Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije

NN 28/2010 (3.3.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

668

Na temelju članka 3. stavka 6. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 58/93., 33/05., 107/07. i 38/09.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZRADI PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE

Članak 1.

U Pravilniku o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (»Narodne novine« broj 35/94. i 110/05.) u članku 8. stavku 3. iza riječi: »profila«, dodaje se zarez i riječi: » , i najmanje jedan djelatnik s najmanje dvije godine iskustva na poslovima vatrogastva«.

U stavku 4. iza riječi: zaštite od požara«, dodaje se zarez i riječi: » ,osim djelatnika s iskustvom na poslovima vatrogastva«.

Članak 2.

U članku 9. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»U rad tima obavezno se uključuje osoba koja dobro poznaje vatrogasni ustroj na području jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za koju se izrađuje procjena ugroženosti.«.

Članak 3.

U članku 11. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Pri izradi procjene ugroženosti mogu se koristiti i propisana mjerila za ustroj, razvrstavanje i način djelovanja vatrogasnih postrojbi.«.

Članak 4.

Poglavlje VIII. »KAZNENE ODREDBE« i članci 16. i 17. brišu se.

Članak 5.

U cijelom tekstu Pravilnika riječ: »kotara«, briše se.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-80658/2009.

Zagreb, 24. veljače 2010.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.