čela, bez pokrivala za glavu i to tako da 70 do 80% visine fotografije pokazuje glavu osobe od brade do tjemena.

Fotografija ne smije biti dotjerivana niti izrađena opremom za samofotografiranje.

Fotografija mora biti izrađena na bijelom, sjajnom tankom foto-papiru.

Podaci o izdanim vizama iz stavka 1. ovog članka unose se u Hrvatsku bazu podataka o vizama u skladu s provedbenim propisom kojim se uređuje Hrvatska baza podataka o vizama.«.

Članak 3.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Članak 13.

Humanitarnim, ozbiljnim profesionalnim i osobnim razlozima iz članka 21. stavka 5. i članka 24. stavka 2. Zakona o strancima smatraju se:

1. hitna medicinska pomoć,

2. prirodne i druge elementarne nepogode,

3. nepredviđen događaj kod članova uže obitelji (teška bolest, smrt i sl.),

4. žurni poslovni posjet na zamolbu nadležnog tijela,

5. dolazak na pisani poziv nadležnog tijela Republike Hrvatske (posjete delegacija, sportske i kulturne priredbe itd.),

6. sudjelovanje u postupcima pred državnim tijelima,

7. ulazak u Republiku Hrvatsku radi ukrcavanja člana posade broda na plovilo koje se nalazi u luci u Republici Hrvatskoj ili radi iskrcavanja u svrhu povratka u matičnu državu,

8. promjena člana državnog izaslanstva na radnom ili službenom posjetu u Republici Hrvatskoj, sudionika na seminaru, kongresu ili sličnim događajima,

9. promjene u zračnom prometu, kao i u drugim vrstama prometa, do kojih je došlo zbog objektivnih tehničkih poteškoća ili druge više sile, na zahtjev nadležnog ministarstva.«.

Članak 4.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»Članak 15.

Viza se skraćuje na način da se preko naljepnice vize otisne štambilj »SKRAĆENO«, a preko optički promjenjivog elementa povlači se crta oštrim predmetom te se u putnu ispravu uljepljuje nova naljepnica.«.

Članak 5.

Iza članka 15. dodaje se članak 15.a koji glasi:

»Članak 15.a

Kada se prilikom obavljanja granične kontrole utvrdi da su podaci u unaprijed pribavljenoj vizi koji se odnose na datum važenja vize pogrešno upisani očitom greškom, a stranac udovoljava svim propisanim uvjetima za ulazak u Republiku Hrvatsku, policijski službenik takve podatke može ručno ispraviti te ih ovjeriti pečatom i potpisom.

O ispravljenim podacima u vizi potrebno je izvijestiti ministarstvo nadležno za vanjske poslove putem Ministarstva.«.

Članak 6.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»Članak 17.

Podaci o skraćivanju ili poništavanju vize koju je izdala diplomatska misija/konzularni ured Republike Hrvatske unose se u Hrvatsku bazu podataka o vizama, sukladno provedbenom propisu kojim se uređuje Hrvatska baza podataka o vizama.«.

Članak 7.

U članku 23. točka 7. mijenja se i glasi:

»7. zdravstvenim ili putnim zdravstvenim osiguranjem,«.

Članak 8.

Članak 25. briše se.

Članak 9.

Članak 26. briše se.

Članak 10.

U članku 29. stavak 1. briše se.

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 1. brišu se riječi: »odnosno operatoru«.

Dosadašnji stavci 3., 4., 5. i 6. postaju stavci 2., 3. 4. i 5.

Članak 11.

U članku 36. stavku 1. riječi: »članka 21. stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »članka 19. stavka 2.«.

Članak 12.

Članak 40. mijenja se i glasi:

»Članak 40.

Zabrana ulaska i boravka koja se izriče rješenjem o protjerivanju zbog nezakonitog prelaska, odnosno pokušaja prelaska državne granice i zbog nezakonitog boravka odredit će se u trajanju:

– od 3 mjeseca ako je stranac boravio duže od zakonom određenog vremena, ali ne duže od 30 dana,

– od 3 mjeseca do 2 godine ako se zabrana ulaska i boravka izriče u slučaju iz članka 89. stavka 3. Zakona o strancima,

– od 3 mjeseca do 3 godine ako stranac nije napustio Republiku Hrvatsku u roku određenom u zapovijedi o napuštanju Republike Hrvatske ili ako je nezakonito prešao ili pokušao prijeći državnu granicu,

– od 3 mjeseca do 5 godina ako je stranac u posljednje dvije godine više od dva puta zatečen u nezakonitom boravku ili je utvrđeno da je više od dva puta nezakonito prešao ili pokušao prijeći državnu granicu,

– od 3 mjeseca do 2 godine u ostalim slučajevima.«.

Članak 13.

Iza članka 40. dodaje se članak 40.a koji glasi:

»Članak 40.a

Zabrana ulaska i boravka koja se izriče rješenjem o protjerivanju zbog razloga različitih od razloga propisanih u članku 40. ovoga Pravilnika odredit će se u trajanju:

– od 3 mjeseca do 1 godine ako je strancu zbog prekršaja izrečena novčana kazna,

– od 3 mjeseca do 5 godina ako je strancu izrečena bezuvjetna kazna zatvora u trajanju od najmanje 1 godine ili je strancu u posljednje 3 godine izrečeno više bezuvjetnih kazni zatvora u ukupnom trajanju od najmanje 1 godine ili je stranac osuđen zbog prekršaja s elementima nasilja,

– od 3 mjeseca do 8 godina ako je strancu izrečena bezuvjetna kazna zatvora u trajanju od najmanje 2 godine ili je strancu u posljednjih 5 godina izrečeno više bezuvjetnih kazni u ukupnom trajanju od najmanje 3 godine,

– od 3 mjeseca do 10 godina ako je strancu izrečena bezuvjetna kazna zatvora u trajanju od najmanje 5 godina ili ako je stranac protjeran zbog razloga nacionalne sigurnosti,

– od 3 mjeseca do 3 godine u ostalim slučajevima.

Zabrana ulaska i boravka određuje se na pune godine i šestomjesečna razdoblja, a ako se određuje na vrijeme kraće od jedne godine, određuje se tromjesečno, šestomjesečno i za devet mjeseci.«.

Članak 14.

Članak 41. mijenja se i glasi:

»Članak 41.

Zabrana ulaska i boravka koja je izrečena rješenjem o protjerivanju računa se od dana:

– kada stranac napusti Republiku Hrvatsku u roku određenom u zapovijedi o napuštanju Republike Hrvatske,

– kada je stranac prisilno udaljen,

– dostave rješenja o protjerivanju punomoćniku za primanje pismena ako ga je stranac imenovao,

– dostave rješenja o protjerivanju u inozemstvo ako je stranac prijavio da napušta Republiku Hrvatsku prije donošenja rješenja o protjerivanju, a nije imenovao punomoćnika za primanje pismena,

– odbijanja ulaska ako se stranac nije prijavio na graničnom prijelazu prilikom napuštanja Republike Hrvatske i ne može dokazati da je napustio Republiku Hrvatsku u skladu s točkom 1. ovoga stavka,

– kada protekne zabrana ulaska i boravka izrečena odlukom o protjerivanju čije je računanje ranije započelo.

Računanje zabrane ulaska i boravka izrečene rješenjem o protjerivanju koje je dostavljeno pribijanjem na oglasnoj ploči može započeti kada se ispune uvjeti za računanje zabrane ulaska i boravka iz stavka 1. ovoga članka, dok ne nastupi zastara izvršenja.

U slučaju iz stavka 1. točke 5. i stavka 2. ovoga članka obavijestit će se policijska uprava, odnosno policijska postaja koja je donijela rješenje o protjerivanju.

Zabrana ulaska i boravka strancu koji je protjeran odlukom suda sa zaštitnom mjerom protjerivanja stranca iz zemlje računa se na odgovarajući način u skladu sa stavkom 1. i 2. ovoga članka.

Iznimno od stavka 1., 2. i 3. ovoga članka, zabrana ulaska i boravka strancu koji je protjeran odlukom suda sa sigurnosnom mjerom protjerivanja stranca iz zemlje računa se od dana pravomoćnosti sudske odluke, odnosno od izdržane kazne zatvora.«.

Članak 15.

U članku 44. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ako nije moguće utvrditi dan napuštanja Republike Hrvatske, vrijeme iz stavka 1. ovoga članka računa se od dana dostave rješenja o otkazu boravka punomoćniku, dana odbijanja ulaska ili kada se ispune uvjeti za računanje iz stavka 1. ovoga članka, dok ne nastupi zastara izvršenja.«.

Članak 16.

Članak 46. mijenja se i glasi:

»Članak 46.

Rok za napuštanje Republike Hrvatske odredit će se strancu kojem je:

– odbijen zahtjev za produženje vize, a zahtjev je podnesen prije isteka vize,

– odbijen ili odbačen zahtjev za izdavanje odobrenja, odnosno produženja odobrenja privremenog boravka, ili je postupak obustavljen, a zahtjev je podnesen prije isteka kratkotrajnog, odnosno privremenog boravka,

– odbijen ili odbačen zahtjev za odobrenje azila ili supsidijarne, odnosno privremene zaštite, ili je postupak obustavljen, a ne postoje okolnosti iz članka 102. stavka 1. točke 2. Zakona o strancima,

– prestao azil, supsidijarna ili privremena zaštita, hrvatsko državljanstvo, privremeni ili stalni boravak,

– otkazan kratkotrajni boravak u Republici Hrvatskoj.

Rok iz stavka 1. ovoga članka računa se od izvršnosti odluke iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 17.

Članak 47. mijenja se i glasi:

»Članak 47.

Rok za napuštanje Republike Hrvatske odredit će se strancu koji je protjeran iz Republike Hrvatske ako okolnosti ukazuju da će stranac izvršiti obvezu napuštanja Republike Hrvatske.

Rok iz stavka 1. ovoga članka neće se odrediti ako:

– stranac predstavlja opasnost za nacionalnu sigurnost,

– je stranac počinio kazneno djelo ili prekršaj s elementima nasilja,

– je strancu izrečena bezuvjetna kazna zatvora,

– je stranac nezakonito prešao ili pokušao prijeći državnu granicu.

Iznimno od stavka 2. ovoga članka rok za napuštanje Republike Hrvatske može se odrediti ako:

– je stranac u pratnji članova uže obitelji koji zakonito borave,

– je stranac maloljetnik bez pratnje zakonskog zastupnika,

– je stranac identificiran kao žrtva trgovanja ljudima, a nema status žrtve,

– je stranac teško bolestan,

– je stranac izjavom pred upravnim ili sudskim tijelom bitno pridonio otkrivanju počinitelja prekršaja iz članka 41., 114. i 127. stavka 2. Zakona o strancima, odnosno kaznenog djela,

– stranac posjeduje vlastito prijevozno sredstvo ili putnu kartu za povratak.

Rok iz stavka 1. ovoga članka može se ponovno odrediti ako stranac iz opravdanih razloga nije mogao napustiti Republiku Hrvatsku (bolest, tjelesna ozljeda, prometna nesreća i sl.).

Rok iz stavka 1. ovoga članka računa se od:

– dana izvršnosti rješenja Ministarstva, policijske uprave, odnosno policijske postaje, o protjerivanju stranca

– dana dostave zapovijedi o napuštanju Republike Hrvatske ako je stranac protjeran odlukom suda sa zaštitnom ili sigurnosnom mjerom protjerivanja stranca iz zemlje.«.

Članak 18.

Iza članka 47. dodaju se članci 47.a i 47.b koji glase:

»Članak 47.a

Rok za napuštanje Republike Hrvatske iz članka 46. i 47. neće se odrediti:

– ako je stranac prijavio da napušta Republiku Hrvatsku prije donošenja odluke iz članka 46. ovoga Pravilnika i odluke o protjerivanju,

– ako se postupak protjerivanja provodio u odsutnosti stranca.

Članak 47.b

Rok za napuštanje Republike Hrvatske odredit će se strancu koji je boravio u Republici Hrvatskoj duže od zakonom određenog vremena.

Rok iz stavka 1. ovoga članka računa se od dana dostave zapovijedi o napuštanju Republike Hrvatske.

Ako je stranac iz stavka 1. ovoga članka protjeran iz Republike Hrvatske, primjenjuju se odredbe o određivanju roka za napuštanje Republike Hrvatske iz članka 47. i 47a. ovoga Pravilnika.

Rok iz stavka 1. ovoga članka može se ponovno odrediti ako stranac iz opravdanih razloga nije mogao napustiti Republiku Hrvatsku (bolest, tjelesna ozljeda, prometna nesreća i sl.).«.

Članak 19.

Članak 49. mijenja se i glasi:

»Članak 49.

Stranca će se prisilno udaljiti kada odluka iz koje proizlazi obveza iz članka 93. stavka 1. Zakona o strancima postane izvršna a strancu se ne određuje rok za napuštanje Republike Hrvatske u skladu s člancima 46., 47., 47.a, 47.b i 48. ovoga Pravilnika.

Prisilno udaljenje provodi se pod policijskom pratnjom.

Prisilno udaljenje provodi:

– policijska uprava, odnosno policijska postaja na čijem se području nalazi stranac,

– policijska uprava, odnosno policijska postaja na čijem se području nalazi zatvor, ako je stranac smješten u zatvoru,

– Centar, ako je stranac smješten u Centru.

Iznimno od stavka 2. ovoga članka, prisilno udaljenje provodi policijska uprava, odnosno policijska postaja na čijem području je sjedište centra za socijalnu skrb koji je imenovao skrbnika i smjestio maloljetnog stranca u prihvatnu stanicu ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi.

Tijelo iz stavka 2. i 3. ovoga članka dužno je osigurati nužnu skrb strancu kojeg prisilno udaljava.

Stranca će se obavijestiti u koju će državu biti prisilno udaljen.«.

Članak 20.

Članak 50. briše se.

Članak 21.

U članku 59. stavku 2. riječi: »Pisana odluka« zamjenjuju se riječima: »Zaključak o određivanju strožeg policijskog nadzora«.

Članak 22.

U članku 65. stavku 2. brojke: »10x21,5« zamjenjuju se brojkama: »7x10,04«.

Članak 23.

U članku 69. stavku 1. riječi: »te o drugim okolnostima od značaja za rješavanje zahtjeva stranca« zamjenjuju se riječima: »zahtjevu za primitak u hrvatsko državljanstvo te prikupljati druge obavijesti od značaja za rješavanje zahtjeva stranca.«

U stavku 3. riječi: »Provjeravanje se može obavljati:« zamjenjuju se riječima: »Prikupljanje i provjeravanje podataka i obavijesti može se obavljati:«.

Članak 24.

Iza članka 69. dodaju se članci 69.a, 69.b i 69.c koji glase:

»Članak 69.a

Policijski službenik koji obavlja službenu provjeru će prije obavljanja terenske provjere usporediti i provjeriti podatke sadržane u zahtjevu za obavljanje službene provjere s podacima sadržanim u zbirkama podataka Ministarstva.

Članak 69.b

Terenska provjera obavlja se na diskretan način i, u pravilu, u civilnoj odjeći.

Prilikom obavljanja terenske provjere podaci i obavijesti prikupljaju se od osoba koje poznaju ili su u vezi sa strancem za kojeg se obavlja službena provjera, te od drugih osoba koje bi mogle na objektivan način iznijeti svoja saznanja koja su potrebna za rješavanje zahtjeva iz članka 69. stavak 1. ovoga Pravilnika.

Ako je potrebno, radi dopune ili razjašnjenja, podatke i obavijesti može se tražiti i od stranca za kojeg se obavlja službena provjera, odnosno podnositelja zahtjeva iz članka 69. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 69.c

O usporedbi i provjeravanju podataka i obavijesti prikupljenih terenskom provjerom policijski službenik sastavlja službenu zabilješku u kojoj se neće navesti podaci o izvorima prikupljenih podataka i obavijesti. Službena zabilješka dostavlja se nadležnom tijelu.

Pored službene zabilješke iz stavka 1. ovoga članka policijski službenik sastavlja i izvješće o terenskoj provjeri u koje, uz podatke sadržane u službenoj zabilješci, upisuje i podatke o osobama od kojih je tražio i prikupio podatke i obavijesti. Izvješće o terenskoj provjeri sastavlja se u jednom primjerku, označava stupnjem tajnosti »OGRANIČENO« i ulaže u spis terenske provjere.

Osobne podatke o osobama od kojih je tražio i prikupio podatke i obavijesti sadržane u službenoj zabilješci, kao i sadržaj podataka i obavijesti koje je od njih prikupio, policijski službenik je dužan čuvati kao službene podatke i ne smije ih priopćiti strancu, drugim osobama na koje se odnosi provjera i drugim neovlaštenim osobama.«.

Članak 25.

U članku 71. dodaje se točka 5. koja glasi:

»5. strancima kojima je viza odbijena, skraćena i poništena.«.

Članak 26.

U članku 72. stavku 1. brišu se riječi: »i u Hrvatskoj bazi podataka o vizama«.

Članak 27.

U članku 73. dodaje se nova točka 6. koja glasi:

»6. OIB, ako je određen,«.

Dosadašnje točke 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. i 16. postaju točke 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. i 17.

Članak 28.

U članku 74. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»– za putne isprave:

1. opće podatke iz članka 73. ovoga Pravilnika,

2. datum izdavanja, vrstu, broj i rok važenja izdane putne isprave za stranca,

3. naziv tijela.«

U podstavku 4. točka 7. briše se, a dosadašnja točka 8. postaje točka 7.

Podstavak 5. briše se, a dosadašnji podstavak 6. postaje podstavak 5.

Članak 29.

Iza članka 80. dodaje se članak 81.a koji glasi:

»Članak 81.a

Zbirka podataka o strancima kojima je odbijena, skraćena ili poništena viza sadrži:

– za odbijene vize:

– 1. opće podatke iz članka 73. ovoga Pravilnika,

– 2. datum podnošenja zahtjeva,

– 3. datum odbijanja vize,

– 4. razloge za odbijanje zahtjeva,

– 5. naziv tijela.

– – za skraćene i poništene vize:

– 1. opće podatke iz članka 73. ovoga Pravilnika,

– 2. vrsta i broj vize čije je rok važenja skraćen odnosno vrsta i broj poništene vize,

– 3. diplomatsku misiju/konzularni ured Republike Hrvatske gdje je izdana viza,

– 4. razlog skraćivanja odnosno poništavanja,

– 5. naziv tijela,

6. datum odluke.«.

Članak 30.

U članku 84. iza riječi: »Europskoj uniji« stavlja se točka, a riječi: »i odredbi članka 11. stavka 2. i članka 70., 71. i 72. ovoga Pravilnika u dijelu koji se odnosi na Hrvatsku bazu podataka o vizama, koje stupaju na snagu danom uspostave Hrvatske baze podataka o vizama.« brišu se.

Članak 31.

Obrasci broj 4, 5 i 10 koji su tiskani uz Pravilnik o putnim ispravama za strance, vizama te o načinu postupanja prema strancima (»Narodne novine«, broj: 36/08.) zamjenjuju se novim obrascima 4, 5 i 10 koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 32.

Danom ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju prestaje važiti odredba članka 5. ovoga Pravilnika.

Članak 33.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-73399-09.

Zagreb, 24. veljače 2010.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.

Obrazac br. 4

Form 4

                

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIC OF CROATIA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

(MINISTRY OF THE INTERIOR)

POLICIJSKA UPRAVA ________________________________

(POLICE ADMINISTRATION)

POLICIJSKA POSTAJA _______________________________

(POLICE STATION)

Broj:______________________________________________

(Number:)

__________________________________________________

(mjesto i datum)

(Place and date)

Na temelju članka 34. i 35. Zakona o strancima (»Narodne novine« br. 79/07. i 36/09.) i članka 49. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« br. 47/09.) donosi se:

Pursuant to Articles 34 and 35 of the Aliens Act (Croatian Official Gazette 79/07, 36/09) and Article 49. of the General Administrative Procedure Act (Croatian Official Gazette 47/09.) the following is being issued

ODBIJANJE ULASKA U REPUBLIKU HRVATSKU

REFUSAL OF ENTRY INTO THE REPUBLIC OF CROATIA

Dana ______ u _________ sati, na graničnom prijelazu

(On) (at) (hours), at the Border Crossing Point

__________________________________________________

policijski službenik __________________________________,

(police officer)

nakon provedene granične kontrole, odbio je

(having conducted border checks, refused entry)

ulazak u Republiku Hrvatsku strancu:

(into the Republic of Croatia to the following foreign national:)

Ime__________, prezime _________, otac/majka _______,

(First name) (Surname) (Father/Mother)

datum rođenja________, mjesto rođenja _________, spol M/Ž

(Date of birth) (Place of birth) (Gender M/F)

državljanstvo_______________, prebivalište ______________

(Nationality) (Permanent residence)

vrsta putne isprave ______, broj _______________, izdana u

(Type of travel document) Document (number) (Place of issue)

_____________ dana___________,

(Date of issue)

broj vize_________ vrsta___________ izdana od ___________,

(Visa number) (Type of visa) (Issued by)

vrijedi od ________do ________,

(Valid from) (to)

koji je doputovao iz__________________________________,

(Arriving from (country))

s prijevoznim sredstvom ________________________.

(by – means of transport).

☐ Stranac je obaviješten da mu je sukladno čl. 34. Zakona o strancima odbijen ulazak u Republiku

Aforeign national has been informed that pursuant to Article 34 of the Aliens Act he/she has been refused entry into the Republic

Hrvatsku iz sljedećih razloga jer (zaokružiti potrebno):

of Croatia due to the following reasons (circle applicable):

1. ne ispunjava uvjete iz čl. 31. Zakona o strancima, odnosno:

He/she does not meet the following prerequisites referred to in Article 31 of the Aliens Act:

a) ne posjeduje valjanu putnu ispravu ili drugu ispravu koja služi za prelazak državne granice,

does not possess a valid travel document or other document used to cross the state border,

b) ne posjeduje valjanu vizu ili valjano odobrenje boravka,

does not possess a valid visa or a valid stay permit,

c) nije opravdao svrhu i uvjete ulaska i boravka,

has not justified the purpose and conditions of entry and stay,

d) ne posjeduje sredstva za uzdržavanje za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj i za povratak

does not possess enough money to support himself/herself while staying in the Republic of Croatia and to return to

u državu iz koje je došao ili za putovanje u treću državu,

the state he/she arrived from or to travel to a third state,

e) ima zabranu ulaska i boravka u Republici Hrvatskoj,

has been issued a prohibition of entry and stay in the Republic of Croatia,

f) predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje,

poses a threat to public order, national security and public health,

2. postoji opravdana sumnja da njegov boravak neće biti korišten u namjeravanu svrhu,

There is reasonable doubt that his/her stay shall not be used for the stated purposes,

3. pokušava ući u Republiku Hrvatsku prije proteka roka iz čl. 43. st. 4.,

He/she is trying to enter the Republic of Croatia prior to the expiration of deadlines referred to in Article 43(4),

čl. 55. st. 5. i čl. 85. st. 5. Zakona o strancima,

Article 55(5) and Article 85(5) of the Aliens Act,

4. nije prethodno podmirio troškove koji su nastali prilikom njegovog prisilnog udaljenja,

He/she has not covered the costs of his/her forced removal,

5. je u tranzitu i ne ispunjava uvjete za ulazak u treću državu,

He/she is in transit and does not meet the prerequisites to enter a third state,

6. nije platio novčanu kaznu izrečenu u Republici Hrvatskoj.

He/she has not paid a fine imposed in the Republic of Croatia.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv odbijanja ulaska stranac ima pravo žalbe u roku od 8 dana od dana odbijanja ulaska. Žalba se podnosi Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske putem nadležne diplomatske misije, odnosno konzularnog ureda Republike Hrvatske. Žalba ne odgađa izvršenje odbijanja ulaska.

Legal remedy:

A foreign national is entitled to appeal within 8 days following the refusal of entry. The appeal shall be lodged at the Ministry of the Interior of the Republic of Croatia through the competent diplomatic mission or consular post of the Republic of Croatia. The appeal does not postpone the enforcement of the refusal of entry.

Napomena:

(Note)

POLICIJSKI SLUŽBENIK:

(POLICE OFFICER)

MP

L.S.

_________________________

(Potpis policijskog službenika)
(signature)

PREUZEO STRANAC:

(DOCUMENT SERVICE ACKNOWLEDGED BY:)

_________________________________

(Datum uručenja i potpis stranca)

(foreign national’s signature, date)

Obrazac br. 5

Form 5

                

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIC OF CROATIA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

(MINISTRY OF THE INTERIOR)

POLICIJSKA UPRAVA ____________________ FOTOGRAFIJA

(POLICE ADMINISTRATION) (ako je dostupna)

POLICIJSKA POSTAJA ___________________ PHOTOGRAPH

(POLICE STATION) (if available)

BROJ:_____________________________________________

(NUMBER:)

MJESTO I DATUM ___________________________________

PLACE AND DATE

ZAPOVIJED O VRAĆANJU

REMOVAL ORDER

PRIJEVOZNIKU _____________________________________

(to the attention of the operating carrier)

IZVJEŠĆUJEMO VAS DA JE DRŽAVLJANINU _______________

(you are hereby informed that the national of)

IME I PREZIME _____________________________________

(First name and surname)

DATUM ROĐENJA __________ DRŽAVA ROĐENJA _________

(Date of birth) (Country of birth)

VRSTA I BROJ PUTNE ISPRAVE _________________________

(Type and number of travel document)

KOJI JE DOPUTOVAO DANA ____________________________

(Having arrived on)

PRIJEVOZNIM SREDSTVOM ____________________________

(By – means of transport)

NA GRANIČNI PRIJELAZ ________________ IZ ___________

(At the Border Crossing Point) (From)

ODBIJEN ULAZAK U REPUBLIKU HRVATSKU

HAS BEEN REFUSED ENTRY INTO THE REPUBLIC OF CROATIA

Kontrolom isprava za prijelaz državne granice utvrđeno je:

– da osoba ne ispunjava uvjete predviđene u članku 39. st. 1. Zakona o strancima (»Narodne novine« 79/07., 36/09.),

– da se osoba koristila tuđom ili krivotvorenom putnom ispravom,

– da ne ispunjava ostale razloge,

zbog čega joj je odbijen ulazak u Republiku Hrvatsku.

Having checked the documents for state border crossing it has been established that:

– this person does not meet prerequisites reffered to in Article 39 (1) of the Aliens Act (Croatian Official Gazette 79/07, 36/09),

– this person has used another persons or forged travel document,

– this person does not meet other conditions,

and has therefore been refused entry into the Republic of Croatia.

Nalažemo vam da osobu istim ili prvim prijevoznim sredstvom vratite u zemlju iz koje je doputovala ili u zemlju koja ju je spremna prihvatiti.

The operating carrrier is ordered to return the said person by the same or first available means of transport to the country he/she arrived from or to the country willing to admit him/her.

MP POLICIJSKI SLUŽBENIK

L. S. (POLICE OFFICER)

_______________________

POTPIS

(signature)

Obrazac br. 10

Form No. 10

               

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIC OF CROATIA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

(MINISTRY OF THE INTERIOR)

PU/PP: / PA/PS:

Broj: / Number:

Mjesto i datum: / Place and date:

ZAPOVIJED O NAPUŠTANJU REPUBLIKE HRVATSKE

(ORDER OF LEAVING THE REPUBLIC OF CROATIA)

Sukladno članku 86. stavku 1. Zakona o strancima (»Narodne novine« broj: 79/07 i 36/09), stranac:

(Pursuant to Article 86(1) of the Aliens Act (Croatian Official Gazette 79/07, 36/09), the following foreign national:)

(ime, prezime) _____________________________, (spol) M-Ž,

(first name, surname) (gender) M-F

(ime oca/majke) _____________________________________,

(father’s/mother’s name)

(datum, mjesto i država rođenja) _________________________,

(date, place and country of birth)

(državljanstvo/nationality) __________ (putna isprava – vrsta, broj, mjesto i datum izdavanja/travel document-type, number, place and date of issue)

_________________________________________________.

dužan je napustiti Republiku Hrvatsku u roku od _____________

(is ordered to leave the Republic of Croatia within)

(broj dana) dana, preko graničnog prijelaza

((number of days) days, at the Border Crossing Point)

__________________ (naziv graničnog prijelaza), računajući od:

(name of the border crossing point), counting from:

1. izvršnosti odluke ___________________________________

(1. the day the following order becomes enforceable)

_____________________ (vrsta, broj i datum izdavanja odluke)

(type, number and date of issue of the order)

2. dostave ove zapovijedi.

(2. the day this order is served.)

Ovu zapovijed stranac je dužan predati policijskom službeniku na graničnom prijelazu.

(A foreign national shall give this order to a police officer at the border crossing point.)

U slučaju neizvršenja ove zapovijedi primijenit će se prisilno udaljenje sukladno članku 93. stavak 1. Zakona o strancima.

(In case of non-compliance with this order, the person shall be forcefully removed pursuant to Article 93(1) of the Aliens Act.)

M.P. SLUŽBENA OSOBA

L.S. AUTHORIZED PERSON

Mjesto za izlazni štambilj _______________________

(Place for exit stamp)