Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove

NN 30/2010 (5.3.2010.), Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

721

Na temelju članka 90. stavka 2. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (»Narodne novine« br. 152/08) ravnatelj Državne geodetske uprave donosi

PRAVILNIK

O STRUČNOM ISPITU TE UPOTPUNJAVANJU I USAVRŠAVANJU ZNANJA OSOBA KOJE OBAVLJAJU STRUČNE GEODETSKE POSLOVE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se program, uvjeti i način polaganja stručnog ispita, te upotpunjavanja, usavršavanja i provjere znanja osoba koje su položile stručni ispit.

Članak 2.

Pojmovi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

– stručni ispit jest ispit kojega prema Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti moraju položiti određene osobe za obavljanje stručnih geodetskih poslova,

– vrste poslova su stručni geodetski poslovi iz područja: državne izmjere, katastra nekretnina, katastra vodova, za potrebe prostornog uređenja, za potrebe gradnje, za potrebe komasacije poljoprivrednog zemljišta, za zaštićena i štićena područja, za potrebe pružanja geodetskih usluga pravnim i fizičkim osobama, a sve u smislu Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti,

– važeći propisi su propisi iz područja koja uređuje Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti i Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine« br. 16/07), podzakonski propisi koji su na temelju njih doneseni kao i posebni propisi značajni za primjenu tih Zakona,

– obveznik polaganja je osoba koja je prema Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti dužna položiti stručni ispit,

– kandidat je obveznik polaganja koji pristupa polaganju stručnog ispita,

– ispitno povjerenstvo jest povjerenstvo koje provodi stručni ispit,

– stručno usavršavanje jest upotpunjavanje i usavršavanje znanja za obavljanje stručnih geodetskih poslova,

– obveznik stručnog usavršavanja jest osoba koja je u skladu sa Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti dužna upotpunjavati i usavršavati znanje za obavljanje stručnih geodetskih poslova,

– voditelj evidencije stručnog usavršavanja je nositelj programa stručnog usavršavanja koji je dobio suglasnost Državne geodetske uprave na jednogodišnji program stručnog usavršavanja.

Članak 3.

Osoba koja je položila stručni ispit sukladno ovom Pravilniku može obavljati stručne geodetske poslove do razine za koju ima uvjerenje o položenom stručnom ispitu, i to u svojstvu odgovorne osobe, stručnog suradnika i suradnika ovlaštenog inženjera geodezije.

Stručni ispit je uvjet za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije, odnosno u Evidenciju stručnih suradnika i suradnika ovlaštenog inženjera geodezije, pri Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije.

II. STRUČNI ISPIT

1. Ispitni program

Članak 4.

Stručnim ispitom provjerava se poznavanje propisa iz područja navedenih u članku 2. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti i drugih propisa važnih za primjenu tog Zakona.

Stručni ispit se polaže prema ispitnom programu u obuhvatu i sadržaju koji ovisi o svojstvu u kojem će obveznik polaganja obavljati stručne geodetske poslove i njegovoj stručnoj spremi odnosno razini stručnog obrazovanja.

Osoba koja je položila stručni ispit za obavljanje stručnih geodetskih poslova u određenom svojstvu niže razine stručnog obrazovanja, za obavljanje stručnih geodetskih poslova u svojstvu za kojeg je potrebno viša razina stručnog obrazovanja, polaže stručni ispit prema ispitnom programu u obuhvatu i sadržaju za višu razinu stručnog obrazovanja.

Članak 5.

Stručni ispit polaže se pisano i usmeno.

Članak 6.

Obveznik polaganja stručnog ispita ovisno o svojstvu u kojem će obavljati poslove iz članka 2. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti, treba pokazati slijedeće poznavanje ispitnih predmeta sadržanih u ispitnom programu:

– osoba koja će stručne geodetske poslove obavljati u svojstvu stručnog suradnika ovlaštenog inženjera geodezije, a koja ima akademski naziv magistar inženjer geodezije, odnosno osoba koja je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja geodetske struke – detaljno poznavanje

– osoba koja će stručne geodetske poslove obavljati u svojstvu stručnog suradnika ovlaštenog inženjera geodezije, a koja ima akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer geodezije, odnosno osoba koja je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja geodetske struke – dobro poznavanje

– osoba koja će stručne geodetske poslove obavljati u svojstvu suradnika ovlaštenog inženjera geodezije, a koja ima stručni naziv geodetski tehničar (IV. stupanj, SSS) – osnovno poznavanje.

Osoba koja je položila stručni ispit za obavljanje stručnih geodetskih poslova u svojstvu stručnog suradnika ovlaštenog inženjera geodezije iz stavka 1. alineja 1. ovog članka, ispunjava uvjet položenog stručnog ispita za upis u imenik ovlaštenih inženjera geodezije sukladno posebnom propisu.

Članak 7.

Ispitni program stručnog ispita obuhvaća sljedeće ispitne predmete:

1. Katastar nekretnina i uređenje zemljišta

2. Kartografija i fotogrametrija

3. Državna izmjera

4. Primijenjena geodezija.

Članak 8.

Gradivo ispitnog predmeta »Katastar nekretnina i uređenje zemljišta« obuhvaća poznavanje važećih propisa ili dijelova važećih propisa koji uređuju:

– Osnivanje, vođenje i obnavljanje katastra nekretnina,

– Povezivanje sa zemljišnom knjigom i drugim službenim dokumentima,

– Katastar nekretnina kao digitalni informacijski sustav,

– Osnove agrarne politike i zaštite okoliša,

– Promjena strukture agrara, poticanje agrara, razvoj okoliša, obnova sela,

– Infrastrukturni, ekonomski okvirni uvjeti uređenja zemljišta,

– Tokovi postupka u komasaciji i očuvanju poljoprivrednog zemljišta,

– Planska načela za novo oblikovanje zemljišta,

– Povijesni razvoj uređenja zemljišta i katastra nekretnina,

– Prostorno planiranje i izgradnja naselja.

Članak 9.

Gradivo ispitnog predmeta »Kartografija i fotogrametrija« obuhvaća poznavanje važećih propisa ili dijelova važećih propisa koji uređuju:

– Topografsku izmjeru,

– Izradu kartografskih proizvoda u analognom i digitalnom obliku, proizvodnju i održavanje,

– Korištenje i primjenu topografskih karata, tematsku kartografiju,

– Digitalne topografske informacijske sustave,

– Povijesni razvoj.

Članak 10.

Gradivo ispitnog predmeta »Državna izmjera« obuhvaća poznavanje važećih propisa ili dijelova važećih propisa koji uređuju:

– Pravnu osnovu, zadatke i organizaciju državne izmjere,

– Suradnju s drugim organima vlasti i privatnim ustanovama,

– Uspostavu, održavanje i obnovu polja stalnih geodetskih točaka po položaju, visini i ubrzanju sile teže,

– Dokumentiranje i pripremanje rezultata,

– Pozicioniranje i navigaciju,

– Internacionalnu suradnju na području državne izmjere,

– Povijesni razvoj.

Članak 11.

Gradivo ispitnog predmeta »Primijenjena geodezija« poznavanje važećih propisa ili dijelova važećih propisa koji uređuju:

– Instrumentalnu tehniku,

– Geodetske mreže posebnih namjena,

– Primijenjenu geodeziju u graditeljstvu,

– Primijenjenu geodeziju u industriji,

– Pomake i deformacije,

– Upravljanje prostornim informacijama,

– Povijesni razvoj.

Članak 12.

Važeće propise iz područja koja uređuje Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti i Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, kao i posebne propise značajne za primjenu tih zakona koje obuhvaća i sadrži ispitni program, utvrđuje ravnatelj Državne geodetske uprave posebnom odlukom.

Odluka iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na službenim web-stranicama Državne geodetske uprave.

2. Uvjeti za polaganje stručnog ispita

Članak 13.

Pravo na polaganje stručnog ispita obveznik polaganja stječe nakon što je, po završenom školovanju i stjecanju stručne spreme, odnosno završenom studiju i stjecanju stručnog, odnosno akademskog naziva geodetske struke, stekao radno iskustvo na odgovarajućim poslovima u struci, u trajanju propisanom u članku 14. ovog Pravilnika.

Članak 14.

Pravo na polaganje stručnog ispita imaju obveznici polaganja koji imaju:

– stručni naziv geodetski tehničar (IV. stupanj, SSS) i jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer geodezije, odnosno osobe koje su na drugi način propisan posebnim propisom stekle odgovarajući stupanj obrazovanja geodetske struke i jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– akademski naziv magistar inženjer geodezije, odnosno osobe koje su na drugi način propisan posebnim propisom stekle odgovarajući stupanj obrazovanja geodetske struke i dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Pravo na polaganje stručnog ispita imaju i osobe koje pri Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije, u postupku priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija sukladno posebnom propisu, nisu dokazale profesionalnu osposobljenost za obavljanje stručnih geodetskih poslova.

3. Način polaganja stručnog ispita

Ispitno povjerenstvo

Članak 15.

Stručni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom Državne geodetske uprave.

Članak 16.

Ispitno povjerenstvo sastoji se od predsjednika i najmanje tri člana te tajnika ispitnog povjerenstva.

Predsjedniku, članovima i tajniku ispitnog povjerenstva imenuju se zamjenici.

Ispitno povjerenstvo radi do opoziva.

Članak 17.

Ispitno povjerenstvo osniva ravnatelj Državne geodetske uprave posebnom odlukom.

Odlukom iz stavka 1. ovoga članka ravnatelj imenuje predsjednika, članove i tajnika ispitnog povjerenstva te njihove zamjenike.

Odlukom iz stavka 1. ovoga članka ravnatelj određuje i koje će ispitne predmete ispitivati osobe imenovane u ispitno povjerenstvo.

Članak 18.

Predsjednik i zamjenik predsjednika ispitnog povjerenstva imenuju se iz redova državnih službenika Državne geodetske uprave.

Predsjednikom i članovima ispitnog povjerenstva, te njihovim zamjenicima, mogu se imenovati samo osobe koje imaju najmanje akademski naziv magistra i odgovarajuće radno iskustvo na poslovima državne izmjere i katastra nekretnina ili provedbe propisa iz ispitnog predmeta koje ispituju.

Osobe iz stavka 2. ovoga članka moraju imati položen stručni ispit za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina odnosno za obavljanje stručnih geodetskih poslova ili odgovarajući ispit prema posebnim propisima za uže područje koje ispituju ako je takav ispit propisan.

Članak 19.

Ispitno povjerenstvo obvezno je stručni ispit provoditi u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Predsjednik ispitnog povjerenstva i njegov zamjenik, kada ga zamjenjuje, odgovorni su za zakonito provođenje stručnog ispita.

Članak 20.

Administrativne poslove u vezi s polaganjem stručnog ispita obavlja Državna geodetska uprava.

Tajnik ispitnog povjerenstva obavlja administrativne poslove vezano uz spis za polaganje stručnog ispita pojedinog kandidata te upise uvjerenja o položenom stručnom ispitu u Registar izdanih uvjerenja o položenim stručnim ispitima.

Administrativni poslovi iz stavka 2. ovog članka uključuju osobito:

– provjeru jesu li zahtjevu za polaganje stručnog ispita priloženi svi propisani dokumenti

– provjeru jesu li u zahtjevu za polaganje stručnog ispita navedeni svi podatci propisani obrascem zahtjeva

– provjeru ispunjava li kandidat uvjete za polaganje stručnog ispita

– provjeru jesu li plaćeni troškovi stručnog ispita.

Članak 21.

Osobe koje čine ispitno povjerenstvo i osobe koje su imenovane njihovim zamjenicima, kada sudjeluju u održavanju stručnog ispita, imaju pravo na naknadu.

Pravo na naknadu za obavljanje administrativnih poslova vezanih uz spis za polaganje stručnih ispita, ima i tajnik ispitnog povjerenstva.

Visinu naknade iz stavka 1. i 2. ovoga članka određuje ravnatelj Državne geodetske uprave posebnom odlukom.

Postupak polaganja stručnog ispita

Članak 22.

Kandidat Državnoj geodetskoj upravi podnosi zahtjev za polaganje stručnog ispita na obrascu SI-SGP-1, dimenzije 210 × 297 mm, pobliže određenom u Prilogu 1. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka kandidat obvezno prilaže dokaze o ispunjavanju uvjeta za polaganje stručnog ispita i to o:

– stručnoj spremi, odnosno stečenom stručnom, odnosno akademskom nazivu u okviru propisane struke

– stečenom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i njegovom trajanju

– plaćenim troškovima polaganja stručnog ispita.

Osim dokaza iz stavka 2. ovoga članka, uz zahtjev za polaganje stručnog ispita kandidat prilaže i druge dokaze ako je to potrebno.

Dokazi iz stavka 2. ovoga članka osobito su:

– preslika svjedodžbe o završenoj školi, odnosno diplome o završenom studiju,

– potvrda (o stečenom radnom iskustvu) poslodavca kod kojeg je kandidat stekao radno iskustvo.

Članak 23.

Kandidat koji uz zahtjev za polaganje stručnog ispita ne priloži dokaze propisane ovim Pravilnikom i/ili koji priloženim dokazima ne dokaže da ispunjava uvjete za polaganje stručnog ispita propisane ovim Pravilnikom, nema pravo pristupiti polaganju stručnog ispita, o čemu ga se obavještava pisanim putem.

Protiv obavijesti iz stavka 1. ovoga članka kandidat može u roku od 15 dana od njezina primitka izjaviti pisani prigovor ravnatelju Državne geodetske uprave.

O prigovoru iz stavka 1. ovoga članka ravnatelj Državne geodetske uprave odlučuje odgovarajućom primjenom odredbi Zakona o općem upravnom postupku i u skladu s ovim Pravilnikom.

Članak 24.

O mjestu i vremenu polaganja stručnog ispita kandidatu se dostavlja pisana obavijest, s informacijom o ispitnom programu po kojem se polaže stručni ispit.

Obavijest iz stavka 1. ovoga članka mora biti dostavljena kandidatu najmanje 30 dana prije dana određenog za polaganje stručnog ispita.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, kandidat može pisanim podneskom predložiti da mu se odobri polaganje stručnog ispita i prije isteka roka iz stavka 2. ovoga članka.

O prijedlogu iz stavka 3. ovoga članka odlučuje predsjednik ispitnog povjerenstva.

Ako je prijedlogu udovoljeno, kandidatu se dostavlja obavijest o novom vremenu održavanja stručnog ispita.

Članak 25.

Kandidat može pisanim podneskom bez navođenja razloga odgoditi polaganje stručnog ispita pod uvjetom da taj podnesak dostavi Državnoj geodetskoj upravi najkasnije 8 dana prije dana određenog za polaganje. Na ovakav način ispit se može odgoditi samo jednom.

Kandidat koji je odgodio polaganje stručnog ispita na način iz stavka 1. ovoga članka dužan je pristupiti polaganju stručnog ispita kad ga se ponovno pozove. Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita kad ga se ponovno pozove smatra se da ispit nije položio.

Kandidat može odgoditi polaganje stručnog ispita i zbog zdravstvenih razloga ili drugih ozbiljnih nepredviđenih razloga, uz uvjet da o tome obavijesti Državnu geodetsku upravu i da razloge opravda odgovarajućim dokazom najkasnije u roku od 5 dana od dana određenog za polaganje ispita.

U slučajevima iz stavka 1. i 3. ovoga članka smatra se da kandidat stručni ispit nije polagao.

Članak 26.

Kandidat može pisanim podneskom bez navođenja razloga odustati od polaganja stručnog ispita pod uvjetom da taj podnesak dostavi Državnoj geodetskoj upravi najkasnije 8 dana prije dana određenog za polaganje.

Kandidat koji je odustao od polaganja stručnog ispita može ponovno pristupiti polaganju stručnog ispita najranije protekom roka od 6 mjeseci od dana kada je Državnoj geodetskoj upravi dostavio podnesak kojim odustaje od polaganja ispita.

Kandidat koji je u skladu sa stavkom 1. ovoga članka odustao od polaganja ispita ima pravo na povrat troškova polaganja stručnog ispita koje je platio, ako to zatraži pisanim putem.

Članak 27.

Prije početka polaganja stručnog ispita tajnik ispitnog povjerenstva obvezno utvrđuje identitet svakog kandidata te ga upoznaje s njegovim pravima i obvezama pri polaganju stručnog ispita.

Članak 28.

O provođenju stručnog ispita vodi se zapisnik.

Zapisnik o stručnom ispitu vodi se na obrascu SI-SGP-2, listova dimenzije 210 × 297 mm, pobliže propisanom u Prilogu 2. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 29.

Pisani dio stručnog ispita sastoji se od izrade pisane zadaće u okviru stručnih geodetskih poslova iz članka 2. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti, a ovisno o svojstvu u kojem će se obavljati navedeni poslovi nakon položenog stručnog ispita.

Članak 30.

Usmeni dio stručnog ispita sastoji se od provjere znanja iz pisane zadaće i znanja o stručnim geodetskim poslovima na kojima se kandidat osposobljavao, odnosno na kojima će raditi u svojstvu, stručnog suradnika ili suradnika ovlaštenog inženjera geodezije, te provjere poznavanja važećih propisa iz ispitnih predmeta sadržanih u ispitnom programu iz članka 7. ovog Pravilnika.

Članak 31.

Pisanu zadaću iz pisanog dijela ispita određuje ispitno povjerenstvo neposredno prije početka ispita, sukladno ispitnom programu i ovisno o razini stručnog obrazovanja kandidata sukladno članku 6. ovog Pravilnika.

Pisana zadaća obuhvaća, u pravilu, osim teoretskog dijela i mogućnost rješavanja određenog pitanja ili problema u okviru provjere osposobljenosti za rad na stručnim geodetskim poslovima iz članka 2. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti.

Pismenim dijelom ispita kandidat treba pokazati da brzo i sigurno shvaća zadaću iz područja važećih propisa, da je sposoban u kratkom roku uz korištenje dopuštenih pomoćnih sredstava riješiti predmetnu zadaću, te da je sposoban sažeto i pregledno obrazložiti rezultat.

Članak 32.

Usmenim dijelom ispita kandidat treba pokazati stečena stručna znanja i vještine potrebne za obavljanje stručnih geodetskih poslova iz članka 2. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti, te pokazati razumijevanje i poznavanje važećih propisa.

Članak 33.

Izrada pisane zadaće i usmeni dio stručnog ispita obavlja se u pravilu, na dan određen za polaganje stručnog ispita, a može se obavljati u trajanju i dužem od jednog dana.

Izrada pisane zadaće može trajati najviše dva sata za svaki ispitni predmet.

Za vrijeme izrade pisane zadaće kandidat može koristiti potrebna tehnička i stručna pomagala i drugi materijal za obradu zadaće a koje odobri ispitno povjerenstvo.

Kandidat koji je pristupio polaganju stručnog ispita, za vrijeme trajanja stručnog ispita ne smije koristiti mobitel, te u slučaju kršenja navedene zabrane može biti udaljen sa ispita i smatrat će se da ispit nije položio.

Članak 34.

Uspjeh kandidata na stručnom ispitu ocjenjuje se ocjenom: »položio«, odnosno »nije položio«.

Za svaki ispitni predmet, koji kandidat polaže upisuje se ocjena »zadovoljio« odnosno »nije zadovoljio«.

Za svaki ispitni predmet, kandidat dobiva ocjenu »zadovoljio« ako je ispitno povjerenstvo steklo uvjerenje da je kandidat na pisanom i usmenom dijelu stručnog ispita pokazao zadovoljavajuće poznavanje važećih propisa obuhvaćenih pojedinim ispitnim predmetom.

Kandidat dobiva ocjenu »položio« ako je iz svih ispitnih predmeta, na temelju rezultata pisane zadaće i usmenih odgovora, ocijenjen ocjenom »zadovoljio«.

Ocjenu stručnog ispita kandidatu zaključuje i objavljuje predsjednik ispitnog povjerenstva na temelju ocjena iz svih ispitnih predmeta stručnog ispita sadržanih u zapisniku o stručnom ispitu.

Članak 35.

Smatrat će se da stručni ispit nije položio kandidat koji nije pristupio njegovu polaganju, a polaganje ispita nije odgodio u skladu s ovim Pravilnikom.

Smatrat će se da stručni ispit nije položio kandidat koji tijekom ispita odustane od polaganja ili koji bude udaljen s ispita radi korištenja nedopuštenih tehničkih i stručnih pomagala i drugog materijala za obradu zadaće a koje ispitno povjerenstvo nije odobrilo.

Članak 36.

Iznimno od članka 35. stavka 2. ovoga Pravilnika, ako kandidat tijekom stručnog ispita odustane od njegova polaganja iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga, ispitno povjerenstvo može donijeti odluku o prekidu polaganja stručnog ispita za toga kandidata. Ova odluka se upisuje u zapisnik o stručnom ispitu uz navođenje razloga zbog kojih je o prekidu ispita odlučeno.

Kandidat kojemu je prekinuto polaganje stručnog ispita može nastaviti polaganje ispita u roku od 90 dana od dana donošenja odluke o prekidu.

Ako kandidat kojemu je prekinuto polaganje stručnog ispita ne pristupi polaganju, odnosno ne nastavi s polaganjem stručnog ispita u roku iz stavka 1. ovoga članka smatrat će se da stručni ispit nije položio.

Članak 37.

Kandidat koji je polagao stručni ispit, a nije položio najviše jedan ispitni predmet, može polagati popravni ispit iz toga ispitnog predmeta (u daljnjem tekstu: popravni ispit).

Rok u kojem se polaže popravni ispit ne može biti kraći od 30 dana niti duži od 60 dana od dana polaganja stručnog ispita na kojem kandidat nije zadovoljio u ispitnom predmetu iz kojeg polaže popravni ispit.

Odredbe ovoga Pravilnika kojima je uređen postupak polaganja stručnog ispita na odgovarajući se način primjenjuje na popravni ispit.

Podaci o polaganju popravnog ispita upisuju se u zapisnik o stručnom ispitu.

Članak 38.

Kandidat koji nije položio stručni ispit može ponovo pristupiti polaganju stručnog ispita najranije protekom roka od 30 dana od dana prethodnog polaganja.

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu i Registar izdanih uvjerenja

Članak 39.

O položenom stručnom ispitu Državna geodetska uprava izdaje uvjerenje.

Uvjerenje o položenom stručnom ispitu izdaje se na obrascu SI-SGP-3, dimenzije 210×297 mm, pobliže propisanom u Prilogu 3. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Podaci u obrascu uvjerenja o položenom stručnom ispitu ispunjavaju se elektronički.

Uvjerenje o položenom stručnom ispitu potpisuje predsjednik ispitnog povjerenstva.

Članak 40.

Državna geodetska uprava vodi Registar izdanih uvjerenja o položenom stručnom ispitu.

Registar izdanih uvjerenja o položenom stručnom ispitu se vodi prema obrascu SI-SGP-4, pobliže propisanom u Prilogu 4. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika. Registar izdanih uvjerenja o položenom stručnom ispitu se sastoji od listova dimenzija 210 × 297 mm, koji su označeni rednim brojem i moraju biti uvezani.

Državna geodetska uprava vodi i Registar priznatih stručnih ispita za obavljanje stručnih geodetskih poslova.

Registar priznatih stručnih ispita za obavljanje stručnih geodetskih poslova se vodi prema obrascu SI-SGP-5, pobliže propisanom u Prilogu 5. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika. Registar priznatih stručnih ispita za obavljanje stručnih geodetskih poslova se sastoji od listova dimenzija 210 × 297 mm, koji su označeni rednim brojem i moraju biti uvezani.

Registar iz stavka 1. i 3. ovoga članka vodi tajnik ispitnog povjerenstva.

5. Troškovi polaganja stručnog ispita

Članak 41.

Troškove za polaganje stručnog ispita snosi kandidat ili njegov poslodavac.

Iznos troškova polaganja stručnog ispita iz stavka 1. ovoga članka, te način uplate tih troškova određuje ravnatelj Državne geodetske uprave posebnom odlukom.

Kandidatu koji je odgodio polaganje stručnog ispita u skladu s odredbama ovoga Pravilnika uplaćeni iznos troškova iz stavka 1. ovoga članka priznaje se za iduće polaganje stručnog ispita, ako u međuvremenu troškovi polaganja stručnog ispita nisu utvrđeni u višem iznosu.

Kada su troškovi stručnog ispita utvrđeni u višem iznosu od uplaćenog iznosa iz stavka 3. ovoga članka kandidat, odnosno njegov poslodavac nadoplaćuju razliku troškova.

Troškovi popravnog ispita plaćaju se u iznosu od 30% troškova utvrđenih za polaganje stručnog ispita, a snosi ih kandidat ili njegov poslodavac.

III STRUČNO USAVRŠAVANJE

1. Obveznici stručnog usavršavanja i način provjere

Članak 42.

Obveznik stručnog usavršavanja je osoba koja je u skladu sa Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti dužna upotpunjavati i usavršavati znanje za obavljanje stručnih geodetskih poslova i to u svojstvu odgovorne osobe, stručnog suradnika i suradnika ovlaštenog inženjera geodezije.

Obveznik stručnog usavršavanja dužan je upotpunjavati i usavršavati svoje znanje nakon položenog stručnog ispita u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

O stručnom usavršavanju obveznika stručnog usavršavanja Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije vodi evidenciju sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Stručno usavršavanje obveznika stručnog usavršavanja prati se u petogodišnjim razdobljima, na način da obveza za prvo petogodišnje razdoblje počinje teći od prvog sljedećeg dana nakon položenog stručnog ispita.

Članak 43.

Obveznik stručnog usavršavanja stručno usavršavanje tijekom petogodišnjeg razdoblja ostvaruje vlastitim odabirom odgovarajućeg oblika i mogućnosti usavršavanja i/ili prema programu za koji je dana suglasnost u skladu s ovim Pravilnikom, odnosno kombinacijom tih dvaju načina.

Obveznik stručnog usavršavanja koji obavlja stručne geodetske poslove u svojstvu ovlaštenog inženjera geodezije dužan je u petogodišnjem razdoblju stručnim usavršavanjem u skladu s ovim Pravilnikom ostvariti najmanje 100 bodova, od čega najmanje 20 bodova iz poznavanja važećih propisa iz područja obuhvaćenog ispitnim programom stručnog ispita kojeg je položio.

Obveznik stručnog usavršavanja koji obavlja stručne geodetske poslove u svojstvu stručnog suradnika ovlaštenog inženjera geodezije, dužan je u petogodišnjem razdoblju stručnim usavršavanjem u skladu s ovim Pravilnikom ostvariti najmanje 70 bodova, od čega najmanje 15 bodova iz poznavanja važećih propisa iz područja obuhvaćenog ispitnim programom stručnog ispita kojeg je položio.

Obveznik stručnog usavršavanja koji obavlja stručne geodetske poslove u svojstvu suradnika ovlaštenog inženjera geodezije, dužan je u petogodišnjem razdoblju stručnim usavršavanjem u skladu s ovim Pravilnikom ostvariti najmanje 50 bodova, od čega najmanje 10 bodova iz poznavanja važećih propisa iz područja obuhvaćenog ispitnim programom stručnog ispita kojeg je položio.

Ostvareni bodovi u jednom petogodišnjem razdoblju ne mogu se prenositi i evidentirati u drugo petogodišnje razdoblje stručnog usavršavanja.

Članak 44.

Obveznik stručnog usavršavanja dužan je Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije kao voditelju evidencije stručnog usavršavanja dostavljati:

– podatke o objavljenoj knjizi, priručniku ili članku,

– potvrdu o održanom predavanju po pozivu ili aktivnom/pasivnom sudjelovanju na stručnom ili stručno-znanstvenom skupu,

– potvrdu o održanom predavanju ili o pohađanju tečaja ili prisustvovanja skupu stručnog usavršavanja u okviru jednogodišnjeg programa stručnog usavršavanja,

– original ili ovjerenu kopiju diplome o stečenom stručnom, odnosno akademskom nazivu,

– potvrdu o aktivnom radu u povjerenstvu ministarstava, Državne geodetske uprave i drugih državnih upravnih organizacija, odnosno Tehničkom odboru Hrvatskog zavoda za norme,

– druge dokaze vezane za aktivnosti usavršavanja i upotpunjavanja znanja iz područja geodezije i geoinformatike, prostornog uređenja i graditeljstva i drugih tehničkih područja.

Članak 45.

Obveznik stručnog usavršavanja koji iz opravdanih razloga (npr. zbog: bolesti, porodiljskog dopusta, rada u inozemstvu, nezaposlenosti i sl.) nije bio u mogućnosti kontinuirano u petogodišnjem razdoblju obavljati stručno usavršavanje prema odredbama ovoga Pravilnika, te zbog toga nije uspio steći propisani broj bodova za to razdoblje, može Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije podnijeti zahtjev za produženje razdoblja stručnog usavršavanja. Zahtjev se mora potkrijepiti odgovarajućim dokazima.

O zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka odlučuje rješenjem Odbor za trajno stručno usavršavanje Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije.

Protiv rješenja dopušten je prigovor o kojem odlučuje predsjednik Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije.

Razdoblje stručnog usavršavanja može se produljiti u jednom petogodišnjem razdoblju najviše za godinu dana, a zahtjev za donošenje rješenja iz stavaka 2. ovoga članka može se podnijeti nakon prestanka razloga zbog kojeg se produljenje traži.

2. Oblici stručnog usavršavanja i evidencija

Članak 46.

Stručno usavršavanje obuhvaća različite oblike usavršavanja stjecanjem i unapređivanjem stručnog znanja, i to osobito:

– objavljivanjem knjiga, priručnika te stručnih i znanstvenih radova iz područja geodezije i geoinformatike, prostornog uređenja ili graditeljstva i drugih tehničkih područja,

– održavanjem predavanja ili aktivnom/pasivnom sudjelovanju na stručnom ili stručno-znanstvenom skupu,

– pohađanjem programa stručnog usavršavanja i cijelo životnog učenja koje organizira Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije ili održavanjem predavanja na tom tečaju,

– pohađanjem tečajeva stručnog usavršavanja drugih organizatora ili održavanjem predavanja na tom tečaju,

– sudjelovanjem u radu stručnih i stručno-znanstvenih skupova, okruglih stolova, radionica i sl. ili održavanjem predavanja na njima,

– poslijediplomskim studijem,

– aktivnim radom u povjerenstvima ministarstava, Državne geodetske uprave i drugih državnih upravnih organizacija, odnosno ispitnim povjerenstvima,

– sudjelovanjem u radu međunarodnih tijela vezanih za tehničko zakonodavstvo iz područja geodezije, geoinformatike, prostornog uređenja, graditeljstva i drugih tehničkih područja,

– drugih vrsta djelovanja kojima osoba dokazuje svoj napredak i usavršavanje u struci.

Stručno usavršavanje na način propisan stavkom 1. ovoga članka boduje se u skladu s Tablicom bodovnih vrijednosti kategorija unapređivanja i usavršavanja znanja u Prilogu 6. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Nositelj programa može u izuzetnim slučajevima verificirati, valorizirati i bodovati stručno usavršavanje pridružujući veći broj bodova od maksimalno propisanog broja bodova iz Tablice u Prilogu 6. ovog Pravilnika, uz posebno obrazloženje.

Nositelj programa verificira, valorizira i boduje u skladu s Tablicom u Prilogu 6. koja je sastavni dio ovog Pravilnika, stručno usavršavanje drugih organizatora sukladno stupnju zastupljenosti sadržaja geodezije i geoinformatike, prostornog uređenja, graditeljstva i drugih srodnih tehničkih područja.

Članak 47.

Pohađanje tečajeva i sudjelovanje na skupovima iz članka 46. stavka 1.ovoga Pravilnika, odnosno održavanje predavanja na njima, smatra se stručnim usavršavanjem ako se oni provode prema jednogodišnjem programu za kojeg je dana suglasnost Državne geodetske uprave.

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije uspostavlja sustav praćenja, potvrđivanja i evidentiranja stručnog usavršavanja svih obveznika stručnog usavršavanja.

Izvod iz evidencije izdanih uvjerenja osoba koje ispunjavanjem obveze stručnog usavršavanja u skladu s odredbama ovoga Pravilnika dokazuju poznavanje važećih propisa, objavljuje se na službenoj web-stranici Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije.

3. Jednogodišnji program stručnog usavršavanja

Članak 48.

Jednogodišnji program stručnog usavršavanja (u daljnjem tekstu: program) donosi Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije, na prijedlog Odbora za trajno stručno usavršavanje, a na koji suglasnost daje Državna geodetska uprava.

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije dužna je Državnoj geodetskoj upravi dostaviti pobližu godišnju razradu jednogodišnjeg programa stručnog usavršavanja.

Pobliža razrada jednogodišnjeg programa stručnog usavršavanja iz stavka 2. ovoga članka osobito sadrži:

– razradu pojedinog tečaja ili skupa s okvirnim prikazima i približnim trajanjem predavanja, okruglih stolova ili radionica koje će biti održane,

– pokazatelje o vrednovanju pojedinog tečaja ili skupa (predavači, trajanje, kategorizacija i sl.).

Program provodi Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije (u daljnjem tekstu: nositelj programa).

Suglasnošću se određuju obveze nositelja programa osobito glede:

– načina provedbe programa,

– osiguranja dostupnosti programa u skladu s područnim potrebama, odnosno da je nositelj dužan organizirati određeni broj tečajeva odnosno skupova izvan sjedišta nositelja programa kada to zahtijevaju područne potrebe,

– osigurati dostupnost programa polaznicima tečajeva odnosno stručnih skupova na mrežnim stranicama nositelja programa i Državne geodetske uprave,

– vođenja evidencije stručnog usavršavanja (predavača, dokumentacije predavača i sl.)

Suglasnost iz stavka 1. ovog članka nije upravni akt.

Članak 49.

Uz zahtjev za davanje suglasnosti nositelj programa prilaže dokaze da program, nositelj programa i osoba odgovorna za provedbu programa ispunjavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom.

Članak 50.

Suglasnost se daje za program po kojem će se održavati tečaj, odnosno niz stručnih ili stručno-znanstvenih skupova koji sadrže predavanja, okrugle stolove i/ili radionice na kojima polaznici tečaja, odnosno sudionici skupa usvajaju nova znanja značajna za obavljanje stručnih geodetskih poslova, geoinformatike, prostornog uređenja, graditeljstva i drugih srodnih tehničkih područja, upravnih poslova vezanih za područje geodezije, geoinformatike prostornog uređenje, graditeljstva i drugih tehničkih područja u obuhvatu koji obvezniku stručnog usavršavanja osigurava prikupljanje minimalno propisanog broja bodova u petogodišnjem razdoblju.

Članak 51.

Programu se može dati suglasnost ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

– sadržaj programa mora biti utemeljen na suvremenim spoznajama i znanjima znanosti i struke te stanju i razvoju tehničke regulative,

– sadržaj programa mora osigurati prijenos suvremenih spoznaja i znanja radi osposobljavanja osoba za učinkovit rad u europskom gospodarskom prostoru,

– predavači uključeni u realizaciju programa moraju biti osobe koje imaju najmanje akademski naziv magistra, odnosno magistra inženjera i koji su priznati stručnjaci iz stručnog područja programa, te osobe koje trajno rade na izradi, nadzoru primjene ili provedbi tehničke regulative uključene u program,

– program mora sadržavati kategorije stručnog usavršavanja (unaprjeđivanja i usavršavanja znanja) u skladu s bodovnim sustavom određenim Tablicom iz Priloga 6. ovoga Pravilnika.

Članak 52.

Jednogodišnji program za kojeg je dana suglasnost Državne geodetske uprave može se mijenjati tijekom godine.

Na davanje suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 48. ovoga Pravilnika.

Članak 53.

Nositelj programa obvezan je u provedbi programa:

– provjeriti identitet i prisutnost osobe koja pohađa tečaj ili sudjeluje na skupu kroz sve vrijeme održavanja tečaja ili skupa,

– voditi evidenciju stručnog usavršavanja kod njega prijavljenog obveznika stručnog usavršavanja za sve oblike stručnog usavršavanja,

– izvijestiti Državnu geodetsku upravu o rezultatima stručnog usavršavanja u jednogodišnjem razdoblju svih obveznika stručnog usavršavanja i to najkasnije do kraja veljače naredne godine,

– omogućiti Državnoj geodetskoj upravu nadzor nad provedbom programa i drugim obvezama nositelja programa koje ima u skladu s ovim Pravilnikom te nad dokumentima na temelju kojih se vodi evidencija stručnog usavršavanja obveznika stručnog usavršavanja.

– dostaviti Državnoj geodetskoj upravi pobližu godišnju razradu jednogodišnjeg programa stručnog usavršavanja

Članak 54.

Ako se utvrdi nepravilnost u provedbi programa Državna geodetska uprava nositelju programa rješenjem određuje primjereni rok u kojem se nepravilnost mora otkloniti.

Ako nositelj programa nepravilnost u provedbi programa ne otkloni u roku određenom rješenjem iz stavka 1. ovoga članka, ravnatelj će rješenjem ukinuti suglasnost za provođenje programa.

Rješenjem iz stavka 2. ovoga članka ujedno se određuje novi obveznik vođenja evidencije obveznika stručnog usavršavanja koji su bili evidentirani kod nositelja programa kojem je suglasnost ukinuta.

Članak 55.

Nositelj programa dužan je obvezniku stručnog usavršavanja koji je pohađao tečaj ili sudjelovao na stručnom, odnosno stručno-znanstvenom skupu izdati ispravu o završenom tečaju, odnosno pohađanju skupa koja sadrži:

– naziv nositelja programa,

– ime i prezime polaznika,

– datum i mjesto rođenja polaznika,

– naziv programa te datum održavanja i naziv tečaja ili skupa kojeg je osoba pohađala,

– vrijednost tečaja ili skupa izraženu u bodovima u skladu s Tablicom iz Priloga 6. ovoga Pravilnika odnosno sukladno odredbi članka 46. stavak 3 ovog Pravilnika,

– broj isprave i datum izdavanja,

– potpis osobe odgovorne za provedbu programa i pečat nositelja programa.

4. Pripremni program

Članak 56.

Pripremni programi za polaganje stručnih ispita u organizaciji strukovnih udruga i drugih organizatora ne smatraju se programima stručnog usavršavanja i za njih se ne izdaje suglasnost, ne stječu bodovi propisani ovim Pravilnikom za stručno usavršavanje, nisu obvezni i ne smatraju se odgovarajućom pripremom za polaganje stručnog ispita u skladu s ovim Pravilnikom.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 57.

Sa stručnim ispitom koji se polaže sukladno odredbama ovog Pravilnika izjednačuje se stručni ispit položen po propisima koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Smatrat će se da je položila stručni ispit za obavljanje stručnih geodetskih poslova u skladu sa odredbama ovog Pravilnika i osoba geodetske struke koja je državni stručni ispit položila po posebnim propisima, nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika i o tome dostavi dokaz (presliku uvjerenja, svjedodžbu ili dr.) Državnoj geodetskoj upravi radi upisa u registar iz članka 40. stavak 3. ovog Pravilnika.

Smatra se da je osoba iz stavka 2. ovog članka položila stručni ispit za onu stručnu spremu odnosno razinu stručnog obrazovanja za koju je položila državni stručni ispit prema posebnom propisu.

Osobe koje su prijavile stručni ispit do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, polagat će stručni ispit prema propisima za polaganje stručnog ispita koji su bili na snazi u trenutku podnošenja prijave za polaganje stručnog ispita.

Članak 58.

Odluke iz članka 12., 17., 21. i 41. ovog Pravilnika ravnatelj Državne geodetske uprave donijet će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 59.

Nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika nastavlja se provođenje programa usavršavanja u skladu sa Pravilnikom o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (»Narodne novine« br: 24/08, 141/09), a do donošenja jednogodišnjeg programa stručnog usavršavanja iz članka 48. ovog Pravilnika.

Bodovi koje je obveznik stručnog usavršavanja ostvario u skladu s Pravilnikom iz stavka 1. ovog članka smatraju se bodovima u smislu ovoga Pravilnika.

Članak 60.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/09-02/03

Urbroj: 541-02-1/1-10-4

Zagreb, 1. veljače 2010.

Ravnatelj
prof. dr. sc. Željko Bačić, v. r..

PRILOG 1.

Obrazac SI- SGP-1

__________________________________________________

Ime i prezime

__________________________________________________

Mjesto i datum podnošenja zahtjeva

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

Gruška 20, 10 000 Zagreb

Na temelju odredbe članka 66. stavka 1. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (»Narodne novine«, br. 152/08) i članka 22. Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove (»Narodne novine«, br .30/2010), podnosim sljedeći

ZAHTJEV

za polaganje stručnog ispita za obavljanje stručnih geodetskih poslova

1.

Ime i prezime:

2.

Dan, mjesec, godina, mjesto i država rođenja:

3.

Broj osobne iskaznice, tko ju je izdao i gdje, OIB:

4.

Adresa stanovanja i telefon:

5.

Stručna sprema stečena školovanjem, odnosno stručni ili akademski naziv stečen studiranjem, struka:

6.

Podaci o radnom iskustvu u struci:

7.

Svojstvo u kojem će obveznik polaganja stručnog ispita obavljati stručne geodetske poslove nakon položenog stručnog ispita

a) stručni suradnik ovlaštenog inženjera geodezije (magistar inženjer geodezije odnosno osoba koja je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja geodetske struke)

b) stručni suradnik ovlaštenog inženjera geodezije (sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer geodezije odnosno osoba koja je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja geodetske struke)

c) suradnik ovlaštenog inženjera geodezije (geodetski tehničar, IV stupanj, SSS)

8.

Posebna napomena: kandidat ima već položen stručni ispit (navesti pojedinosti)

Priloženo (navesti):

________________________________

Potpis kandidata

PRILOG 2.

Obrazac SI-SGP-2

REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

ISPITNO POVJERENSTVO ZA STRUČNI ISPIT ZA OBAVLJANJE STRUČNIH GEODETSKIH POSLOVA

KLASA:

URBROJ:

Zagreb,

ZAPISNIK

O polaganju stručnog ispita za obavljanje stručnih geodetskih poslova pred ispitnim povjerenstvom Državne geodetske uprave osnovanim odlukom ravnatelja  KLASA: _______, URBROJ: _________, od ____________ u sastavu:

1. ______________________ predsjednik ispitnog povjerenstva,

2. ______________________ član ispitnog povjerenstva,

3. ______________________ član ispitnog povjerenstva

4. ______________________ član ispitnog povjerenstva

__________________________________________________

(ime i prezime kandidata, stručni ili akademski naziv stečen školovanjem)

rođen/rođena _______________________________________

(datum i mjesto rođenja)

OIB _________________ polaže dana ___________________.

(datum)

stručni ispit za obavljanje stručnih geodetskih poslova u svojstvu: ____________________________________________________

po ispitnom programu sukladno članku 7. Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove (»Narodne novine« br. 30/2010)

stranica zapisnika: 1/n

Podaci o tijeku stručnog ispita:

Pisana zadaća:

__________________________________________________

Ispitni predmet

Pitanja

Zabilješka ispitivača i ocjena (zadovoljio/nije zadovoljio)

Ime i prezime, potpis ispitivača

Katastar nekretnina i uređenje zemljišta

Kartografija i fotogrametrija

Državna izmjera

Primjenjena geodezija

PODACI O POPRAVNOM ISPITU:

Kandidat polaže _________________ popravni ispit iz predmeta:

__________________________________________________

Podaci o tijeku popravnog ispita:

Ispitni predmet

Pitanja

Zabilješka ispitivača i ocjena (zadovoljio/nije zadovoljio)

Ime i prezime, potpis ispitivača

Nakon završenog ispita, ispitno povjerenstvo utvrđuje da kandidat:

Stručni ispit za obavljanje stručnih geodetskih poslova u svojstvu __________________________________________________________

po ispitnom programu sukladno članku 7. Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove (»Narodne novine« br. 30/2010)

za ________________________________________________

(stručna sprema odnosno stručni ili akademski naziv kandidata)

__________________________________________________

(je položio /nije položio)

što kandidatu temeljem ovoga zapisnika, odmah po održanom ispitu usmeno objavljuje predsjednik ispitnog povjerenstva, a kandidat objavu navedenih rezultata stručnog ispita potvrđuje vlastoručnim potpisom ovoga zapisnika.

Kandidat: __________________________________________

Tajnik ispitnog povjerenstva: ____________________________

Članovi ispitnog povjerenstva: ___________________________

____________________________

____________________________

Predsjednik ispitnog povjerenstva: ________________________

stranica zapisnika: n/n

PRILOG 3.

Obrazac: SI-SGP-3

REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

Na temelju članka 39. stavka 1. Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove (»Narodne novine«, br. 30/2010) Državna geodetska uprava izdaje

UVJERENJE

o položenom stručnom ispitu za obavljanje stručnih geodetskih poslova

__________________________________________________

(ime i prezime kandidata, stručna sprema stečena školovanjem, odnosno stručni ili akademski naziv stečen studiranjem)

rođen/rođena _______________________________________

(datum i mjesto rođenja),

OIB _________________ položio/položila je dana ___________

(datum)

stručni ispit za obavljanje stručnih geodetskih poslova u svojstvu

__________________________________________________

(stručni suradnik/suradnik ovlaštenog inženjera geodezije)

za ________________________________________________

(stručna sprema odnosno stručni ili akademski naziv kandidata)

….. 00001

KLASA:

URBROJ:

U Zagrebu ________

PREDSJEDNIK ISPITNOG POVJERENSTVA

_________________________________

PRILOG 4.

Obrazac SI-SGP-4

Stranica br. 1

REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

REGISTAR IZDANIH UVJERENJA O POLOŽENIM STRUČNIM ISPITIMA ZA OBAVLJANJE STRUČNIH GEODETSKIH POSLOVA

Obrazac SI-SGP-4

Stranica br. __

Redni broj

Klasifikacijska oznaka, urudžbeni broj i datum izdavanja Uvjerenja

Ime i prezime kandidata br. os. isk. i mj. izd., OIB*

Dan, mjesec, god., mjesto i država rođenja kandidata

Svojstvo u kojem će obavlja stručne geodetske poslove

Datum polaganja stručnog ispita,stručna sprema, odnosno stručni ili akademski naziv stečen studiranjem

Napomene

1

2

3

4

5

6

7

* Podatak o OIB, ako je sadržan u Uvjerenju o položenom stručnom ispitu, odnosno kojem drugom dokumentu dostavljenom uz zahtjev za polaganje stručnog ispita.

PRILOG 5.

Obrazac SI-SGP-5

Stranica br. 1

REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

REGISTAR PRIZNATIH STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE STRUČNIH GEODETSKIH POSLOVA

Obrazac SI-SGP-5

Stranica br. __

Redni broj

Klasifikacijska oznaka, urudžbeni broj i datum upisa u Registar

Ime i prezime, br. os. isk. i mj. izd., OIB*

Dan, mjesec, god., mjesto i država rođenja

Svojstvo u kojem će obavljati stručne geodetske poslove

Klasifikacijska oznaka i urudžbeni broj Uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu i datum polaganja

Stručna sprema, odnosno stručni ili akademski naziv stečen studiranjem

Napomene

1

2

3

4

5

6

7

8

* Podatak o OIB, ako je sadržan u kojem dokumentu dostavljenom radi upisa u ovaj Registar.

PRILOG 6.

Tablica bodovnih vrijednosti kategorija unapređivanja i usavršavanja znanja

Oznaka

Kategorija unapređivanja i usavršavanja znanja iz područja geodezije, geoinformatike, prostornog uređenja i graditeljstva i drugih tehničkih područja

Mjera

Broj bodova

G1

Objavljeni stručni radovi i druge stručne publikacije

broj objavljenih radova

SUG 1

Knjiga (do 3 autora)

1

30

SUG 2

Knjiga (više od 3 koautora) – svaki

1

20

SUG 3

Priručnik (do 3 autora) – svaki

1

6

SUG 4

Znanstveni članak – izvorni

1

12

SUG 5

Znanstveni članak – pregledni

1

10

SUG 6

Stručni članak

1

6

SUG 7

Popularizacijski članak

1

2

G2

Pojedinačni stručni i stručno-znanstveni skupovi sa recenzijom

skup

SUG 8

Pozvano predavanje u inozemstvu

1

10

SUG 9

Pozvano predavanje u zemlji

1

5

SUG 10

Stručni i/ili znanstveni skup u inozemstvu – aktivno sudjelovanje s člankom

1

10

SUG 11

Stručni i/ili znanstveni skup u inozemstvu – aktivno sudjelovanje s posterom

1

6

SUG 12

Stručni i/ili znanstveni skup u inozemstvu – pasivno sudjelovanje

1

4

SUG 13

Stručni i/ili znanstveni skup u zemlji – aktivno sudjelovanje s člankom

1

8

SUG 14

Stručni i/ili znanstveni skup u zemlji – aktivno sudjelovanje s posterom

1

4

SUG 15

Stručni i/ili znanstveni skup u zemlji – pasivno sudjelovanje

1

2

G3

Pojedinačni stručni i stručno-znanstveni skupovi bez recenzije

skup

SUG 16

Pozvano predavanje u inozemstvu

1

7

SUG 17

Pozvano predavanje u zemlji

1

3

SUG 18

Stručni i/ili znanstveni skup u inozemstvu – aktivno sudjelovanje s člankom

1

7

SUG 19

Stručni i/ili znanstveni skup u inozemstvu – aktivno sudjelovanje s posterom

1

4

SUG 20

Stručni i/ili znanstveni skup u inozemstvu – pasivno sudjelovanje

1

2

SUG 21

Stručni i/ili znanstveni skup u zemlji – aktivno sudjelovanje s člankom

1

6

SUG 22

Stručni i/ili znanstveni skup u zemlji – aktivno sudjelovanje s posterom

1

3

SUG 23

Stručni i/ili znanstveni skup u zemlji – pasivno sudjelovanje

1

1

G4

Jednogodišnji plan i program stručnog usavršavanja HKOIG

sati ili broj skupova

*

SUG 24

Tečaj

1 akademski sat

polaznik 1

SUG 25

Stručni i stručno-znanstveni skupovi

predavanje

1 akademski sat

polaznik 2

okrugli stol

1 akademski sat

polaznik 2

radionica

1 akademski sat

polaznik 2

savjetovanje

1 akademski sat

polaznik 2

Stručni skupovi i savjetovanja u suradnji s Državnom geodetskom upravom

*

SUG 26

stručni skup

1 akademski sat

polaznik 2

SUG 27

savjetovanje

1 akademski sat

polaznik 2

SUG 28

predavanje

1 akademski sat

polaznik 2

Stručni i stručno-znanstveni skupovi sa recenzijom pod pokroviteljstvom IAG, CLGE ili FIG – bodovanje predavača

akademski sat

SUG 29

Pozvano predavanje

1

14

SUG 30

Predavanja dr.sc

1

12

SUG 31

Predavanja mr. sc/mag. ing. univ. spec.

1

10

SUG 32

Predavanje dipl.ing/mag.ing.

1

8

Stručni i stručno-znanstveni skupovi sa recenzijom – bodovanje predavača

SUG 33

Pozvano predavanje

1

10

SUG 34

Predavanja dr. sc

1

8

SUG 35

Predavanja mr.sc / mag.ing.univ.spec.

1

6

SUG 36

Predavanje dipl.ing / mag.ing.

1

4

Stručni i stručno-znanstveni skupovi bez recenzije – bodovanje predavača

SUG 37

Pozvano predavanje

1

5

SUG 38

Predavanja dr. sc

1

4

SUG 39

Predavanja mr.sc/ mag.ing.univ.spec

1

3

SUG 40

Predavanje dipl. ing/ mag. ing.

1

2

G5

Program drugih organizatora i izvoditelja stručnog usavršavanja

sati ili broj skupova

SUG 41

Tečaj

1 akademski sat

polaznik

najviše 1**

SUG 42

Nizovi stručnih i stručno-znanstvenih skupova

predavanje

1 akademski sat

polaznik

najviše 2**

okrugli stol

polaznik

najviše 2**

radionica

polaznik

najviše 2**

G6

Ostalo

SUG 43

Stjecanje akademskog naziva

semestar

stjecanje naziva

15

m x 15

SUG 44

Aktivni rad u povjerenstvima ministarstava, Državne geodetske uprave i drugih državnih upravnih organizacija, odnosno ispitnim povjerenstvima

-

20

SUG 42

Sudjelovanje u radu međunarodnih tijela vezanih za tehničko zakonodavstvo iz područja geodezije, geoinformatike, prostornog uređenja, graditeljstva i drugih tehničkih područja

-

10

SUG 43

Drugih vrsta djelovanja kojima osoba dokazuje svoj napredak i usavršavanje u struci.

***

* ako je jedan od predavača s titulom mr. sc/ mag. ing. univ. spec. bodovanje polaznika se uvećava za 25%

ako je jedan od predavača s titulom dr. sc bodovanje se uvećava za 50%

ako je jedan od predavača s titulom dr. sc (pozvano predavanje) bodovanje se uvećava za 50%

** bodovanje tečajeva i nizova stručnih i stručno-znanstvenih skupova izvršiti će se temeljem procjene Odbora za trajno stručno usavršavanje Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, sukladno stupnju zastupljenosti sadržaja geodezije i geoinformatike, prostornog uređenja, graditeljstva i drugih tehničkih područja

*** bodovanje će se izvršiti temeljem procjene Odbora za trajno stručno usavršavanje Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

m – broj semestara