Pravilnik o izmjeni Pravilnika o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla

NN 28/2010 (3.3.2010.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

673

Na temelju članka 85. podstavka drugog Zakona o hrani (»Narodne novine«, broj 46/07) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O SLUŽBENIM KONTROLAMA HRANE ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA[1]

Članak 1.

U Pravilniku o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine« broj 99/07) u Prilogu IV. Poglavlju II. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Ako subjekt u poslovanju s hranom ne popravi stanje u roku od tri mjeseca od prve obavijesti nadležnom veterinarskom uredu o neispunjavanju kriterija u pogledu broja mikroorganizama i broja somatskih stanica, isporuka sirovog mlijeka i kolostruma s proizvodnog gospodarstva mora se obustaviti ili – u skladu s posebnim dopuštenjem nadležnoga tijela ili prema njegovim općim uputama – podvrgnuti zahtjevima u pogledu njegove obrade i uporabe koji su potrebni da bi se zaštitilo javno zdravlje. Ta obustava ili ti zahtjevi ostaju na snazi sve dok subjekt u poslovanju s hranom ne dokaže da sirovo mlijeko ponovo ispunjava kriterije.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/43

Urbroj: 525-06-2-0609/10-1

Zagreb, 16. veljače 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

[1] Pravinikom o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla(»Narodne novine« broj 99/07) preuzete su odredbe Uredbe (EZ-a) br. 854/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. kojom se utvrđuju posebna pravila za obavljanje službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi