Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati farme i uvjetima za zaštitu životinja na farmama

NN 28/2010 (3.3.2010.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati farme i uvjetima za zaštitu životinja na farmama

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

675

Na temelju članka 38. stavka 5. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07) i članka 37. stavka 4. Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine«, broj 135/06), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI FARME I UVJETIMA ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA NA FARMAMA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati farme i uvjetima za zaštitu životinja na farmama (»Narodne novine«, broj 136/05, 101/07 i 11/10) u članku 61. stavku 2. alineji 5. riječi »od 1. siječnja 2009. godine« zamjenjuju se riječima »od 1. siječnja 2015. godine«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/52

Urbroj: 525-06-1-0255/10-1

Zagreb, 15. veljače 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.