Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice Republike Hrvatske

NN 28/2010 (3.3.2010.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice Republike Hrvatske

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

674

Na temelju članka 73. stavka 5. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« broj 41/07) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA VETERINARSKIH PREGLEDA I KONTROLA ŽIVIH ŽIVOTINJA U PROMETU PREKO GRANICE REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

1) U Pravilniku o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 154/08 i 154/09) u Dodatku C točki 1. riječi: »rasplod ili« brišu se.

2) 2) U točki 2. iza podtočke (d) dodaje se podtočka (e) koja glasi: »(e) divlje životinje«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/55

Urbroj: 525-11-2-0489/10-1

Zagreb, 17. veljače 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.