Naredba o obveznom pregledu mesa svinja na prisutnost oblića roda trichinella kod klanja za osobnu uporabu u kućanstvu

NN 28/2010 (3.3.2010.), Naredba o obveznom pregledu mesa svinja na prisutnost oblića roda trichinella kod klanja za osobnu uporabu u kućanstvu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

676

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

NAREDBU

O OBVEZNOM PREGLEDU MESA SVINJA NA PRISUTNOST OBLIĆA RODA TRICHINELLA KOD KLANJA ZA OSOBNU UPORABU U KUĆANSTVU

Članak 1.

1) Radi sprečavanja oboljenja ljudi od trihineloze naređuje se obavljanje pregleda mesa svinja kod klanja za osobnu uporabu u kućanstvu na području Republike Hrvatske.

2) Za pregled iz stavka 1. ovoga članka mora se koristiti referentna metoda pretraživanja na način određen u Poglavlju I., Prilogu I., Pravilnika o načinu obavljanja pretrage na prisutnost Trichinella u mesu (»Narodne novine«, broj 62/08, 74/08 i 102/08).

3) Pregled iz stavka 1. ovoga članka mogu obavljati ovlaštene veterinarske organizacije te veterinarske organizacije i veterinarske prakse kojima su posebnim rješenjem povjereni i poslovi pregleda iz ove Naredbe.

Članak 2.

Posjednici životinja dužni su klanje svinja, čije je meso namijenjeno potrošnji za osobnu uporabu u kućanstvu, prijaviti veterinarskoj organizaciji ili praksi iz članka 1. stavka 3. najkasnije 24 sata prije klanja.

Članak 3.

1) U svrhu utvrđivanja gospodarstva s kojega potječe svinja, prilikom dostave uzoraka mesa svinja radi pretrage na prisutnost Trichinella u mesu, posjednici su dužni dostaviti Jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva (JIBG) na kojem je svinja zaklana, odnosno, ukoliko isto nije registrirano, JIBG s kojeg je svinja dopremljena.

2) JIBG se dokazuje ušnom markicom, IKG karticom ili putnim listom.

Članak 4.

1) Veterinar je dužan potvrđeni slučaj trihineloze prijaviti u skladu s odredbama Pravilnika o načinu prijave bolesti životinja (»Narodne novine«, broj 31/09).

2) Radi određivanja pripadnosti vrste, sve uzorke u kojima je utvrđena Trichinella potrebno je proslijediti u laboratorij određen u Dijelu VII., stavku 4., točki 4.1., podtočki (d) Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2010. godini (»Narodne novine«, broj 7/10).

Članak 5.

1) Danom stupanja na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o obveznom trihineloskopskom pregledu mesa svinja kod klanja za potrebe vlastitog domaćinstva (»Narodne novine«, broj 144/98).

2) Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/54

Urbroj: 525-06-1-0246/10-1

Zagreb, 16. veljače 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.