Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privatnoj zaštiti

NN 31/2010 (10.3.2010.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privatnoj zaštiti

HRVATSKI SABOR

722

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVATNOJ ZAŠTITI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privatnoj zaštiti, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 26. veljače 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/26

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 3. ožujka 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVATNOJ ZAŠTITI

Članak 1.

U Zakonu o privatnoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 68/03.) u članku 2. stavku 1. iza točke 5. dodaju se točke 6., 7., 8., 9., 10. i 11. koje glase:

»6. Zaštitarski subjekti su pravne osobe i obrti, koji imaju odobrenje za obavljanje poslova privatne zaštite.

7. Perimetar je vanjski rub prostora oko štićenog objekta ili osobe.

8. Zaštitarski pas je posebno izvježban pas koji se može koristiti u obavljanju poslova tjelesne zaštite.

9. Štićeni objekt je onaj građevinski objekt, vozilo, plovilo ili osoba koji se štite tjelesnom i/ili tehničkom zaštitom.

10. Odgovornom osobom za poslove privatne zaštite u pravnoj osobi ili kod obrtnika smatra se fizička osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati pravnu osobu i koja je u njoj zaposlena na najmanje pola radnog vremena, odnosno vlasnik obrta.

11. Kritičnu infrastrukturu čine djelatnosti, mreže, usluge i dobra materijalne i informacijske tehnologije čiji bi kvar ili uništenje značajno utjecalo na zdravlje i sigurnost građana ili na učinkovito djelovanje državne vlasti.«.

Članak 2.

U članku 3. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Ukoliko pravne osobe i obrtnici žele zaštiti svoju imovinu i zaposlenike, moraju u tu svrhu angažirati pravnu osobu ili obrtnika koji ima odobrenje za obavljanje poslova privatne zaštite ili osnovati vlastitu unutarnju čuvarsku službu.«.

Članak 3.

U članku 5. stavku 2. riječi: »koje imaju unutarnju čuvarsku službu« zamjenjuju se riječima: »i obrtnici«.

Članak 4.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Poslovi privatne zaštite mogu se obavljati unutar i oko štićenog objekta, oko štićene osobe unutar granice perimetra zaštite za čije su čuvanje zaduženi čuvari i zaštitari te, iznimno, na javnoj površini.

Nadležna policijska uprava može, na prijedlog jedinice lokalne samouprave, izdati odobrenje na temelju kojeg se poslovi tjelesne zaštite mogu obavljati na javnoj površini.

Pravna osoba ili obrtnik koji će obavljati poslove privatne zaštite na javnoj površini dužan je, pisanim putem, obavijestiti policijsku upravu najkasnije 24 sata prije početka obavljanja poslova te priložiti ugovor s naručiteljem tih poslova.«.

Članak 5.

U članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Pravne osobe ili obrtnici koji su korisnici sustava tehničke zaštite odgovorni su za njegovu ispravnost i redovno održavanje.«.

Članak 6.

U članku 11. riječi: »u pravnoj osobi« brišu se.

Članak 7.

U članku 12. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

"Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, pravne osobe koje obavljaju isključivo poslove osiguranja i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti, smiju nabavljati propisane vrste kratkog vatrenog oružja u onolikom broju koliko imaju zaposlenih zaštitara koji navedene poslove obavljaju.«.

Članak 8.

U članku 13. stavku 1. točki 2. iza riječi: »odgovornu osobu« dodaju se riječi: »za poslove privatne zaštite«.

Točka 3. mijenja se i glasi:

»3. akt o razvrstavanju radnih mjesta s opisom poslova te ovlastima zaposlenika za svako radno mjesto,«.

Članak 9.

U članku 14. riječi: »točkama 1., 2., 4., 5., 6., 7. i 8.« zamjenjuju se riječima: »točkama 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8. i 9. ovoga Zakona«.

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»Poslovni prostor obrtnika iz stavka 1. ovoga članka mora biti uređen sukladno propisima o posebnim prostornim i tehničkim uvjetima koji su propisani za djelatnost privatne zaštite.

Pravne osobe i obrtnici koji obavljaju poslove ugradnje mehaničkih sustava zaštite u vozilu te protuprovalnih vrata, nisu obvezni ishoditi odobrenje Ministarstva za obavljanje djelatnosti tehničke zaštite, ali osobe koje neposredno obavljaju navedene poslove moraju biti zaštitari – tehničari.«.

Članak 10.

U članku 18. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Osobom odgovornom za poslove privatne zaštite u pravnoj osobi ili kod obrtnika može se imenovati osoba koja:

1. ima prebivalište, odnosno odobren boravak u Republici Hrvatskoj,

2. je navršila 18 godina života,

3. ima najmanje stručni naziv stručni pristupnik ili stručni prvostupnik, odnosno odgovorna osoba u pravnoj osobi koja obavlja poslove tehničke zaštite mora imati stručni naziv stručni pristupnik – tehničke struke ili stručni prvostupnik – tehničke struke,

4. je po zakonu ovlaštena zastupati pravnu osobu i koja je u njoj zaposlena na najmanje pola radnog vremena, odnosno vlasnik obrta,

5. ima opću zdravstvenu sposobnost,

6. nije pravomoćno osuđena ili se protiv nje ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće iz nehaja, koja za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu, odnosno za istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište,

7. nije, u posljednje tri godine prije imenovanja, pravomoćno osuđena za prekršajno djelo s elementima nasilja, odnosno istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište,

8. ispunjava sigurnosne uvjete, koje provjerom utvrđuje nadležna sigurnosna služba,

9. poznaje hrvatski jezik i latinično pismo najmanje na razini koja je potrebna za nesmetanu i nužnu komunikaciju.«.

U stavku 2. riječi: »točke 7.« zamjenjuju se riječima: »točke 8.«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Uvjeti iz stavka 1. točke 1. i 9. ovoga članka ne primjenjuju se na državljane država članica Europske unije i država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.«.

Članak 11.

U članku 20. stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. imaju najmanje nižu stručnu spremu u trajanju određenom posebnim propisom,«.

Točka 5. mijenja se i glasi:

»5. nije pravomoćno osuđena ili se protiv nje ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće iz nehaja, koja za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu, odnosno za istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište,«.

Točka 6. mijenja se i glasi:

»6. nije u posljednje tri godine prije podnošenja zahtjeva pravomoćno osuđena za prekršajno djelo s elementima nasilja, odnosno istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište,«.

Točka 9. mijenja se i glasi:

»9. poznaje hrvatski jezik i latinično pismo najmanje na razini koja je potrebna za nesmetanu i nužnu komunikaciju.«.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»Uvjeti iz točke 1. i 9. ovoga članka ne primjenjuju se na državljane država članica Europske unije i država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.

Poslove privatne zaštite, sukladno odredbama ovoga Zakona, osim osoba iz članka 19. stavka 1. ovoga Zakona, mogu obavljati i državljani država članica Europske unije i država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru koji imaju dopuštenje za obavljanje navedenih poslova izdano od države članice Europske unije, odnosno države potpisnice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.«.

Članak 12.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»Osobe koje imaju tri godine radnog iskustva na poslovima policijskog službenika odnosno službenika Ministarstva koji obavljaju nadzor poslova privatne zaštite, na vojno-policijskim poslovima Ministarstva obrane, istražnim poslovima, poslovima državnog odvjetništva, pravosudnog policajca, pripadnika gardijskih postrojbi ili pripadnika sigurnosnih službi, ne moraju polagati stručni ispit za čuvara, zaštitara i zaštitara – tehničara.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka, osobe koje su završile srednju školu smjera čuvar/zaštitar, policajac ili pravosudni policajac te osobe koje su stekle stručni naziv stručni pristupnik, stručni prvostupnik ili magistar, smjer kriminalistika, ne moraju polaziti izobrazbu za čuvare i zaštitare.«.

Članak 13.

U članku 22. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Izobrazbu čuvara i zaštitara može provoditi Ministarstvo i ustanove sukladno propisima o obrazovanju.«.

Članak 14.

Članak 23. mijenja se i glasi:

»Dopuštenje za obavljanje poslova zaštitara može se izdati osobi koja uz uvjete iz članka 20. ovoga Zakona:

1. ispunjava uvjete za držanje i nošenje oružja utvrđene propisima o oružju,

2. ima završeno srednje obrazovanje u najmanje trogodišnjem trajanju,

3. ima položen stručni ispit za zaštitara,

4. ima posebnu zdravstvenu sposobnost.

Posebna zdravstvena sposobnost iz stavka 1. točke 4. ovoga članka dokazuje se potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove ili specijalista medicine rada u privatnoj praksi.«.

Članak 15.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»Dopuštenje za obavljanje poslova tehničke zaštite može se izdati osobi koja, uz uvjete iz članka 20. stavka 1. točke 1., 2., 5., 6., 7. i 9. ovoga Zakona, ima najmanje srednju strukovnu kvalifikaciju tehničkom obrazovnom programu te položen stručni ispit za zaštitara – tehničara.«.

Članak 16.

U članku 27. stavku 1. točki 6. riječ: »čuvarskog« zamjenjuje se riječju: »zaštitarskog«.

U stavku 2. brojka: »3.,« briše se.

Članak 17.

U članku 28. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Osobe koje obavljaju poslove privatne zaštite dužne su odmah izvijestiti policiju o svim saznanjima koja ukazuju na počinjenje kaznenog djela, na počinitelja kaznenog djela ili na predmete koji su poslužili ili su nastali počinjenjem kaznenog djela, odnosno prekršaja s elementima nasilja.«.

Članak 18.

U članku 34. stavci 2. i 3. brišu se.

Članak 19.

U članku 37. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Čuvar ili zaštitar može zadržati osobu za koju procijeni da može dati obavijesti važne za razjašnjavanje događaja te će o primjeni navedene ovlasti i razlozima za to bez odgode na pogodan način izvijestiti policiju, nakon čega će postupiti po zapovijedi policije.«.

Članak 20.

Iza članka 37. u podnaslovu »1.6. Uporaba čuvarskih pasa«, riječ: »čuvarskih« zamjenjuje se riječju: »zaštitarskih«.

Članak 21.

U članku 38. stavku 2. riječi: »ograđenog prostora« zamjenjuju se riječima: »štićenog perimetra«.

Članak 22.

Članak 40. mijenja se i glasi:

»Zaštitar može nositi propisane vrste kratkog vatrenog oružja samo pri obavljanju sljedećih poslova privatne zaštite:

1. zaštite novčarskih institucija,

2. neposredne tjelesne zaštite osoba (tjelohranitelj),

3. osiguranja i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti,

4. pružanja intervencije po dojavnom signalu,

5. zaštite objekata kritične infrastrukture,

6. zaštite kulturnih dobara ili stvari od znanstvenog, umjetničkog, povijesnog ili tehničkog značaja koja se nalazi u javnoj zbirci, zaštićenoj privatnoj zbirci ili je izložena za javnost.

Poslove iz stavka 1. točke 5. i 6. ovoga članka pravne osobe i obrtnici mogu obavljati uz prethodno odobrenje nadležne policijske uprave.

Zaštitar ima pravo uporabiti vatreno oružje kada, obavljajući poslove privatne zaštite, na drugi način ne može odbiti istodobni ili izravno predstojeći protupravni napad usmjeren prema njemu ili prema osobama koje štiti.

Prije uporabe vatrenog oružja zaštitar će uputiti usmeno upozorenje: »Stoj!«, a nakon toga drugo upozorenje: »Stoj, pucat ću!«.

Upozorenje iz stavka 4. ovoga članka neće se upućivati ukoliko bi se time doveli u pitanje životi osoba koje se štiti ili život zaštitara.

Uporaba vatrenog oružja nije dopuštena protiv maloljetnika ili kada se dovodi u opasnost život trećih osoba, osim kada je uporaba vatrenog oružja jedino sredstvo za obranu od izravnog napada kojim se ugrožava život zaštitara ili život osoba koje štiti.

Prilikom uporabe vatrenog oružja zaštitar je dužan usmjeriti oružje prema onim dijelovima tijela na kojima se s najmanje ozljeda postiže svrha zbog koje je vatreno oružje uporabljeno.

Zaštitar može, u obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka, uporabiti samo oružje pravne osobe za privatnu zaštitu čiji je zaposlenik.«.

Članak 23.

U članku 41. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Osobe ovlaštene za primjenu ovlasti iz članka 27. stavka 1. točke 5., 6., 7. i 8. dužne su o primjeni tih ovlasti odmah izvijestiti policiju te o istom pisano izvijestiti odgovornu osobu za poslove privatne zaštite u pravnoj osobi ili kod obrtnika.«.

U stavku 2. iza riječi: »Pravna osoba« dodaju se riječi: »i obrtnik«, a riječi: »u roku od 24 sata« zamjenjuju se riječima: »u roku od 48 sati«.

Članak 24.

U članku 42. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Na temelju izvješća iz članka 41. stavka 3. ovoga Zakona i drugih prikupljenih saznanja, nadležna policijska uprava ocjenjuje zakonitost primjene ovlasti, pa ukoliko ocijeni da su ovlasti nezakonito primijenjene, o tome izvješćuje pravnu osobu.«.

Članak 25.

U članku 43. stavku 1. podstavku 4. na kraju se umjesto točke stavlja zarez te se dodaje podstavak 5. koji glasi:

»– zaštita prilikom obavljanja poslova osiguranja i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti.«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Tehnička zaštita iz stavka 1. ovoga članka provodi se unutar štićenog perimetra objekta, na javnim površinama te prilikom obavljanja poslova osiguranja i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti.«.

Članak 26.

U članku 44. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Tehnička sredstva i naprave, odnosno sustavi tehničke zaštite moraju biti korišteni isključivo u svrhu radi koje su ugrađeni.«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Provedba tehničke zaštite mora biti sukladna propisima o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite.«.

Članak 27.

Članak 45. mijenja se i glasi:

»Poslove tehničke zaštite mogu obavljati osobe koje imaju dopuštenje za obavljanje poslova zaštitara – tehničara.

Poslove postavljanja uređaja i sustava tehničke zaštite te njihovo održavanje, može obavljati zaštitar – tehničar zaposlen u pravnoj osobi ili kod obrtnika, koji ima završenu srednju strukovnu kvalifikaciju u tehničkom obrazovnom programu.

Poslove izrade prosudbe ugroženosti štićene građevine ili prostora, projektiranja tehničkih zaštitnih sustava te tehničkog prijema može obavljati zaštitar – tehničar, koji ima najmanje stručni naziv stručni pristupnik – tehničke struke, ili stručni prvostupnik – tehničke struke ili srednju stručnu spremu tehničkog smjera i najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima tehničkog štićenja.

Poslove nadzora nad izvođenjem radova tehničkih zaštitnih sustava, revizije projektne dokumentacije tehničkih zaštitnih sustava, tehničkog prijema te pružanja intelektualnih usluga u području tehničke zaštite ovoga članka, može obavljati zaštitar – tehničar koji ima najmanje stručni naziv magistar tehničke struke ili specijalist tehničke struke.«.

Članak 28.

Članak 46. mijenja se i glasi:

»Pravna osoba ili obrtnik koji imaju odobrenje za obavljanje poslova privatne zaštite mogu ustrojiti dojavni centar u koji se prosljeđuju signali sa sustava tehničke zaštite.

Pravna osoba ili obrtnik dužni su osigurati intervenciju po dojavnom signalu i/ili dojavi putem sredstava javne komunikacije, a intervenciju mora pružiti najmanje jedan zaštitar koji mora biti u telekomunikacijskoj vezi s dojavnim centrom i koji tom prilikom može nositi oružje.

Dojavni centar može ustrojiti pravna osoba i obrtnik koji imaju osnovanu unutarnju čuvarsku službu.

Objekt koji štiti pravna osoba ili obrtnik iz stavka 1. i 3. ovoga članka, mora se nalaziti na području iste županije ili na udaljenosti najviše do 50 kilometara od mjesta gdje se nalazi interventni tim, odnosno interventni zaštitar.

Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka, objekt koji štiti pravna osoba ili obrtnik iz stavka 1. i 3. ovoga članka može se nalaziti i na većoj udaljenosti ukoliko se radi o otocima ili područjima slabe naseljenosti, uz prethodno odobrenje policijske uprave.

Članak 29.

U članku 47. riječi: »protiv javnog reda i mira« brišu se.

Članak 30.

U članku 48. stavku 5. iza riječi: »vlasti« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »kao ni odori osoba koje za istu pravnu osobu obavljaju druge poslove koji ne spadaju u poslove privatne zaštite.«.

Članak 31.

U članku 49. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Poslodavac je dužan zaposlenicima osigurati radnu odoru.«.

Članak 32.

U članku 50. stavak 1. mijenja se i glasi:

»U obavljanju poslova privatne zaštite čuvar i zaštitar moraju nositi čuvarsku odnosno zaštitarsku iskaznicu, istaknutu na vidljivom mjestu te posjedovati radni nalog koji im je dužan izdati poslodavac.«.

U stavku 3. iza riječi: »iskaznicu« dodaju se riječi: »zaštitara – tehničara«.

Članak 33.

U članku 51. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Pravna osoba ili obrtnik dužni su u roku od tri dana izvijestiti nadležnu policijsku upravu o zapošljavanju osobe koja obavlja poslove privatne zaštite, kao i o nastupanju okolnosti iz stavka 2. ovoga članka.«.

Članak 34.

Iza članka 51. dodaje se članak 51.a koji glasi:

»Članak 51.a

Radi promicanja i obilježavanja zaštitarske djelatnosti ustanovljuje se »Dan zaštitarstva« koji se obilježava 21. rujna, na dan Svetog Mateja.«.

Članak 35.

U članku 52. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Radi ustrojavanja zaštite svojih radnika i svoje imovine, pravne osobe i obrtnici mogu osnovati unutarnju čuvarsku službu.«.

Članak 36.

U članku 53. stavku 4. riječi: »o osnivanju i ustrojavanju« zamjenjuju se riječima: »za početak rada«.

Članak 37.

U članku 54. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Zaposlenici unutarnje čuvarske službe imaju ovim Zakonom propisane ovlasti čuvara, zaštitara i zaštitara – tehničara.«.

Članak 38.

Članak 62. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom od 40.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako u obavljanju zaštitarskih poslova primjenjuje operativne metode i sredstva koja zakonom nisu dopuštena (članak 1. stavak 2.),

2. koja štiti svoj prostor i zaposlenike suprotno odredbi članka 3. stavka 2. ovoga Zakona,

3. ako organizira ili obavlja djelatnost privatne zaštite, a nije registrirana za obavljanje te djelatnosti niti ima odobrenje Ministarstva (članak 4. i članak 13.),

4. ako obavlja poslove osiguranja i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti, bez posebnog odobrenja ili ako te poslove obavlja suprotno odredbama ovoga Zakona i podzakonskih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona (članak 5. stavak 2.),

5. ako posjeduje vatreno oružje u količini većoj od one koja je propisana ovim Zakonom ili koristi oružje koje nije propisano, odnosno koje nije u vlasništvu tvrtke (članak 12.),

6. ako nastavi s radom unatoč rješenju Ministarstva o zabrani rada (članak 15.),

7. ako zapošljava, odnosno dopušta obavljanje poslova privatne zaštite osobama koje nemaju propisano dopuštenje (članak 19.),

8. koja ima osnovanu unutarnju čuvarsku službu, ako poslove privatne zaštite obavlja suprotno odredbi članka 52. stavka 1. ovoga Zakona,

9. ako onemogućava inspektora u provođenju nadzora ili mu ne pruži potrebne podatke i obavijesti (članak 57. stavak 2.).

Novčanom kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se obrtnik koji ima osnovanu unutarnju čuvarsku službu ako poslove privatne zaštite obavlja suprotno odredbi članka 52. stavka 1. ovoga Zakona.

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi za poslove privatne zaštite i obrtnik.

Za ponovljene prekršaje iz stavka 1. točke 1., 3., 4., 5., 6. i 7. ovoga članka prekršajni sud može uz novčanu kaznu pravnoj osobi ili obrtniku izreći i zaštitnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti privatne zaštite u trajanju do jedne godine.«.

Članak 39.

Članak 63. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom od 20.000,00 do 60.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako obavlja poslove privatne zaštite bez ugovora u pisanom obliku (članak 6.),

2. ako ne uporabljuje sredstva i naprave koje imaju propisanu kakvoću proizvoda prema hrvatskim normama, odnosno prihvaćenim pravilima tehničke struke (članak 10. stavak 1.)

3. ako sa zaštitarom ili čuvarom sklopi ugovor o djelu (članak 11.),

4. ako obavlja izobrazbu čuvara i zaštitara bez odobrenja Ministarstva (članak 22.),

5. ako naredi ili omogući primjenu ovlasti osobama koje nemaju dopuštenje za obavljanje poslova privatne zaštite, odnosno ako naredi ili omogući da čuvari, zaštitari, i zaštitari – tehničari primjenjuju svoje ovlasti suprotno ovom Zakonu (članci 27. i 45.),

6. ako u obavljanju poslova tjelesne zaštite koristi zaštitarske pse izvan štićenog perimetra (članak 38. stavak 2.),

7. ako omogući ili naredi štićenje objekta ili prostora vatrenim oružjem suprotno odredbama članka 40. stavka 1. ovoga Zakona,

8. koja obavlja poslove tehničke zaštite protivno odredbama članaka 44. i 45. ovoga Zakona.

9. ako ne organizira intervenciju po dojavnom signalu (članak 46. stavak 2. i 4.),

10. čiji dojavni centar ne izvijesti policiju na način propisan člankom 47. ovoga Zakona,

11. ako zaposlenicima ne osigura radnu odoru, odnosno ako je radna odora izgledom i krojem suprotna odredbama ovoga Zakona te ako osobama bez dopuštenja za obavljanje poslova privatne zaštite omogući ili naloži da istu neovlašteno nose (članci 48. i 49.),

12. ako je unutarnja čuvarska služba započela s radom bez propisanog odobrenja (članak 53. stavak 1.),

13. ako u određenom roku ne izvrši otklanjanje nepravilnosti koje je rješenjem naredilo Ministarstvo ili nadležna policijska uprava (članak 57. stavak 3.),

14. postupa protivno odredbama podzakonskih propisa koji su doneseni na temelju ovoga Zakona.

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 3.000,00 do 6.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi za poslove privatne zaštite i obrtnik.

Za ponovljene prekršaje iz stavka 1. točke 4., 5., 7., 8. i 13. ovoga članka prekršajni sud može uz novčanu kaznu pravnoj osobi ili obrtniku izreći i zaštitnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti privatne zaštite u trajanju do jedne godine.«.

Članak 40.

Članak 64. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako poslove privatne zaštite obavlja na javnim površinama suprotno odredbama članka 8. ovoga Zakona,

2. ako ne osigura ispravnost i redovito održavanje sustava tehničke zaštite (članak 10. stavak 2.),

3. ako u roku od osam dana ne izvijesti Ministarstvo o promjeni uvjeta iz članka 17. ovoga Zakona,

4. ako u roku od 48 sati ne dostavi pisano izvješće nadležnoj policijskoj upravi o primjeni ovlasti od strane čuvara i zaštitara (članak 41. stavak 2.),

5. ako dopusti ili naredi čuvarima i zaštitarima da obavljaju poslove privatne zaštite u građanskoj odjeći suprotno odredbama članka 48. ovoga Zakona,

6. ako čuvaru, zaštitaru i zaštitaru – tehničaru ne izda valjani radni nalog (članak 50. stavak 1.),

7. ako u roku od tri dana ne izvijesti policijsku upravu da je njezinom zaposleniku prestao radni odnos, da je prestao postojati neki od propisanih uvjeta za obavljanje poslova privatne zaštite te o zapošljavanju osobe koja obavlja poslove privatne zaštite (članak 51. stavak 3.),

8. ako ne vodi propisane upisnike (članak 59.).

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi za poslove privatne zaštite i obrtnik.«.

Članak 41.

Članak 65. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

1. osoba koja obavlja poslove privatne zaštite bez izdanog dopuštenja (članak 19.),

2. čuvar, zaštitar i zaštitar – tehničar koji obavlja poslove privatne zaštite suprotno odredbama članka 27. i 45. ovoga Zakona,

3. čuvar i zaštitar koji ovlasti koristi izvan objekata i prostora koje štiti (članak 28.) te ako postupi suprotno odredbama članka 28. stavka 3. ovoga Zakona,

4. čuvar i zaštitar koji postupi suprotno odredbama članka 29. ovoga Zakona,

5. čuvar i zaštitar koji postupi suprotno odredbi članka 30. stavka 1. ovoga Zakona,

6. čuvar i zaštitar koji postupi suprotno odredbi članka 31. stavka 1. ovoga Zakona,

7. čuvar i zaštitar koji primjenjuje svoje ovlasti suprotno odredbama članaka 32., 33., 34. i 35. ovoga Zakona,

8. osoba koja na zahtjev čuvara i zaštitara ne želi otvoriti zatvoreni predmet ili pretinac u prometnom sredstvu (članak 36.),

9. čuvar i zaštitar koji iz neopravdanih razloga postupi suprotno odredbama članka 37. ovoga Zakona,

10. zaštitar koji koristi zaštitarske pse suprotno odredbama članka 38. stavka 2., 3. i 4. ovoga Zakona,

11. zaštitar koji u obavljanju poslova tjelesne zaštite uporabi tjelesnu snagu, odnosno vatreno oružje suprotno odredbama članka 39. stavka 1. i 2. i članka 40. stavka 2. i 3. ovoga Zakona,

12. zaštitar koji u obavljanju poslova privatne zaštite nosi vatreno oružje iako za to nije ovlašten, odnosno nosi vatreno oružje pri obavljanju poslova u čijem se obavljanju ne smije koristiti vatreno oružje (članak 40. stavak 1.),

13. zaštitar koji prigodom obavljanja zaštitarskih poslova koristi oružje koje nije vlasništvo pravne osobe čiji je zaposlenik (članak 40. stavak 7.),

14. čuvar i zaštitar koji nakon primjene ovlasti iz članka 27. stavka 1. točke 5., 6., 7. i 8., odmah ne izvijesti policiju (članak 41. stavak 1.),

15. zaštitar – tehničar koji obavlja poslove tehničke zaštite suprotno odredbi članka 44., stavka 3. ovoga Zakona te osoba koja koristi tehnička sredstva i naprave, odnosno sustave tehničke zaštite suprotno odredbi članka 44. stavka 2.,

16. operator – dispečer koji postupi suprotno odredbi članka 47. ovoga Zakona,

17. čuvar i zaštitar koji poslove tjelesne zaštite ne obavlja u odori ili ih obavlja u građanskoj odjeći bez odobrenja (članak 48. stavak 1. i 3.), te onaj koji odoru nosi izvan radnog vremena (članak 49.)

18. osoba koja neovlašteno koristi odoru ili dijelove odore te zaštitni znak pravne osobe za privatnu zaštitu ili unutarnje čuvarske službe (članak 49. stavak 2.),

19. čuvar i zaštitar koji pri obavljanju poslova privatne zaštite ne istakne na vidno mjesto čuvarsku ili zaštitarsku iskaznicu (članak 50. stavak 1.),

20. čuvar i zaštitar koji poslove privatne zaštite obavlja u građanskoj odjeći suprotno odredbama članka 50. stavka 2. ovoga Zakona,

21. čuvar, zaštitar i zaštitar – tehničar koji prilikom obavljanja poslova privatne zaštite ne posjeduje iskaznicu i radni nalog (članak 50. stavak 1. i 3.),

22. čuvar, zaštitar i zaštitar – tehničar koji nadležnoj policijskoj upravi ne vrati iskaznicu u roku od osam dana, od dana prestanka radnog odnosa ili prestanka postojanja nekog od uvjeta za obavljanje poslova privatne zaštite (članak 51. stavak 4.),

23. čuvar, zaštitar ili zaštitar-tehničar koji onemogućava ovlaštenog službenika u provođenju nadzora ili mu ne pruže potrebne podatke i obavijesti (članak 57. stavak 2.).

Za ponovljene prekršaje iz stavka 1. točke 2., 4., 5., 12., 13., 17. i 22. ovoga članka prekršajni sud može uz novčanu kaznu čuvaru, zaštitaru i zaštitaru – tehničaru izreći i zaštitnu mjeru zabrane obavljanja poslova privatne zaštite u trajanju do šest mjeseci.«.

Članak 42.

Ministar unutarnjih poslova će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti provedbene propise o:

– načinu i uvjetima obavljanja poslova privatne zaštite na javnim površinama (članak 8. Zakona o privatnoj zaštiti),

– sadržaju i izgledu čuvarske i zaštitarske iskaznice te iskaznice zaštitara – tehničara (članak 51. stavak 1. Zakona o privatnoj zaštiti),

– izgledu i načinu nošenja odore službenika za nadzor zaštitarske i detektivske djelatnosti Ministarstva.

Članak 43.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o privatnoj zaštiti.

Članak 44.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 10. stavka 3. i članka 11. stavka 2. i 3. ovoga Zakona, koje stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 453-02/10-01/01

Zagreb, 26. veljače 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.