Pravilnik o popisu trećih zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz jajnih stanica, zametaka i sjemena svinja

NN 28/2010 (3.3.2010.), Pravilnik o popisu trećih zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz jajnih stanica, zametaka i sjemena svinja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

670

Na temelju članka 53. stavka 9., članka 73. stavka 5. i članka 77. stavka 4. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O POPISU TREĆIH ZEMALJA IZ KOJIH JE DOZVOLJEN UVOZ JAJNIH STANICA, ZAMETAKA I SJEMENA SVINJA[1]

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom određuje popis trećih zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz jajnih stanica, zametaka i sjemena svinja te uvjeti za njihov uvoz.

Članak 2.

1) U Republiku Hrvatsku dozvoljen je uvoz sjemena svinja koje dolazi iz trećih zemalja navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika i koje:

(a) udovoljava uvjetima propisanim u obrascu veterinarskog certifikata iz Priloga III. ovoga Pravilnika, i

(b) je sakupljeno u odobrenim centrima za sakupljanje sjemena navedenim u Prilogu V. ovoga Pravilnika.

2) U Republiku Hrvatsku dozvoljen je uvoz sjemena svinja koje dolazi iz trećih zemalja navedenih u Prilogu II. ovoga Pravilnika i koje:

(a) udovoljava uvjetima propisanim u obrascu veterinarskog certifikata iz Priloga IV. ovoga Pravilnika, i

(b) je sakupljeno u odobrenim centrima za sakupljanje sjemena navedenim u Prilogu V. ovoga Pravilnika.

Članak 3.

U Republiku Hrvatsku dozvoljen je uvoz jajnih stanica i zametaka svinja iz trećih zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz sjemena svinja u skladu s člankom 2. ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Iznimno od odredbi članka 2. ovoga Pravilnika, Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja može odbiti unos sjemena iz centara za sakupljanje sjemena podrijetlom od nerastova koji su cijepljeni protiv bolesti Aujeszkoga, ukoliko je područje ili dio područja Republike Hrvatske proglašeno slobodnim od bolesti Aujeszkog u skladu s člankom 10. Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja (»Narodne novine«, broj 154/08)[2].

Članak 5.

Prilozi I. do V. tiskani su kao dodatak ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

Klasa: 011-02/09-01/317

Urbroj: 525-11-08-05

Zagreb, 22. veljače 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG I.

ISO kod

Država

Napomena

CA

Kanada

NZ

Novi Zeland

US

Sjedinjene Američke Države

PRILOG II.

ISO kod

Država

Napomena

CH

Švicarska

PRILOG III.[3]

VETERINARSKI CERTIFIKAT(1) ZA UVOZ SJEMENA SVINJA IZ TREĆIH ZEMALJA U SKLADU S PRAVILNIKOM O VETERINARSKIM UVJETIMA KOJI SE PRIMJENJUJU U PROMETU I UVOZU SJEMENA SVINJA DOMAĆIH VRSTA (»Narodne novine«, broj 112/08)3

1. Država podrijetla i nadležno tijelo

2. Broj certifikata

A. PODRIJETLO SJEMENA

3. Odobreni broj centra za sakupljanje iz kojega potječe pošiljka

4. Ime i adresa centra za sakupljanje iz kojeg potječe pošiljka

5. Ime i adresa pošiljatelja

6. Država i mjesto utovara

7. Prijevozna sredstva

B. ODREDIŠTE SJEMENA

8. Mjesto i država članica odredišta

9. Ime i adresa primatelja

C. IDENTIFIKACIJA SJEMENA

10. Broj i kodna oznaka (uključujući broj plombe) kontejnera sa sjemenom

11. Identifikacijska oznaka doza(2)

12. Broj doza

D. PODACI O ZDRAVLJU

13. Potvrda o zdravlju

Ja, niže potpisani službeni veterinar, izjavljujem da sam upoznat s Pravilnikom o veterinarskim uvjetima koji se primjenjuju u prometu i uvozu sjemena svinja domaćih vrsta (»Narodne novine«, broj 112/08)3 sukladno zadnjim izmjenama i dopunama te ovime potvrđujem da je:

13.1. ……………………………………….. (ime treće zemlje)

ili posljednjih 12 mjeseci slobodna od slinavke i šapa, klasične svinjske kuge, afričke svinjske kuge, vezikularne enterovirusne bolesti svinja ili zarazne uzetosti svinja (Tješinske bolesti) te da se posljednjih 12 mjeseci nije provodilo cijepljenje protiv bilo koje od tih bolesti(3);

ili je priznata od strane Svjetske organizacije za zdravlje životinja kao slobodna od slinavke i šapa bez cijepljenja i slobodna od klasične svinjske kuge, afričke svinjske kuge, vezikularne enterovirusne bolesti svinja i zarazne uzetosti svinja u skladu s pravilima propisanim Međunarodnim kodom za zdravlje životinja Svjetske organizacije za zdravlje životinja(3).

13.2. Centar za sakupljanje sjemena, u kojem je sjeme iz ove pošiljke prikupljeno:

(a) odobrile su veterinarske službe………………………za izvoz u Europsku uniju i ispunjava zahtjeve iz Dodatka A Pravilnika o veterinarskim uvjetima koji se primjenjuju u prometu i uvozu sjemena svinja domaćih vrsta (»Narodne novine«, broj 112/08)4 (uvjeti koji se odnose na odobravanje i nadzor centara za sakupljanje sjemena);

(b) smješten je na području koje u razdoblju tri mjeseca prije datuma sakupljanja do datuma otpreme nije bilo pod zabranama zbog izbijanja slinavke i šapa, klasične svinjske kuge, afričke svinjske kuge, vezikularne enterovirusne bolesti svinja, zarazne uzetosti svinja (Tješinske bolesti) ili vezikularnog stomatitisa;

(c) bio je u razdoblju 30 dana prije sakupljanja sjemena, namijenjenog izvozu, do datuma njegove otpreme slobodan od kliničkih znakova tuberkuloze, bruceloze, bolesti Aujeszkoga i bjesnoće;

(d) ili posjeduje samo životinje koje nisu bile cijepljenje protiv bolesti Aujeszkoga i koje su na serum neutralizacijski test ili ELISA test, pri kojem su se koristili svi virusni antigeni bolesti Aujeszkoga, reagirale negativno(3), ili

je centar u kojem su neki ili svi nerastovi cijepljeni protiv bolesti Aujeszkoga koristeći markirano cjepivo bez glikoproteina E. Ti su nerastovi bili serološki negativni na bolesti Aujeszkoga prije cijepljenja te su najranije tri tjedna nakon te pretrage podvrgnuti daljnjoj serološkoj pretrazi pri kojoj nisu nađena protutijela koja su posljedica virusne bolesti(3).

Uvjeti za prihvat životinja u odobrene centre za sakupljanje sjemena

13.3. Pri uvođenju životinja u centar za sakupljanje sjemena, sve životinje:

(a) su smještene najmanje 30 dana u karantenu, koju je u tu svrhu odobrilo nadležno tijelo i u kojoj se nalaze samo životinje barem jednakog zdravstvenog statusa;

(b) su prije njihovog ulaska u karantenu opisanu pod (a) odabrane iz stada ili gospodarstava:

– koja su bila slobodna od bruceloze u skladu s člankom 3(5)(2)(l) Međunarodnog koda za zdravlje životinja,

– u kojima u prethodnih 12 mjeseci nije bilo životinja cijepljenih protiv slinavke i šapa,

– u kojima u prethodnih 12 mjeseci nije bilo kliničkih, seroloških ili virusoloških dokaza bolesti Aujeszkoga i

– koja nisu bila smještena u zabranjenom području definiranom odredbama važećih propisa5 zbog pojave bolesti kod domaćih svinja (slinavke i šapa, klasične svinjske kuge, afričke svinjske kuge, vezikularne enterovirusne bolesti svinja, zarazne uzetosti svinja, vezikularnog stomatitisa ili bolesti Aujeszkoga).

Životinje nisu prethodno držane u stadu nižeg zdravstvenog statusa;

(c) su prije razdoblja karantene navedenog pod (a) i unutar prethodnih 30 dana, podvrgnute sljedećim testovima, obavljenim u skladu s međunarodnim standardima, s negativnim rezultatima:

– puferiranom brucela antigen testu na brucelozu,

– ili serum neutralizacijskom testu ili ELISA testu koristeći sve virusne antigene bolesti Aujeszkoga kod necijepljenih svinja(3),

ili ELISA testu za gE antigene virusa uzročnika bolesti Aujeszkoga za svinje cijepljene markiranim cjepivom bez glikoproteina E(3);

(d) su tijekom posljednjih 15 dana karantene, koja traje najmanje 30 dana, navedene pod (a) podvrgnute sljedećim testovima s negativnim rezultatima:

– puferiranom brucela antigen testu na brucelozu,

– ili serum neutralizacijskom testu ili ELISA testu pri kojem su se koristili svi virusni antigeni bolesti Aujeszkoga na necijepljenim svinjama(3)

ili ELISA testu za gE antigene virusa uzročnika bolesti Aujeszkoga za svinje cijepljene markiranim cjepivom bez glikoproteina E(3).

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se koriste za dijagnosticirane slučajeve slinavke i šapa ili neke druge bolesti s liste OIE-a, životinje, kod kojih su gore navedeni testovi dali pozitivne rezultate, moraju se bez odgađanja ukloniti iz karantenskih prostorija. U slučaju grupne karantene nadležno tijelo mora poduzeti sve potrebne mjere kako bi se osiguralo da preostale životinje imaju zadovoljavajući zdravstveni status prije uvođenja u centar za sakupljanje u skladu s točkom 13(3).

Ako su životinje pozitivne na brucelozu, primjenjuje se sljedeći protokol:

(i) pozitivni serumi se podvrgavaju serum aglutinacijskom testu kao i testu navedenom u prvoj gornjoj alineji točke (d) koji nije bio proveden;

(ii) epidemiološko istraživanje obavlja se na gospodarstvima iz kojih potječu životinje s pozitivnim reakcijama;

(iii) na pozitivnim životinjama provodi se druga serija testova (puferirani brucela antigen test, serum aglutinacijski test, reakcija vezanja komplementa) na uzorcima prikupljenim nakon više od sedam dana nakon prvog prikupljanja.

Sumnja na brucelozu bit će potvrđena ili isključena na temelju rezultata epidemiološkog istraživanja provedenog na gospodarstvima podrijetla i uspoređivanjem rezultata dviju serija testova.

Kad se isključi sumnja na brucelozu, životinje negativne na prvi test na brucelozu smiju se uvesti u centar. Životinje pozitivne na jedan test mogu biti uvedene, ako reagiraju negativno na dvije serije testova (puferirani brucela antigen test, serum aglutinacijski test, reakcija vezanja komplementa) provedene u razmaku od najmanje sedam dana.

13.4. Sva testiranja obavljaju se u laboratoriju odobrenom od nadležnog tijela.

13.5. Životinje se uvode u centar za sakupljanje sjemena samo uz izričito odobrenje veterinara iz centra. Vodi se evidencija o svim ulascima i izlascima životinja.

13.6. Nijedna životinja nije na dan uvođenja u centar za sakupljanje sjemena pokazivala nikakve kliničke znakove bolesti. Sve životinje su pristigle direktno iz karantenskih prostorija kako je navedeno u točki 13.3(a) koje su na dan otpreme pošiljke i tijekom boravka životinja, službeno ispunjavale sljedeće uvjete:

(a) nisu bile smještene u zabranjenom području definiranom odredbama važećih propisa5 zbog pojave bolesti kod domaćih svinja (slinavke i šapa, klasične svinjske kuge, afričke svinjske kuge, vezikularne enterovirusne bolesti svinja, zarazne uzetosti svinja, vezikularnog stomatitisa ili bolesti Aujeszkoga);

(b) u kojima u posljednjih 30 dana nije bilo zabilježenih kliničkih, patoloških ili seroloških dokaza bolesti Aujeszkoga.

Obavezni rutinski testovi za životinje držane u odobrenim centrima za sakupljanje sjemena

13.7. Sve životinje držane u odobrenom centru za sakupljanje sjemena podvrgnute su sljedećim testovima s negativnim rezultatima:

(a) serum neutralizacijskom testu ili ELISA testu pri kojem su se koristili svi virusni antigeni bolesti Aujeszkoga na necijepljenim svinjama ili ELISA testu za gE antigene virusa uzročnika bolesti Aujeszkoga za svinje cijepljene markiranim cjepivom bez glikoproteina E;

(b) puferiranom brucela antigen testu na brucelozu.

Ovi testovi moraju biti provedeni bilo:

– na svim životinjama pri napuštanju centra, a najkasnije 12 mjeseci nakon njihovog uvođenja ukoliko nisu prije napuštale centar. Uzorkovanje se može obaviti i u klaonici(3) ili

– na 25% životinja u centru, svaka tri mjeseca(3).

U tom slučaju uzorci moraju biti reprezentativni u pogledu starosti i smještaja za cijelu populaciju, uz uvjet da se sve životinje testiraju barem jedanput tijekom njihovog boravka u centru i barem svakih 12 mjeseci ako boravak traje dulje od godine dana.

13.8. Sva testiranja obavljaju se u laboratoriju odobrenom od nadležnog tijela.

13.9. U slučaju da je neki od gornjih testova pozitivan, životinja se mora izolirati i sjeme sakupljeno od te životinje nakon posljednjeg negativnog testa ne smije se izvoziti.

Sjeme sakupljeno od svake pojedinačne životinje u centru od datuma posljednjeg negativnog testa mora se odvojeno skladištiti i ne smije biti predmet uvoza do ponovnog uspostavljanja zdravstvenog statusa centra.

Uvjeti za sjeme sakupljeno u odobrenim centrima

13.10. Sjeme je dobiveno od životinja koje:

(a) su najmanje tri mjeseca neposredno prije sakupljanja sjemena boravile u ......................... ............................... (ime treće zemlje);

(b) nisu na dan sakupljanja sjemena pokazivale kliničke znakove bolesti;

(c) nisu bile cijepljene protiv slinavke i šapa;

(d) udovoljavaju zahtjevima iz točke 13(3);

(e) nisu bile korištene za prirodni pripust;

(f) su držane u centrima za sakupljanje sjemena koji nisu bili smješteni u zabranjenom području proglašenom odredbama nacionalnog zakonodavstva zbog pojave zaraznih bolesti kod domaćih svinja (slinavke i šapa, klasične svinjske kuge, afričke svinjske kuge, vezikularne enterovirusne bolesti svinja, zarazne uzetosti svinja, vezikularnog stomatitisa ili bolesti Aujeszkoga);

g) su držane u centrima za sakupljanje sjemena u kojima tijekom 30 dana neposredno prije sakupljanja nije bilo bolesti Aujeszkoga.

13.11. Sjemenu je nakon konačnog razrjeđivanja ili razrjeđivaču dodana učinkovita kombinacija antibiotika, naročito protiv leptospira i mikoplazmi. U slučaju smrznutog sjemena, antibiotici su dodani prije smrzavanja.

Ova kombinacija mora imati učinak koji je barem jednakovrijedan sljedećim koncentracijama otopina:

ne manje od:

– 500 μg streptomicina u ml konačne otopine,

– 500 IJ penicilina u ml konačne otopine,

– 150 μg linkomicina u ml konačne otopine,

– 300 μg spektinomicina u ml konačne otopine.

Odmah nakon dodavanja antibiotika razrijeđeno sjeme mora odstajati najmanje 45 minuta na temperaturi od najmanje 15 °C.

13.12. Sjeme u ovoj pošiljci:

(a) je prije otpreme bilo skladišteno kako je propisano u Dodatku A Pravilnika o veterinarskim uvjetima koji se primjenjuju u prometu i uvozu sjemena svinja domaćih vrsta (»Narodne novine«, broj 112/08)4 (uvjeti koji se odnose na odobravanje i nadzor centara za sakupljanje sjemena);

(b) je u državu odredišta bilo prevoženo u spremnicima očišćenim i dezinficiranim ili steriliziranim prije uporabe te zapečaćenim prije otpremanja iz odobrenih skladišta.

(1) Opaske:

(a) za svaku pošiljku sjemena potrebno je izdati poseban certifikat;

(b) orginal ovoga certifikata mora pratiti pošiljku do njenog odredišta.

(2) Oznaka životinja donora i datum sakupljanja.

(3) Nepotrebno precrtati.

4 Dodatkom A Pravilnika o veterinarskim uvjetima koji se primjenjuju u prometu i uvozu sjemena svinja domaćih vrsta (»Narodne novine«, broj 112/08) preuzete su odredbe Dodatka A Direktive Vijeća br. 90/429/EEZ od 26. lipnja 1990. o zdravstvenim uvjetima koji se primjenjuju u prometu unutar Zajednice i uvozu u Zajednicu sjemena svinja domaćih vrsta.

5 Nacionalno zakonodavstvo kojim se prenosi zakonodavstvo Europske unije i zakonodavstvo Europske unije koje će se primjenjivati izravno po pristupanju EU

E. VALJANOST

14. Datum i mjesto

15. Ime i kvalifikacija službenog veterinara

16. Potpis službenog veterinara i pečat

PRILOG IV.

Švicarska

VETERINARSKI CERTIFIKAT(1) ZA UVOZ SJEMENA SVINJA IZ TREĆIH ZEMALJA U SKLADU S PRAVILNIKOM O VETERINARSKIM UVJETIMA KOJI SE PRIMJENJUJU U PROMETU I UVOZU SJEMENA SVINJA DOMAĆIH VRSTA (»Narodne novine«, broj 112/08)3

1. Država podrijetla i nadležno tijelo

2. Broj certifikata

A. PODRIJETLO SJEMENA

3. Odobreni broj centra za sakupljanje iz kojega potječe pošiljka

4. Ime i adresa centra za sakupljanje iz kojeg potječe pošiljka

5. Ime i adresa pošiljatelja

6. Država i mjesto utovara

7. Prijevozna sredstva

B. ODREDIŠTE SJEMENA

8. Mjesto i država članica odredišta

9. Ime i adresa primatelja

C. IDENTIFIKACIJA SJEMENA

10. Broj i kodna oznaka (uključujući broj plombe) kontejnera sa sjemenom

11. Identifikacijska oznaka doza(2)

12. Broj doza

D. PODACI O ZDRAVLJU

13. Potvrda o zdravlju

Ja, niže potpisani službeni veterinar, izjavljujem da sam upoznat s Pravilnikom o veterinarskim uvjetima koji se primjenjuju u prometu i uvozu sjemena svinja domaćih vrsta (»Narodne novine«, broj 112/08)3 sukladno zadnjim izmjenama i dopunama te ovime potvrđujem da je:

13.1 ........................................................................ (ime treće zemlje)

ili posljednjih 12 mjeseci slobodna od slinavke i šapa, klasične svinjske kuge, afričke svinjske kuge, vezikularne enterovirusne bolesti svinja ili zarazne uzetosti svinja (Tješinske bolesti) te da se posljednjih 12 mjeseci nije provodilo cijepljenje protiv bilo koje od tih bolesti(3);

ili je priznata od strane Svjetske organizacije za zdravlje životinja kao slobodna od slinavke i šapa bez cijepljenja i slobodna od klasične svinjske kuge, afričke svinjske kuge, vezikularne enterovirusne bolesti svinja i zarazne uzetosti svinja u skladu s pravilima propisanim Međunarodnim kodom za zdravlje životinja Svjetske organizacije za zdravlje životinja (3).

13.2. Centar za sakupljanje sjemena, u kojem je sjeme iz ove pošiljke prikupljeno:

(a) odobrile su veterinarske službe……………………… za izvoz u Europsku uniju i ispunjava zahtjeve iz Dodatka A Pravilnika o veterinarskim uvjetima koji se primjenjuju u prometu i uvozu sjemena svinja domaćih vrsta (»Narodne novine«, broj 112/08)4 (uvjeti koji se odnose na odobravanje i nadzor centara za sakupljanje sjemena);

(b) smješten je na području koje u razdoblju tri mjeseca prije datuma sakupljanja do datuma otpreme nije bilo pod zabranama zbog izbijanja slinavke i šapa, klasične svinjske kuge, afričke svinjske kuge, vezikularne enterovirusne bolesti svinja, zarazne uzetosti svinja (Tješinske bolesti) ili vezikularnog stomatitisa;

(c) bio je u razdoblju 30 dana prije sakupljanja sjemena, namijenjenog izvozu, do datuma njegove otpreme slobodan od kliničkih znakova tuberkuloze, bruceloze, bolesti Aujeszkoga i bjesnoće;

(d) ili posjeduje samo životinje koje nisu bile cijepljenje protiv bolesti Aujeszkoga i koje su na serum neutralizacijski test ili ELISA test, pri kojem su se koristili svi virusni antigeni bolesti Aujeszkoga reagirale negativno(3), ili

je centar u kojem su neki ili svi nerastovi cijepljeni protiv bolesti Aujeszkoga koristeći markirano cjepivo bez glikoproteina E. Ti su nerastovi bili serološki negativni na bolest Aujeszkoga prije cijepljenja te su najranije tri tjedna nakon te pretrage podvrgnuti daljnjoj serološkoj pretrazi pri kojoj nisu nađena protutijela koja su posljedica virusne bolesti(3).

Uvjeti za prihvat životinja u odobrene centre za sakupljanje sjemena

13.3. Pri uvođenju životinja u centar za sakupljanje sjemena, sve životinje:

(a) su smještene najmanje 30 dana u karantenu, koju je izričito u tu svrhu odobrilo nadležno tijelo i u kojoj se nalaze samo životinje barem jednakog zdravstvenog statusa;

(b) su prije njihovog ulaska u karantenu opisanu pod (a) odabrane iz stada ili gospodarstava:

– koja su bila slobodna od bruceloze u skladu s člankom 3(5)(2)(l) Međunarodnog koda za zdravlje životinja,

– u kojima u prethodnih 12 mjeseci nije bilo životinja cijepljenih protiv slinavke i šapa,

– u kojima u prethodnih 12 mjeseci nije bilo kliničkih, seroloških ili virusoloških dokaza bolesti Aujeszkoga i

– koja nisu bila smještena u zabranjenom području definiranom odredbama važećih propisa5 zbog pojave bolesti kod domaćih svinja (slinavke i šapa, klasične svinjske kuge, afričke svinjske kuge, vezikularne bolesti svinja, zarazne uzetosti svinja, vezikularnog stomatitisa ili bolesti Aujeszkoga).

Životinje nisu prethodno držane u stadu nižeg zdravstvenog statusa;

(c) su prije razdoblja karantene navedenog pod (a) i unutar prethodnih 30 dana, podvrgnute sljedećim testovima, obavljenim u skladu s međunarodnim standardima, s negativnim rezultatima:

– puferiranom brucela antigen testu na brucelozu,

– ili serum neutralizacijskom testu ili ELISA testu pri kojem su se koristili svi virusni antigeni bolesti Aujeszkoga na necijepljenim svinjama(3), ili

ELISA testu za gE antigene virusa uzročnika bolesti Aujeszkoga za svinje cijepljene markiranim cjepivom bez glikoproteina E(3),

– ELISA testu ili serum neutralizacijskom testu na prisutnost protutijela klasične svinjske kuge;

(d) su tijekom posljednjih 15 dana karantene, koja traje najmanje 30 dana, navedene pod (a) podvrgnute sljedećim testovima s negativnim rezultatima:

– puferiranom brucela antigen testu na brucelozu,

– ili serum neutralizacijskom testu ili ELISA testu pri kojem su se koristili svi virusni antigeni bolesti Aujeszkoga na necijepljenim svinjama(3), ili

ELISA testu za gE antigene virusa uzročnika bolesti Aujeszkoga za svinje cijepljene markiranim cjepivom bez glikoproteina E(3).

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se koriste za dijagnosticirane slučajeve slinavke i šapa ili neke druge bolesti s liste OIE-a, životinje, kod kojih su gore navedeni testovi dali pozitivne rezultate, moraju se bez odgađanja ukloniti iz karantenskih prostorija. U slučaju grupne karantene nadležno tijelo mora poduzeti sve potrebne mjere kako bi se osiguralo da preostale životinje imaju zadovoljavajući zdravstveni status prije uvođenja u centar za sakupljanje u skladu s točkom 13(3).

Ako su životinje pozitivne na brucelozu, primjenjuje se sljedeći protokol:

(i) pozitivni serumi se podvrgavaju serum aglutinacijskom testu kao i testu navedenom u prvoj gornjoj alineji točke (d), ako nije bio proveden;

(ii) epidemiološko istraživanje obavlja se na gospodarstvima s kojih potječu životinje s pozitivnim reakcijama;

(iii) na pozitivnim životinjama provodi se druga serija testova (puferirani brucela antigen test, serum aglutinacijski test, reakcija vezanja komplementa) na uzorcima prikupljenim nakon više od sedam dana nakon prvog prikupljanja.

Sumnja na brucelozu bit će potvrđena ili isključena na temelju rezultata epidemiološkog istraživanja provedenog na gospodarstvima podrijetla i uspoređivanjem rezultata dviju serija testova.

Kad se isključi sumnja na brucelozu, životinje negativne na prvi test na brucelozu smiju se uvesti u centar. Životinje pozitivne na jedan test mogu biti uvedene, ako reagiraju negativno na dvije serije testova (puferirani brucela antigen test, serum aglutinacijski test, reakcija vezanja komplementa) provedenih u razmaku od najmanje sedam dana.

13.4. Sva testiranja obavljaju se u laboratoriju odobrenom od nadležnog tijela.

13.5. Životinje se uvode u centar za sakupljanje sjemena samo uz izričito odobrenje veterinara iz centra. Vodi se evidencija o svim ulascima i izlascima životinja.

13.6. Nijedna životinja nije na dan uvođenja u centar za sakupljanje sjemena pokazivala nikakve kliničke znakove bolesti. Sve životinje su pristigle izravno iz karantenskih prostorija kako je navedeno u točki 13.3(a) koje su na dan otpreme pošiljke i tijekom boravka životinja, službeno ispunjavale sljedeće uvjete:

(a) nisu bile smještene u zabranjenom području definiranom odredbama važećih propisa5 zbog pojave bolesti kod domaćih svinja (slinavke i šapa, klasične svinjske kuge, afričke svinjske kuge, vezikularne enterovirusne bolesti svinja, zarazne uzetosti svinja, vezikularnog stomatitisa ili bolesti Aujeszkoga);

(b) u kojima u posljednjih 30 dana nije bilo zabilježenih kliničkih, patoloških ili seroloških dokaza bolesti Aujeszkoga.

Obavezni rutinski testovi za životinje držane u odobrenim centrima za sakupljanje sjemena

13.7. Sve životinje držane u odobrenom centru za sakupljanje sjemena podvrgnute su sljedećim testovima s negativnim rezultatima:

(a) serum neutralizacijskom testu ili ELISA testu pri kojem su se koristili svi virusni antigeni bolesti Aujeszkoga na necijepljenim svinjama ili ELISA testu za gE antigene virusa uzročnika bolesti Aujeszkoga za svinje cijepljene markiranim cjepivom bez glikoproteina E;

(b) puferiranom brucela antigen testu na brucelozu;

(c) ELISA testu ili serum neutralizacijskom testu na prisutnost protutijela klasične svinjske kuge;

Ovi testovi moraju biti provedeni ili:

– na svim životinjama pri napuštanju centra, a najkasnije 12 mjeseci nakon njihovog uvođenja ukoliko nisu prije napuštale centar. Uzorkovanje se može obaviti i u klaonici(3) ili

– na 25% životinja u centru, svaka tri mjeseca(3).

U tom slučaju uzorci moraju biti reprezentativni u pogledu starosti i smještaja za cijelu populaciju, uz uvjet da se sve životinje testiraju barem jedanput tijekom njihovog boravka u centru i barem svakih 12 mjeseci ako boravak traje dulje od godine dana.

13.8. Sva testiranja obavljaju se u laboratoriju odobrenom od nadležnog tijela.

13.9. U slučaju da je neki od gornjih testova pozitivan, životinja se mora izolirati i sjeme sakupljeno od te životinje nakon posljednjeg negativnog testa ne smije se izvoziti.

Sjeme sakupljeno od svake pojedinačne životinje u centru od datuma posljednjeg negativnog testa mora se odvojeno skladištiti i ne smije biti predmet uvoza do ponovnog uspostavljanja zdravstvenog statusa centra.

Uvjeti za sjeme sakupljeno u odobrenim centrima

13.10. Sjeme je dobiveno od životinja koje:

(a) su najmanje tri mjeseca neposredno prije sakupljanja sjemena boravile u ….............………………………….. (ime treće zemlje);

(b) nisu na dan sakupljanja sjemena pokazivale kliničke znakove bolesti;

(c) nisu bile cijepljene protiv slinavke i šapa;

(d) udovoljavaju zahtjevima iz točke 13(3);

(e) nisu bile korištene za prirodni pripust;

(f) su držane u centrima za sakupljanje sjemena koji nisu bili smješteni u zabranjenom području proglašenom odredbama nacionalnog zakonodavstva zbog pojave zaraznih bolesti kod domaćih svinja (slinavke i šapa, klasične svinjske kuge, afričke svinjske kuge, vezikularne enterovirusne bolesti svinja, zarazne uzetosti svinja, vezikularnog stomatitisa ili bolesti Aujeszkoga);

g) su držane u centrima za sakupljanje sjemena u kojima tijekom 30 dana neposredno prije sakupljanja nije bilo bolesti Aujeszkoga.

13.11. Sjemenu je nakon konačnog razrjeđivanja ili razrjeđivaču dodana učinkovita kombinacija antibiotika, naročito protiv leptospira i mikoplazmi. U slučaju smrznutog sjemena, antibiotici se dodaju prije smrzavanja.

Ova kombinacija mora imati učinak koji je barem jednakovrijedan sljedećim koncentracijama otopina:

ne manje od:

– 500 μg streptomicina u ml konačne otopine,

– 500 IJ penicilina u ml konačne otopine,

– 150 μg linkomicina u ml konačne otopine,

– 300 μg spektinomicina u ml konačne otopine.

Odmah nakon dodavanja antibiotika razrijeđeno sjeme mora odstajati najmanje 45 minuta na temperaturi od najmanje 15°C.

13.12. Sjeme u ovoj pošiljci:

(a) je prije otpreme bilo skladišteno kako je propisano u Dodatku A Pravilnika o veterinarskim uvjetima koji se primjenjuju u prometu i uvozu sjemena svinja domaćih vrsta (»Narodne novine«, broj 112/08)4 (uvjeti koji se odnose na odobravanje i nadzor centara za sakupljanje sjemena);

(b) je u državu odredišta bilo prevoženo u spremnicima očišćenim i dezinficiranim ili steriliziranim prije uporabe te zapečaćenim prije otpremanja iz odobrenih skladišta.

(1) Opaske:

(a) za svaku pošiljku sjemena potrebno je izdati poseban certifikat;

(b) orginal ovoga certifikata mora pratiti pošiljku do njenog odredišta.

(2) Oznaka životinja donora i datum sakupljanja.

(3) Nepotrebno precrtati.

E. VALJANOST

14. Datum i mjesto

15. Ime i kvalifikacija službenog veterinara

16. Potpis službenog veterinara i pečat

PRILOG V.

ISO

Odobreni broj

Naziv i adresa odobrenog centra

KANADA

CA

1-AI-01

International Genetics PEI Ltd P.O. Box 43, Mount Stewart Prince-Edward-Island, C1A 7Z5

_________

_________

CA

7-AI-96

Hypor Box 323 Ituna, Saskatchewan S0A 1V0

CA

7-AI-100

Aurora GTC Box 177 Kipling, Saskatchewan Location SW 15-10-6 W2

CA

8-AI-05

Alberta Swine Genetics Corp. Box 3310 Leduc Alberta T9E 6M3

ŠVICARSKA

CH

CH-AI-35

Suissem Schweiz. Schweinesperma AG Schaubern 6213 Knutwil

CH

CH-AI-10S

SUISAG KB-Station Eggetsbühl CH-9545 Wängi

_________

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

_________

US

95IA001

Swine Genetics International, Ltd 30805 595th Avenue Cambridge, IA

_________

US

97KY001

PIC Kentucky Gene Transfer center 3003 Pleasant Ridge Road Adolphus, KY

[1]1 Pravilnikom se preuzimaju odredbe Odluke Komisije 2002/613/EZ od 19. srpnja 2002. kojom se utvrđuju uvjeti za uvoz sjemena domaćih životinja vrste svinja i Odluke Komisije 2008/636/EZ od 22. srpnja 2008. kojom se utvrđuje popis trećih zemalja iz kojih je u države članice dozvoljen uvoz jajnih stanica i zametaka svinja

[2]2 Člankom 10. Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja (»Narodne novine«, broj 154/08) preuzete su odredbe članka 10. Direktive Vijeća 64/432/EEZ od 26. lipnja 1964. o zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja unutar Zajednice.

[3]Pravilnikom o veterinarskim uvjetima koji se primjenjuju u prometu i uvozu sjemena svinja domaćih vrsta (»Narodne novine«, broj 112/08) preuzete su odredbe Direktive Vijeća br. 90/429/EEZ od 26. lipnja 1990. o zdravstvenim uvjetima koji se primjenjuju u prometu unutar Zajednice i uvozu u Zajednicu sjemena svinja domaćih vrsta.