Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti zrakoplovnog osoblja i uvjetima kojima mora udovoljavati poduzetnik koji obavlja liječničke preglede zrakoplovnog osoblja

NN 31/2010 (10.3.2010.), Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti zrakoplovnog osoblja i uvjetima kojima mora udovoljavati poduzetnik koji obavlja liječničke preglede zrakoplovnog osoblja

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

729

Na temelju članka 142. stavka 1. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine« broj 69/09), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZRAKOPLOVNOG OSOBLJA I UVJETIMA KOJIMA MORA UDOVOLJAVATI PODUZETNIK KOJI OBAVLJA LIJEČNIČKE PREGLEDE ZRAKOPLOVNOG OSOBLJA

Područje primjene

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način obavljanja liječničkih pregleda radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti zrakoplovnog osoblja, uvjeti kojima mora udovoljavati poduzetnik za obavljanje liječničkih pregleda zrakoplovnog osoblja, uvjeti i način stjecanja, produljenja i obnavljanja važenja svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti (u daljnjem tekstu: svjedodžba), način vođenja evidencije obavljenih liječničkih pregleda, evidencija izdanih svjedodžbi i način čuvanja medicinske dokumentacije.

Pojmovi i kratice

Članak 2.

(1) Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

(a) imatelj dozvole: osoba koja posjeduje dozvolu za obavljanje određenih stručnih poslova u zrakoplovstvu;

(b) imatelj svjedodžbe: osoba koja posjeduje valjanu svjedodžbu određene kategorije zdravstvene sposobnosti;

(c) kabinska posada: članovi posade zrakoplova koji obavljaju poslove što im ih, u interesu sigurnosti putnika, odredi operator ili zapovjednik zrakoplova, ali nisu članovi letačke posade;

(d) kandidat: osoba koja pristupi liječničkom pregledu radi stjecanja svjedodžbe;

(e) nadležno tijelo: Agencija za civilno zrakoplovstvo;

(f) obnavljanje važenja svjedodžbe: postupak koji se provodi nakon isteka važenja svjedodžbe;

(g) poduzetnik: svaka fizička ili pravna osoba, bilo da ostvaruje profit ili ne, ili svako službeno tijelo, bilo da ima pravnu sposobnost ili nema;

(h) povlastice dozvole i/ili ovlaštenja: ovlasti koje proizlaze iz određene dozvole i/ili ovlaštenja;

(i) produljenje važenja svjedodžbe: postupak koji se provodi unutar 45 dana prije isteka važenja svjedodžbe;

(j) psihoaktivne supstance: alkohol, opioidi, kanaboidi, sedativi i hipnotici, kokain, drugi psihostimulansi, halucinogeni, isparljiva otapala, (kava i duhanski proizvodi su isključeni);

(k) suspenzija svjedodžbe: privremeno oduzimanje svjedodžbe.

(2) Kratice koji se upotrebljavaju u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

(a) AMC (Aeromedical Center): zrakoplovno medicinski centar kao pravna ili dio pravne osobe koji obavlja zdravstvenu djelatnost, te udovoljava propisanim uvjetima za obavljanje liječničkih pregleda zrakoplovnog osoblja svih kategorija zdravstvene sposobnosti, a koju za obavljanje tih poslova ovlasti Agencija za civilno zrakoplovstvo;

(b) AME (Authorised Medical Examiner): zrakoplovno-medicinski ispitivač, koji obavlja zdravstvenu djelatnost, te udovoljava propisanim uvjetima za obavljanje liječničkih pregleda zrakoplovnog osoblja, a koju za obavljanje tih poslova ovlasti Agencija za civilno zrakoplovstvo;

(c) AMS (Aeromedical Section): zrakoplovno medicinska sekcija u Agenciji za civilno zrakoplovstvo, u sastavu jednog ili više liječnika kvalificiranih i licenciranih za obavljanje zdravstvene djelatnosti, te završenom obukom iz zrakoplovne medicine i s najmanje 10 godina iskustva u zrakoplovnoj medicini, koji su posebno ovlašteni za obavljanje poslova određenih ovim Pravilnikom.

Zrakoplovno osoblje

Članak 3.

(1) Zrakoplovnim osobljem koje u skladu sa ovim Pravilnikom podliježe liječničkim pregledima i procjeni zdravstvene sposobnosti smatraju se:

a) članovi letačke posade: piloti aviona, helikoptera, zračnih brodova, zrakoplova s pogonjenim uzgonom, jedrilica, slobodnih balona, navigatori leta i inženjeri leta;

b) osoblje održavanja i preinaka zrakoplova: tehničko osoblje (tehničari/inženjeri/mehaničari) koji obavljaju poslove održavanja i preinaka zrakoplova i zrakoplovnih komponenti;

c) osoblje kontrole zračnog prometa: kontrolori zračnog prometa i studenti kontrolori zračnog prometa;

d) osoblje procedure pripreme leta: osoblje pripreme/otpreme leta;

e) piloti sportskog zrakoplova: padobranci, piloti mikrolakih zrakoplova, piloti parajedrilica i ovjesnih jedrilica;

(f) rukovatelji zrakoplovne stanice na zemlji: osobe koje rukuju zrakoplovnom stanicom na zemlji u svrhu održavanja komunikacije sa zrakoplovom.

(2) Članovi kabinske posade zrakoplova podliježu liječničkim pregledima i procjeni zdravstvene sposobnosti u skladu s ovim Pravilnikom, ako propisom koji propisuje uvjete za članove kabinske posade zrakoplova nije drukčije propisano.

Zdravstvena sposobnost

Članak 4.

(1) Zdravstvena sposobnost zrakoplovnog osoblja i članova kabinske posade zrakoplova uključuje udovoljavanje fizičkim i mentalnim zahtjevima, zahtjevima vida i raspoznavanja boja, te zahtjevima sluha.

(2) Fizički i mentalni zahtjevi: kandidat ili imatelj svjedodžbe izdane u skladu s ovim Pravilnikom ne smije imati:

a) bilo kakvu abnormalnost, urođenu ili stečenu,

b) bilo kakvu aktivnu, latentnu, akutnu ili kroničnu nesposobnost,

c) bilo kakvu ranu, ozljedu ili postoperativnu tegobu,

d) bilo kakve posljedice ili nuspojave ukoliko uzima bilo koji propisani lijeka ili lijek koji se uzima bez recepta u terapijske, dijagnostičke ili preventivne svrhe, a koje bi prouzročile određeni stupanj funkcionalne nesposobnosti, koja bi dovela do iznenadne nesposobnosti za sigurno korištenje povlastica dozvole i /ili ovlaštenja.

(3) Zahtjevi vida: sljedeće bi trebalo biti usvojeno za testiranje oštrine vida:

a) testiranje se treba provoditi u okruženju sa razinom osvjetljenja koja odgovara za redovno uredsko osvjetljenje (30-60 cd/m²).

b) oštrinu vida treba mjeriti pomoću niza Landoltovih prstena ili sličnim optotipom, postavljenim na odgovarajuću udaljenost od podnositelja zahtjeva ovisno o načinu testiranja.

(4) Raspoznavanje boja: podnositelj zahtjeva će morati dokazati sposobnost opažanja boja koja je potrebna za sigurno obavljanje poslova. Podnositelj zahtjeva će biti testiran za sposobnost da ispravno raspozna niz pseudoizokromatskih ploča na dnevnom svjetlu ili umjetnom svjetlu iste frekvencije kao što pruža CIE (International Commission on Illumination) standardni illuminat C ili D65.

(5) Zahtjevi sluha: kandidat mora demonstrirati performanse sluha dovoljne za sigurno korištenje povlastica dozvole i /ili ovlaštenja. Kandidati ili imatelji svjedodžbe izdane u skladu s ovim Pravilnikom bit će ispitani čistom tonalnom audiometrijom ili u tihoj sobi testom šapata i glasnog govora, ovisno o zahtjevima pojedine kategorije zdravstvene sposobnosti.

(6) Da bi mogao zahtijevati ili koristiti povlastice određene dozvole i/ili ovlaštenja kandidat ili imatelj dozvole mora imati važeću svjedodžbu, koja je izdana u skladu s ovim Pravilnikom, a koja je primjerena povlasticama dozvole i/ili ovlaštenja.

Gubitak zdravstvene sposobnosti

Članak 5.

(1) Imatelj svjedodžbe ne smije koristiti povlastice dozvole i/ili ovlaštenja kada je svjestan odstupanja ili gubitka svoje zdravstvene sposobnosti, a koje bi moglo ugroziti sigurno korištenje tih povlastica.

(2) Imatelj svjedodžbe ne smije uzimati nikakav lijek koji se izdaje na liječnički recept ili lijek koji se izdaje bez liječničkog recepta, te ne smije biti podvrgnut bilo kakvoj terapiji, ako nije siguran da taj lijek ili terapija neće utjecati na njegovu sposobnost za sigurno korištenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja, a ako postoji bilo kakva sumnja, mora zatražiti savjet od AMS, AMC ili AME.

(3) Imatelj svjedodžbe mora bez odgađanja zatražiti mišljenje AMS, AMC ili AME, ako je podvrgnut:

a) prihvatu u bolnicu ili kliniku na više od 12 h; ili

b) kirurškom zahvatu ili dijagnostičkom ili drugom invanzivnom postupku; ili

c) redovitoj uporabi lijekova; ili

d) stalnom korištenju korektivnih leća.

(4) Imatelj svjedodžbe mora u pisanom obliku izvijestiti Agenciju za civilno zrakoplovstvo što prije, a najkasnije u roku 21 dan, u slučaju:

a) svake teže ozljede koja utječe na sposobnost djelovanja kao člana posade; ili

b) svake bolesti koja koja utječe na sposobnost djelovanja kao člana posade; ili

c) ozljede, bolesti ili trudnoće,

Svjedodžba će se smatrati nevažećom.

(5) U slučaju ozljeda i bolesti iz stavka 4. ovoga članka, svjedodžba se ponovno može izdati ili poslije liječničkog pregleda koji određuje Agencija za civilno zrakoplovstvo ili ako to smatra prihvatljivim, bez podvrgavanja liječničkom pregledu.

(6) U slučaju trudnoće iz stavka 4. točke c. ovoga članka, Agencija za civilno zrakoplovstvo može odobriti izdavanje svjedodžbe pod određenim uvjetima koje smatra prihvatljivim. Svjedodžba se može izdati poslije liječničkog pregleda koji je određen po prestanku trudnoće.

Uporaba lijekova, omamljujućih sredstava i psihoaktivnih supstanci

Članak 6.

(1) Imatelj svjedodžbe ne smije koristiti povlastice dozvole i/ili ovlaštenja ako uzima bilo kakve lijekove koji se izdaju na liječnički recept ili lijekove koji se izdaju bez liječničkog recepta, omamljujuća sredstva ili psihoaktivne supstance, uključujući one koji se koriste za liječenje bolesti ili poremećaja, ukoliko je svjestan bilo kakvih popratnih pojava koje su nespojive sa sigurnim korištenjem povlastice dozvole i/ili ovlaštenja.

(2) Na sve postupke koji zahtijevaju uporabu opće ili spinalne anestezije koji uzrokuju zdravstvenu nesposobnost za razdoblje od najmanje 48 sati i na sve postupke koji zahtijevaju lokalnu ili djelomičnu anesteziju koji uzrokuju zdravstvenu nesposobnost kroz razdoblje od najmanje 12 sati, odgovarajuće se primjenjuje stavak 1. ovoga članka.

Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti

Članak 7.

(1) Zdravstvena sposobnost zrakoplovnog osoblja i članova kabinske posade zrakoplova utvrđuje se na temelju liječničkih pregleda kojima se provjerava udovoljavanje fizičkim i mentalnim zahtjevima, zahtjevima vida i raspoznavanja boja, te zahtjevima sluha iz članka 4. ovoga Pravilnika, koje obavljaju AMC i AME.

(2) Zdravstvenu sposobnost osoblja iz stavka 1. ovoga članka, a koje nije zadovoljno ocjenom zdravstvene sposobnosti, nakon podnošenja zahtjeva za preispitivanje te ocjene utvrđuje liječničko povjerenstvo drugog stupnja koje s popisa stručnjaka imenuje Agencija za civilno zrakoplovstvo.

Kategorije zdravstvene sposobnosti

Članak 8.

Kategorije zdravstvene sposobnosti zrakoplovnog osoblja su:

a) Kategorija 1, u koju spadaju prometni piloti aviona, helikoptera i zrakoplova s pogonjenim uzgonom, profesionalni piloti aviona, helikoptera, zračnog broda i zrakoplova s pogonjenim uzgonom, piloti višečlane posade aviona;

b) Kategorija 2, u koju spadaju: privatni piloti aviona, helikoptera, zračnog broda i zrakoplova s pogonjenim uzgonom, piloti jedrilice, piloti motorne jedrilice, piloti slobodnog balona, piloti zračnog broda, piloti mikrolakih letjelica, navigatori i inženjeri leta;

c) Kategorija 2 – nacionalna, prema nacionalnim zahtjevima, u koju spadaju: padobranci, kabinska posada, osoblje pripreme i otpreme leta, piloti parajedrilica i ovjesnih jedrilica, mehaničari, inženjeri i tehničari koji obavljaju poslove održavanja i preinaka zrakoplova i zrakoplovnih komponenti i rukovatelji zrakoplovne stanice na zemlji; i

d) Kategorija 3, u koju spadaju: kontrolori zračnog prometa i studenti kontrolori zračnog prometa.

Liječnički pregledi

Članak 9.

(1) Po opsegu i sadržaju liječnički pregledi mogu biti inicijalni, redoviti, dodatni i izvanredni.

(2) Inicijalni liječnički pregled podrazumijeva medicinsko sveobuhvatni pregled koji kandidat obavlja prvi puta u svrhu stjecanja svjedodžbe, a obuhvaća pregled svih sustava sukladno zdravstvenim zahtjevima pojedine kategorije zdravstvene sposobnosti. Inicijalni liječnički pregled mora se obaviti u državi izdavanja dozvole zrakoplovnog osoblja ili članova kabinske posade zrakoplova.

(3) Redoviti pregled može biti standardni i prošireni.

(a) Redoviti standardni pregled podrazumijeva periodični opći pregled određenih sustava sukladno zdravstvenim zahtjevima pojedine kategorije zdravstvene sposobnosti i mora biti obavljen u razdoblju važenja svjedodžbe tj. u razdoblju od 45 dana prije isteka važenja svjedodžbe.

(b) Redoviti prošireni pregled podrazumijeva redoviti obimniji pregled određenih sustava sukladno zdravstvenim zahtjevima kategorija 1 i 3 zdravstvene sposobnosti i mora biti obavljen u razdoblju važenja svjedodžbe.

(4) Dodatni pregled podrazumijeva pregled koji se prema procjeni AME, AMC ili AMS traži od kandidata, a u slučaju kada kod kandidata dolazi do određenih odstupanja u odnosu na zahtjeve određene kategorije zdravstvene sposobnosti koja nisu takva da bi kandidat bio ocijenjen nesposobnim, ili kada postoji opravdana sumnja u zdravstvenu sposobnost kandidata/imatelja svjedodžbe. Dodatni pregled obavlja se kod specijaliste prihvatljivog Agenciji za civilno zrakoplovstvo.

(5) Izvanrednim pregledom smatra se svaki pregled zatražen od strane imatelja dozvole, Agencije za civilno zrakoplovstvo, inspektora ili poslodavca. Izvanredni pregled za sve kategorije zdravstvene sposobnosti zrakoplovnog osoblja mora se obaviti u AMC. Razlozi za izvanredni pregled su gubitak zdravstvene sposobnost ili to mogu biti vjerodostojni podaci koji izazivaju sumnju glede psihičke ili fizičke sposobnosti imatelja dozvole za sigurno korištenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja. Izvori ovakvih podataka mogu biti nesreće ili nezgode, problemi u radnom okruženju, tijekom školovanja, stručnih provjera i slično. Opseg i sadržaj pregleda ovisi o razlogu dolaska ili upućivanja imatelja dozvole na izvanredni pregled.

Obavljanje liječničkih pregleda

Članak 10.

(1) Kandidat/imatelj svjedodžbe ispunjava zahtjev za izdavanje svjedodžbe, čiji je izgled i sadržaj definiran u Dodatku 1 ovoga Pravilnika. Podnositelj zahtjeva mora potpisati izjavu da li je prethodno prošao liječnički pregled i, ako jest, datum, mjesto i ocjenu zdravstvene sposobnosti. Ukoliko je izdavanje svjedodžbe prethodno bilo odbijeno ili je svjedodžba poništena ili suspendirana, potrebno je navesti razloge. Lažna izjava ili navodi koji bi doveli u zabludu AME-a bit će prijavljeni Agenciji za civilno zrakoplovstvo koje će poduzeti odgovarajuće mjere, a izdavanje svjedodžbe će se odbiti.

(2) AME utvrđuje identitet kandidata/imatelja svjedodžbe uvidom u osobnu iskaznicu ili drugi identifikacijski dokument sa fotografijom i dozvolu zrakoplovnog osoblja, te ga upozorava na materijalnu i kaznenu odgovornost za podatke unesene u zahtjev za dobivanje svjedodžbe.

(3) Za kategoriju 1 zdravstvene sposobnosti liječnički pregled obavlja se prema zahtjevima i na način propisan u Dodatku 3 ovoga Pravilnika. Inicijalni i redoviti prošireni liječnički pregled mora biti obavljen u AMC-u, a redoviti standardni liječnički pregled može biti obavljen od strane AME-a.

(4) Za kategoriju 2 zdravstvene sposobnosti liječnički pregled obavlja se prema zahtjevima i na način propisan u Dodatku 3 ovoga Pravilnika. Inicijalni i redoviti standardni liječnički pregled mogu biti obavljeni u AMC-u ili od strane AME-a.

(5) Za kategoriju 2 – nacionalnu zdravstvene sposobnosti, liječnički pregled obavlja se prema zahtjevima propisanima u Dodatku 2 ovoga Pravilnika. Inicijalni i redoviti standardni liječnički pregled mogu biti obavljeni u AMC-u ili od strane AME-a.

(6) Za kategoriju 3 zdravstvene sposobnosti liječnički pregled obavlja se prema zahtjevima i na način propisan u Dodatku 4 ovoga Pravilnika. Inicijalni liječnički pregled mora biti obavljen u AMC-u, a redoviti standardni liječnički pregled može biti obavljen od strane AME-a.

(7) Nakon obavljenog liječničkog pregleda AME mora usuglasiti rezultate liječničkih pregleda, donijeti ocjenu zdravstvene sposobnosti i potpisati izvještaj o obavljenom liječničkom pregledu. Preslika izvještaja o obavljenom liječničkom pregledu za kategorije 1, 2 i 3 zdravstvene sposobnosti sa pripadajućom medicinskom dokumentacijom, zajedno sa preslikom obrasca zahtjeva za izdavanje svjedodžbe i preslikom izdane svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti ili obavijesti o neudovoljavanju zdravstvenim uvjetima AME mora u roku 5 dana od dana obavljenog liječničkog pregleda poslati u Agenciju za civilno zrakoplovstvo.

(8) Ukoliko nisu zadovoljeni zdravstveni zahtjevi za pojedinu kategoriju zdravstvene sposobnosti, kandidatu se neće izdati svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti dok nisu ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) akreditirani medicinski zaključak, donijet od strane AMS-a ukazuje da je, u posebnim okolnostima, neispunjenje bilo kojeg zahtjeva takvo da neće ugroziti sigurno korištenje povlastica dozvole/ovlaštenja;

(b) uzeti su u obzir odgovarajuće sposobnosti, vještine i iskustvo podnositelja zahtjeva i operativni uvjeti, i

(c) u svjedodžbu ili dozvolu upisano je odgovarajuće ograničenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja.

(9) Kandidata se mora ocijeniti sposobnim ili nesposobnim, ili ga treba uputiti Agenciji za civilno zrakoplovstvo za upisivanje ili povlačenje određenih ograničenja povlastica dozvole i/ili ovlaštenja. AME mora usmeno i prema potrebi pisano izvijestiti kandidata o svakom stanju (medicinskom, operativnom ili drugom ograničenju povlastica dozvole i/ili ovlaštenja) koje bi mu moglo ograničiti stručno osposobljavanje i/ili korištenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja.

(10) Ukoliko je imatelj svjedodžbe ocijenjen zdravstveno nesposobnim unutar važenja svjedodžbe, ne smije koristiti povlastice dozvole i/ili ovlaštenja.

(11) Nakon što je započeo pregled kod jednog AME ili AMC, kandidat/imatelj svjedodžbe ne smije započeti novi pregled.

(12) Ako u okviru poslova i zadaća zrakoplovno ili kabinsko osoblje mora ispunjavati zdravstvene zahtjeve prema propisima zaštite zdravlja i zaštite na radu, kandidat/imatelj dozvole mora, osim zdravstvenih pregleda u skladu sa ovim Pravilnikom, obavljati i preglede koji su određeni tim propisima.

(13) Medicinska povjerljivost će se poštivati u svim postupcima.

Razdoblje važenja svjedodžbi

Članak 11.

(1) Razdoblje važenja svjedodžbe kategorije 1 zdravstvene sposobnosti iznosi 12 mjeseci kod osoba koje nisu navršile 60 godina starosti, i 6 mjeseci kod osoba koje su navršile 60 godina starosti. Za imatelja dozvole koji obavlja jednopilotne operacije zrakoplovom u javnom zračnom prometu i prevozi putnike, a koji je navršio 40 godina starosti razdoblje važenja je 6 mjeseci. Ovo povećanje učestalosti liječničkih pregleda nakon 40. godine starosti ne odnosi se na inženjere leta.

(2) Razdoblje važenja svjedodžbe kategorije 2 zdravstvene sposobnosti iznosi 60 mjeseci kod osoba koje nisu navršile 40 godina starosti, 24 mjeseca kod osoba koje nisu navršile 50 godina starosti i 12 mjeseci kod osoba koje su navršile 50 godina starosti.

(3) Razdoblje važenja svjedodžbe kategorije 2 – nacionalne zdravstvene sposobnosti iznosi:

a) za padobrance 24 mjeseca,

b) za članove kabinske posade 24 mjeseca,

c) za osoblje pripreme i otpreme leta 24 mjeseca,

d) za pilote parajedrilica i ovjesnih jedrilica nakon inicijalnog pregleda do 50. godine starosti imatelja, i dalje je važenje 48 mjeseci. Iznimno za imatelje dozvola pilota parajedrilica ili ovjesnih jedrilica sa ovlaštenjem učitelja, pilota tandema, pokusnog pilota ili posebnog ovlaštenja rok važenja svjedodžbe je 48 mjeseci.

e) za mehaničare, inženjere i tehničare koji obavljaju poslove održavanja i preinaka zrakoplova i zrakoplovnih komponenti i rukovatelje zrakoplovne stanice na zemlji, 60 mjeseci.

(4) Razdoblje važenja svjedodžbe kategorije 3 zdravstvene sposobnosti je 24 mjeseca za imatelje dozvole kontrolora zračnog prometa mlađe od 40. godina starosti, a nakon 40. godine starosti rok važenja se smanjuje na 12 mjeseci.

(5) Produljenje važenja svjedodžbe mora se obaviti unutar 45 dana prije isteka razdoblja važenja. Datum važenja prethodne svjedodžbe bit će mjerodavan za određivanje razdoblja važenja s obzirom na kategoriju zdravstvene sposobnosti.

(6) Ako postoji klinička indikacija, važenje svjedodžbe pojedine kategorije zdravstvene sposobnosti može biti vremenski ograničeno na kraće razdoblje od razdoblja važenja propisanog u ovom članku, uz naznaku ograničenja TML u rubriku »Ograničenje« u svjedodžbi o zdravstvenoj sposobnosti.

Obnavljanje svjedodžbe

Članak 12.

(1) Ukoliko je razdoblje važenja svjedodžbe isteklo kraće od 90 dana, za obnavljanje se zahtijeva standardni redoviti ili prošireni pregled, prema procjeni AME-a.

(2) Ukoliko je razdoblje važenja svjedodžbe isteklo više od 90 dana, a kraće od 5 godina, za obnavljanje se zahtijeva standardni redoviti ili prošireni pregled, prema procjeni AME-a i preporuci Agencije za civilno zrakoplovstvo. Prije liječničkog pregleda AME može pribaviti prijašnji karton (dosje) kandidata.

(3) Ukoliko je razdoblje važenja svjedodžbe isteklo više od 5 godina, za obnavljanje se zahtijeva inicijalni pregled. Prije liječničkog pregleda AME mora pribaviti prijašnji karton (dosje) kandidata.

Zrakoplovno medicinski centar
(Aeromedical center – AMC)

Članak 13.

(1) AMC mora imati na raspolaganju odgovarajući liječnički tim raznih specijalnosti sa odgovarajućim stručnim usavršavanjem i iskustvom iz područja zrakoplovne medicine.

(2) U AMC-u liječničke preglede zrakoplovnog osoblja mogu obavljati jedan ili više AME-a od kojih će samo jedan, voditelj AMC-a, biti odgovaran za usuglašavanje rezultata liječničkih pregleda, donošenje ocjene o zdravstvenoj sposobnosti i potpisivanje izvještaja o obavljenom liječničkom pregledu i svjedodžbi o zdravstvenoj sposobnosti.

(3) AMC mora dostavljati Agenciji za civilno zrakoplovstvo tražene informacije kako bi se osigurao kontinuirani nadzor nad poslovima koje obavlja u skladu sa ovim Pravilnikom.

Zrakoplovno-medicinski ispitivač
(Authorised Medical Examiner – AME)

Članak 14.

(1) AME mora biti kvalificiran i licenciran za obavljanje zdravstvene djelatnosti i mora završiti odobrenu obuku iz zrakoplovne medicine. AME mora imati praktično znanje i iskustvo glede uvjeta u kojima imatelji dozvola/ovlaštenja koriste povlastica.

(2) AME-u se može izdati ovlaštenje za obavljanje liječničkih pregleda za jednu određenu kategoriju ili za više kategorija zdravstvene sposobnosti, a ovisno o potrebi s obzirom na broj i zemljopisnu rasprostranjenost zrakoplovnog i drugog osoblja i udovoljavanju propisanim uvjetima za obavljanje liječničkih pregleda zrakoplovnog osoblja.

(3) Da bi se održao nivo stručnosti i zadržalo ovlaštenje, AME mora u svakoj godini tijekom važenja ovlaštenja obaviti minimalno deset liječničkih pregleda za svaku određenu kategoriju zdravstvene sposobnosti za koju je ovlašten i unutar tri godine važenja ovlaštenja završiti odobrenu obuku za obnavljanje znanja. AMS treba periodički provjeravati stručnost AME-a.

(4) AME mora dostavljati Agenciji za civilno zrakoplovstvo tražene informacije kako bi se osigurao kontinuirani nadzor nad poslovima koje obavlja u skladu sa ovim Pravilnikom.

Evidencija obavljenih liječničkih pregleda i izdanih svjedodžbi te čuvanje medicinske dokumentacije

Članak 15.

(1) Evidenciju obavljenih liječničkih pregleda i izdanih svjedodžbi vodi AME i AMC.

(2) Evidenciju svih izdanih svjedodžbi vodi Agencija za civilno zrakoplovstvo na osnovu dostavljenih izvještaja i medicinske dokumentacije od strane AME-a i AMC-a.

(3) Sva medicinska dokumentacija mora biti čuvana na sigurnom mjestu i dostupna samo ovlaštenim osobama.

(4) AME ili AMC dužni su Agenciji za civilno zrakoplovstvo dostavljati mjesečne izvještaje o obavljenim liječničkim pregledima po kategoriji zdravstvene sposobnosti uz preslike izdanih svjedodžbi o zdravstvenoj sposobnosti. Za obavljene liječničke preglede kategorije 1, 2 i 3 AME/AMC dužni su dostavljati presliku kompletne medicinske dokumencije za svaki obavljeni liječnički pregled.

(5) Medicinska dokumentacija na osnovu koje je donesena ocjena zdravstvene sposobnosti zrakoplovnog osoblja čija se zdravstvena sposobnost utvrđuje prema odredbama ovoga Pravilnika, mora se čuvati najmanje 15 godina u Agenciji za civilno zrakoplovstvo ili kod AME i AMC. U slučaju odbijanja izdavanja svjedodžbe, medicinska dokumentacija mora se čuvati najmanje 30 godina.

(6) Ako je AME-u ili AMC-u oduzeto ovlaštenje ili je prestao sa radom iz bilo kojeg razloga, obvezan je svu medicinsku dokumentaciju o obavljenim pregledima dostaviti Agenciji za civilno zrakoplovstvo.

(7) Povjerljivost zdravstvenih podataka mora se uvijek poštivati. Agencija za civilno zrakoplovstvo će osigurati da sva usmena i pisana izvješća, te informacije u elektroničkom obliku, koje se odnose na kandidata/imatelja svjedodžbe, a stvar su njegova zdravstvenog stanja, budu čuvana u svrhu daljnje procjene. Kandidat/imatelj svjedodžbe ili njegov odabrani liječnik te AME imaju pristup takvim dokumentima. Kada je to opravdano operativnim okolnostima, AMS može odrediti koje medicinske informacije mogu biti prikazane ovlaštenim osobama Agencije.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Usklađenost s međunarodnim propisima

Članak 16.

(1) Ovaj Pravilnik izrađen je u skladu sa Poglavljem 6. Zdravstvene odredbe o licenciranju, ICAO Aneks 1-Deseto izdanje (srpanj 2006), Amandman 169-A (srpanj 2009) (Chapter 6. Medical provisions for Licensing, ICAO Annex 1-Tenth Edition (July 2006), Amendment 169-A (20 July 2009)), te sa sljedećim dokumentima koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio:

a) JAR FCL 3 – Sekcija 1 – Amandman 1, 2, 3, 4 i 5 (prosinac 2006) (JAR FCL 3 – Section 1 – Amendment No. 1, 2, 3, 4 i 5 (December 2006.)) i Dugotrajnog izuzetka br. 112 (Long Term Exemption N0. 112) (uz JAR FCL 3.100), tiskani u Dodatku 3, i

b) Eurocontrol zahtjevi za europsku kategoriju 3 zdravstvene sposobnosti za kontrolore zračnog prometa, Izdanje 2.0 (08.02.2006.) (Eurocontrol Requirements for European Class 3 Medical Certification of Air Traffic Controllers, Edition 2.0 (08.02.2006.)), tiskani u Dodatku 4.

(2) Odredbe JAR FCL 3 – Sekcija 2 – Amandman 1, 2, 3, 4 i 5 (prosinac 2006) (JAR FCL 3 – Section 2 – Amendment No. 1, 2, 3, 4 i 5 (December 2006.)), zadnja verzija JAA Priručnika iz zrakoplovne medicine (JAA Manual of Civil Aviation Medicine), te zadnja verzija ICAO Dokument 8984 – Priručnik iz zrakoplovne medicine (ICAO Doc 8984 – Manual of Civil Aviation Medicine) na koje upućuju odredbe ovog Pravilnika primjenjivat će se kao preporučena praksa za obavljanje administrativnih i drugih poslova i procedura koje obavljaju Agencija za civilno zrakoplovstvo i poduzetnik sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

(3) Odredbe zadnje verzije JAA Administrativnih smjernica – Sekcija pet: Licenciranje osoblja, Dio drugi: Procedure (JAA Administrative and Guidance Material – Section Five: Personnel Licensing, Part Two: Procedures) primjenjivat će se kao preporučena praksa za obavljanje administrativnih poslova i procedura koje obavlja Agencija za civilno zrakoplovstvo sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

(4) U slučaju nejasnoća ili različitog tumačenja odredaba u Dodacima 1, 3 i 4 ovoga Pravilnika koristit će se izvorni dokumenti na engleskom jeziku.

Dodaci

Članak 17.

Dodaci koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio su:

a) Dodatak 1: Obrazac zahtjeva za dobivanje svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja;

b) Dodatak 2: Zahtjevi za kategoriju 2 – nacionalnu;

c) Dodatak 3: JAR FCL 3 – Section 1 – Amendment No. 1, 2, 3, 4 i 5 (December 2006.);

d) Dodatak 4: Eurocontrol Requirements for European Class 3 Medical Certification of Air Traffic Controllers, Edition 2.0 (08.02.2006.);

e) Dodatak 5: Obrazac svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 1;

f) Dodatak 6: Obrazac svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 2;

g) Dodatak 7: Obrazac svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 3;

h) Dodatak 8: Obrazac svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 2 – nacionalna;

i) Dodatak 9: Obrazac obavijesti o neudovoljavanju uvjetima za izdavanje svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti.

Razdoblje važenja izdanih ovlaštenja i odobrenja

Članak 18.

(1) Ovlaštenja i odobrenja izdana na temelju propisa koji je bio na snazi do stupanja na snagu ovoga Pravilnika, ostaju na snazi do dobivanja ovlaštenja sukladno ovom Pravilniku.

(2) Svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti izdane na temelju propisa koji je bio na snazi do stupanja na snagu ovoga Pravilnika, ostaju na snazi do isteka razdoblja važenja.

Prestanak važenja

Članak 19.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti zrakoplovnog osoblja i uvjetima kojima mora udovoljavati zdravstvena ustanova koja obavlja liječničke preglede zrakoplovnog osoblja (»Narodne novine« broj 129/05).

Stupanje na snagu

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-05/8

Urbroj: 530-09-10-2

Zagreb, 2. ožujka 2010.

Ministar
mora, prometa i infrastrukture
Božidar Kalmeta, v. r.

DODATAK 1:

ZAHTJEV ZA DOBIVANJE SVJEDODŽBE O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI ZRAKOPLOVNOG OSOBLJA

ZAHTJEV ZA DOBIVANJE SVJEDODŽBE O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI

ZRAKOPLOVNOG OSOBLJA

APPLICATION FORM FOR AN AVIATION MEDICAL CERTIFICATE

Popuniti zahtjev čitko i velikim slovima Za pojedinosti pogledati stranicu s uputama

Complete this page fully and in block capitals – Refer to instructions pages for details

POVJERLJIVO – PROFESIONALNA TAJNA

MEDICAL IN CONFIDENCE

(1) Država izdavanja dozvole / State of licence issue

(2) Kategorija svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti za koju se zahtjev podnosi / Class of medical certificate applied for:

KATEGORIJA 1

CLASS 1

KATEGORIJA 2

CLASS 2

KATEGORIJA 3

CLASS 3

KATEGORIJA 2 – NACIONALNA

CLASS 2 – NATIONAL

(3) Prezime / Surname:

(4) Prijašnje prezime/prezimena / Previous surname(s)

(12) Zahtjev podnosim / Application:

PRVI PUTA / INITIAL

OBNOVA / PRODULJENJE

REVALIDATION / RENEWAL

(5) Ime / Imena / Forenames

(6) Datum rođenja / Date of birth:

(7) Spol / Sex:

(13) Broj dosjea/dozvole / Reference number:

Muški/ Male

Ženski /
Female

(8) Mjesto i država rođenja / Place and country of birth:

(9) Državljanstvo / Nationality:

(14) Tražena dozvola / Type of licence applied for:

(10) Stalna adresa (prebivalište) / Permanent address:

Ulica / Street:

Grad / City:

(11) Privremena adresa (boravište):

(Ukoliko je drugačija od boravišta)

Postal address (if different):

Ulica / Street:

Grad / City:

(15) Zanimanje (osnovno) / Occupation (principal):

Država prebivališta / Country:

Država boravišta / Country:

(16) Poslodavac / Employer:

Telefon prebivališta / Phone No:

Mobilni telefon / Mobile No:

Telefon boravišta / Phone No:

(17) Posljednji liječnički pregled / Last medical examination:

Datum / Date:

E-mail:

Mjesto / Place:

(18) Dozvola/dozvole koju posjeduje (tip) / Aviation licence(s) held (type):

(19) Uvjeti/ograničenja/odstupanja u dozvoli/ svjedodžbi o zdravstvenoj sposobnosti / Any Limitations on Licence / Medical Certification

NE / NO ☐ DA / YES

Detalji / Details:

Broj dozvole / Licence number:

Država izdavanja / State of issue:

(20) Da li je ikada od ovlaštenog tijela svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti bila uskraćena, suspendirana ili opozvana? Have you ever had an aviation medical certificate denied, suspended or revoked by any licensing authority?

NE / NO ☐ DA / YES

Datum / Date: Mjesto / Country:

Detalji / Details:

(21) Ukupni nalet / Flight time hours total:

(22) Nalet od zadnjeg pregleda / Flight time hours since last medical:

(23) Zrakoplov na kojem trenutno letite / Aircraft presently flown:

(24) Zrakoplovna nezgoda / nesreća od zadnjeg pregleda / Any aircraft accident or reported incident since last medical?

NE NO ☐ DA YES ☐ Datum / Date: ____________________

Mjesto / Place:____________________

Detalji / Details:

(25) Vrsta namjeravanog letenja / Type of flying intended:

(26) Sadašnja letačka aktivnost / Present flying activity:

☐ jednočlana posada / Single pilot

☐ višečlana posada / Multi pilot

(27) Da li pijete alkohol / Do you drink alcohol NE / NO

DA / YES ☐ Navesti količinu / State amount

(28) Da li uzimate lijekove / Do you currently use any medication?

NE / NO

DA / YES

Navesti ime lijeka, količinu, početak i razlog uzimanja / State drug, dose, date started and why:

(29) Pušite li duhan? / Do you smoke tobacco?

NIKAD / NEVER

NE / NO ☐ Datum prestanka / Date stopped: ____________________

DA / YES ☐ Navesti vrstu i količinu / State type and amount ____________________

Opći podaci i povijest bolesti: Da li imate ili ste ikada imali nešto od dolhe navedenog? Označiti X kod svakog pitanja. Potvrdni odgovori zahtijevaju pojašnjenje u rubrici napomena. Kod produljenja označiti samo ukoliko je bilo promjena, a u rubriku Napomena napisati: Nema promjene.

General and medical history: Do you have or have you ever had any of the following? (Please tick). If revalidating at the same venue as last examination, tick only boxes relating to any medical/surgical/ophtalmic or other events or changes since last examined. If »no change« state this in »Remarks«.

Opći podaci i povijest bolesti

General and medical history

DA

Yes

NE

No

Opći podaci i povijest bolesti

General and medical history

DA

Yes

NE

No

101 Problemi s očima/operacija očiju

Eye trouble / eye operation

118 Psihološki ili duševni poremećaj

Psychological / psychiatric trouble of any sort

102 Nošenje naočala i/ili kontaktnih leća (do sada)

Spectacles and / or contact lenses ever worn

119 Zlouporaba alkohola/opojnih droga/ lijekova

Alcohol / drug substance abuse

103 Promjene u receptu za naočale od zadnjeg pregleda Spectacle / contact lens prescriptions change since last medical exam

120 Pokušaj samoubojstva

Attempted suicide

104 Alergija / peludna groznica

Hay fever, other allergy

121 Bolesti kretanja koje zahtijevaju uporabu lijekova

Motion sickness requiring medication

105 Astma, bolest pluća

Asthma, lung desease

122 Anemija/anemija srpastih stanica/drugi krvni poremećaj

Anemia / Sickle cell trait / other blood disorders

106 Srčani ili krvnožilni problemi

Heart or vascular trouble

123 Malarija ili druge tropske bolesti

Malaria or other tropical disease

107 Visoki ili niski krvni tlak

High or low blood pressure

124 Pozitivan HIV test

A positive HIV test

108 Bubrežni kamenac ili krv u urinu

Kidnes stone or blood in urin

125 Spolno prenosive bolesti

Sexually transmitted disease

109 Diabetes, hormonalni poremećaji

Diabetes, hormone disorder

126 Prijem u bolnicu

Admission to hospital

110 Problemi vezani uz želudac, jetru ili crijeva

Stomach, liver or interstinal truoble

127 Druge bolesti / ozljede

Any other illness or injury

111 Gluhoća, poremećaj sluha

Deafness, ear disorder

128 Posjet izabranom liječniku od zadnjeg pregleda

Visit to med. practioner since last medical examination

112 Bolesti grla, nosa ili poremećaj govora

Nose, throat or speech disorder

129 Odbijanje osig. društva prihvata životnog osiguranja

Refusal of life insurance

113 Ozljede glave / kontuzije

Head injury or concussion

130 Odbijanje izdavanja letačke ili druge dozvole

Refusal of flying or other licence

114 Učestale ili jake glavobolje

Frequent or sever headaches

115 Vrtoglavica ili nesvjestica

Dizziness or fainting spells

132 Oslobođen vojske iz medicinskih razloga

Medical rejection from or for military Service

116 Gubitak svijesti iz bilo kojeg razloga

Uncounciousness for any reason

133 Invalidska naknada, mirovina ili otpremnina radi bolesti ili ozljeda

Award of pension or compensation for injury or illness

117 Neurološki poremećaji: epilepsija / moždani udar / napadaj / paraliza ili drugo

Neurological disorders, stroke, epilepsy, seizure, paralysis etc.

Obiteljska anamneza

Family history of:

DA

Yes

NE

No

Obiteljska anamneza

Family history of:

DA

Yes

NE

No

170 Bolesti srca

Heart disease

175 Diabetes

Diabetes

171 Visoki krvni tlak

High blood pressure

176 Tuberkuloza

Tuberculosis

172 Visoki kolesterol

High cholesterol level

177 Alergija / astma / ekcem

Allergy / asthma / eczema

173 Epilepsija

Epilepsy

178 Nasljedni poremećaji

Inherited disorders

174 Duševne bolesti

Mental illness

179 Glaukom

Glaucoma

SAMO ZA ŽENE / FEMALES ONLY

150 Ginekološki ili menstrualni problemi

Gynaecological, menstrual problems

Zadnji ginekološki pregled (datum):

Last gynaecological examination (date):

151 Jeste li trudni?

Are you pregnant?

(30) Napomene: Potvrditi, ako je ranije bilo navedeno, a nema promjena / Remarks: If previously reported and no change since, so state.

IZABRANI LIJEČNIK PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE / MEDICAL DOCTOR (physician), G.P.

Ime i prezime

Forename and surname:

Broj: No.

Ordinacija (točan naziv):

Ambulance

Adresa:

Address

Telefon/Faks/E-mail:

Phone/Fax/E-mail:

(31) Izjavljujem pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da sam savjesno, odgovorno i istinito razmotrio ovaj obrazac te da nisam uskratio niti jednu činjenicu ili tvrdnju koja bi mogla dovesti u zabludu ili do krivog zaključka. Prihvaćam činjenicu da davanje krivog ili neistinitog podatka vezano za ovaj zahtjev ili uskrata prateće medicinske dokumentacije, može rezultirati ne izdavanjem svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti ili suspendiranje već izdane svjedodžbe, te sam svjestan svih zakonskih posljedica. PRISTAJANJE NA UVID U LIJEČNIČKE PODATKE: Ovime dozvoljavam ustupanje svih gornjih podataka i priloga liječniku-AME, Agenciji za civilno zrakoplovstvo, te gdje je to potrebno i nadležnom tijelu zrakoplovne medicine druge države, kako bi ti ili elektronički pohranjeni podaci mogli biti upotrijebljeni za procjenu zdravstvene sposobnosti. Dobiveni podaci ostaju u posjedu Agencije za civilno zrakoplovstvo uz mogućnost dostupa meni ili mom izabranom liječniku, pod uvjetima zakona. Liječnička profesionalna tajna bit će poštovana cijelo vrijeme.

Declaration: I hereby declare that I have carrefully considered the statements made above and to the best of my belief they are complete and correct and that I have not withheld any relevant information or made any misleading statements. I understand that if I have made any false or misleading statements in connection with this application, or fail to release the supporting medical information, the Authority may refuse to grant me a medical certificate or may withdraw any medical certificate granted without prejudice to any other action applicable under national law. CONSENT TO RELEASE OF MEDICAL INFORMATION: I hereby authorise the release of all information contained in this report and any or all attachments to the Aeromedical Section and where necessary the Aeromedical Section of another JAA Member State, recognising that these documents or electronically stored data are to be used for completion of a medical assesment and will become and remain the property of the Authority, providing that I or my physician may have access to them according to national law. Medical Confidentiality will be respected at all times.

………………. …….………….…………….…………….…………… …….……………….…………..…………….…………….…

Datum / Date Potpis kandidata / Signature of applicant Potpis AME (svjedoka) / Signature of AME (Witness)

DODATAK 2:

ZAHTJEVI ZA KATEGORIJU 2 – NACIONALNU

(1) Kandidat ne smije imati utvrđenu povijest bolesti ili kliničke dijagnoze:

a) organsko mentalni poremećaj;

b) poremećaj u ponašanju i mentalni poremećaj uzrokovan uporabom psihostimulansa; ovo uključuje sindrom ovisnosti alkoholom i psihostimulansima;

c) šizofreniju, šizoidni poremećaj i halucinacije;

d) poremećaj raspoloženja;

e) neurotsku, vezanim uz stres i somatoformnim poremećajem:

f) bihejvioristički sindrom udružen sa fiziološkim poremećajima ili fizičkim čimbenicima;

g) poremećaj zrele osobnosti ili ponašanja, posebno ako se objelodani kao radnja koja se ponavlja;

h) mentalna nezrelost;

i) poremećaj psihološkog razvoja;

j) bihejvioristički ili emocionalni poremećaj; sa početkom u djetinjstvu ili adolescenciji; ili

k) ne specifičan mentalni poremećaj; kad kandidat nije u mogućnosti koristiti povlastica dozvole/ovlaštenja.

Kandidat sa depresijom, tretiran sa antidepresivnim lijekovima, mora biti ocijenjen nesposobnim ukoliko AME ima podatke da stanje kandidata može utjecati na sigurno korištenje povlastica dozvole/ovlaštenja.

(2) Kandidat ne smije imati utvrđenu povijest bolesti ili kliničke dijagnoze:

a) progresivne ili ne-progresivne bolesti živčanog sustava, koje bi mogli utjecati na sigurno korištenje povlastica i ovlaštenja iz važeće dozvole;

b) epilepsija;

c) slučajevi poremećaja svijesti bez odgovarajućeg medicinskog objašnjenja.

(3) Kandidat ne smije imati ozljedu glave, koja bi mogla utjecati na sigurno korištenje povlastica ii ovlaštenja iz važeće dozvole.

(4) Kandidat ne smije imati nikakvu abnormalnost srca, prirođenu ili stečenu, koja bi mogla utjecati na sigurno korištenje povlastica dozvole i ovlaštenja.

(5) Kandidat nakon operacije koronarne premosnice (by-pass) ili angioplastike (sa ili bez stenta) ili sa nekom drugom intervencijom na srcu ili ima povijest infarkt miokarda ili ima moguće rizike srčane nesposobnosti mora biti ocijenjen nesposobnim, dok se stanje srca kandidata ne ispita i evaluira suglasno sa najboljom medicinskom praksom i donese ocjena da stanje srca kandidata ne može utjecati na sigurno korištenje povlastica dozvole i ovlaštenja.

(6) Kandidat sa abnormalnim srčanim ritmom mora biti ocijenjen nesposobnim, dok se srčana aritmija kandidata ne ispita i evaluira suglasno sa najboljom medicinskom praksom i donese ocjena da srčana aritmija kandidata ne može utjecati na sigurno korištenje povlastica dozvole i ovlaštenja.

(7) Elektrokardiogram je dio pregleda srčano-žilnog sustava i zahtjeva se na svakom liječničkom pregledu za izdavanje svjedodžbe.

(8) Sistolički i dijastolički krvni tlak moraju biti u granicama vrijednosti normalnog krvnog tlaka. Uporaba lijekova za kontrolu krvnog tlaka je diskvalificirajuča, osim kod uporabe lijekova koji ne utječu na sigurno korištenje povlastica važeće dozvole kandidata.

(9) Kandidat ne smije imati nikakvu značajnu abnormalnost funkcija i građe srčano-žilnog sustava.

(10) Ne smije postojati nesposobnost pluća niti aktivne bolesti građe pluća, medijastinuma ili plućne ovojnice koja bi mogla utjecati na gubitak sposobnosti tijekom normalnih ili izvanrednih zahtjeva. Rendgenska snimka prsnog koša može biti dio inicijalnog ili redovnog liječničkom pregledu u slučajevima gdje se može očekivati znaci asimptomatske plućne bolest.

(11) Kandidati s kroničnom opstruktivnom bolešću pluća moraju biti ocijenjeni nesposobnim, dok se ne ispita i evaluira suglasno sa najboljom medicinskom praksom i donese ocjena da stanje kandidata ne može utjecati na sigurno korištenje povlastica dozvole i ovlaštenja.

(12) Kandidati s bronhijalnom astmom sa značajnim simptomima ili vjerojatnim uzrokom znakova nesposobnosti tijekom normalnih ili izvanrednih zahtjeva moraju biti ocijenjeni nesposobnima. Uporaba lijekova je diskvalificirajuća, osim onih koji ne bi mogli utjecati na sigurno korištenje povlastica dozvole i ovlaštenja.

(13) Kandidati sa aktivnom tuberkulozom pluća moraju biti ocijenjeni nesposobnima. Kandidati sa tuberkulozom koja miruje ili sa zaliječenim lezijama mogu biti ocjenjeni sposobnima.

(14) Kandidati moraju biti potpuno bez znakova pojave hernija (kila), što može izazvati nesposobnost.

(15) Kandidati sa značajnim znakovima umanjenja funkcije želučano crijevnog trakta ili njihovih adneksa moraju biti ocijenjeni nesposobnima.

(16) Kandidati sa posljedicama bolesti ili operativnog tretmana na bilo kojem dijelu želučano crijevnog trakta i njihovih adneksa, koji mogu biti uzrok nesposobnost tijekom leta, bila koja opstrukcija ili kompresija, moraju biti ocijenjeni nesposobnima. Kandidat podvrgnut operativnim zahvatom na žučovodu ili crijevnom traktu ili adneksima sa totalnim ili djelomičnim isijecanjem ili odvajanjem bilo kojeg od organa mora biti ocijenjen nesposobnim dok AME ne dobije kompletnu medicinsku dokumentaciju i procjenu da učinci operacije ne mogu izazvati znakove nesposobnosti tijekom leta.

(17) Kandidati sa bolestima vezane za matabolizam, prehranu ili endokrine žlijezde koje bi mogle utjecati na sigurno korištenje povlastica dozvole ili ovlaštenja, moraju biti ocijenjeni nesposobnima.

(18) Kandidati s dijabetesom koji zahtijevaju inzulin moraju biti ocijenjeni nesposobnima. Kandidati s dijabetesom koji ne zahtijeva inzulin moraju biti ocijenjeni nesposobnima dok stanje kandidata ne pokazuje znakove zadovoljavajuće kontrole primjenom odgovarajuće dijete ili uz dijetu uporaba antidijabetičkih lijekova, koji ne bi mogli utjecati na sigurno korištenje povlastica kandidatove dozvole ii ovlaštenja.

(19) Kandidati sa bolestima krvi i/ili limfatičkog sustava moraju biti ocijenjena nesposobnima dok istraživanje i njihovo stanje ne pokaže da je malo vjerojatni utjecaj na sigurnost korištenja povlastice kandidatove dozvole i ovlaštenja. Bolesti srpastih stanica i druge hemoglobinopatije se uobičajeno usklađuju sa ocjenom sposoban.

(20) Kandidati sa bubrežnim bolestima ili bolestima genito-urinarnog sustava moraju biti ocjenjena nesposobnima dok odgovarajuća istraživanja i njihovo stanje ne pokaže da je malo vjerojatni utjecaj na sigurnost korištenja povlastice kandidatove dozvole i ovlaštenja. Pregled urina je dio svakog liječničkog pregleda za izdavanje svjedodžbe i svaka abnormalnost nalaza urina zahtjeva odgovarajuće medicinske pretrage.

(21) Kandidati sa posljedicama bolesti ili operativnog tretmana na bubrezima ili genito-urinarnom traktu, pojedinačne opstrukcije, sužavanje ili kompresije, moraju biti ocijenjeni nesposobnima dok se stanje kandidata ne ispita i evaluira suglasno sa najboljom medicinskom praksom i donese ocjena da je malo vjerojatni utjecaj na sigurno korištenje povlastica kandidatove dozvole i ovlaštenja.

(22) Kandidati podvrgnuti nefrektomiji moraju biti ocijenjeni nesposobnima, do stanja dobre kompenzacije.

(23) Kandidati koji su seropozitivni na virus humane imunodeficijencije (HIV) moraju biti ocijenjeni nesposobnima dok se stanje kandidata podvrgne ispitivanju i evaluaciji suglasno sa najboljom medicinskom praksom i donese ocjena da je malo vjerojatni utjecaj na sigurno korištenje povlastica dozvole i ovlaštenja.

Rana dijagnoza i primjena medicinskog liječenja HVI-a sa antiretroviralnom terapijom umanjuje morbiditet i poboljšava prognozu i porast vjerovatnoće ocjene sposoban.

(24) Kandidatkinje koje su trudne moraju biti ocjenjene nesposobnima dok porodničkom evaluacijom i stalnom medicinskom kontrolom bude indiciran nizak rizik komplikacije trudnoće. Za kandidatkinje sa malim rizikom komplikacije u trudnoći, evaluacijom i stalnim medicinskom kontrolom, ocjena sposoban je ograničena za vremensko razdoblje od kraja 12 tjedna do kraja 26 tjedna trudnoće. Završetak ili prekid trudnoće, kandidatkinji ne dopuštaju korištenja privilegije iz dozvole dok se ona ne podvrgne re-evauliranju suglasno sa najboljom medicinskom praksom i da se odredi da ona može sigurno koristiti povlastice dozvole i ovlaštenja.

(25) Kandidat ne smije imati nikakvu abnormalnost kostiju, zglobova, mišića, tetiva ili građe, koja bi mogla utjecati na sigurno korištenje povlastica dozvole i ovlaštenja. Svaka posljedica nastala ozljedom kostiju, zglobova, mišića ili tetiva i anatomska oštećenja zahtjeva funkcionalnu procjenu za ocjenu sposobnosti.

(26) Kandidat ne smije imati nikakvu abnormalnost ili bolest ušiju ili povezanih sustava koja vjerojatno ometaju sigurno korištenje povlastica kandidatove dozvole i ovlaštenja. Nalaz mora biti:

a) bez smetnji vestibularnih funkcija;

b) bez značajne disfunkcije Eustahijeve cijevi; i

c) bez neizliječene perforacije membrane bubnjića.

(27) Pojedinačna suha perforacija membrane bubnjića ne uvjetuje donošenje ocjene nesposobnosti kandidata. Nalaz mora biti:

a) bez opstrukcije nosa, i

b) bez malformacije ili nikakve bolesti usne šupljine ili gornjeg dišnog puta; koji vjerojatno ometaju sigurno korištenje povlastica kandidatove dozvole i ovlaštenja.

(28) Kandidati sa značajnim smetnjama u govoru ili glasu koji značajno otežavaju govornu komunikaciju moraju biti ocijenjeni nesposobnima.

(29) Funkcija očiju i njihovih adneksa mora biti normalna. Ne smije postojati nikakvo aktivno patološko stanje, akutno i kronično, bez nikakvih sekvela od operativnog tretmana ili ozljeda očiju i njihovih adneksa koji vjerojatno umanjuju normalne vidne funkcije i ometaju sigurno korištenje povlastica kandidatove dozvole i ovlaštenja.

(30) Oštrina vida na daljinu sa ili bez korekcije, mora biti 6/12 ili bolja na svakom oku odvojena i oštrina vida na oba oka mora biti 6/9 ili bolja. Nikakva ograničenja se ne primjenjuju za neispravljenu oštrinu vida. Primjenom ovih kriterija za oštrinu vida na daljinu sa korekcijskim lećama, kandidat može biti ocijenjen sposobnim, pod uvjetom da:

a) korekcijska leća mora nositi tijekom korištenja povlastica dozvole i ovlaštenja ili biti na raspolaganju; i

b) par korekcijskih naočala, moraju biti na raspolaganju tijekom korištenja povlastica kandidatove dozvole.

Kandidat prihvaćajući ove odredbe nastavlja sa radom do pojave sumnje i traženjem druge prilike u kojem slučaju izvještaj oftalmologa se zahtjeva od nadležnog tijela. Određivanje oštrine vida sa ili bez korekcije provodi na svakom liječničkom pregledu za izdavanje svjedodžbe. Stanja koja zahtijevaju izvještaj specijaliste oftalmologa: bitno pogoršanje oštrine vida bez korekcije, pogoršanje oštrine vida sa korekcijom, pojava bolesti oka, ozljede oka i operacije oka.

Kandidati mogu koristiti kontaktna leća, pod sljedećim uvjetima:

a) leća su monofokalna i ne obojena;

b) leća se dobro podnose, i

c) par korekcijskih naočala, moraju biti na raspolaganju tijekom korištenja povlastica kandidatove dozvole.

Kandidati koji nose kontaktna leća moraju kontrolirati oštrinu vida bez korekcije na svakom liječničkom pregledu za izdavanju svjedodžbe i moraju osigurati podatke o prepisivanju kontaktnih leća.

(31) Kandidati sa većim greškama refrakcije mogu koristiti kontaktna leća ili korekcijske naočale sa visokim indeksom. Ako se koriste korekcijske naočale sa visokim indeksom one moraju minimalno narušavati periferni vid. Kandidati koji imaju oštrinu vida bez korekcije na svakom oku slabije od 6/60 moraju imati kompletni oftalmološki pregled na inicijalnom liječničkom pregledu za izdavanje svjedodžbe i svake pete godine. Cilj oftalmološkog pregleda je:

(1) ustanoviti normalne kvalitete vida, i

(2) ustanoviti znakove patologije vida.

(32) Kandidati koji su bili podvrgnuti operativnom tretmanu, korekcije grešaka refrakcije moraju biti ocijenjeni nesposobnima, dok ne budu oslobođeni smetnji, koje vjerojatno umanjuju normalne vidne funkcije i ometaju sigurno korištenje povlastica kandidatove dozvole i ovlaštenja.

(33) Kandidat mora bit sposoban čitati, dok nosi korekcijska leća, tablicu N5 ili ekvivalentnu na udaljenosti 30 – 50 cm. Ako postoje zahtjevi sa korekcijom vida na blizinu, kandidat se ocjenjuje kao sposobnim uz prepisivanju nošenja korekcijskih naočala na blizinu. Ako postoje zahtjevi sa korekcijom vida na blizinu uz neobavezno nošenje korekcijskih naočala, korekcijske naočale moraju biti na raspolaganju tijekom korištenja povlastica kandidatove dozvole. Kad se zahtjeva korekcija vida na blizinu, kandidat mora pokazati da jedan par korekcijskih naočala su dovoljne za korekciju vida na blizinu i daljinu. Kad se zahtjeva korekcija vida na blizinu u suglasju sa ovom stavkom, drugi par naočala za korekciju vida na blizinu moraju biti dostupni.

(34) Kandidat mora imati normalno vidno polje.

(35) Kandidat mora imati normalni binokularni vid. Gubitak stereovida, nenormalna konvergencija, s neuravnotežom oćnih mišića gdje su rezerve fuzije nedovoljne da spriječe astenopiju i diplopiju je diskvalificirajuće.

(36) Zahtjevi sluha. Kandidati koji nisu u mogućnosti ispravno razumjeti konverzacijski govor u tihoj sobi, na svako uho na udaljenosti od 2 metra, leđima okrenutim od ispitivača, moraju biti ocijenjena nesposobnima. Kad se sluh testira čistom tonalnom audiometrijom, kandidat sa gubitkom sluha, na svako uho odvojeno, većim od 35 dB na bilo kojoj od frekvencije 500, 1 000 ili 2 000 Hz, ili više od 50 dB na 3 000 Hz, mora biti ocijenjen nesposobnim.

DODATAK 3:

JAR FCL 3 – Section 1 – Amendment No. 1, 2, 3, 4 i 5 (December 2006.)

POGLAVLJE A – OPĆI ZAHTJEVI

JAR–FCL 3.015 Prihvaćanje dozvola, ovlaštenja, autorizacija, odobrenja ili uvjerenja

(Vidi Prilog 1 JAR-FCL 1.015) (Vidi Prilog 1 AMC FCL 1.005 i 1.015)

(a) Dozvole, ovlaštenja, autorizacije, odobrenja ili uvjerenja izdanih u državama članicama JAA

(1) Ukoliko osoba, organizacija ili služba ima dozvolu, ovlaštenje, autorizaciju, odobrenje ili potvrdu izdanu od strane zrakoplovnih vlasti države članica JAA, a u sukladnosti s uvjetima JAR-FCL i pratećim procedurama, takve dozvole, ovlaštenja, autorizacije, odobrenja ili uvjerenja prihvaćaju se bez formalnosti od strane drugih država članica JAA.

JAR–FCL 3.025 Razdoblje važenja dozvola i ovlaštenja

(a) Razdoblje važenja dozvole i produženje važenja ovlaštenja

(1) Razdoblje važenja dozvole je određena važenjem upisanih ovlaštenja i medicinske svjedodžbe.

(2) Kod izdavanja, produženja roka važenja ili obnavljanja važenja ovlaštenja zrakoplovne vlasti mogu rok važenja ovlaštenja produžiti do kraja mjeseca u kojem razdoblje važenja istiće.

JAR–FCL 3.035 Zdravstvena sposobnost

(Vidi IEM FCL 3.035)

(a) Zdravstvena sposobnost. Imatelj svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti mora biti psihički i fizički sposoban za sigurno obavljanje poslova na temelju dozvole koje posjeduje.

(b) Uvjeti za stjecanja svjedodžbe. Tijekom podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole, kao i tijekom korištenja prava iz dozvole, kandidat za stjecanje dozvole ili imatelj dozvole mora posjedovati svjedodžbu, izdanu sukladno s uvjetima propisanim u JAR-FCL 3 (Medicina) koji odgovaraju vrsti dozvole.

(c) Zrakoplovno-medicinska odluka. Poslije liječničkog pregleda kandidatu za stjecanje dozvole daje se ocjena o zdravstevnoj sposobnosti (»sposoban« – »nesposoban«) ili se upućuje nadležnom tijelu. AME je dužan obavijestiti kandidata za stjecanje dozvole o svim medicinskim okolnostima ili ograničenjima koja mogu ograničiti letačku obuku i prava iz dozvole.

(d) Ograničenje letenja samo u višečlanoj posadi (kategorija 1 – »OML«)

(1) Ograničenje »samo kao kopilot ili sa kvalificiranim kopilotom« određuje se kad imatelj ATPL ili CPL dozvole profesionalnog pilota zrakoplova ne ispunjavaju u potpunosti uvjete za dobivanje svjedodžbe kategorije 1, ali je ograničenje zdravstvene sposobnosti u granicama prihvatljivog rizika. Ograničenje sposobnosti za kategoriju 1 zdravstvene sposobnosti, letenje samo u uvjetima višečlane posade, donosi i ukida zrakoplovna vlast.

(2) Drugi pilot mora imati ovlaštenja za isti tip zrakoplova, da nije stariji od 60 godina i da nema ograničenja letenja samo u višečlanoj posadi (OML).

(e) Ograničenje letenja u višečlanoj posadi za inženjere letače F/E (OFL – vrijedi samo za inženjere letače)

(1) Ograničenje letenja OFL – vrijedi samo za inženjere letače (kategorija 1 »OFL«) primjenjje se kada imatelj dozvole inženjera letača ne ispunjavaju u potpunosti uvjete za dobivanje zdravstvene svjedodžbe kategorije 1, ali se smatra da je rizik od gubitka sposobnosti tjekom leta prihvatljiv (vidi JAA priručnik Civilna zrakoplovna medicina). Ovo ograničenje donosi i ukida zrakoplovna vlast.

(2) Ostali članovi letačke posade ne smiju imati ovo ograničenje.

(f) Ograničenja sa sigurnosnim pilotom (Kategorija 2 – »OSL«). Sigurnosni pilot je kvalificiran da leti kao vođa zrakoplova (PIC) opremljenog duplim komandama, koji preuzima komande zrakoplova u slučaju da pilot imatelj zdravstvene svjedodžbe sa ograničenjem postane nesposoban tijekom leta (vidi ICM FCL 3.035). Ovo ograničenje donosi i ukida zrakoplovna vlast.

JAR–FCL 3.040 Gubitak zdravstvene sposobnosti

(a) Imatelj svjedodžbe ne smije koristiti povlastice dozvole i/ili ovlaštenja kada je svjestan odstupanja ili gubitka svoje zdravtstvene sposobnosti, a koje bi moglo ugroziti sigurno korištenje tih povlastica.

(b) Imatelj svjedodžbe ne smije uzimati nikakav lijek koji se izdaje na liječnički recept ili lijek koji se izdaje bez liječničkog recepta, te ne smije biti podvrgnut bilo kakvoj terapiji, ako nije siguran da taj lijek ili terapija neće utjecati na njegovu sposobnost za sigurno korištenje povlastica ili dozvole i/ili ovlaštenja, a ako postoji ikakva sumnja, mora tražiti savjet od AMS, AMC ili AME. Daljnji savjet dat je u IEM FCL 3.040.

(c) Imatelj svjedodžbe mora, bez odgode zatražiti mišljenje od AMS, AMC ili AME, ako je podvrgnut:

(1) prihvatu u bolnici ili kliniku na više od 12 sati; ili

(2) kiruškom zahvatu ili dijagnostičkom ili drugom invazivnom postupku; ili

(3) redovitoj uporabi lijekova; ili

(4) stalnom korištenju korekcijskih leća.

(d) (1) Imatelj svjedodžbe koji je svjestan:

(i) svake težine ozljede koja utječe na sposobnost djelovanja kao člana posade; ili

(ii) svake bolesti koja utječe na sposobnost djelovanja kao člana posade; ili

(iii) trudnoće, dužan je obavijestiti pisanim putem zrakoplovnu vlast ili (AME koji obavje c v v štavazrakoplovnu vlast), trudnoću i ozljedu, a kod bolesti najkasnije u roku od 21 dan. U ovim slučajevima svjedodžba se smatra ukinutom.

(2) U slučaju ozljeda ili bolesti svjedodžba se ponovo može izdati od strane AME koji uz konzultaciju sa nadležnim tijelom ocjeni imatelja dozvole i proglasi ga sposobnim za člana letačke posade ili od strane nadležnog tijela koje smatra da je stanje prihvatljivo te ne zahtijeva medicinski pregled.

(3) U slučaju trudnoće svjedodžba se ponovo može izdati na određeno vremensko razdoblje od strane AME koji uz konzultaciju sa nadležnim tijelom pod uvjetom da je stanje prihvatljivo (vidi JAR FCL 3.195 (c) i 3.315 (c)). Ako AME ocjeni trudnicu zdravstveno sposobnu za kategoriju 1 zdravstvene sposobnosti, mora biti upisano ograničenje letenja samo u višečlanoj posadi (kategorija 1 »OML«). Svjedodžba se može izdati poslije liječničkog pregleda koji je određen po prestanku trudnoće od strane AME, koji može ukinuti ograničenje letenja samo u višečlanoj posadi (kategorija 1 »OML»), uz obavijest zrakoplovnih vlasti.

JAR-FCL 3.045 Specijalne okolnosti

(Vidi AMC FCL 3.045)

JAR–FCL 3.046 Specijalne medicinske okolnosti

U slučaju uvođenja nove medicinske tehnologije, lijekova i procedura koji bi mogli opravdati ocjenu »sposoban« kandidata sa zdravstvenim stanjem koje nije u sukladnosti sa propisanim uvjetima, nadležno tijelo, u suradnji sa najmanje još jednom zrakoplovnom vlašću, može utemeljiti Radnu grupu za istraživanje i razvoj (REDWIG – Research and Development Working Group) koja će ustanoviti nove protokole za ocjenjivanje. Protokol može obuhvaćati procjenu rizika i mora biti odobren od strane LIST (Licensing Subsectoral Team – Medical). Prava iz dozvole koja je dobivena na osnovi protokola mogu se koristiti samo na zrakoplovima registriranim u državama koje su takav protokol prihvatili. U takvoj izdanoj dozvoli, kao i u zdravstvenoj Svjedodžbi u rubrici XIII unosi se napomena: » Izdano kao odstupanje u sukladnosti sa JAR – FCL 3.046« (»Issued as a deviation in accordance with JAR-FCL 3.046«)

JAR–FCL 3.060 Ograničenja prava imatelja dozvole koji su navršili 60 godina života ili više

(Vidi Prilog 1 JAR-FCL 1.060)

(a) 60 – 64 godina starosti. Imatelj pilotske dozvole koji je navršio 60 godina starosti ne smije letjeti kao pilot u zrakoplovu u komercijalnom zračnom prometru, osim ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(1) da je član višečlane posade zrakoplova,

(2) da je jedini pilot u letačkoj posadi koji je navršio 60 godina starosti.

(b) 65 godina starosti. Imatelj pilotske dozvole koji je navršio 65 godina starosti ne smije letjeti kao pilot u zrakoplovu u komercijalnom zračnom prometu.

(c) Nacionalne varijante uvjeta koji su navedini pod (a) i (b) date su u Prilogu 1 JAR-FCL 1.060.

JAR–FCL 3.065 Država izdavanja dozvole

(a) Kandidat mora zrakoplovnim vlastima države koja mu izdaje dozvolu dokazati da je u potpunosti ispunio sve uvjete koji su propisani za izdavanje dozvole (vidi JAR-FCL 3.010(c)).

(b) Ako postoji suglasnost između zrakoplovnih vlasti dviju država, kandidatu koji je započeo obuku pod nadležnošću jedne zrakoplovne vlasti može dobiti odobrenje da završi obuku pod nadležnošču druge zrakoplovne vlasti.

Sporazum može dozvoljavati:

(1) Teorijsku obuku i ispite;

(2) Liječnički pregled i ocjenu zdravstvene sposobnosti;

(3) Letačku obuku i provjeru

Zrakoplovne vlasti moraju se suglasiti sa odlukom »koja je država izdavatelj dozvole«

(c) Daljnja ovlaštenja mogu biti stečena na temelju uvjeta iz JAR-FCL u bilo kojoj državi članica JAA i unose se u dozvolu od strane države izdavateljice dozvole.

(d) Radi pojednostavljenja upravnog postupka (npr. produljenje važenja) imatelj dozvole može prenijeti dozvolu iz države izdavatelja dozvole u neku drugu državu članicu JAA, pod uvjetom da u toj državi ima zaposlenje ili stalno prebivalište (vidi JAR-FCL 1.070). Ta država postaje država izdavatelj dozvole i preuzima odgovornost za izdavanje dozvole sukladno stavku (a) ovog članka.

(e) Kandidat istovremeno može posjedovati samo jednu JAR-FCL dozvolu i samo jednu svjedodžbu.

JAR–FCL 3.080 Odsjek zrakoplovne medicine (Aeromedical Section – AMS)

(a) Utemeljenje. Svaka država članica JAA uključuje u zrakoplovnu vlast jednog ili više liječnika koji imaju praktična iskustva iz područja zrakoplovne medicine. Ovi liječnici biti će dio zrakoplovne vlasti ili imati će ovlaštenja rada u ime zrakoplovne vlasti. U oba slučaja oni predstavljaju Odsjek zrakoplovne medicine.

(b) Medicinska povjerljivost. Medicinska povjerljivost mora se stalno poštivati. Zrakoplovna vlast mora osigurati da svi usmeni ili pisani izvještaji, kao i elektronski čuvani medicinski podaci o imateljima dozvola ili kandidatima za stjecanje dozvola budu dostupni samo AMS, AMC ili AME u cilju donošenja ocjena o zdravstvenoj sposobnosti. Imatelj dozvole, kandidat i njihov liječnik imaju pristup tim podacima sukladno sa zakonom.

JAR–FCL 3.085 Zrakoplovno-medicinski centri (Aeromedical Centres – AMCs)

Zrakoplovno medicinski centar određuje se i ovlašćuje na temelju diskrecione ocjene nadležnog tijela za razdoblje od 3 godine. AMC se mora:

(a) nalaziti na teritoriju države članice JAA i mora biti u sastavu ili stručnoj vezi sa odgovarajućom kliničkom ustanovom.

(b) biti uključena u kliničku zrakoplovnu medicinu i u aktivnosti koje su sa njom povezane.

(c) imati za voditelja AME, odgovornog za usaglašavanje rezultata procjena zdravstvene sposobnosti, potpisivanje izvještaja i svjedodžbi i odgovarajući liječnički tim sa odgovarajućim stručnim usavršavanjem i iskustvom iz područja zrakoplovne medicine.

(d) Opremljen odgovarajućom medicinsko-tehničkom opremom za opsežene medicinske preglede.

Nadležno tijelo određuje potrebni broj AMC.

JAR–FCL 3.090 Ovlašteni zrakoplovno-medicinski ispitivači (Authorised Medical Examiners (AMEs))

(Vidi AMC FCL 3.090)

(a) Postavljenje. Zrakoplovne vlasti određuju i ovlašćuju doktore medcine na teritoriju svoje države. Oni moraju biti kvalificirani i ne smiju imati zabranu rada kao doktori medicine. Doktori medicine čije je prebivalište u državi ne članici JAA, a koji žele na temelju JAR-FCL 3 postati ovlašteni doktori medicine (AME), moraju podnijeti molbu zrakoplovnim vlastima države članice JAA. Po dobivanju ovlaštenja, ovlašteni doktor medicine dužan je podnesti izvješća zrakoplovnoj vlasti države koja ga je ovlastila i koja provodi nadzor njegovog rada. Kod pregleda zrakoplovnog osoblja kategorije 1 zdravstvene kategorije, AME je ograničen na provođenju standardnog pregleda tijekom procjene za produžetak ili obnavljanje važenja svjedodžbe.

(b) Broj i raspored ovlaštenih zrakoplovno-medicinski ispitivača (AME). Zrakoplovne vlasti određuju broj i raspored AME-a, na temelju broja pilota na teritoriji države.

(c) Pristup dokumentaciji. AME koji je odgovoran za usaglašavanje rezultata zdravstvenog pregleda i za potpisivanje izvješća može imati pristup medicinskoj dokumentaciji koja se čuva u AMS i koja se odnosi na zdravstvene preglede koje taj AME provodi.

(d) Obuka. AME-i moraju biti kvalificirani, bez zabrane rada kao doktori medicine i moraju imati završenu obuku iz područja zrakoplovne medicine koja je prihvatljiva zrakoplovnoj vlasti. Oni moraju steći praktična znanja i iskustva vezana uz radne uvjete u kojima zrakoplovno osoblje obnaša svoje poslove.

1) Temeljna obuka iz područja zrakolovne medicine (vidi AMC FCL 3.090)

(i) Temeljna obuka iz područja zrakoplovne medicine doktora medicine, koji provodi zdravstveni pregled zrakoplovnog osoblja za kategoriju 2 zdravstvene sposobnosti, sadži 60 nastavnih sati iz zrakoplovne medicine, uključujući i praktični rad (tehnika pregleda i ispitivanja). Temeljna obuka iz područja zrakoplovne medicine mora biti prihvačena od strane zrakoplovnih vlasti.

(ii) Temeljna obuka iz područja zrakoplovne medicine se završava ispitom. Kandidat koji položi ispit dobiva odgovarajuću potvrdu.

(iii) Potvrda o završenoj Temeljnoj obuci iz područja zrakoplovne medicine ne znači i dobivanje ovlaštenja od strane AMS za provođenje pregleda zrakoplovnog osoblja kategorije 2 zdravstvene kategorije.

(2) Napredna obuka iz područja zrakolovne medicine

(i) Napredna obuka iz područja zrakolovne medicine dokotora medicine, koji provodi zdravstevni pregled zrakoplovnog osoblja za kategoriju 1 zdravstvene kategorije, sadrži 120 nastavnih sati iz područja zrakoplovne medicine (dodatnih 60 nastavnih sati na Temeljnu obuku iz područja zrakoplovne medicine), kao i odgovarajuće prakse i posjeta AMC, klinikama, istraživačkim centrima, kontroli leta, simulatoru, aerodromu i industrijskim organizacijama. Napredna obuka iz područja zrakoplovne medicine mora biti prihvaćena od strane zrakoplovnih vlasti.

(ii) Napredna obuka iz područja zrakoplovne medicine se završava ispitom. Kandidat koji položi ispit dobiva odgovarajuću potvrdu.

(iii) Potvrda o završenoj Naprednoj obuci iz područja zrakoplovne medicine ne znači i dobivanje ovlaštenja od strane AMS za provođenje pregleda zrakoplovnog osoblja kategorije 1 i 2 zdravstvene kategorije.

(3) Obuka obnove znanja iz područja zrakoplovne medicine

Tijekom trajanja ovlaštenja, AME je dužan imati najmanje 20 sati kontinuirane obuke iz područja zrakoplovne medicine prihvaćene od strane zrakoplovnih vlasti. Najmanje 6 nastavnih sati obuke mora se provesti pod izravnim nadzorom AMS-a. Stručni sastanci, kongresi i iskustvo u pilotskoj kabini mogu biti priznati kao određeni broj sati obuke od strane AMS-a (vidi AMC FCL 3.090).

(e) Ovlaštenje. AME ovlaštenje se izdaje za razdoblje najduže 3 godine. Ovlaštenje za provođenje zdravstvenog pregleda može se odnostiti za zdravstvenu kategoriju 1 ili 2 ili obje zdravstvene kategorije, na temelju diskrecione odluke AMS-a. AME je dužan obaviti najmanje 10 pregleda zrakoplovnog osoblja svake kalendarske godine. Za ponovno dobivanje ovlaštenja AME mora obaviti odgovarajući broj pregleda zrakoplovnog osoblja, prihvatljivih AMS-u i mora imati odgovarajuću obuku tijekom važenja ovlaštenja (vidi AMC FCL 3.090).

(f) Oduzimanje ovlaštenja. Država članica JAA, može u skladu sa svojim propisima, oduzeti ovlaštenje izdano sukladno sa uvjetima JAR-FCL ako ustanovi da AME više ne ispunjava uvjete propisane u JAR-FCL ili u odgovarajućim domaćim propisima.

(g) Prijelazne odredbe. AME imenovani prije početka primjene JAR-FCL 3, obavezni su pohađati obuku na kojoj bi se upoznali sa uvjetima i dokumentacijom koju propisuje JAR-FCL 3 i mogu nastaviti korištena prava iz njihovih ovlaštenja na temelju diskrecione odluke zrakoplovnih vlasti, iako ne iuspunajvaju uvjete iz JAR-FCL 3.090(d)(1) i (2).

JAR–FCL 3.091 Zrakoplovno medicinski pregledi i procjena – Opće odredbe

(a) Suglasnost sa JARs. Pregledi i procjene moraju biti obavljeni sukladno sa uvjetima propisanim u JAR FCL 3, kao i s povezanim procedurama.

(b) Referentni mateijal. Poglavlja B i C sadrže uvjete koje moraju ispuniti kandidati za kategoriju 1 i 2 zdravstvene sposobnosti. JAA Manual of Civil Aviatiuon medicine sadrži opise dobre medicinske i zrakoplovne medicinske prakse i procedura, primjenjivim u zrakoplovno medicinskim pregledima i procjenama.

JAR–FCL 3.095 Zrakoplovno medicinski pregledi

(vidi IEM FCL 3.095(a) i (b))

(vidi IEM FCL 3:095(c))

(a) Kategorija 1 zdravstvene sposobnosti. Inicijalni zdravstveni pregled za kategoriju 1 zdravstvene sposobnosti mora biti obavljen u AMC-u. Pregledi za produljenje i obnavljanje važenje svjedodžbe mogu biti obavljeni od strane AME-a.

(b) Kategorija 2 zdravstvene sposobnosti. Inicijalni zdravstveni pregled, kao i pregledi za produljenje i obnavljanje za kategoriju 2 zdravstvene sposobnosti mora biti obavljen u AMC-u ili od strane AME-a.

(c) Kandidat popunjava odgovarajući Zahtjev, opisan u IEM FCL 3.095(c). Po završenom pregledu, AME bez odlaganja podnosi pismeno izvješće AMS-u u slučaju pregleda za kategoriju 1 i 2 zdravstvene sposobnosti. Ako se pregled obavlja u AMC-u, voditelj Centra mora potpisati izvješće i svjedodžbu na temelju medicinske procjene koji su obavili doktori medicine Centra.

(d) Periodični zahtjevi. Posebna ispitivanja koja se zahtjevaju tijekom inicijalnog i redovitog pregleda za obnovu i produljenje važenja svjedodžbe i proširenih pregleda za obnovu i produljenje važenja svjedodžbe nabrojana su i objašnjena u IEM FCL 3.095(a) i (b).

JAR–FCL 3.100 Svjedodžba

(vidi IEM FCL 3.100)

(a) Sadržaj svjedodžbe. Svjedodžba mora sadržavati sljedeće podatke:

(1) evidencijski broj (određuje nadležno tijelo)

(2) kategorija

(3) ime i prezime

(4) datum rođenja

(5) državljanstvo

(6) datum isteka važenja svjedodžbe.

(a) Za Kategoriju 1 zdravstvene sposobnosti:

(i) datum isteka važenja svjedodžbe (korištenje zrakoplova, jedan pilot, u javnom zračnom prometu putnika)

(ii) datum isteka važenja svjedodžbe (korištenja zrakoplova u drugim komercijalnim djelatnostima

(iii) datum isteka važenja prethodne svjedodžbe

(b) Za Kategoriju 2 zdravstvene sposobnosti:

(i) datum isteka važenja svjedodžbe

(ii) datum isteka važenja prethodne svjedodžbe

(7) datum prethodnog liječničkog pregleda

(8) datum posljednjeg EKG

(9) datum posljednjeg audiograma

(10) Ograničenje

(11) AME ili AMC ili AMS, ime, broj i potpis,

(12) datum pregleda

(13) potpis kandidata

(b) Inicijalno izdavanje svjedodžbe. Inicijalno izdavanje svjedodžbe kategorije 1 zdravstvene sposobnosti mora biti u AMS-u ili može, uz suglasnost nadležnog tijela biti pravo prenijeto na AMC. Inicijalno izdavanje svjedodžbe kategorije 2 zdravstvene sposobnosti mora biti u AMS-u ili može biti pravo prenijeto na AMC ili AME.

(c) Produljenja ili obnavljanje važenja svjedodžbe. Produljenja ili obnavljanje važenja svjedodžbe kategorije 1 i 2 zdravstvene sposobnosti može obavljati AMS ili može, uz suglasnost nadležnog tijela, biti od AMC ili na AME.

(d) Raspolaganje svjedodžbom

(1)Svjedodžba se izdaje na temelju potrebe u duplikatu kandidatu koji je pregledan, kada je pregled završio.

(2)Imatelj svjedodžbe prilaže obrazac svjedodžbe AMS-u radi daljeg postupka, ako je potrebno (vidi IEM FCL 3.100)

(3)Prilikom pregleda za produljenje ili obnavljanje važenja svjedodžbe, imatelj svjedodžbe podnosi je AME-u na uvid (vidi IEM FCL 3.100)

(e) Tumačenje ograničenja ili suspenzije svjedodžbe

(1) Kada je obavljen ponovni pregled i izdana svjedodžba sukladno sa JAR-FCL 3.125, ograničenje koje je određeno mora biti navedeno u svjedodžbi (vidi IEM FCL 3.100).

(2) Po obavljenom pregledu za obnavljanje važenja svjedodžbe, AMS može iz opravdanih medicinskih razloga suspendirati važenja svjedodžbe koje je izdano od strane AMC-a ili AME-a i da o tome obavjesti kandidata, AMC ili AME.

(f) Odbijanje izdavanja svjedodžbe.

(1) Kandidat čiji je zahtjev za izdavanje svjedodžbe odbijen, mora o tome biti pismeno obavješten, sukladno sa IEM FCL 3.100, i mora mu biti ukazano na njegova prava ponovnog razmatranja njegove zdravstvene sposobnosti od strane Zrakoplovne vlasti.

(2) Obavijest o odbijanju zahtjeva za izdavanje svjedodžbe dostavlja se Zrakoplovnoj vlasti u roku 5 dana i dostupno je drugim Zrakoplovnim vlastima. Medicinska dokumentacija i nalazi koji su razlog odbijanju dostupni su samo uz prethodnu suglanost kandidata.

JAR–FCL 3.105 Rok važenja svjedodžbi

(vidi Prilog 1 JAR FCL 3.105)

(a) Razdoblje važenja. Svjedodžba će imati razdoblje važenja od datuma inicijalnog pregleda i za:

(1) Svjedodžba kategorije 1 zdravstvene sposobnosti iznosi 12 mjeseci osim za kandidata koji

(i) obavlja jednopilotne operacije zrakoplovom u javnom zračnom prometu i prevozi putnike i koji je navršio 40 godina starosti i,

(ii) i pilota koji je navršio 60 godina starosti

za koje je razdoblje važenja smanjeno na 6 mjeseci. Ovo povećanje frekvecije pregleda nakon 40 godine starosti ne odnosi se na inženjere leta.

(2) Svjedodžba kategorije 2 zdravstvene sposobnosti iznosi 60 mjeseci kod osoba koje nisu navršile 40 godina starosti, 24 mjeseca kod osoba koje nisu navršile 50 godina starosti i 12 mjeseci kod osoba koje su navršile 50 godina starosti.

(3) Datum prestanka važenja svjedodžbe računa se na temelju podatka sadržanim stavka (1) i (2) ovog članka. Rok važenja svjedodžbe (uključujući svaki dodatni liječnički pregled ili posebna ispitivanja) odeđuje se prema starosti kandidata u trenutku obavljanja liječničkog pregleda.

(4) Iznimno od stavka (2) ovog članka, svjedodžba koja je izdana prije navršenih 40 godina starosti, imatelj svjedodžba kategorije 2 zdravstvene sposobnosti neće imati važenje poslije navršenih 42 godine strarosti.

(5) Ako postoji klinička indikacija, važenje svjedodžbe može biti vremenski ograničena na kraće razdoblje od razdoblja važenja propisanog u ovom članku.

(b) Produljenje važenja

(1) Ako je liječnički pregled za produljenje važenja svjedodžbe obavljen unutar od 45 dana prije isteka važenja, datum isteka važenja novo izdane svjedodžbe se određuje na temelju stavka ovog članka i dodavanjem roka važenja (a)(1) ili (a)(2) ovog članka, datumom isteka prethodne svjedodžbe.

(2) Svjedodžba kojoj je rok važenja produžen prije isteka, postaje nevažeći sa izdavanjem nove svjedodžbe.

(c) Obnavljanje svjedodžbe. Ukoliko produljenje važenja svjedodžbe nije obavljeno unutar 45 dana, sukladno stavku (b) ovog članka, datum isteka svjedodžbe računa se sukladno odredbama stavka (a) ovog članka, od datuma sljedećeg općeg liječničkog pregleda.

(d) Uvjeti za produljenje važenja ili obnavljanje važenja svjedodžbe. Izuzetak kada je drugačije određeno, uvjeti koje moraju ispunjavati za produljenje ili obnavljanje važenje svjedodžbe su istovjetni kao kod početnog stjecanja svjedodžbe.

(e) Skraćenje roka važenja svjedodžbe. Ako postoji klinička indikacija, razdoblje važenja svjedodžbe može biti vremenski ograničena na kraće vremensko razdoblje od strane AME-a uz konzultaciju sa AMS-om.

(f) Dodatni pregled. Kada nadležno tijelo opravdano posumnja u zdravstvenu sposobnost imatelja svjedodžbe, AMS može tražiti od imatelja svjedodžbe pristupanju daljim pregledima, ispitivanjima i testiranju. Izvješća sa ovih pregleda dostavljaju se AMS-u. Vidi Prilog 1 JAR FCL 3.105.

JAR–FCL 3.110 Uvjeti za medicinsku procjenu

(a) Kandidat za izdavanje svjedodžbe ili imatelj svjedodžbe koja je izdana sukladno sa odredbama JAR FCL 3 ne smije imati: (1) bilo kakvu abnormalnost, urođenu ili stečenu,

(2) bilo kakvu aktivnu, latentnu, akutnu ili kroničnu nesposobnost,

(3) bilo kakvu ranu, ozljedu ili postoperativnu tegobu, a koje bi prouzročile određeni stupanj funkcionalne nesposobnosti, koja bi dovela do iznenadne nesposobnosti za sigurno korištenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja.

(b) Kandidat ili imatelj svjedodžbe izdane sukladno JAR FCL 3 ne smije bolovati od bilo kakve bolesti ili invalidnosti koja bi dovela do iznenadne nesposobnosti za sigurno korištenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja.

JAR–FCL 3.115 Uporaba lijekova ili drugih tretmana

(a) Imatelj svjedodžbe koji koristi propisane ili nepropisane lijekove, ili se nalazi pod medicinskim, kiruškim ili drugim tretmanom, mora ispunjavati uvjete iz JAR FCL 3.040. Daljnji savjeti su dati u IEM FCL 3.040.

(b) Postupci koji zahtjevaju uporabu općih ili spinalnih anestetika diskvalificiraju imatelja svjedodžbe najmanje 48 sati.

(c) Postupci koji zahtjevaju uporabu lokalnh anestetika diskvalificiraju imatelja svjedodžbe najmanje 12 sati.

JAR–FCL 3.120 Odgovornost kandidata

(a) Pružanje informacija. Kandidat ili imatelj svjedodžbe mora pružiti dokaz o svom identitetu i potpis na pisanoj izjavi AME-u o osobnoj, obiteljskoj i nasljednoj anamnezi. Izjava sadrži pitanja da li je kandidat ranije bio podvrgnut liječničkom pregledu za stjecanja svjedodžbe zdravstvene sposobnosti i kakva je bila dana ocjena. AME mora upoznati kandidata da je dužan dati točne i potpune podatke.

(b) Lažne informacije. Za svako namjerno davanje lažnih podataka mora se obavjestiti AMS države kojoj se podnosi zahtjev za izdavanje dozvole. Po prijamu takve informacije AMS mora preduzeti odgovarajuće postupke, uključujući i prosljeđivanje te informacije drugim JAA zrakoplovnim vlastima (vidi JAR-FCL 3.080(b) – Medicinska tajna)

JAR–FCL 3.125 Delegiranje ocjene sposobnosti, smjernice za preispitivanje ocjene i drugostupanjski postupak

(a) Delegiranje ocjene sposobnosti.

(1) Ako kandidat ne ispunjava u potpunosti zdravstvenim uvjetima propisanim u JAR-FCL 3 za određenu dozvolu AMC ili AME neće izdati, produljiti ili obnoviti važenje svjedodžbe, ali odluka o tome mora biti prenijeta na Zrakoplovnu vlast. Ako postoje odredbe u JAR-FCL 3 da kandidat pod određenim uvjetima (sukladno Prilogu Poglavljima B i C) može biti ocjenjen sposobnim, nadležno tijelo može donjeti takvu ocjenu. Ocjena »sposoban« može biti donijeta od strane AMC-a ili AME-a uz konzultaciju sa nadležnmim tijelom.

(2) U slučaju donijete ocjene sposobnosti od strane AMC ili AME na temelju diskrecijskog prava nadležnog tijela, kao što je propisano u stavku (a) (1) ovog članka, AMC i AME moraju obavijestiti nadležno tijelo o detaljima takve ocjene.

(b) smjernice za ponovno razmatranje. Nadležno tijelo može izdati, produljiti ili obnoviti važenje svjedodžbe poslije obaveznog razmatranja smjernica danih u materijalu za usaglašavanje i stručnom zrakoplovno-medicinskom mišljenju, mišljenja drugih relevantnih eksperata upoznatih sa radnim mjestom kandidata, te na temelju:

(1) utjecaja zdravstvenog nedostatka na radno mjesto,

(2) opća sposobnost, vještina i iskustvo kandidata relevantnih za radno mjesto,

(3) probnog leta, ukoliko je prihvatljivo,

(4) uvjeta za primjenu bilo kakvog ograničenja u svjedodžbi i dozvoli (vidi JAR-FCL 3.100 (e)(1) i IEM 3.100 (c).

Prije izdavanja svjedodžbe u kojoj je navedeno više ograničenja nadležno tijelo mora razmotriti međusobno povezane učinke ograničenja na sigurnost letenja.

(c) Drugostupanjski postupak

Nadležno tijelo ustanovit će proceduru drugostupanjskog preispitivanja ocjene sposobnosti koje će obavljaju nezavisni medicinski stručnjaci sa iskustvom iz zrakoplovne medicinske prakse, radi razmatranja i procjene spornih slučajeva.

Prilog 1 – JAR – FCL 3.105

Obnavljanje svjedodžbe kategorije 1 i 2 zdravstvene sposobnosti

1. Kategorija 1 zdravstvene sposobnosti

(a) Ukoliko je imatelju dozvole razdoblje važenja svjedodžbe istekao za više od 5 godina, za obnavljanje svjedodžbe na temelju diskrecijske odluke AMS-a, se zahtjeva inicijalni ili prošireni pregled u AMC-u kod kojeg se nalazi njegova medicinska dokumentacija.

(b) Ukoliko je imatelju dozvole razdoblje važenja svjedodžbe istekao za više od 2 godine, a manje od 5 godina, za obnavljanje svjedodžbe na temelju diskrecione odluke AMS-a, se zahtjeva standardni ili prošireni pregled u AMC kod kojeg se nalazi njegova medicinska dokumentacija ili AME-u pod uvjetom da su mu dostupni medicinski izvještaji za stjecanje dozvole.

(c) Ukoliko je imatelju dozvole razdoblje važenja svjedodžbe istekao za više od 90 dana, a manje od 2 godine, za obnavljanje svjedodžbe na temelju diskrecione odluke AMS-a, se zahtjeva standardni ili prošireni pregled u AMC-u ili kod AME-a.

(d) Ukoliko je imatelju dozvole razdoblje važenja svjedodžbe istekao za manje od 90 dana, za obnavljanje svjedodžbe se zahtjeva inicijalni ili prošireni pregled, prema procjeni.

2. Kategorija 2 zdravstvene sposobnosti

(a) Ukoliko je u dozvoli letačkog osoblja upisano ovlaštenje za instrumentalno letenje, imatelj dozvole koji nije stariji od 39 godina, mora imati nalaz čiste tonalne audiometrije, ne stariji od 60 mjeseci. Ukoliko imatelj dozvole ima navršenih 40 godina starosti ili više, mora imati nalaz čiste audiometrije koja nije starija od 24 mjeseca.

(b) Ukoliko je imatelju dozvole razdoblje važenja svjedodžbe istekao za više od 5 godina, za obnavljanje svjedodžbe se zahtjeva inicijalni pregled. Prije izdavanja svjedodžbe, AME je obvezan pribaviti medicinsku dokumentaciju imatelja dozvole.

(c) Ukoliko je imatelju dozvole razdoblje važenja svjedodžbe istekao za više od 2 godine, a manje od 5 godina, za obnavljanje svjedodžbe na temelju diskrecione odluke AMS-a, se zahtjeva standardni ili prošireni pregled. Prije izdavanja svjedodžbe, AME je obvezan pribaviti medicinsku dokumentaciju imatelja dozvole.

(d) Ukoliko je imatelju dozvole razdoblje važenja svjedodžbe istekao za manje od 2 godine, za obnavljanje svjedodžbe se zahtjeva standardni ili prošireni pregled. Prošireni pregled sadrži i standardni pregled, te se nakon obavljenog proširenog pregleda računa da su obavljeni standardni i prošireni pregled.

POGLAVLJE B – KATEGORIJA 1 ZDRAVSTVENI ZAHTJEVI

JAR–FCL 3.130 Srčano-žilni sustav – Pregled

(a) Kandidat ili imatelj svjedodžbe kategorije 1 ne smije imati nikakvu abnormalnost srčano-žilnog sustava, prirođenu ili stečenu, koja bi mogla utjecati na sigurno korištenje povlastica važeće dozvole.

(b) Standardni dvanaestokanalni elektrokardiogram (EKG) u mirovanju s nalazom zahtijeva se na liječničkom pregledu za prvo izdavanje svjedodžbe, nakon toga svakih 5 godina do 30. godine starosti, svake dvije godine do 40. godine starosti, svake godine do 50. godine starosti, te kod produljenja/obnavljanja važenja svjedodžbe nakon toga i u slučaju kada je to klinički indicirano.

(c) Elektrokardiografija pod opterećenjem zahtijeva se samo kada je klinički indicirano u skladu s člankom 1, Prilog 1 Poglavlja B.

(d) Nalaze elektrokardiograma u mirovanju i pod opterećenjem moraju izdati AME ili drugi specijalisti prihvatljivi AMS-u.

(e) Laboratorijske pretrage lipida seruma/plazme i kolesterola, radi procjene rizika bolesti srčano-žilnog sustava, zahtjeva se na liječničkom pregledu za prvo izdavanje svjedodžbe te na prvom liječničkom pregledu nakon 40. godine (stavak 2, Prilog 1 Poglavlja B).

(f) Nakon 65. godine na liječničkom pregledu za produljenje/obnavljanje važenja svjedodžbe, imatelj svjedodžbe kategorije 1 mora biti pregledan u AMC-u ili diskrecijskom odlukom AMS-a može uputiti kandidata na pregled prihvatljivom specijalisti kardiologu.

JAR–FCL 3.135 Srčano-žilni sustav – Krvni tlak

(a) Krvni tlak mora biti izmjeren, na svakom pregledu, tehnikom danom u stavku 3, Prilog 1 Poglavlja B.

(b) Kada na pregledu sistolički krvni tlak neprestano prelazi 160 mmHg i/ili dijastolički 95 mmHg, sa ili bez liječenja, kandidat/imatelj svjedodžbe mora biti ocijenjen nesposobnim.

(c) Liječenje zbog kontrole krvnog tlaka mora biti primjereno sigurnom korištenju povlastica važeće dozvole i/ili ovlaštenja i u skladu sa stavak 4, Prilog 1 Poglavlja B. Započinjanje sa terapijom zahtijeva razdoblje privremenog nevaženja liječničke svjedodžbe radi utvrđivanja odsutnosti znatnijih popratnih pojava.

(d) Kandidati sa simptomima niskog krvnog tlaka (simptomatskom hipotenzijom) moraju biti ocijenjeni nesposobnima.

JAR–FCL 3.140 Srčano-žilni sustav – Bolest koronarnih arterija

(a) Kandidati za koje se sumnja da imaju bolest koronarnih arterija moraju se podvrgnuti dodatnom ispitivanju. Kandidate koji boluju od asimptomatske, manje bolesti koronarnih arterija koja ne zahtijevaju liječenje, jedino AMS može ocijeniti sposobnima, pod uvjetom da je u sukladnosti sa stavkom 5, Prilog 1 Poglavlja B.

(b) Kandidati koji boluju od simptomatske bolesti koronarnih arterija ili sa znacima srčane bolesti zbog kojih uzimaju lijekove moraju biti ocijenjeni nesposobnima.

(c) Kandidati nakon ishemičnog srčanog događaja (dijagnosticiran kao infarkt miokarda, angina pectoris, značajna aritmija ili srčani zastoj) ili bilo koji tip srčane revaskularizacije na prethodnom liječničkom pregledu moraju biti ocijenjeni nesposobnima. AMS ih može ocijeniti sposobnima prilikom liječničkog pregleda za produljenje i obnavljanje važenja svjedodžbe pod uvjetom da je u sukladnosti sa stavkom 6, Prilog 1 Poglavlja B.

JAR–FCL 3.145 Srčano-žilni sustav – Smetnje ritma / provođenja

(a) Kandidati sa karakterističnim smetnjama supraventrikularnog ritma, uključujući i smetnje sinoatrijalnog čvora, bilo da se radi o iznenednim napadima ili stalnom prisutnošću, moraju biti ocijenjeni nesposobnima. AMS ih može ocijeniti sposobnima pod uvjetom da je u sukladnosti sa stavkom 7, Prilog 1 Poglavlja B.

(b) Kandidati koji boluju od asimptomatske sinus bradikardije ili sinus tahikardije mogu biti ocijenjeni sposobnima ukoliko tome nije uzrok postojeća abnormalnost.

(c) Kandidati s asimptomatskim izoliranim jednolikim atrijalnim ili ventrikularnim ektopičkim kompleksom, ne moraju biti ocijenjeni nesposobnima. Učestali ili složeni oblici zahtijevaju kompletnu kardiološku procjenu u sukladnosti sa stavkom 7, Prilog 1 Poglavlja B.

(d) U odsutnosti ostalih abnormalnosti, kandidati sa nekompletnim blokom lijeve grane ili stabilnom devijacijom lijeve osi mogu biti ocijenjeni sposobnima.

(e) Kandidati s kompletnim blokom desne grane zahtijevaju kardiološku procjenu na prvom liječničkom pregledu te na svakom sljedećem u sukladnosti sa stavkom 7, Prilog 1 Poglavlja B.

(f) Kandidati s kompletnim blokom lijeve grane moraju biti ocijenjeni nesposobnima. AMS ih može ocijeniti sposobnima pod uvjetom da je u sukladnosti sa stavkom 7, Prilog 1 Poglavlja B.

(g) Kandidat sa prvim stupnjem i Mobitz tip 1 A-V blokom mogu se ocijeniti sposobnima u odsutnosti drugih abnormalosti. Kandidati s Mobitz tip 2 ili kompletnim A-V blokom moraju biti ocjenjeni nesposobnim. AMS ih može ocijeniti sposobnima pod uvjetom da je u sukladnosti sa stavkom 7, Prilog 1 Poglavlja B.

(h) Kandidati sa širokim i/ili uskim kompleksom tahikardije moraju biti ocijenjeni nesposobnima. AMS ih može ocijeniti sposobnima pod uvjetom da je u sukladnosti sa stavkom 7, Prilog 1 Poglavlja B.

(i) Kandidati sa pre-ekcitacijom ventrikula moraju biti ocijenjeni nesposobnima. AMS ih može ocijeniti sposobnima pod uvjetom da je u sukladnosti sa stavkom 7, Prilog 1 Poglavlja B.

(j) Kandidati sa endokardijalnim pacemakerom moraju biti ocijenjeni nesposobnima. AMS ih može ocijeniti sposobnima pod uvjetom da je u sukladnosti sa stavkom 7, Prilog 1 Poglavlja B.

(k) Kandidati koji su pod ablacijo-terapijom moraju biti ocijenjeni nesposobnima. AMS ih može ocijeniti sposobnima pod uvjetom da je u sukladnosti sa stavkom 7, Prilog 1 Poglavlja B.

JAR–FCL 3.150 Srčano-žilni sustav – Općenito

(a) Kandidati s perifernom arterijskom bolešću prije ili poslije operacije moraju biti ocijenjeni nesposobnima. Ukoliko ne postoji karakteristična funkcionalna smetnja, AMS ih može ocijeniti sposobnima pod uvjetom da je u sukladnosti sa stavkama 5 i 6, Prilog 1 Poglavlja B.

(b) Kandidati s aneurizmom prsne ili trbušne aorte, prije ili poslije operacije, moraju biti ocijenjeni nesposobnima. Kandidate s aneurizmom trbušne aorte ispod bubrežnih arterija AMS može ocijeniti sposobnima prilikom liječničkog pregleda za produljenje i obnavljanje važenja svjedodžbe pod uvjetom da je u sukladnosti sa stavkom 8, Prilog 1 Poglavlja B.

(c) Kandidati sa značajnom abnormalnosti bilo kojeg od srčanih zalistaka moraju biti ocijenjeni nesposobnima.

(1) Kandidate s manjim abnormalnostima srčanih zalistaka AMS može ocijeniti sposobnima pod uvjetom da je u sukladnosti sa stavkom 9(a) i (b), Prilog 1 Poglavlja B.

(2) Kandidati kojima su srčani zalisci zamijenjeni/operativno ispravljeni moraju biti ocijenjeni nesposobnima. AMS ih može ocijeniti sposobnima pod uvjetom da je u sukladnosti sa stavkom 9(c), Prilog 1 Poglavlja B.

(d) Sistemska antikoagulantna terapija čini kandidate nesposobnima. Kandidate koji su primili terapiju u ograničenom trajanju AMS može ocijeniti sposobnima pod uvjetom da je u sukladnosti sa stavkom 10, Prilog 1 Poglavlja B.

(e) Kandidati s bilo kakvom abnormalnosti u perikardu, miokardu ili endokardu moraju biti ocijenjeni nesposobnima. AMS ih može ocijeniti sposobnima nakon potpunog izliječenja i zadovoljavajuće kardiološke procjene a u sukladnosti sa stavkom 11, Prilog 1 Poglavlja B.

(f) Kandidati sa prirođenom srčanom manom, prije ili nakon operacije, moraju biti ocijenjeni nesposobnima. Kandidate s manjom abnormalnosti AMS može ocijeniti sposobnima, nakon kardiološke obrade, u sukladnosti sa stavkom 12, Prilog 1 Poglavlja B.

(g) Transplantacija srca ili srca/pluća čini kandidate nesposobnima.

(h) Kandidati s poviješću bolesti koju odlikuju povratne nesvjestice (vazo-vagalne sinkope) moraju biti ocijenjeni nesposobnima. AMS može ocijeniti sposobnima kandidate sa sugestivnom poviješću bolesti, pod uvjetom da je u sukladnosti sa stavkom 13, Prilog 1 Poglavlja B.

JAR–FCL 3.155 Dišni sustav – Općenito

(a) Kandidat ili imatelj svjedodžbe kategorije 1 ne smije imati nikakvu abnormalnost dišnog sustava, prirođenu ili stečenu, koja bi mogla utjecati na sigurno korištenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja.

(b) Posteriorno/anteriorna rendgenska snimka prsnog koša mogu se zahtijevati na inicijalnom liječničkom pregledu ili kod produljenja ili obnavljanja svjedodžbe kada postoje kliničke indikacije ili iz epidemioloških razloga.

(c) Testovi funkcije pluća (vidi stavak 1, Prilog 2, Poglavlja B) zahtijevaju se na inicijalnom liječničkom pregledu i kada postoje kliničke indikacije. Kandidati sa značajnim smetnjama koja utječu na funkciju pluća (vidi stavak 1, Prilog 2 Poglavlja B) moraju biti ocijenjeni nesposobnima.

JAR–FCL 3.160 Dišni sustav – Bolesti

(a) Kandidati s kroničnom opstruktivnom bolešću dišnih puteva moraju biti ocijenjen nesposobnima. Kandidati sa manjim poremećajima funkcija pluća mogu biti ocijenjeni sposobnima.

(b) Kandidati s bronhijalnom astmom koja zahtijeva liječenje moraju biti ocijenjeni u sukladnosti sa kriterijima iz stavka 2, Prilog 2 Poglavlja B.

(c) Kandidati s aktivnom bolešću upale dišnih puteva moraju biti ocijenjeni privremeno nesposobnima.

(d) Kandidati s aktivnom sarkoidozom moraju biti ocijenjeni nesposobnima (vidi stavak 3, Prilog 2 Poglavlja B).

(e) Kandidati sa spontanim pneumotoraksom moraju biti ocijenjeni nesposobnima, dok se ne napravi potpuna procjena u sukladnosti sa stavkom 4, Prilog 2 Poglavlja B.

(f) Kandidati kod kojih je potreban veći kirurški zahvat na prsnom košu moraju biti ocijenjeni nesposobnima najmanje tri mjeseca nakon operacije i sve dok posljedice operacije neće utjecati na sigurno korištenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja (vidi stavak 5, Prilog 2 Poglavlja B).

(g) Kandidati koji su nezadovoljavajuće liječeni od sindroma apnoje u snu moraju biti ocijenjeni nesposobnima.

JAR–FCL 3.165 Probavni sustav – Općenito

Kandidat ili imatelj svjedodžbe kategorije 1 ne smije imati nikakvu funkcionalnu ili strukturalnu bolest probavnog sustava ili pripadajućih žlijezda koja bi mogla utjecati na sigurno korištenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja.

JAR–FCL 3.170 Probavni sustav – Bolesti

(a) Kandidati s učestalim dispeptičkim tegobama koje zahtijevaju liječenje ili s pankreatitisom moraju biti ocijenjeni nesposobnima dok se ne napravi procjena u sukladnosti sa stavkom 1, Prilog 3 Poglavlja B.

(b) Kandidati s asimptomatskim žučnim kamencima koji su otkriveni slučajno moraju biti ocijenjeni u sukladnosti sa stavkom 2, Prilog 3 Poglavlja B.

(c) Kandidati s utvrđenom kliničkom dijagnozom ili poviješću bolesti kronične upale crijeva moraju biti ocijenjeni nesposobnima (vidi stavak 3, Prilog 3 Poglavlja B).

(d) Od kandidata se zahtijeva da nemaju nikakvu herniju kojom bi se mogli izazvati simptome naglog gubitka nesposobnosti.

(e) Kandidati s posljedicom bilo koje bolesti ili kirurškog zahvata u bilo kojem dijelu probavnog sustava ili pripadajućih žlijezda koja bi mogla uzrokovati nesposobnost pri letenju, a naročito bilo kakva opstrukcija nastala zbog suženja ili kompresije, moraju biti ocijenjeni nesposobnima.

(f) Kandidati koji su podvrgnuti kirurškom zahvatu na probavnom sustavu ili pripadajućim žlijezdama, koji uključuje potpuno ili djelomično odstranjenje ili pomak bilo kojeg od tih organa, moraju biti ocijenjeni nesposobnima na najmanje tri mjeseca ili sve dok posljedice operacije neće utjecati na sigurno korištenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja (vidi stavak 4, Prilog 4 Poglavlja B).

JAR–FCL 3.175 Bolesti vezane za metabolizam, prehranu i endokrine žlijezde

(a) Kandidat ili imatelj svjedodžbe kategorije 1 ne smije imati nikakvu funkcionalnu ili strukturalnu bolest vezanu za metabolizam, prehranu i endokrine žlijezde koja bi mogla utjecati na sigurno korištenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja.

(b) Kandidati sa smetnjama u metabolizmu, prehrani i pri lučenju endokrinih žlijezda mogu biti ocijenjeni sposobnima u sukladnosti sa stavkom 1 i 4, Prilog 4 Poglavlja B.

(c) Kandidati s dijabetesom mogu biti ocijenjeni sposobnima samo ako je to u sukladnosti sa stavkom 2 i 3, Prilog 4 Poglavlja B.

(d) Kandidati s dijabetesom koji zahtijevaju inzulin moraju biti ocijenjeni nesposobnima.

(e) Kandidati s indeksom tjelesne mase ≥ 35 mogu biti ocijenjeni sposobnima samo ako ta prekomjerna težina neće utjecati na sigurno korištenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja i ako je zajamčena zadovoljavajuća ocjena srčano-žilnog sustava (vidi stavak 1, Prilog 9 Poglavlja B).

JAR–FCL 3.180 Hematologija

(a) Kandidat ili imatelj svjedodžbe kategorije 1 ne smije imati nikakvu hematološku bolest koja bi mogla utjecati na sigurno korištenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja.

(b) Hemoglobin se mora testirati na svakom liječničkom pregledu. Kandidati sa abnormalnim hematokritom moraju biti podvrgnuti ispitivanju, a slučajevi uznapredovale anemije s hematokritom ispod 32% moraju biti ocijenjeni nesposobnima (vidi stavak 1, Prilog 5 Poglavlja B).

(c) Kandidati s bolešću srpastih eritrocita moraju biti ocijenjeni nesposobnima (vidi stavak 1, Prilog 5 Poglavlja B).

(d) Kandidati s znatnijim lokalnim i općim povećanjem limfnih žlijezda i bolesti krvi moraju biti ocijenjeni nesposobnima (vidi stavak 2, Prilog 5 Poglavlja B).

(e) Kandidati s akutnom leukemijom moraju biti ocijenjeni nesposobnima. Nakon utvrđene remisije, AMS može razmatrati izdavanje svjedodžbe. Kandidati na inicijalnom pregledu s kroničnom leukemijom moraju biti ocijenjeni nesposobnima. AMS ih može ocijeniti sposobnima nakon razdoblja prikazane stabilnosti u sukladnosti sa stavkom 3, Prilog 5 Poglavlja B.

(f) Kandidati sa znatnijim povećanjem slezene moraju biti ocijenjeni nesposobnima (vidi stavak 4, Prilog 5 Poglavlja B).

(g) Kandidati s znatnijom policitemijom moraju biti ocijenjeni nesposobnima (vidi stavak 5, Prilog 5 Poglavlja B).

(h) Kandidati sa smetnjama kod zgrušavanja krvi moraju biti ocijenjeni nesposobnima (vidi stavak 6, Prilog 5 Poglavlja B).

JAR–FCL 3.185 Mokraćni sustav

(a) Kandidat ili imatelj svjedodžbe kategorije 1 ne smije imati nikakvu funkcionalnu ili strukturalnu bolest mokraćnog sustava ili pripadajućih žlijezda koja bi mogla utjecati na sigurno korištenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja.

(b) Kandidati sa simptomima organske bolesti bubrega moraju biti ocijenjeni nesposobnima. Analiza mokraće mora biti sastavni dio svakog liječničkog pregleda. Mokraća ne smije sadržavati nikakav abnormalan element za koji se smatra da ima patološku važnost. Osobitu pozornost treba posvetiti bolestima koje napadaju mokraćne kanale i genitalne organe (vidi stavak 1, Prilog 6 Poglavlja B).

(c) Kandidati sa bubrežnim kamencem moraju biti ocijenjeni nesposobnima (vidi stavak 2, Prilog 6 Poglavlja B).

(d) Kandidati s bilo kakvim posljedicama bolesti ili kirurškog zahvata na bubrezima i mokraćnom sustavu koja bi mogle uzrokovati nesposobnost, posebice bilo kakva opstrukcija, vezanim za suženje ili kompresiju, moraju biti ocijenjeni nesposobnima. Kandidat s kompenziranom nefrektomijom bez hipertenzije ili uremije može biti ocijenjen sposobnim (vidi stavak 3, Prilog 6 Poglavlja B).

(e) Kandidati koji su podvrgnuti većem kirurškom zahvatu na mokraćnom sustavu ili mokraćnim organima, koji uključuje potpuno ili djelomično odstranjenje ili pomak bilo kojeg od tih organa, moraju biti ocijenjeni nesposobnima na najmanje tri mjeseca ili sve dok posljedice operacije neće uzrokovati nesposobnost u letu (vidi stavke 3 i 4, Prilog 6 Poglavlja B).

JAR–FCL 3.190 Spolno prenosive bolesti i druge infekcije

(a) Kandidat ili imatelj svjedodžbe kategorije 1 ne smije imati utvrđenu povijest bolesti ili kliničku dijagnozu bilo kakve spolno prenosive bolesti ili druge infekcije koja bi mogla utjecati na sigurno korištenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja.

(b) Osobitu pozornost (vidi Prilog 7 Poglavlja B) treba posvetiti povijesti bolesti ili kliničkim znakovima koji pokazuju:

(1) HIV pozitivnost,

(2) slabljenje imunološkog sustava,

(3) zarazni hepatitis,

(4) sifilis.

JAR–FCL 3.195 Ginekologija i porodiljstvo

(a) Kandidatkinja ili imateljica svjedodžbe kategorije 1 ne smije imati nikakvo funkcionalno ili strukturalno porodiljno ili ginekološko stanje koje bi moglo utjecati na sigurno korištenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja.

(b) Kandidatkinja s poviješću bolesti koju karakteriziraju snažne menstrualne tegobe, na koje ne djeluje liječenje, mora biti ocijenjena nesposobnom.

(c) Trudnoća povlači za sobom nesposobnost. Ukoliko ginekološki nalaz procjene tijeka trudnoće pokazuje potpuno normalnu i urednu trudnoću, AMS, AMC ili AME kandidatkinju može ocijeniti sposobnom do kraja 26. tjedna trudnoće, u sukladnosti sa stavkom 1, Prilog 8 Poglavlja B. Svjedodžba može biti obnovljena na temelju zadovoljavajuće potvrde o potpunom oporavku nakon zadržavanja u bolnici ili završetka trudnoće.

(d) Kandidatkinja koja je podvrgnuta većoj gineološkoj operaciji mora biti ocijenjena nesposobnom na najmanje tri mjeseca ili sve dok posljedice operacije neće utjecati na sigurno korištenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja (vidi stavak 2, Prilog 8 Poglavlja B).

JAR–FCL 3.200 Zahtjevi vezani za mišično-koštani sustav

(a) Kandidat ili imatelj svjedodžbe kategorije 1 ne smije imati nikakvu abnormalnost kostiju, zglobova, mišića i tetiva, prirođenu ili stečenu, koja bi mogla utjecati na sigurno korištenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja.

(b) Kandidat mora imati dovoljnu visinu u sjedećem položaju, dužinu ruku i nogu te mišičnu snagu za sigurnost korištenja povlastica dozvole i/ili ovlaštenja (vidi stavak 1, Prilog 9 Poglavlja B).

(c) Kandidat mora imati zadovoljavajuću funkcionalnost mišično-koštanog sustava. Kandidat s bilo kakvom znatnijom posljedicom bolesti, ozljede ili prirođene abnormalnosti kostiju, zglobova, mišića ili tetiva sa ili bez kirurškog zahvata moraju biti ocijenjeni u sukladnosti sa stavkama 1, 2 i 3, Prilog 9 Poglavlja B.

JAR–FCL 3.205 Psihijatrijski zahtjevi

(a) Kandidat ili imatelj svjedodžbe kategorije 1 ne smije imati utvrđenu povijest bolesti ili kliničku dijagnozu bilo kakve psihijatrijske bolesti ili nesposobnosti, stanja ili poremećaja, akutne ili kronične, prirođene ili stečene, koja bi mogla utjecati na sigurno korištenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja.

(b) Osobitu pozornost treba posvetiti sljedećem (vidi Prilog 10 Poglavlja B):

(1) šizofreniji, šizoidnom poremećaju i halucinaciji;

(2) poremećaju raspoloženja;

(3) neurotskom, vezanom uz stres i somatoformnom poremećaju;

(4) poremećaju osobnosti;

(5) organskom mentalnom poremećaju;

(6) poremećaju u ponašanju i mentalnom poremećaju uzrokovanom alkoholom;

(7) uporabi ili zlouporabi psihostimulansa.

JAR–FCL 3.210 Neurološki zahtjevi

(a) Kandidat ili imatelj svjedodžbe kategorije 1 ne smije imati utvrđenu povijest bolesti ili kliničku dijagnozu bilo kakvog neurološkog stanja koja bi mogla utjecati na sigurno korištenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja.

(b) Osobitu pozornost treba posvetiti sljedećem (vidi Prilog 11 Poglavlja B):

(1) progresivnoj bolesti živčanog sustava,

(2) epilepsiji i drugim uzrocima poremećaja svijesti,

(3) stanju s visokom sklonošću cerebralnim smetnjama,

(4) ozljedi glave,

(5) ozljedi spinalnog ili perifernog živca

(c) Elektroencefalogram se zahtijeva kada je indicirano kandidatovom poviješću bolesti ili na kliničkoj osnovi (vidi Prilog 11 Poglavlja B).

JAR–FCL 3.215 Oftalmološki zahtjevi

(a) Kandidat ili imatelj svjedodžbe kategorije 1 ne smije imati nikakvu abnormalnost funkcije očiju ili njegovih žlijezda ili bilo kakvo aktivno patološko stanje, prirođeno ili stečeno, akutno ili kronično, ili bilo kakvu posljedicu operacije na oku ili ozljedu koja bi mogla utjecati na sigurno korištenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja.

(b) Oftalmološki pregled koji provodi oftalmolog prihvatljiv od AMS-a, zahtjeva se na inicijalnom pregledu i mora obuhvaćati:

(1) Povijest bolesti;

(2) Oštrinu vida, vid na blizinu, srednju udaljenost i vid na daljinu: bez korekcije; sa najboljom optičkom korekcijom ako je potrebno;

(3) Objektivnu refrakciju. Dalekovidni kandidat, do 25. godina starosti u ciklopegiji;

(4) Očnu pokretljivost i binokularni vid;

(5) Raspoznavanje boja;

(6) Vidno polje;

(7) Tonometriju kada je klinički indicirana te iznad 40 godina starosti;

(8) Pregled vanjskog oka, anatomiju, očne medije (spalt lampom / slit lampom) i očnog dna.

(c) Rutinski oftalmološki pregled može provoditi AME, kao dio pregleda za produljenje ili obnavljanje svjedodžbe i mora obuhvaćati: (vidi stavak 4, Prilog 12 Poglavlja B):

(1) Povijest bolesti;

(2) Oštrinu vida, vid na blizinu, srednju udaljenost i vid na daljinu: bez korekcije; sa najboljom optičkom korekcijom ako je potrebno;

(3) Pregled vanjskog oka, anatomiju, očne medije i očnog dna;

(4) Daljnji pregled temelji se na kliničkoj indikaciji (vidi stavak 4, Prilog 12 Poglavlja B).

(d) Kada imatelji svjedodžbe funkcionalne zahtjeve standarda oštrine vida (6/9 – 0,7), (6/6 – 1,0) mogu ispuniti jedino uz primjenu korektivnih leća i kod greške refrakcijske veće od + / – 3 dioptrija, kandidati moraju dostaviti AME nalaz oftalmologa prihvatljiv AMS-u (vidi stavak 3, Prilog 12 Poglavlja B).

Ako greška refrakcije nije veća od +5 do –6 dioptrija, oftalmološka pregled ne smije biti stariji od 60 mjeseci prije općeg pregleda. Ako su refrakcijske greške veće oftalmološki pregled ne smije biti stariji od 24 mjeseci prije općeg pregleda. Oftalmološki pregled mora obuhvaćati:

(1) Povijest bolesti;

(2) Oštrinu vida, vid na blizinu, srednju udaljenost i vid na daljinu: bez korekcije; sa najboljom optičkom korekcijom ako je potrebno;

(3) Refrakciju;

(4) Očnu pokretljivost i binokularni vid;

(5) Vidno polje;

(6) Tonometriju kada je klinički indicarana te iznad 40 godina starosti;

(7) Pregled vanjskog oka, anatomiju, očne medije (slit lampom) i očnog dna. Pregled sa slit lampom.

Nalaz mora biti dostavljen AMS-u. Ako je uočena bilo kakva abnormalnost koja dovodi u sumnju vidne funkcije, zahtijevat će se daljni oftalmološki pregled (vidi stavak 4, Prilog 12 Poglavlja B).

(e) Imatelj svjedodžbe zdravstvene kategorije 1 iznad 40 godina starosti mora se podvrgnuti tonometriji svake dvije godine ili mora dostaviti izvještaj urađene tonomertrije, ne stariji od 24 mjeseca na dan općeg pregleda.

(f) Kada se zahtjevaju specijalistički oftalmološki pregledi iz bilo kojeg značajnog razloga, svjedodžba mora biti označena s ograničenjem »Zahtjeva specijalističke oftalmološke preglede-RXO«. AME može primijenjivati takvo ograničenje, ali samo ga AMS može ukinuti.

JAR–FCL 3.220 Zahtjevi vida

(a) Oštrina vida na daljinu. Oštrina vida na daljinu, sa ili bez korekcije, mora biti 6/9 (0,7) ili bolja na svakom oku odvojeno te oštrina vida na oba oka mora biti 6/6 (1,0) ili bolja (vidi JAR-FCL 3.220(g)). Nikakva ograničenja se ne primijenjuju za neispravljenu oštrinu vida.

(b) Greška refrakcije. Greška refrakcije je definirana kao otklon od emetropije koje se mjeri u dioptrijama u meridijanu sa najvećom ametropijom. Refrakcija se mora mjeriti standardnim metodama (vidi stavak 1, Prilog 13 Poglavlja B). Kandidati moraju biti ocijenjeni sposobnima s obzirom na greške refrakcije ako udovoljavaju sljedećim zahtjevima:

(1) Greška refrakcije

(i) Na inicijalnom liječničkom pregledu greška refrakcije ne smije prelaziti od +5/ do –6 dioptrije (vidi stavak 2 (a), Prilog 13 Poglavlja B).

(ii) Na liječničkom pregledu za produljenje i obnavljanje važenja svjedodžbe, kandidata kod kojeg su se zadovoljili zahtjevi nadležnog tijela za greškom refrakcije do +5 i većim od -6 dioptrije AMS može ocijeniti sposobnim (vidi stavak 2 (b), Prilog 13 Poglavlja B).

(iii) Kandidati sa većim refrakcijskim greškama mogu nositi kontaktne leće ili naočale sa visokim indeksom.

(2) Astigmatizam

(i) Na inicijalnom liječničkom pregledu kod kandidata s greškom refrakcije s astigmatičnom komponentom, astigmatizam ne smije prelaziti 2.0 dioptrije.

(ii) Na liječničkom pregledu za obnavljanje i produljenje svjedodžbe, kandidata čija letačka iskustva zrakoplovne vlasti smatraju zadovoljavajućim, sa greškom refrakcije s komponentom astigmatizma koja ne prelazi 3.0 dioptrije, AMS može ocijeniti sposobnim. (vidi stavak 3, Prilog 13 Poglavlja B).

(3) Keratokonus je diskvalificirajući. AMS može razmatrati obnavljanje svjedodžbe ako kandidat zadovolji zahtjeve vida (vidi stavak 3, Prilog 13 Poglavlja B).

(4) Anizometropija

(i)Na inicijalnom liječničkom pregledu razlika u grešci refrakcije između oba oka (anizometropija) ne smije prelaziti 2.0 dioptrije.

(ii) Na liječničkom pregledu za obnavljanje i produljenje svjedodžbe, kandidata čija letačka iskustva zrakoplovne vlasti smatraju zadovoljavajućim, sa greškom refrakcije između oba oka do 3.0 dioptrije, AMS može ocijeniti sposobnim. Kontaktna leća mogu se nositi ako anizometropija veća od 3,0 dioptrije (vidi stavak 5, Prilog 13 Poglavlja B).

(5) Razvoj prezbiopije mora se pratiti na svim liječničkim pregledima za produljenje i obnavljanje svjedodžbe.

(6) Kandidat mora biti sposoban čitati tablicu N5 (ili ekvivalentnu) na udaljenosti 30-50 cm i tablicu N14 (ili ekvivalentnu) na udaljenosti 100 cm, s korekcijom ukoliko je propisano (vidi JAR-FCL 3.220 stavak (g)).

(c) Kandidat sa znatnijim defektima binokularnog vida mora biti ocijenjen nesposobnim (vidi stavak 4, Prilog 13 Poglavlja B).

(d) Kandidat s diplopijom mora biti ocijenjen nesposobnim.

(e) Kandidat s neravnotežom očnih mišića (heteroforija) koja prelazi (mjereno uz uobičajenu korekciju, ako je propisana):

2,0 prizmatske dioptrije kod hiperforije na 6 metara,

10,0 prizmatske dioptrije kod ezoforije na 6 metara,

8,0 prizmatske dioptrije kod egzoforije na 6 metara;

i

1.0 prizmatske dioptrije kod hiperforije na 33 cm,

8,0 prizmatske dioptrije kod ezoforije na 33 cm,

12.0 prizmatske dioptrije kod egzoforije na 33 cm

mora biti ocijenjen nesposobnim. Ako su rezerve fuzije dovoljne da sprijeće astenopiju i diplopiju AMS ga može ocijeniti sposobnim (vidi stavak 5, Prilog 13 Poglavlja B).

(f) Kandidat sa vidnim poljima koja nisu uredna mora biti ocijenjen nesposobnim (vidi stavak 4, Prilog 13 Poglavlja B).

(g) (1)Ako su zahtjevi vida zadovoljeni samo uporabom korekcije, naočale ili kontaktne leće moraju omogućiti optimalnu funkciju vida te moraju biti primjerene za korištenje u zrakoplovne svrhe. (2)Korekcijske leće, kada se nose u zrakoplovne svrhe, moraju omogućiti imatelju dozvole i/ili ovlaštenja da zadovolji zahtjeve vida na svim daljinama. Da bi se zadovoljili zahtjevi mora se koristiti samo jedan par naočala ili jedna kontaktna leća.

(3) Kontaktna leća, kada se nosi u zrakoplovne svrhe, mora biti monofokalna, za gledanje u daljinu i bezbojna.

(4) Za vrijeme korištenja povlastica dozvole i/ili ovlaštenja moraju biti na raspolaganju rezervne korekcijske naočale.

(h) Operacija oka

(1) Operacija refrakcije povlači za sobom nesposobnost. AMS može razmatrati izdavanje svjedodžbe (vidi stavak 6, Prilog 13 Poglavlja B).

(2) Operacija mrene, mrežnice, te glaukoma povlači za sobom nesposobnost. Kod liječničkog pregleda za produljenje ili obnavljanje svjedodžbe AMS može razmatrati izdavanje svjedodžbe (vidi stavak 7, Prilog 13 Poglavlja B).

JAR–FCL 3.225 Raspoznavanje boja

(a) Normalno raspoznavanje boja se definira kao sposobnost prolaženja Ishihara testa ili Nagelovog anomaloskopa kao uredan trikomat (vidi stavak 1, Prilog 14 Poglavlja B i C).

(b) Kandidat mora normalno raspoznavati boje ili biti siguran u boje. Kandidat na inicijalnom pregledu mora proći Ishihara test. Kandidati koji ne prođu Ishihara test mogu biti ocijenjeni da su sigurni u boje ako prođu dodatna testiranja prema metodama prihvatljivim AMS (anomaloskopija ili svjetiljke u boji- vidi stavak 2, Poglavlje 14 iz Prilog 3).Na liječničkom pregledu za produljenje ili obnavljanje svjedodžbe test raspoznavanje boje je potreban kod kliničke indikacije i mora obuhvaćati (vidi stavak 1 i 2, Prilog 14 Poglavlja B i C).

(c) Kandidat koji ne zadovolji prihvatljive testove raspoznavanja boja smatrat će se nesigurnim u boje i biti ocijenjen nesposobnim.

JAR–FCL 3.230 Otorinolaringološki zahtjevi

(a) Kandidat ili imatelj svjedodžbe kategorije 1 ne smije imati nikakvu abnormalnost funkcije ušiju, nosa, sinusa ili grla (uključujući usnu šupljinu, zube i larinks), ili bilo kakvo aktivno patološko stanje, prirođeno ili stečeno, akutno ili kronično, ili bilo kakvu posljedicu operacije ili ozljedu koja bi mogla utjecati na sigurno korištenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja.

(b) Sveobuhvatni otorinolaringološki pregled se zahtjeva na inicijalnom liječničkom pregledu i na temelju kliničke indikacije i mora obuhvačati (vidi stavke 1 i 2, Prilog 15 Poglavlja B):

(1) povijest bolesti;

(2) Klinički pregled, uključujući: otoskopiju, rinoskopiju i pregled usta i ždrijela;

(3) Timpanometriju ili ekvivalentnu pretragu;

(4) Kliničko ispitivanje vestibularnog sustava

Ako je uočena bilo kakva abnormalnost koja dovodi u sumnju ORL funkcije, zahtijevat će se daljnji pregled kod zrakoplovnog otorinolaringologa prihvatljiv AMS-u.

(c) Rutinski pregled uho-grlo-nos tvori sastavni dio svih liječničkih pregleda za produljenje i obnavljanje važenja svjedodžbe (vidi Prilog 15).

(d) Prisutnost bilo koje od sljedećih bolesti kod kandidata, te se mora se ocijeniti nesposobnim:

(1) Aktivni patološki proces, akutni ili kronični, unutarnjeg ili srednjeg uha.

(2) Neizliječena perforacija ili disfunkcija membrane bubnjića (vidi stavak 3, Prilog 15 Poglavlja B i C).

(3) Smetnje vestibularne funkcije (vidi stavak 4, Prilog 15 Poglavlja B i C).

(4) Značajno suženje kanala za prolaz zraka u obje nosnice ili bilo kakva disfunkcija sinusa.

(5) Značajno izobličenje ili uznapredovala akutna ili kronična infekcija usne šupljine ili gornjeg dišnog sustava.

(6) Značajne smetnje u govoru ili glasu.

JAR–FCL 3.235 Zahtjevi sluha

(a) Sluh mora biti testiran na svim pregledima. Na testiranju kandidat mora ispravno razumjeti konverzacijski govor na svako uho na udaljenosti od 2 metra, leđima okrenutim od AME-a.

(b) Sluh mora biti testiran čistom tonalnom audiometrijom na inicijalnom liječničkom pregledu te sljedeći na pregledu za produljenje i obnavljanje svjedodžbe svakih 5 godina do 40. godine starosti i svakih 2 godine nakon toga (vidi stavak 1, Prilog 16 Poglavlja B).

(c) Na inicijalnom liječničkom pregledu za dobivanje svjedodžbe kategorije 1 gubitak sluha na oba uha, kada se testiraju odvojeno, ne smije biti veći od 35 dB(HL) na bilo kojoj od frekvencije 500, 1 000 i 2 000 Hz, ili od 50 dB(HL) na 3 000Hz.

(d) Na liječničkom pregledu za produljenje i obnavljanje svjedodžbe, AMS može kandidate s hipoakuzijom ocijeniti sposobnima ako test raspoznavanja govora pokaže zadovoljavajuću sposobnost sluha (vidi stavak 2, Prilog 16 Poglavlja B).

JAR–FCL 3.240 Psihologijski zahtjevi

(a) Kandidat ili imatelj svjedodžbe kategorije 1 ne smije imati utvrđenu psihološke nedostatke (vidi stavak 1, Prilog 17 Poglavlja B), koje bi mogle utjecati na sigurno korištenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja. AMS može zahtijevati psihološku procjenu kao dio ili Prilog specijalističkog psihijatrijskog ili neurološkog pregleda (vidi stavak 2, Prilog 17 Poglavlja B).

(b) Kada je indicirana psihološka procjena, koriste se usluge psihologa prihvatljivog AMS-u.

(c) Psiholog mora AMS-u podnijeti pisani izvještaj u kojem detaljno daje svoje mišljenje i preporuke.

JAR–FCL 3.245 Dermatološki zahtjevi

(a) Kandidat ili imatelj svjedodžbe kategorije 1 ne smije imati utvrđene dermatološke bolesti, koje bi mogle utjecati na sigurno korištenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja.

(b) Osobitu pozornost treba posvetiti slijedećim bolestima (vidi Prilog 18 Poglavlja B); ukoliko postoji sumnja u bilo koju bolest treba se obratiti AMS-u:

(1) Ekcem (egzogeni i endogeni),

(2) Teži oblik psorijaze,

(3) Bakterijska infekcija,

(4) Osip uzrokovan lijekovima,

(5) Plikovi,

(6) Zloćudna bolest kože,

(7) Urtikarija.

JAR-FCL 3.246 Onkologija

(a) Kandidat ili imatelj svjedodžbe kategorije 1 ne smije imati utvrđenu primarno ili sekundarno zloćudnu bolest, koja bi mogla utjecati na sigurno korištenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja.

(b) Nakon liječenja od zloćudne bolesti kandidati mogu biti ocijenjeni sposobnima u sukladnosti sa Prilog 19 Poglavlja B.

POGLAVLJE C – KATEGORIJA 2 ZDRAVSTVENI ZAHTJEVI

JAR–FCL 3.250 Srčano-žilni sustav – Pregled

(a) Kandidat ili imatelj svjedodžbe kategorije 2 ne smije imati nikakvu abnormalnost srčano-žilnog sustava, prirođenu ili stečenu, koja bi mogla utjecati na sigurno korištenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja.

(b) Standardni dvanaestokanalni elektrokardiogram (EKG) u mirovanju s nalazom zahtijeva se na liječničkom pregledu za prvo izdavanje svjedodžbe, na prvom liječničkom pregledu s navršenih 40 godina starosti, te na svakom pregledu nakon toga.

(c) Elektrokardiografija pod opterećenjem zahtijeva se samo kada je klinički indicirano u skladu s stavkom 1, Prilog 1 Poglavlja C.

(d) Nalaz elektrokardiograma u mirovanju i pod opterećenjem moraju izdati AME ili drugi specijalisti prihvatljivi AMS-u.

(e) Ukoliko su dva ili više rizična faktora (pušenje, visoki krvni tlak, dijabetes, debljina, i dr.) prisutni kod kandidata, procjena lipida u krvnoj plazmi i kolesterola u krvnom serumu, zahtjeva se na inicijalnom liječničkom pregledu, uvijek na prvom liječničkom pregledu nakon 40. godine starosti i kad je klinički indicirano (vidi stavak 2, Prilog 1 Poglavlja C).

JAR–FCL 3.255 Srčano-žilni sustav – Krvni tlak

(a) Krvni tlak mora biti izmjeren na svakom pregledu, tehnikom danom u stavku 3, Prilog 1 Poglavlja C.

(b) Kada na pregledu sistolički krvni tlak neprestano prelazi 160 mmHg i/ili dijastolički 95 mmHg, sa ili bez liječenja, kandidat mora biti ocijenjen nesposobnim.

(c) Postupak kontrole krvnog tlaka mora biti primjeren sigurnom korištenju povlastica dozvole i/ili ovlaštenja, a u skladu sa stavkom 4, Prilog 19 Poglavlja C. Početak terapije lijekovima zahtijeva privremeno ukidanje svjedodžbe radi utvrđivanja odsutnosti znatnijih popratnih pojava.

(d) Kandidati sa simptomima niskog krvnog tlaka (simptomatskom hipotenzijom) moraju biti ocijenjeni nesposobnima.

JAR–FCL 3.260 Srčano-žilni sustav – Bolest koronarnih arterija

(a) Kandidati kod kojih se posumnja na bolesti sčane ishemije zahtjevaju proširenu pretragu. Oni koji boluju od asimptomatske, manje bolesti koronarnih arterija i ne zahtjevaju liječenje, AMS može ocijeniti sposobnima pod uvjetom da je u sukladnosti sa stavkom 5, Prilog 1 Poglavlja C.

(b) Kandidati koji boluju od simptomatske bolesti koronarnih arterija ili sa znacima srčanog oboljenja kontrolirana lijekovima moraju biti ocijenjeni nesposobnima.

(c) Kandidati nakon ishemičnog srčanog događaja (dijagnosticiranog kao infarkt miokarda, angina pektoris, aritmija ili srčani zastoj ili bilo koji tip srčane revaskularizacije) AMS ih može ocijeniti sposobnima za zdravstvenu kategoriju 2 ako su medicinski obrađeni u sukladnosti sa stavkom 5 Prilog 1 Poglavlja C.

JAR–FCL 3.265 Srčano-žilni sustav – Smetnje ritma / provođenja

(a) Kandidati sa značajnim smetnjama supraventrikularnog ritma, uključujući i smetnje sinuatrijalnog čvora, bilo da se radi o iznenednim napadima ili stalnom prisutnošću, moraju biti ocijenjeni nesposobnima. AMS ih može ocijeniti sposobnima pod uvjetom da je u sukladnosti sa stavkom 7 Prilog 1 Poglavlja C.

(b) Kandidati koji boluju od asimptomatske sinus bradikardije ili sinus tahikardije mogu biti ocijenjeni sposobnima ukoliko tome nije uzrok skrivena abnormalnost.

(c) Kandidati s asimptomatskim izoliranim jednolikim atrijalnim ili ventrikularnim ektopičkim kompleksom ne moraju biti ocijenjeni nesposobnima. Učestali ili složeni oblici zahtijevaju kompletnu kardiološku procjenu u sukladnosti sa točkom 7. Prilog 1 Poglavlja C.

(d) U odsutnosti ostalih abnormalnosti, kandidati sa nekompletnim blokom lijeve grane ili stabilnom devijacijom lijeve osi mogu biti ocijenjeni sposobnima.

(e) Kandidati s kompletnim blokom desne grane zahtijevaju kardiološku obradu na inicijalnom pregledu i na pregledima koje slijede u sukladnosti sa stavkom 7, Prilog 1 Poglavlja C.

(f) Kandidati s kompletnim blokom lijeve grane moraju biti ocjenjeni nesposobnima. AMS ih može ocijeniti sposobnima pod uvjetom da je u sukladnosti sa stavkom 7 Prilog 1 Poglavlja C.

(g) Kandidat sa prvim stupnjem AV bloka i Mobitz tip 1 mogu se ocijeniti sposobnima ukoliko tome nije uzrok nenormalnost. Kandidati sa AV blokom Mobitz tip 2 ili kompletnim A-V blokom moraju biti ocijenjeni nesposobnima. AMS ih može ocijeniti sposobnima pod uvjetom da je u sukladnosti sa stavkom 7, Prilog 1 Poglavlja C.

(h) Kandidati sa širokim i/ili uskim kompleksom tahikardije moraju biti ocijenjeni nesposobnima. AMS ih može ocijeniti sposobnima pod uvjetom da je u sukladnosti sa stavkom 7, Prilog 1 Poglavlja C.

(i) Kandidati sa predekcitacijom ventrikula moraju biti ocijenjeni nesposobnima. AMS ih može ocijeniti sposobnima pod uvjetom da je u sukladnosti sa stavkom 7, Prilog 1 Poglavlja C.

(j) Kandidati sa endokardijalnim pacemakerom moraju biti ocijenjeni nesposobnima. AMS ih može ocijeniti sposobnima pod uvjetom da je u sukladnosti sa stavkom 7, Prilog 1 Poglavlja C.

(k) Kandidati koji primaju ablatio terapiju moraju biti ocijenjeni nesposobnima. AMS ih može ocijeniti sposobnima pod uvjetom da je u sukladnosti sa stavkom 7, Prilog 1 Poglavlja C.

JAR–FCL 3.270 Srčano-žilni sustav – Općenito

(a) Kandidati s perifernom arterijskom bolešću prije ili poslije operacije moraju biti ocijenjeni nesposobnima. Ukoliko ne postoji karakteristična funkcionalna smetnja, AMS ih može ocijeniti sposobnima pod uvjetom da je u sukladnosti sa stavkama 5 i 6, Prilog 1 Poglavlja C.

(b) Kandidati s aneurizmom prsne ili trbušne aorte, prije ili poslije operacije, moraju biti ocijenjeni nesposobnima. Kandidate s aneurizmom trbušne aorte u dijelu ispod bubrežnih arterija. AMS ih može ocijeniti sposobnima pod uvjetom da je u sukladnosti sa stavkom 9, Prilog 1 Poglavlja C.

(c) Kandidati sa značajnijim abnormalnostima bilo kojeg od srčanih zalistaka moraju biti ocijenjeni nesposobnima.

(1)Kandidate s manjim abnormalnostima srčanih zalistaka, AMS može ocijeniti sposobnima pod uvjetom da je u sukladnosti sa stavkom 9 (a) i (b), Prilog 1 Poglavlja C.

(2)Kandidati kojima su srčani zalisci zamijenjeni/operativno ispravljeni moraju biti ocijenjeni nesposobnima. AMS ih može ocijeniti sposobnima pod uvjetom da je u sukladnosti sa stavkom 9 (c), Prilog 1 Poglavlja C.

(d) Sistemska antikoagulantna terapija čini kandidate nesposobnima. Kandidate koji su primili terapiju u ograničenom trajanju, AMS može ocijeniti sposobnima pod uvjetom da je u sukladnosti sa stavkom 10, Prilog 1 Poglavlja C.

(e) Kandidati s bilo kakvom nenormalnosti u perikardu, miokardu ili endokardu moraju biti ocijenjeni nesposobnima. AMS ih može ocijeniti sposobnima nakon potpunog izliječenja i zadovoljavajuće kardiološke procjene, a u sukladnosti sa stavkom 11, Prilog 1 Poglavlja C.

(f) Kandidati s prirođenom srčanom manom, prije ili nakon operacije, moraju biti ocijenjeni nesposobnima. AMS ih može ocijeniti sposobnima u sukladnosti sa stavkom 12 Prilog 1 Poglavlja C.

(g) Transplantacija srca ili srca / pluća čini kandidate nesposobnima.

(h) Kandidati s poviješću bolesti koju odlikuju povratne vazovagalne nesvjestice moraju biti ocijenjeni nesposobnima. AMS može ocijeniti sposobnima kandidate sa sugestivnom poviješću bolesti pod uvjetom da je u sukladnosti sa stavkom 13, Prilog 1 Poglavlja C.

JAR–FCL 3.275 Dišni sustav – Općenito

(a) Kandidat ili imatelj svjedodžbe kategorije 2 ne smije imati nikakvu abnormalnost dišnog sustava, prirođenu ili stečenu, koja bi mogla utjecati na sigurno korištenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja.

(b) Posteriorno/anteriorna rendgenska snimka prsnog koša zahtijeva se kada postoje kliničke indikacije ili iz epidemioloških razloga.

(c) Test plućne funkcije vršnog protoka (vidi stavak 1, Prilog 2 Poglavlja C), zahtijeva se kada je klinički indicirano. Kandidati sa znatnijim smetnjama koja utjeću na funkciju pluća moraju biti ocijenjeni nesposobnima (vidi stavak 1, Prilog 2 Poglavlja C).

JAR–FCL 3.280 Dišni sustav – Bolesti

(a) Kandidati s kroničnom opstruktivnom bolešću dišnih puteva moraju biti ocijenjen nesposobnima. Kandidati sa manjim poremećajima plućnih funkcija mogu biti ocijenjeni sposobnima.

(b) Kandidati s bronhijalnom astmom koja zahtijeva liječenje moraju biti ocijenjeni u sukladnosti sa kriterijima iz stavka 2, Prilog 2 Poglavlja C.

(c) Kandidati s aktivnom bolešću upale dišnih puteva moraju biti ocijenjeni privremeno nesposobnima.

(d) Kandidati s aktivnom sarkoidozom moraju biti ocijenjeni nesposobnima (vidi stavak 3, Prilog 2 Poglavlja C). Kandidati sa spontanim pneumotoraksom moraju biti ocijenjeni nesposobnima dok se ne napravi potpuna procjena u sukladnosti sa stavkom 4, Prilog 2 Poglavlja C.

(f) Kandidati kod kojih je potreban veći kirurški zahvat na prsnom košu moraju biti ocijenjeni nesposobnima najmanje tri mjeseca nakon operacije i sve dok posljedice operacije neće utjecati na sigurno korištenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja (vidi stavak 5, Prilog 2 Poglavlja C).

(g) Kandidati koji su nezadovoljavjuće liječeni od sindroma apnoje u snu moraju biti ocijenjeni nesposobnima.

JAR–FCL 3.285 Probavni sustav – Općenito

Kandidat ili imatelj svjedodžbe kategorije 2 ne smije imati nikakvu funkcionalnu ili strukturalnu bolest probavnog sustava ili pripadajućih žlijezda koja bi mogla utjecati na sigurno korištenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja.

JAR–FCL 3.290 Probavni sustav – Bolesti

(a) Kandidati s učestalim dispeptičkim tegobama koje zahtijevaju liječenje ili s pankreatitisom moraju biti ocijenjeni nesposobnima dok se ne napravi pregled u sukladnosti sa stavkom 1, Poglavlje 3 iz Prilog C.

(b) Kandidati s asimptomatskim žučnim kamencima koji su otkriveni slučajno moraju biti ocijenjeni u sukladnosti sa stavkom 2, Prilog 3 Poglavlja C.

(c) Kandidati s utvrđenom kliničkom dijagnozom ili poviješću bolesti kronične upale crijeva moraju biti ocijenjeni nesposobnima (vidi stavak 3, Prilog 3 Poglavlja C).

(d) Od kandidata se zahtijeva da nema nikakvu herniju koja bi mogla dovesti do nesposobnosti.

(e) Kandidati s posljedicom bilo koje bolesti ili kirurškog zahvata u bilo kojem dijelu probavnog sustava ili pripadajućih žlijezda koja bi mogla uzrokovati nesposobnost pri letenju, posebice bilo kakva opstrukcija nastala zbog suženja ili kompresije, moraju biti ocijenjeni nesposobnima.

(f) Kandidati koji su podvrgnuti kirurškom zahvatu na probavnom sustavu ili pripadajućim žlijezdama, koji uključuje potpuno ili djelomično odstranjenje ili pomak bilo kojeg od tih organa, moraju biti ocijenjeni nesposobnima na najmanje tri mjeseca ili sve dok posljedice operacije neće utjecati na sigurno korištenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja (vidi stavak 4, Prilog 3 Poglavlja C).

JAR–FCL 3.295 Bolesti vezane za metabolizam, prehranu i endokrine žlijezde

(a) Kandidat ili imatelj svjedodžbe kategorije 2 ne smije imati nikakvu funkcionalnu ili strukturalnu bolest vezanu za metabolizam, prehranu i endokrine žlijezde koja bi mogla utjecati na sigurno korištenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja.

(b) Kandidati sa smetnjama u metabolizmu, prehrani i pri lučenju endokrinih žlijezda mogu biti ocijenjeni sposobnima u sukladnosti sa stavkom 1 i 4, Prilog 4 Poglavlja C.

(c) Kandidati s dijabetesom melitusom mogu biti ocijenjeni sposobnima samo ako je to u sukladnosti sa stavkom 2 i 3, Prilog 4 Poglavlja C.

(d) Kandidati s dijabetesom koji zahtijevaju inzulin moraju biti ocijenjeni nesposobnima.

(e) Kandidati s ineksom tjelesne mase ≥ 35 mogu biti ocijenjeni sposobnima samo ako ta prekomjerna težina neće utjecati na sigurno korištenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja i ako je zajamčena zadovoljavajuća ocjena srčano-žilnog sustava (vidi stavak 1, Prilog 9 Poglavlja C).

JAR–FCL 3.300 Hematologija

(a) Kandidat ili imatelj svjedodžbe kategorije 2 ne smije imati nikakvu hematološku bolest koja bi mogla utjecati na sigurno korištenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja.

(b) Hemoglobin se mora testirati na inicijalnom liječničkom pregledu za dobivanje svjedodžbe te kada je to klinički indicirano. Kandidat sa abnormalnim Hb mora biti podvrgnut ispitivanju. Slučajevi uznapredovale anemije s hematokritom ispod 32% moraju biti ocijenjeni nesposobnima (vidi stavak 1, Prilog 5 Poglavlja C).

(c) Kandidati s bolešću srpastih eritrocita moraju biti ocijenjeni nesposobnima (vidi stavak 1, Prilog 5 Poglavlja C).

(d) Kandidati sa znatnijim lokalnim i općim povećanjem limfnih žlijezda i bolesti krvi moraju biti ocijenjeni nesposobnima (vidi stavak 2, Prilog 5 Poglavlja C).

(e) Kandidati s akutnom leukemijom moraju biti ocijenjeni nesposobnima. Nakon utvrđene remisije, AMS može preporučiti izdavanje svjedodžbe. Kandidati s kroničnom leukemijom moraju biti ocijenjeni nesposobnima. Poslije razdoblja pokazane stabilnosti AMS može preporučiti izdavanje svjedodžbe (vidi stavak 4, Prilog 5 Poglavlja C).

(f) Kandidati sa uvećanom slezenom moraju biti ocijenjeni nesposobnima (vidi stavak 4, Prilog 5 Poglavlja C).

(g) Kandidati s značajnijom policitemijom moraju biti ocijenjeni nesposobnima (vidi stavak 5, Prilog 5 Poglavlja C).

(h) Kandidati sa smetnjama zgrušavanja krvi moraju biti ocijenjeni nesposobnima (vidi stavak 6, Prilog 5 Poglavlja C).

JAR–FCL 3.305 Mokraćni sustav

(a) Kandidat ili imatelj svjedodžbe kategorije 2 ne smije imati nikakvu funkcionalnu ili strukturalnu bolest mokraćnog sustava ili pripadajućih žlijezda koja bi mogla utjecati na sigurno korištenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja.

(b) Kandidati sa simptomima organske bolesti bubrega moraju biti ocijenjeni nesposobnima. Analiza mokraće mora biti sastavni dio svakog liječničkog pregleda. Mokraća ne smije sadržavati nikakav abnormalan element za koji se smatra da je značajan za patologiju. Osobitu pozornost treba posvetiti bolestima koje napadaju mokraćne kanale i genitalne organe (vidi stavak 1, Prilog 6 Poglavlja C).

(c) Kandidati sa mokraćnim kamencem moraju biti ocijenjeni nesposobnima (vidi stavak 2, Prilog 5 Poglavlja C).

(d) Kandidati s posljedicom bilo koje bolesti ili kirurškog zahvata na bubrezima i mokraćnom sustavu koja bi mogla uzrokovati nesposobnost, posebice bilo kakva opstrukcija nastala zbog suženja ili kompresije, moraju biti ocijenjeni nesposobnima. Kandidate s kompenziranom nefrektomijom bez hipertenzije ili uremije, AMS može ocijeniti sposobnima u sukladnosti sa stavkom 3, Prilog 5 Poglavlja C.

(e) Kandidati koji su podvrgnuti većem kirurškom zahvatu na mokraćnom sustavu ili mokraćnim organima, koji uključuje potpuno ili djelomično odstranjenje ili skretanje bilo kojeg od tih organa, moraju biti ocijenjeni nesposobnima na najmanje tri mjeseca ili sve dok posljedice operacije neće utjecati na sigurno korištenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja (vidi stavke 3 i 4, Prilog 5 Poglavlja C).

JAR–FCL 3.310 Spolno prenosive bolesti i druge infekcije

(a) Kandidat ili imatelj svjedodžbe kategorije 2 ne smije imati utvrđenu povijest bolesti ili kliničku dijagnozu bilo kakve spolno prenosive bolesti ili druge infekcije koja bi mogla utjecati na sigurno korištenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja.

(b) Osobitu pozornost, sukladno sa Prilog 7 Poglavlja C, treba posvetiti povijesti bolesti ili kliničkim znakovima koji pokazuju:

(1) HIV pozitivnost,

(2) slabljenje imunološkog sustava,

(3) zarazni hepatitis,

(4)sifilis.

JAR–FCL 3.315 Ginekologija i porodiljstvo

(a) Kandidatkinja ili imateljica svjedodžbe kategorije 2 ne smije imati nikakvo funkcionalno ili strukturalno porodiljno ili ginekološko stanje koje bi moglo utjecati na sigurno korištenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja.

(b) Kandidatkinja s poviješću bolesti teških menstrualnih tegoba na koje ne djeluje liječenje mora biti ocijenjena nesposobnom.

(c) Trudnoća povlači za sobom nesposobnost. Ako ginekološki nalaz pokazuje potpuno normalnu trudnoću, kandidatkinja može biti ocijenjen sposobnom do kraja 26. tjedna trudnoće, od strane AMS, AMC i AME, u sukladnosti sa stavkom 1, Prilog 8 Poglavlja C svjedodžba može biti obnovljena na temelju zadovoljavajuće potvrde o potpunom oporavku nakon zadržavanja u bolnici ili završetka trudnoće.

(d) Kandidatkinja koja je podvrgnuta većoj ginekološkoj operaciji mora biti ocijenjena nesposobnom na najmanje tri mjeseca ili sve dok posljedice operacije neće utjecati na sigurno korištenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja (vidi stavak 2, Prilog 8 Poglavlja C).

JAR–FCL 3.320 Zahtjevi vezani za mišično-koštani sustav

(a) Kandidat ili imatelj svjedodžbe kategorije 2 ne smije imati nikakvu abnormalnost kostiju, zglobova, mišića i tetiva, prirođenu ili stečenu, koja bi mogla utjecati na sigurno korištenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja.

(b) Kandidat mora imati dovoljnu visinu u sjedećem položaju, dužinu ruku i nogu te mišičnu snagu zbog sigurnosti korištenja povlastica dozvole i/ili ovlaštenja (vidi stavak 1, Prilog 9 Poglavlja C).

(c) Kandidat mora imati zadovoljavajuću funkcionalnost mišično-koštanog sustava. Kandidat s bilo kakvom značajnijom posljedicom bolesti, ozljede ili prirođene abnormalnosti kostiju, zglobova, mišića ili tetiva s ili bez kirurškog zahvata moraju biti ocijenjeni u sukladnosti sa stavkama 1, 2 i 3, Prilog 9 Poglavlja C.

JAR–FCL 3.325 Psihijatrijski zahtjevi

(a) Kandidat ili imatelj svjedodžbe kategorije 2 ne smije imati utvrđenu povijest bolesti ili kliničku dijagnozu bilo kakve psihijatrijske bolesti ili nesposobnosti, stanja ili poremećaja, akutne ili kronične, prirođene ili stečene, koja bi mogla utjecati na sigurno korištenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja.

(b) Osobitu pozornost treba posvetiti sljedećem (vidi Prilog 10 Poglavlja C):

(1) šizofreniji, šizoidnom poremećaju i halucinaciji;

(2) poremećaju u raspoloženju;

(3) neurotskom, vezanom uz stres i somatoformnom poremećaju;

(4) poremećaju osobnosti;

(5) organskom mentalnom poremećaju;

(6) poremećaju u ponašanju i mentalnim poremećajima uzrokovanim alkoholom;

(7)uporabi ili zlouporabi psihostimulansa.

JAR–FCL 3.330 Neurološki zahtjevi

(a) Kandidat ili imatelj svjedodžbe kategorije 2 ne smije imati utvrđenu povijest bolesti ili kliničku dijagnozu bilo kakvog neurološkog stanja koje bi moglo utjecati na sigurno korištenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja.

(b) Osobitu pozornost treba posvetiti sljedećem (vidi Prilog 11 Poglavlja C):

(1) progresivnoj bolesti živčanog sustava,

(2) epilepsiji i drugim uzrocima poremećaja svijesti,

(3) stanju s visokom sklonošću cerebralnim smetnjama,

(4) ozljedi glave,

(5) ozljedi spinalnog ili perifernog živca.

JAR–FCL 3.335 Oftalmološki zahtjevi

(a) Kandidat ili imatelj svjedodžbe kategorije 2 ne smije imati nikakvu abnormalnost funkcije očiju ili njegovih žlijezda ili bilo kakvo aktivno patološko stanje, prirođeno ili stečeno, akutno ili kronično, ili bilo kakvu posljedicu operacije na oku ili ozljedu koja bi mogla utjecati na sigurno korištenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja.

(b) Oftalmološki pregled provodi oftalmolog prihvatljiv AMS-u ili odlukom AMS-a provodi AME (Svaka sumnja u kandidatovo očno zdravlje mora se uputiti oftalmologu prihvatljivim AMS-u), zahtijeva se na inicijalnom pregledu (vidi stavak 1b, Prilog 12 Poglavlja C) i mora uključivati:

(1) Povijest bolesti;

(2) Oštrinu vida, vid na blizinu i vid na daljinu; bez korekcije; sa najboljom optičkom korekcijom ako je potrebno;

(3) Očna pokretljivost i binokularni vid;

(4) Raspoznavanje boja;

(5) Vidno polje;

(6) Pregled vanjskog oka, anatomija oka, očnih medija i očnog dna.

(c) Rutinski pregled oka (izvršen od AME) tvori sastavni dio svih liječničkih pregleda za produljenje i obnavljanje važenja svjedodžbe (vidi stavak 2, Prilog 12 Poglavlja C) te mora uključivati:

(1) Povijest bolesti;

(2) Oštrinu vida, vid na blizinu i vid na daljinu; bez korekcije; sa najboljom optičkom korekcijom ako je potrebno;

(3) Pregled vanjskog oka, anatomija oka, očnih medija i očnog dna

(4) Daljnje preglede kada je to klinički indicirano (vidi stavak 4, Prilog 12 Poglavlja C)

JAR–FCL 3.340 Zahtjevi vida

(a) Oštrina vida na daljinu. Oštrina vida na daljinu, s ili bez korekcije, mora biti 6/12 (0,5) ili bolja na svakom oku odvojeno te oštrina vida na oba oka mora biti 6/6 (1,0) ili bolja (vidi JAR-FCL 3.340 stavak (f)). Nikakva ograničenja se ne primijenjuju za neispravljenu oštrinu vida.

(b) Greška refrakcije. Greška refrakcije je definirana kao otklon od emetropije koje se mjeri u dioptrijama u meridijanu s najvećom ametropijom. Refrakcija se mora mjeriti standardnim metodama (vidi stavak 1, Prilog 13 Poglavlja C). Kandidati moraju biti ocijenjeni sposobnima s obzirom na greške refrakcije ako udovoljavaju sljedećim zahtjevima:

(1) Greška refrakcije

(i) Na inicijalnom liječničkom pregledu greška refrakcije ne smije prelaziti od +5 do -8 dioptrije (vidi stavak 2 (c), Prilog 13).

(ii) Na liječničkom pregledu za produljenje i obnavljanje važenja svjedodžbe, kandidati čije letačko iskustvo zrakoplovna vlast smatra zadovoljavajućim sa greškom refrakcije do +5 dioptrija ili sa visokom kratkovidnošću večom od -8 dioptrije, AMS može ocijeniti sposobnim (vidi stavak 2 (c), Prilog 13 Poglavlja C).

(iii) Kandidati sa većim greškama refrakcije mogu nositi kontaktne leće ili naočale sa visokim indeksom prelamanja.

(2) Astigmatizam

(i) Na inicijalnom liječničkom pregledu kod kandidata s greškom refrakcije s astigmatičnom komponentom, astigmatizam ne smije prelaziti 3.0 dioptrije.

(ii) Na liječničkom pregledu za obnavljanje i produljenje svjedodžbe, kandidati čije letačko iskustvo zrakoplovna vlast smatra zadovoljavajućim sa greškom refrakcije s komponentom astigmatizma većom od 3.0 dioptrije, AMS može ocijeniti sposobnim.

(3) Keratokonus je diskvalificirajući. AMS može razmatrati obnavljanje svjedodžbe ako kandidat zadovolji zahtjeve vida (vidi stavak 3, Prilog 13 Poglavlja C).

(4) Kod kandidata s ambliopijom, vizualna oštrina ambliopičkog oka mora biti 6/18 (0/32) ili bolja. Kandidat može biti ocijenjen sposobnim pod uvjetom da je vizualna oštrina drugog oka 6/6 ili bolja, sa ili bez korekcije, a patologija se to (uključujući grešku refrakcije) ne može dokazati.

(5) Anizometropija

(i) Na inicijalnom liječničkom pregledu razlika u grešci refrakcije između oba oka (anizometropija) ne smije prelaziti 3.0 dioptrije.

(ii) Na liječničkom pregledu za obnavljanje i produljenje svjedodžbe, kandidati čije letačko iskustvo zrakoplovna vlast smatra zadovoljavajućim kod kojeg su se zadovoljili zahtjevi za greškom refrakcije između oba oka (anizometropija) većom od 3.0 dioptrije, AMS može ocijeniti sposobnim. Ukoliko anizometropija prelazi 3.0 diopotrije, moraju se nositi kontaktne leće.

(6) Razvoj prezbiopije mora se pratiti na svim liječničkim pregledima za produljenje/obnavljanje svjedodžbe.

(7) Kandidat mora biti sposoban čitati tablicu N5 (ili ekvivalentnu) na udaljenosti 30-50 cm i tablicu N14 (ili ekvivalentnu) na udaljenosti 100 cm, s korekcijom ukoliko je propisano (vidi JAR-FCL 3.340 stavak (f)).

(c) Kandidat s znatnijim defektima binokularnog vida mora biti ocijenjen nesposobnim. (vidi stavak 4, Prilog 13 Poglavlja C).

(d) Kandidat s diplopijom mora biti ocijenjen nesposobnim.

(e) Kandidat s vidnim poljima koja nisu normalna mora biti ocijenjen nesposobnim (vidi stavak 4, Prilog 13 Poglavlja C).

(f) (1) Ako su zahtjevi vida zadovoljeni samo uporabom korekcije, naočale ili kontaktne leće moraju omogućiti optimalnu funkciju vida te moraju biti primjerene za korištenje u zrakoplovne svrhe. Ako se nose kontaktne leće onda moraju biti monofokalne i za gledanje na daljinu. Ortokeratologijske leće ne smiju se upotrebljavati.

(2) Korekcijska leća, kada se nose u zrakoplovne svrhe, moraju omogučiti imatelju dozvole i/ili ovlaštenja da se zadovolje zahtjevi vida na svim daljinama. Da bi se zadovoljili zahtjevi mora se koristiti samo jedan par naočala ili jedna kontaktna leća.

(3) Kontaktna leća koja se nosi u zrakoplovne svrhe mora biti monofokalna i bezbojna.

(4) Za vrijeme korištenja povlastica dozvole i/ili ovlaštenja moraju biti na raspolaganju rezervne korekcijske naočale.

(g) Operacija oka

(1) Operacija refrakcije povlači za sobom nesposobnost. AMS može razmatrati dobivanje svjedodžbe (vidi stavak 6, Prilog 13 Poglavlja C).

(2) Operacija mrene, mrežnice te glaukoma povlači za sobom nesposobnost. Na liječničkom pregledu za produljenje/obnavljanje svjedodžbe AMS može razmatrati izdavanje svjedodžbe (vidi stavak 7, Prilog 13 Poglavlja C).

JAR–FCL 3.345 Raspoznavanje boja

(a) Normalno raspoznavanje boja se definira kao sposobnost prolaženja Ishihara testa ili Nagelove anomaloskopa kao uredan trikomat (vidi stavak 1, Prilog 14 Poglavlja B i C).

(b) Kandidat mora normalno raspoznavati boje ili biti siguran u boje. Na inicijalnom pregledu kandidati moraju proći Ishiharu test. Kandidati koji ne prođu Ishihara test mogu biti ocijenjeni da su sigurni u boje ukoliko kandidati prođu opsežno testiranje prema metodama koje je odobrio AMS (anomaloskopija ili svjetiljke u boji) (vidi stavak 2, Prilog 14 Poglavlja B i C). Kod liječničkog pregleda za produljenje/obnavljanje svjedodžbe test na raspoznavanje boje potreban ako je klinički indicirano.

(c) Kandidat koji ne prođe odobrene testove raspoznavanja boja smatrat će se nesigurnim u boje i biti ocijenjen nesposobnim.

(d) Kandidata koji je nesiguran u boje može se ocijeniti sposobnim za letenje samo danju.

JAR–FCL 3.350 Otorinolaringološki zahtjevi

(a) Kandidat ili imatelj svjedodžbe kategorije 2 ne smije imati nikakvu abnormalnost funkcije ušiju, nosa, sinusa ili grla (uključujući usnu šupljinu, zube i larinks), ili bilo kakvo aktivno patološko stanje, prirođeno ili stečeno, akutno ili kronično, ili bilo kakvu posljedicu operacije ili ozljedu koja bi mogla utjecati na sigurno korištenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja.

(b) Rutinski pregled uho-grlo-nos tvori sastavni dio svih liječničkih pregleda za produljenje i obnavljanje važenja svjedodžbe (vidi stavak 2, Prilog 15 Poglavlja C).

(c) Prisutnost bilo koje od sljedećih bolesti kod kandidata mora se ocijeniti nesposobnim:

(1) Aktivni patološki proces, akutni ili kronični, unutarnjeg ili srednjeg uha;

(2) Neizlječena perforacija ili disfunkcija membrane bubnjića (vidi stavak 3, Prilog 15 Poglavlja C);

(3) Smetnje vestibularne funkcije (vidi stavak 4, Prilog 15 Poglavlja C);

(4) Znatnije suženje kanala za prolaz zraka u obje nosnice ili bilo kakva disfunkcija sinusa;

(5) Znatnije izobličenje ili značajnija, akutna ili kronična infekcija usne šupljine ili gornjeg dišnog sustava;

(6) Značajnije smetnje u govoru ili glasu.

JAR–FCL 3.355 Zahtjevi sluha

(a) Sluh mora biti testiran na svim pregledima. Na testiranju kandidat mora biti sposoban ispravno razumjeti normalan konverzacijski govor na udaljenosti od 2 metra leđima okrenutim od AME.

(b) Ukoliko će se važećoj dozvoli dodati instrumentalno ovlaštenje, zahtijeva se testiranje sluha čistom tonalnom audiometrijom (vidi stavak 1, Prilog 16 Poglavlja C) na inicijalnom liječničkom pregledu za takvo ovlaštenje te se mora ponoviti svakih 5 godina do navršenih 40 godina starosti i svake 2 godine nakon toga:

(1) Kada se testiraju odvojeno, gubitak sluha ne smije biti veći od 35 dB (HL) na bilo kojoj od frekvencija 500, 1000 i 2000 Hz, ili ne veći od 50 dB (HL) na 3000HZ.

(2) Na liječničkom pregledu za produljenje i obnavljanje svjedodžbe, AMS može kandidate s hipoakuzijom ocijeniti sposobnima ako test raspoznavanja govora pokaže zadovoljavajuću sposobnost sluha (vidi stavak 2, Prilog 16 Poglavlja C).

JAR–FCL 3.360 Psihologijski zahtjevi

(a) Kandidat ili imatelj svjedodžbe kategorije 2 ne smije imati utvrđene psihološke nedostatke, osobito vezano uz sposobnost letenja ili bilo koji relevantni faktor osobnosti, a koji bi mogli utjecati na sigurno korištenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja. AMS će zahtijevati psihološku procjenu (vidi stavak 1, Prilog 17 Poglavlja C), kada je to dio ili dodatak specijalističkog psihijatrijskog ili neurološkog pregleda (vidi stavak 2, Prilog 13 Poglavlja C).

(b) Kada je indicirana psihološka procjena, koriste se usluge psihologa prihvatljivog AMS-u.

(c) Psiholog mora AMS-u podnijeti pisani izvještaj u kojem detaljno daje svoje mišljenje i preporuke.

JAR–FCL 3.365 Dermatološki zahtjev

(a) Kandidat ili imatelj svjedodžbe kategorije 2 ne smije imati utvrđene dermatološke bolesti, koje bi mogle utjecati na sigurno korištenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja.

(b) Osobitu pozornost treba posvetiti sljedećim bolestima (vidi Prilog 18 Poglavlja C); ukoliko postoji sumnja u bilo koju bolest treba se obratiti AMS-u:

(1) Ekcem (egzogeni i endogeni),

(2) Teži oblik psorijaze,

(3) Bakterijska infekcija,

(4) Osip uzrokovan lijekovima,

(5) Plikovi,

(6) Zloćudna bolest kože,

(7) Urtikarija.

U slučaju postojanja sumnji u vezi bilo kojeg stanja kandidat će biti upućen AMS-u.

JAR-FCL 3.370 Onkologija

(a) Kandidat ili imatelj svjedodžbe kategorije 2 ne smije imati utvrđenu primarno ili sekundarno zloćudnu bolest, koja bi mogla utjecati na sigurno korištenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja.

(b) Nakon liječenja od zloćudne bolesti kandidati mogu biti ocijenjeni sposobnima u sukladnosti sa Prilogom 19 Poglavlja C.

PRILOZI (1 – 19) POGLAVLJIMA B i C

Prilog 1: Srčano-žilni sustav (vidi JAR-FCL 3.130 do 3.150 i 3.250 do 3.270)

(1) Primjena elektrokardiografije pod opterećenjem zahtijeva se:

(a) kada se pokažu znaci ili simptomi koji ukazuju na srčano-žilne bolesti;

(b) za razjašnjenje elektrokardiograma u mirovanju;

(c) prema nahođenju AME-a;

(d) u dobi od 65 godina i nakon toga svake 4 godine za produljenje ili obnavljanje svjedodžbe kategorije 1

(2)(a) Nalaz značajnih abnormalnosti lipida u krvnom seruma zahtijeva pregled, ispitivanje i nadzor od strane AMC ili AME uz suradnju sa AMS-om.

(b) Nakupljanje faktora rizika (pušenje, povijest bolesti obitelji, poremećaj lipida, hipertenzija, itd.) zahtijeva procjenu srčano-žilnog sustava od stane AMC-a ili AME-a uz suradnju sa AMS-om.

(3) Dijagnoza hipertenzije zahtijeva pregled drugih potencijalnih žilnih faktora rizika. Sistolički tlak treba snimiti kod pojave Korotkofljevih zvukova (faza I) i dijastolički tlak kod njihova nestajanja (faza V). Krvni tlak treba mjeriti dva puta. Ako je krvni tlak povišen i/ili je srčani puls u mirovanju povećan, trebaju se provesti daljnja promatranja za vrijeme ocijenjivanja.

(4) AMS mora usuglasiti s anti-hipertenzivnom obradom. Lijekovi koje AMS prihvaća mogu sadržavati:

(a) diuretike koji ne djeluju na razini Henleove petlje;

(b) određene (opće hidrofiline) beta-blokatore;

(c) ACE inhibitore;

(d) blokatore receptora angiotenzina II AT1;

(e) blokatore sporih kalcijevih kanala.

Za kategoriju 1, liječenje hipertenzije farmakološkim sredstvima može zahtijevati ograničenje za letenje u višečlanoj posadi (OML) ili za kategoriju 2, može se zahtijevati ograničenje za letenje uz sigurnosnog pilota (OSL).

(5) Kada se sumnja na asimptomatsku bolest koronarih arterija ili periferne bolesti arterija, zahtijeva se primjena elektrokardiografije pod opterečenjem (sukladno stavkom 6(a) Prilog 1), te ako je potrebno nakon toga primjena (srčanomišićne scintigrafije, stres ehokardiografije, koronarne angiografije ili/i druga prihvatljiva ipitivanja AMS-u) koja trebaju evidentirali ne prisutnost znakova ishemije srčanog mišića ili znakove stenoze koronarnih arteija.

(6) Nakon ishemičnih bolova srca, ukljućujući i revaskularizaciju ili bolesti perifernih atrerija, kandidati bez znakova bolesti moraju smanjiti svaki faktor rizika bolesti krvnih žila na prihvatljivu razinu. Upotreba lijekova samo u kontroli srčanih simptoma, nije prihvatljivo. Svi kandidati moraju biti na prihvatljivom tretmanu sekundrarne preventivne. Koronarna angiografija urađena oko ili za vrijeme događaja srčane ishemije treba biti dostupna. Kompletni klinički izvještaj o srčanoj ishemiji, koronarna angiografija i druge klinički postupci moraju biti dostupni AMS-u. Stenoza veća od 50% ne smije biti prisutna na bilo kojoj ne tretiranoj krvnoj žili, u bilo kojem venskom ili arterijskom graftu ili na mjestu angioplastike/stenta osim na krvnoj žili koja je dovela do infarkta. Više od dvije stenoze između 30% i 50% u vaskularnoj grani srca nije prihvatljivo. Kompletni koronarni vaskularni sustav mora biti zadovoljuće ocjenjen od strane kardiologa prihvatljivog AMS-u, a posebnu pozornost treba usmjeriti prema multipnim stenozama i/ili multipnim revaskularizacijama. Ne tretirane stenoze veće od 30% u lijevoj glavnoj i proksimalnoj lijevoj prednjoj silaznoj koronarnoj arteriji nisu prihvatljive. Najmanje 6 mjeseci poslije ishemičnog srčanog događaja, ukljućujući revaskularizaciju, moraju se završiti sljedeće pretrage:

(a) EKG-a pod opterećenjem (do Bruce Stage IV ili ekvivalentno) bez pokazivanja znakova ishemije miokarda ili smetnje ritma;

(b) ehokardiografija (ili ekvivalentni test prihvatljiv AMS-u) pokazuje zadovoljavajuću funkciju lijeve srčane klijetke bez značajnog poremečaja pokretljivosti zida (kao diskinezija ili akinezija) i ejekcione frakcije lijeve srčane klijetke 50% ili više;

(c) kod slučajeva angioplastike/stenta, scintigrafija srčanog mišića ili stres ehokardiografija (ili ekvivalentni test prihvatljiv AMS-u) ne smiju pokazivati znakove povratne ishemije srčanog mišića. Kod sumnje u perfuziji srčanog mišića u drugim slučajevima (infakta ili by-pass grafta) zahtjeva se scintigrafija srčanog mišića;

(d) dalja istraživanja, kao 24-satni EKG, može biti neophodan u procjeni rizika od značaja za smetnje provođenja.

Praćenje godišnjih (ako je potrebno i češće) pregleda srčano-žilnog sustava osigurava od pojave pogoršanja kardovaskularnog sustava. U preglede su uključeni specijalisti prihvatljivih AMS-u, EKG pod opterečenjem i procjena kardiovaskularnog rizika. Poslije by-pasa srčanih žila, scintigrafija (ili ekvivalentni test prihvatljiv AMS-u) je potrebna ako postoji bilo kakva klinička indikacija i u svim slučajevima unutar pet godina od tretmana. Koronarna angiografija (ili drugi test prihvatljiv AMS-u), moraju biti razmatrani kod pojave znakova ne-invazivnog testa ishemije srčanog mišića.

Ocjena AMS:

Kandidati za kategoriju 1 koji su uspješno zadovoljili prglede tijekom šest mjeseci biti će ograničeni za letenje u višečlanoj posadi (Kategorija 1 »OML»).

Kandidati za kategoriju 2 koji uspješno zadovolje dijelove pregleda pod stavkama 6 mogu biti ocijenjeni sposobnim bez ograničenja (Kategorija 2 »OSL»), ali AMS može zahtjevati razdoblje letenja sa sigurnosnim pilotom prije izdavanje dozvole za samostalno letenje. Kandidati za kategoriju 2 kod produljenja/obnavljanja dozvole mogu od strane AMS-a biti ocijenjeni sposobnima sa ograničenjem (Kategorija 2 »OSL»), pod uvjetom da EKG pod opterečenjem zadovoljava uvjete stavka 6 (a).

(7) Svaki značajan poremećaj ritma ili provođenja zahtijeva procjenu ocjenu sposbnosti kardiologa prihvatljivog AMS-u.

(a) Takva procjena uključuje:

(1) EKG pod opterećenjem do Bruce Stage IV ili ekvivalentno. Test se provodi do maksimalnog opterečenja ili do pojave objektivnih znakova ne podnošenja opterečenja. Kao prihvatljiv ocjenit će se Bruce Stage IV bez postojanja znakova poremečaja ritma i provodljivosti i znakova ishemije srčanog mišića. Prije testa mora se razmatrati mogučnost povlaćenja uporabe kardioaktivnih lijekova.

(2) 24-satno ambulantni snimak EKG-a, koji ne pokazuje značajne smetnje ritma i provođenja.

(3) 2D Doppler ehokardiogram koji ne pokazuje značajne znakove proširenja srčane klijetke ili značajne strukturalne ili funkcionalne abnormalnosti uz ejekcionu fazu lijeve klijetke najmanje 50%.

(b) Daljnja procjena može ukjlučiti:

(1) ponavljanje 24 satnog EKG

(2) elektrofiziološka studija;

(3) scintigrafija miokarda ili drugi ekvivalentni test;

(4) MRI srca ili drugi ekvivalenti test;

(5) koronarna angiografija ili ekvivalentni test (vidi stavak 6)

(c) Ocjena AMS, Kategorija 1

(1) Fibrilacija / flutter pretklijetke

(i) Kandidati na prvom liječničkom pregledu sa jednom epizodom aritmije, ocjenjuju se ograničeno sposobnim od strane AMS-a, na temelju procjene vjerojatnosti neponavljanja epizode aritmije.

(ii) Na liječničkom pregledu za produljenje / obnavljanje valjanosi svjedodžbe ocjena bit će data od strane AMS-a.

(2) Kompletni blok desne grane

(i) Kandidati na prvom liječničkom pregledu do 40 godina starosti AMS može ocijeniti sposobnim. Kandidati iznad 40 godina starosti na prvom liječničkom pregledu moraju imati razdoblje stabilnosti namanje u trajanju od 12 mjeseci.

(ii) Na liječničkom pregledu za produljenje/obnavljanje važenja svjedodžbe ocjena sposobnosti bez ograničenja (Kategorija 1 »OML«) može se razmatrati ako je kandidat do 40 godina starosti. Ograničenje sposobnosti kategorije 1 (Kategorija 1 »OML«) u trajanju od 12 mjeseci kod kandidata iznad 40 godina starosti.

(3) Kompletni blok lijeve grane

Ispitivanje srčanih arterija je neophodno kod kandidata iznad 40 godina starosti.

(i) Kandidat na prvom liječničkom pregledu mora dati podatak o razdoblju stabilnosti u trajanju od 3 godine;

(ii) Na liječničkom pregledu za produljenje/obnavljanje važenja svjedodžbe, može se razmatrati ukidanje ocjene ograničenja (Kategorije 1 »OML«), ako su prošle tri godine od donošenja ocjene ograničenja.

(4) Pre-ekcitacije klijetke

(i) Kandidat sa asimptomatskom pre-ekcitacijom klijetke može biti ocjenjen sposobnim od strane AMS-a, ako elektrofiziološka studija, uključujući dokazivanje sa odgovarajućom medicinskom provokacijom autonomnog sustava o ne postojanju izazvane tahikardije i isključuje postojanje višekratnih patoloških putova.

(ii) Na liječničkom pregledu za produljenje/obnavljanje važenja svjedodžbe, kandidat sa asimptomatskom pre-ekcitacijom klijetke od strane AMS-a može biti ocijenjen sposobnim sa ograničenjem (Kategorija 1 »OML«).

(5) Pace-maker

Nakon stalne ugradnje endokardijalnog pace-maker-a može se preporučiti izdavanje svjedodžbe nakon tri mjeseca od ugradnje, pod uvjetima:

(i) ne postojanje drugih diskvalificirajućih zdravstvenih smetnji;

(ii) ne primjenjivanje biopolarnog sustava vođenja;

(iii) kandidatove neovisnosti o pace-makeru;

(iv) redovitog praćenja i provjere pace-makera;

(v) ocjena sposobnim kategorija 1 sa ograničenjem (Kategorija 1 »OML«) na liječničkom pregledu za produljenje/obnavljanje važenja svjedodžbe

(6) Ablacija

Kandidat poslije uspješne podvrgnute ablacije katererom, može biti ocjenjen sposobnim sa ograničenjem (Kategorija 1 »OML«) u trajanju od 1 godine, osim ako elektrofiziološka ispitivanja, provedena dva mjeseca nakon ablacije, ne pokažu zadovoljavajuće rezultate. Kod nemogučnosti osiguranja invazivnih ili neinvazivnih testiranja tijekom dužeg vremenskog razdoblja može se ocjeniti sposobnim uz ograničenje

(Kategorija 1 »OML«) i/ili provoditi obaveznu kontrolu.

(d) Ocjena AMS-a, Kategorija 2

Ocjena AMS-a za Kategoriju 2 mora sadržavati procjene i procedure postupka ocjenjivanja Kategorije 1. Prihvaćene su ocjene sposobnosti sa ograničenjem (Kategorija 2 »OSL«) ili (Kategorija 2 »OPL»).

(8) AMS može razmotriti mogućnost izdavanja svjedodžbe uz ograničenje za kategorije 1 (»OML«) i kategoriju 2 (»OSL«) u slučaju neoperirane aneurizme trbušne aorte ispod ishodišta bubrežnih arterija ukoliko se provodi UZV ispitivanje određeno od AMS-a. Nakon operacije aneurizme trbušne aorte ispod bubrežnih arterija bez komplikacija, te nakon procjene srčano-žilnog sustava, AMS može razmotriti mogućnost izdavanja svjedodžbe uz ograničenje za kategorije 1 (»OML«) i praćenje uz suglasnosti AMS-a za kategoriju 2 sposobnosti sa ograničenjem (»OSL«).

(9)(a) Neidentificirani srčani šumovi zahtijevaju procjenu kardiologa prihvatljiv AMS-u, te ocjenu samog AMS-a. Ukoliko se smatraju značajnim u daljnja ispitivanja uključuje se 2D Doppler ehokardiografia.

(b) Abnormalnosti srčanih zalistaka

(1) Kandidati sa biskupidalnim otvorom aorte mogu biti ocjenjeni sposobnim za kategoriju 1 sa ograničenjem (Kategorija 1 »OML») i sposobnim za kategoriju 2 sa ograničenjem (Kategorija 2 »OSL«), ukoliko druge abnormalnosti srca ili aorte nisu uočene. Ukoliko je potrebno AMS odrediće praćenje sa 2D Dopler ehokardiografijom.

(2) Kandidati sa stenozom aorte zahtjevaju kontrolu od AMS-a. Lijeva klijetka funkcionalno mora biti očuvana. Povjest o sustavnom embolizmu ili izrazitoj dilataciji prsne aorte su diskvalificirajući. Kandidati sa srednjim vrijednostima gradijenta tlaka do 20 mmHg mogu biti ocjenjeni sposobnim. Kandidati sa srednjim vrijednostima gradijenta tlaka iznad 20 mmHg ali ne većim od 40 mmHg mogu biti ocjenjeni sposbnim za kategoriju 2 i kategoriju 1 sa ograničenjem (»OML»). Srednje vrijednosti gradijenta tlaka do 50 mmHg mogu biti prihvaćene od AMS. AMS određuje obaveznu kontrolu sa 2D Dopler ehokardiografijom.

(3) Kandidati sa nedovoljnim zatvaranjem aortnih zalisataka (regurgitacija) mogu biti ocjenjeni kao sposobni bez ograničenja kategorije 1 (»OML») i kategorije 2 (»OSL«), samo ako to nema značaja. Ne bi smjele biti vidljive abnormalnosti ulazne aorte na 2D Doppler ehokardiografiji. AMS određuje neophodno praćenje.

(4) Bolest reumatskog mitralnog zalistka ne dozvoljava izdavanje svjedodžbe.

(5) Propadanje/blaga regurgacija mitralnog zalistka. Kandidati sa izoliranim srednjim sistoličkim klikom ne moraju imati ograničenja kategorije 1 (»OML») ili ograničenje kategorije 2 (»OSL«). Kandidati kategorije 1 s nekompliciranom manjom regurgacijom se ogranićuju na letenje s višečlanom posadom (Kategorija 1 »OML«) od strane AMS-a. Kandidati s dokazom volumnog opterećenja lijeve klijetke srca kod povećanja lijeve srčane kljietke ispoljenim povećanjem krajnim dijastoličkim promjerom, moraju biti ocijenjeni nesposobnima. Neophodni su periodični pregledi i procjene koje određuje AMS.

(c) Operacija zalistaka

(1) Kandidati s ugrađenim mehaničkim zalistkom se ocjenjuju nesposobnim.

(2) Kandidati sa zalistkom od tkiva koji su nakon najmanje šest mjeseci nakon kirurškog zahvata zadovoljavajuće prošli ispitivanja koja pokazuju normalnu konfiguraciju i funkciju zalistka i ventrikula, AMS može ocijeniti sposobnima prema:

(i) zadovoljavajućem graničnom simptomu primjene EKG-a pod opterećenjem po Bruce Stage IV ili ekvivalentna ispitivanja koji kardiolog prihvatljiv AMS-u tumači kao nepokazivanje značajnih znakova abnormalnosti. Zahtijeva se miokardična scintigrafija/ehokardiografija ukoliko je EKG u mirovanju abnormalan te ako se pokažu znaci bilo koje bolesti koronarnih arterija. Vidi također stavke 5, 6 i 7 Prilog 1;

(ii) 2D Doppler ehokardiogramu koji ne pokazuje proširenje srčane klijetke, zalistak od tkiva s minimalnim strukturalnim promjenama i s normalnim Doppler krvnog toka te bez strukturalnih i funkcionalnih abnormalnosti drugih srčanih zalistaka. Frakcija ili skraćivanje lijeve srčane klijetke mora biti normalna;

(iii) odsustvom bolesti koronarnih arterija osim ako nije provedena zadovoljavajuća revaskularizacija- vidi stavak 7 gore;

(iv) ako nepostoji potreba sa kardioaktivnim lijekovima;

(v) sustavu praćenja s godišnjom kardiološkom kontrolom kod kardiologa prihvatljiv AMS-u s primjenom EKG i 2D Doppler ehokardiografijom.

Procjena sposobnosti mora se ograničiti na letenje s višečlanom posadom (kategorija 1 OML). Za kategoriju 2 može se izdati svjedodžba bez ograničenja.

(10) AMS zahtijeva kontrolu kandidata nakon antikoagulatne terapije. Venska tromboza ili plućna embolija je diskvalificirajuća sve dok antikoagulacija nije završena. Plućna embolija zahtijeva potpunu procjenu. Antikoagulacijska terapija kod moguće arterijske tromboembolije je diskvalificirajuća.

(11) Kandidati s abnormalnostima epikarda/miokarda i/ili endokarda, primarnim ili sekundarnim, biti će ocijenjeni nesposobnima sve do ozdravljenja. Procjena srčano-žilnog sustava od strane AMS može uključiti 2D Doppler ehokardiografiju, EKG pod opterećenjem i/ili scintigrafiju/stres ehokardiografiju, 24-satno ambulantno snimanje EKG-a i koronarnu angiografiju. Češća kontrola i ograničenje na letenje s višečlanom posadom (kategorija 1 ili ograničenje uz sigurnosnog pilota (kategorija 2 ‘OSL’) treba prethoditi izdavanju svjedodžbe.

(12) Kandidati s urođenom srčanom manom uključujući one koje su kirurškim zahvatom ispravljene, biti će ocijenjeni nesposobnima osim ako nisu funkcionalno značajne niti zahtijevaju lijekove. Zahtijevati će se kardiološka procjena koju će odrediti AMS. Ispitivanja mogu uključiti 2D Doppler ehokardiografiju, EKG pod opterećenjem i 24-satno ambulantno snimanje EKG-a. Zahtijeva se redovna kardiološka kontrola. Može se zahtijevati ograničenje na letenje s višečlanom posadom (kategorija 1 ‘OML’) i ograničenje uz sigurnosnog pilota (kategorija 2 ‘OSL’)

(13) Kandidati koji boluju od učestalih epizoda nesvjestice moraju se podvrći sljedećem:

(a) simptomu graničnog dvanaestkanalnog EKG-a pod opterećenjem do Bruce Stage IV ili ekvivalentno, kojeg kardiolog prihvatljiv AMS-u tumači kao nepokazivanje abnormalnosti. Može se zahtijevati scintigrafija i/ili stres ehokardiografija ako je EKG u mirovanju abnormalan.

(b) 2D Doppler ehokardiogramu koji ne pokazuje značajno proširenje srčane klijetke, niti strukturalne i funkcionalne abnormalnosti srca, srčanih zalistaka niti miokarda.

(c) 24-satno ambulantno praćenje EKG-a, ne pokazujući značajne smetnje provođenja niti kompleksne niti kontinuirane smetnje ritma niti znak o miokardičnoj ishemiji.

(d) uključujući i tilt test koji se izvodi prema standardnim protokolima koji prema mišljenju kardiologa prihvatljivog AMS-u ne pokazuje znakove vazomotorne nestabilnosti.

Kandidati koji ispunjavaju gore navedeno mogu biti ocijenjeni sposobnima, ograničeni na letenje s višečlanom posadom (kategorija 1 OML) ili letenje uz sigurnosnog pilota (kategorija 2 OSL) pod uvjetom da nema povratka bolesti unutar šest mjeseci. Neurološki pregled će biti indiciran. Neograničena svjedodžba zahtijeva neprisutnost oboljenja u pet godina. AMS može prihvatiti ili kraći ili duže vremensko razdoblje ovisno o individualnim okolnostima slučaja. Kandidati koji su pretrpjeli gubitak svijesti bez ikakvih značajnih znakova upozorenja biti će ocijenjeni nesposobnima.

(14) Procjena malignih oboljenja u ovom sustavu je objašnjena u JAA Manual of Civil Aviation Medicine, u poglavlju Onkologija koje daje informacije o izdavanju svjedodžbe.

Upute uz ovo poglavlje treba potražiti u JAA Manual of Civil Aviation Medicine, u poglavlju Zrakoplovna kardiologija.

Prilog 2: Dišni sustav (vidi JAR-FCL 3. 155, 3.160, 3. 275 i 3. 280)

(1) Za prethodni liječnički pregled za izdavanje svjedodžbe kategorije 1 zahtijeva se spirometrijski pregled. Odnos FEV/FVC manji od 70% zahtijevat će procjenu specijalista za plućne bolesti.

(2) Kandidat koji je imao iskustvo povratnih napadaja astme ocijenjuje se nesposobnim.

(a) AMS može razmotriti izdavanje svjedodžbe za kategoriju 1 ukoliko ga smatra stabilnim s prihvatljivim funkcionalnim testovima pluća i liječenjem koje je u skladu sa sigurnošću leta (bez steroida).

(b) AME u suradnji s AMS-om može razmotriti izdavanje svjedodžbe za kategoriju 2 ukoliko ga smatra stabilnim s prihvatljivim funkcionalnim testovima pluća, liječenjem koje je u skladu sa sigurnošću leta (bez steroida), te se cjelokupni liječnički izvještaj mora dostaviti AMS-u.

(3) Kandidati s aktivnom sarkoidozom ocijenjeni su nesposobnima. AMS može razmotriti izdavanje svjedodžbe ukoliko je bolest:

(a) potpuno istražena u odnosu na mogućnost da je bolest proširena na cijeli organizam; i

(b) ograničena na hilarnu limfadenopatiju pokazujući neaktivnost, a kandidat ne uzima lijekove.

(4) Spontani pneumotoraks

(a) Izdavanje svjedodžbe, nakon potpunog ozdravljenja od pojedinačnog spontanog pneumotoraksa, može biti prihvatljivo nakon jedne godine od pojave događaja, ali nakon cijelokupne procjene dišnog sustava.

(b) AMS može razmotriti ponovno izdavanje svjedodžbe za letenje s višečlanom posadom (kategorija 1 ‘OML’) ili letenje uz sigurnosnog pilota (kategorija 2 ‘OSL’) ukoliko se kandidat nakon šest tjedana potpuno oporavio od pojedinačnog spontanog pneumotoraksa. AMS može razmotriti ponovno izdavanje svjedodžbe bez ograničenja nakon jedne godine od pojave događaja s potpunim ispitivanjem dišnog sustava.

(c) Rekurentni spontani pneumotoraks je diskvlificirajući. AMS može razmotriti izdavanje svjedodžbe nakon kirurške intervencije sa zadovoljavajućim oporavkom.

(5) Pneumonektomija je diskvalificirajuća. AMS može razmotriti izdavanje svjedodžbe nakon manjeg operativnog zahvata u prsnom košu nakon zadovoljavajućeg oporavka i potpune procjene dišnog sustava. Mogu se primijeniti ograničenja na letenje s višečlanom posadom (kategorija 1 ‘OML’) ili na letenje sa sigurnosnim pilotom (kategorija 2 ‘OSL’).

(6) Procjena malignih oboljenja u ovom sustavu je objašnjena u JAA Manual of Civila Aviation Medicine u poglavlju Onkologija koji daje informacije o izdavanju svjedodžbe i treba se savjetovati sa JAA Manual of Civil Aviation Medicine, poglavlje Dišni sustav.

Prilog 3: Probavni sustav (vidi JAR-FCL 3. 165, 3.170, 3. 285 i 3. 290)

(1)(a) Kandidati s rekurentnim dispeptičkim tegobama koje zahtijevaju liječenje moraju biti klinički ispitana.

(b) Upala gušterače je diskvalificirajuća. AMS može razmotriti izdavanje svjedodžbe ukoliko je uklonjen uzrok opstrukcije (npr. lijekovi, žučni kamenac).

(c) Alkohol može biti uzrok dispeptičkih tegoba i upale gušterače. Ukoliko se smatra primjerenim, zahtijeva se cjelokupni pregled kako bi se ustanovila njegova uporaba/zlouporaba.

(2) AMS može smatrati da se kod nalaza jednog velikog žučnog kamenca koji ne izaziva simptome može izdati svjedodžba. AMS može razmotriti ponovno izdavanje svjedodžbe uz ograničenje na letenje s višečlanom posadom (kategorija 1 ‘OML’) ili na letenje uz sigurnosnog pilota (kategorija 2 ‘OSL’) kod osoba s većim brojem kamenaca.

(3) Kronična upala crijeva je prihvatljva ukoliko je bolest u stabilnoj remisijii za njezinu kontrolu ne zahtjeva se upotreba steroida.

(4) Operativni zahvat abdomena je diskvalificirajući u trajanju od minimalno tri mjeseca. AMS može ranije razmotriti izdavanje svjedodžbe na liječničkom pregledu za obnavljanje/produljenje, ukoliko je oporavak potpun i kandidat nema simptome te postoji minimalna opasnost za sekundarne komplikacije ili povratka bolesti.

(5) Procjena malignih oboljenja u ovom sustavu je objašnjena u JAA Manual of Civila Aviation Medicine u poglavlju Onkologija koji daje informacije o izdavanju svjedodžbe i treba se savjetovati sa JAA Manual of Civil Aviation Medicine, poglavlje Probavni sustav.

Prilog 4: Bolesti vezane za metabolizam, prehranu i endokrine žlijezde

(vidi JAR-FCL 3. 175 i 3. 295)

(1) Bolesti vezane za metabolizam, prehranu i endokrine žlijezde su diskvalificirajuće. AMS može razmotriti izdavanje svjedodžbe ukoliko kandidat nema simptoma, klinički je kompenziran i stabilan, sa ili bez nadomjesne terapije, i redovito kontroliran od strane odgovarajućeg specijaliste.

(2) Glikozurija i abnormalna razina glukoze u krvi zahtijeva ispitivanje. AMS može razmotriti izdavanje svjedodžbe ukoliko dokazan normalan test tolerancije glukoze (niski bubrežni prag) ili je narušena tolerancija glukoze bez dijabetičke patologije potpuno regulirana dijetom i redovitim kontrolama.

(3) Uporaba antidijabetičkih lijekova je diskvalificirajuća. U određenim slučajevima, međutim, uporaba bigvanida ili inhibitora alfa-glukozidaze može biti prihvatljiva za letenje s višečlanom posadom (kategorija 1 ‘OML’) ili za svjedodžbu bez ograničenja (kategorija 2). Uporaba sulfonilureja može se prihvatiti uz ograničenje za kategoriju 2 (kategorija 2 »OSL«) kod produljenja / obnavljanja važenje svjedodžbe.

(4) Adisonova bolest je diskvalificirajuća. AMS može razmotriti kod produljenja/obnavljanja važenja svjedodžbe (kategorija 1) ili izdavanje svjedodžbe (kategorija 2), pod uvjetom da se pridržava kortizonske terapije i da je na raspolaganju za uporabu za vrijeme korištenja povlastica dozvole i/ili ovlaštenja. Zahtjeva se ograničenje za Kategoriju 1 »OML« ili Kategoriju 2 »OSL«.

(5) Procjena malignih oboljenja u ovom sustavu je objašnjena u JAA Manual of Civil Aviation Medicine u poglavlju Onkologija i treba se savjetovati sa JAA Manual of Civil Aviation Medicine, poglavlje Metabolizam, prehrana i endokrini sustav.

Prilog 5: Hematologija (vidi JAR-FCL 3. 180 i 3. 300)

(1) Anemija prikazana smanjenom razinom hemoglobina u krvi zahtijeva ispitivanje. Anemija kojoj ne pomaže liječenje je diskvalificirajuća. AMS može razmotriti izdavanje svjedodžbe u slučaju kada je glavni uzrok zadovoljavajuće uklonjen (npr. nedostatak željeza ili B12), a hematokrit je stabiliziran na više od 32% ili kada je dijagnosticirana talasemija minor ili hemaglobinopatija bez krize u toku povijesti bolesti i kada je prikazana potpuna funkcionalna sposobnost.

(2) Povećanje limfnih čvorova zahtijeva ispitivanje. AMS može razmotriti izdavanje svjedodžbe u slučaju kada je akutni infekcijski proces potpuno izliječen ili u slučaju Hodgkinovog limfoma i Non Hodgkinovog limfoma većeg stupnja koji je liječen i u stanju potpune remisiji.

(3) AMS može razmotriti ponovno izdavanje svjedodžbe, u slučaju kronične leukemije. U povijesti bolesti ne smije postojati zahvaćenost središnog živčanog sustava i nuspojeva liječenja koji utjeću na sigurnost letenja. Vrijednosti Hb i Tr moraju biti zadovoljavajuće. Zahtijeva se sustav praćenja.

(4) Splenomegalija zahtijeva ispitivanje. AMS može razmotriti izdavanje svjedodžbe kada je povećanje slezene minimalno, stabilno te se ne može dokazati popratna patologija (npr. liječena kronična malarija) ili ukoliko je povećanje slezene minimalno i popraćeno drugim prihvatljivim stanjem (npr. Hodgkinov limfom u remisiji).

(5) Policitemija zahtijeva ispitivanje. AMS može razmotriti izdavanje svjedodžbe uz ograničenje kategorija 1 »OML« i kategorija 2 »OSL« ukoliko je stanje bolesti stabilno te se ne može dokazati popratna patologija.

(6) Značajni poremećaji koagulacije zahtijevaju ispitivanje. AMS može razmotriti izdavanje svjedodžbe uz ograničenje kategorija 1 »OML« i kategorija 2 »OSL« ukoliko u povijesti bolesti nije bilo značajnijih epizoda krvarenja ili zgrušavanja.

(7) Procjena malignih oboljenja u ovom sustavu je objašnjena u JAA Manual of Civil Aviation Medicine u poglavlju Onkologija i treba se savjetovati sa JAA Manual of Civil Aviation Medicine, poglavlje Hematologija.

Prilog 6: Mokraćni sustav (vidi JAR-FCL 3. 185 i 3. 305)

(1) Svaki abnormalan nalaz urina zahtijeva ispitivanje.

(2) Asimptomatski bubrežni kamenac ili podatak iz povijesti bolesti o bubrežnim kolikama zahtijevaju ispitivanje. Dok se čeka na procjenu, AMS može razmotriti produljenje/obnavljanje svjedodžbe uz ograničenja na letenje s višečlanom posadom (kategorija 1 ‘OML’) ili na letenje uz sigurnosnog pilota (kategorija 2 ‘OSL’). Nakon uspješnog liječenja, AMS može razmotriti izdavanje svjedodžbe bez ograničenja. Za rezidualni bubrežni kamenac, AMS može razmotriti produljenje/obnavljanje svjedodžbe uz ograničenja na letenje s višečlanom posadom (kategorija 1 ‘OML’), na letenje uz sigurnosnog pilota (kategorija 2 ‘OSL’), ili izdavanje svjedodžbe bez ograničenja za kategoriju 2.

(3) Veliki urološki kirurški zahvat je diskvalificirajući na najmanje tri mjeseca. AMS može razmotriti izdavanje svjedodžbe ukoliko je kandidat potpuno bez simptoma, te postoji minimalan rizik od sekundarne komplikacije ili povratka bolesti.

(4) Transplantacija bubrega ili potpuna cistektomija nije prihvatljiva za prvo izdavanje svjedodžbe za kategoriju 1. AMS može razmotriti produljenje/obnavljanje svjedodžbe u slučaju:

(a) transplantacije bubrega koja je potpuno kompenzirana i s toleriranjem minimalne imuno-supresivne terapije nakon najmanje 12 mjeseci; i

(b) totalne cistektomije koja je funkcionalno zadovoljavajuća bez indikacija o povratku bolesti, infekcije ili primarne patologije.

U oba slučaja ograničenja na letenje s ‘višečlanom posadom‘ (kategorija 1 ‘OML’) ili uz ‘sigurnosnog pilota‘ (kategorija 2 ‘OSL’) mogu se smatrati neophodnim.

(5) Procjena malignih oboljenja u ovom sustavu je objašnjena u JAA Manual of Civil Aviation Medicine u poglavlju Onkologija i treba se savjetovati sa JAA Manual of Civil Aviation Medicine, poglavlje Mokraćni sustav.

Prilog 7: Spolno prenosive bolesti i druge infekcije (vidi JAR-FCL 3. 190 i 3.310)

(1) Pozitivan HIV je diskvalificirajući.

(2) AMS može razmotriti produljenje/obnavljanje svjedodžbe osobama koje su HIV pozitivne, ali uz ograničenja na letenje s višečlanom posadom (kategorija 1 ‘OML’) ili na letenje uz sigurnosnog pilota (kategorija 2 ‘OSL’) ovisno o učestalosti kontrolnih pregleda. Pojava AIDS-a ili skupine simptoma koje su vezane uz AIDS su diskvalificirajući.

(3) Akutni sifilis je diskvalificirajući. AMS može razmotriti izdavanje svjedodžbe u slučaju potpunog izliječenja i oporavka od primarnog i sekundarnog stadija bolesti.

(4) Procjena malignih oboljenja u ovom sustavu je objašnjena u JAA Manual of Civil Aviation Medicine u poglavlju Onkologija i treba se savjetovati sa JAA Manual of Civil Aviation Medicine, poglavlje Spolno prenosive bolesti i druge infekcije.

Prilog 8: Ginekologija i porodiljstvo (vidi JAR-FCL 3. 195 i 3. 315)

(1) AMS, AME ili AMC u suradnji sa AMS-om može odobriti izdavanje svjedodžbe trudnom članu posade zrakoplova za prvih 26 tjedana trudnoće nakon ginekološkog pregleda i ocjene tijeka trudnoće. AMS, AME ili AMC i izabrani liječnik će kandidatu dati savjet u pisanom obliku vezano uz potencijalne značajne komplikacije u trudnoći (vidi JAA Manual of Civil Aviation Medicine). Imatelji svjedodžbe za kategriju 1 biti će ograničeni na letenje s višečlanom posadom (kategorija 1 ‘OML’). Privremeno izdana svjedodžba za kategoriju 2 sa ograničenjem na letenje s višečlanom posadom (kategorija 1 »OML«) može se ukinuti od strane AMC ili AME uz obavijest AMS-a, zavisno od termina porođaja.

(2) Veliki ginekološki kirurški zahvat je diskvalificirajući na najmanje tri mjeseca. AMS može razmotriti ranije produljenje/obnavljanje svjedodžbe ukoliko je imatelj svjedodžbe potpuno bez simptoma te ukoliko postoji minimalni rizik od pojave sekundarnih komplikacija ili povratka bolesti.

(3) Procjena malignih oboljenja u ovom sustavu je objašnjena u priručniku u poglavlju Onkologija i treba se savjetovati sa JAA Manual of Civil Aviation Medicine, poglavlje Reproduktivni sustav.

Prilog 9: Zahtjevi s obzirom na mišićno-koštani sustav (vidi JAR-FCL 3. 200 i 3. 320)

(1) Abnormalna struktura tijela, uključujući pretjeranu debljinu (pretilost) ili slabost mišića može zahtijevati medicinsko ispitivanje tijekom leta ili na simulatoru odobreno od AMS-a. Posebnu pažnju treba obratiti na hitne postupke i evakuaciju. Mogu se zahtijevati ograničenja na određene tipove zrakoplova ili na letenje s višečlanom posadom (kategorija 1 ‘OML’) ili na letenje uz sigurnosnog pilota (kategorija 2 ‘OSL’).

(2) AMS može razmotriti ponovno izdavanje svjedodžbe (kategorija 1), te izdavanje svjedodžbe (kategorija 2) prema JAR-FCL 3. 125, te nakon zadovoljavajućeg medicinskog ispitivanja tijekom leta ili na simulatoru osobama kojima nedostaje dio uda.

(3) AMS može razmotriti izdavanje svjedodžbe kandidatu s upalnim bolestima, infiltracijom, ozljedama ili degenerativnim bolestima mišićno-koštanog sustava. Može se zahtijevati ograničenje na određeni tip zrakoplova ili na letenje s višečlanom posadom (kategorija 1 ‘OML’) ili na letenje uz sigurnosnog pilota (kategorija 2 ‘OSL’) pod uvjetom da je bolest u remisiji i da kandidat ne uzima diskvalificirajuće lijekove i da je uspješno završio medicinsko ispitivanje tijekom leta i na simulatoru kada je to potrebno.

(4) Procjena malignih oboljenja u ovom sustavu je objašnjena u JAA Manual of Civil Aviation Medicine u poglavlju Onkologija i treba se savjetovati sa JAA Manual of Civil Aviation Medicine, poglavlje Mišićno-koštani sustav.

Prilog 10: Psihijatrijski zahtjevi (vidi JAR-FCL 3. 205 i 3. 325)

(1) Utvrđena šizofrenija, šizoidni poremećaj ili halucinacije su diskvalificirajući. AMS može razmotriti izdavanje svjedodžbe samo ukoliko zaključi da je originalna dijagnoza bila neprikladna ili netočna ili u slučaju pojedinačne epizode deliriuma pod uvjetom da kandidat nije bio trajno nesposoban.

(2) Utvrđen poremećaj u raspoloženju je diskvalificirajući. AMS može razmotriti izdavanje svjedodžbe nakon potpunog ispitivanja i razmatranja svakog pojedinog slučaja, ovisno o karakteristikama i značajnosti poremećaja u raspoloženju i nakon što je uzimanje svih psihotropskih lijekova prekinuto na određeno razdoblje.

(3) Pojedinačni samo-destruktivni ispad ili ponovljeni ispadi namijenjeni samo-ozljeđivanju su diskvalificirajući. AMS može razmotriti izdavanje svjedodžbe nakon potpunog ispitivanja i razmatranja svakog pojedinog slučaja, te nakon psihološkog ili psihijatrijskog pregleda, te neuropsihološke procjene.

(4) Mentalni ili poremećaji u ponašanju izazvani alkoholom ili uzimanjem drugih supstancama, sa ili bez ovisnosti, su diskvalificirajući. AMS može razmotriti izdavanje svjedodžbe dvije godine nakon dokumentirane trijeznosti ili prestanka uzimanja lijekova (droga). Produljenje/obnavljanje svjedodžbe može se razmotriti ranije, s ograničenjem na letenje s višečlanom posadom (kategorija 1) ili na letenje uz sigurnosnog pilota (kategorija 2 ‘OSL’). Ovisno o svakom pojedinom slučaju, kako odredi AMS, pregled i procjena uključuju:

(a) nekoliko tjedana bolničkog liječenja,

(b) uključujući pregled psihijatra prihvatljivog AMS-u; i

(c) redovne preglede, uključujući kontrolu krvi i liječnička izvješća koji se mogu zahtijevati nasumično.

Prilog 11: Neurološki zahtjevi (vidi JAR-FCL 3. 210 i 3. 330)

(1) Svaka stalna ili progresivna bolest živčanog sustava koja je uzrokovala ili će vjerovatno uzrokovati znakovitu nesposobnost je diskvalificirajuća. Međutim, AMS može razmotriti manje gubitke funkcionalnost povezane sa kroničnom bolesti, odobrene nakon potpune procjene.

(2) Povijest bolesti jedne ili više epizoda poremećaja svijesti neodređenog uzroka je diskvalificirajuća. AMS može prihvatiti pojedine epizode takvog poremećaja svijesti kada su zadovoljavajuće objašnjene, ali ponavljanje je po pravilu diskvalificirajuće.

(3) Epileptične paroksizmalne abnormalnosti EEG-a i fokalni spori valovi su diskvalificirajući. AMS će obavljati daljnje procjene.

(4) Dijagnosticirana epilepsija je diskvalificirajuća osim ako ne postoji jasan dokaz da je sindrom epilepsije u ranom djetinjstvu povezan s vrlo malim rizikom ponovnog pojavljivanja, te da se kandidat nije liječio više od deset godina i da mu se u tom razdoblju nije pojavljivala bolest. Jedna ili više konvulzivne epizode poslije pet godina starosti je diskvalificirajuće. AMS može prihvatiti slučaj akutnog napadaja, koji sadrže izrazito niski rizik ponavljanja, na temelju mišljenja neurologa prihvatljivog AMS-u.

(5) Kandidat koji nije imao pojedinačne epileptične napadaje, popraćene groznicom, najmanje deset godina, u razdoblju kada se nije liječio, te kada postoje dokazi o nepojavljivanju epilepsije, može se izdati svjedodžba ukoliko je rizik daljnjih napadaja u granicama prihvatljivim za AMS. Za izdavanje svjedodžbe za kategoriju 1 primjenjivati će se ograničenje na letenje s višečlanom posadom ‘OML’.

(6) Svaka ozljeda glave koja je dovoljna da uzrokuje gubitak svijesti ili oštećenje mozga, mora biti procijenjena od strane i pregledana od strane neurologa koji je prihvatljiv AMS-u. Tek nakon potpunog ozdravljenja i malog rizika epilepsije (u granicama prihvatljivim za AMS) moguće je ponovno izdati svjedodžbu.

(7) Razmatranje kandidata s poviješću bolesti ozljede spinalnog ili perifernog živca uzeti će se u obzir zajedno sa zahtjevima mišićno-koštanog sustava u dodatku 3, poglavlju B i C ovoga Pravilnika i JAA Manual of Civil Aviation Medicine.

(8) Procjena malignih oboljenja u ovom sustavu je objašnjena u JAA Manual of Civil Aviation Medicine u poglavlju Onkologija i treba se savjetovati sa JAA Manual of Civil Aviation Medicine, poglavlje Zrakoplovna neurologija. Intracerebralni zloćudan tumor je diskvalificirajući.

Prilog 12: Oftalmološki zahtjevi (vidi JAR-FCL 3. 215 i 3. 335)

(1)(a) Na inicijalnom liječničkom pregledu za izdavanje svjedodžbe za kategoriju 1 treba obaviti oftalmološki pregled od strane oftalmologa prihvatljivog AMS-u.

(b) Na inicijalnom liječničkom pregledu za izdavanje svjedodžbe za kategoriju 2 treba obaviti pregled od strane oftalmologa prihvatljivog AMS-u ili AME po diskrecionoj odluci AMS-a. Svi abnormalni i sumnjivi slučajevi biti će prosljeđeni oftalmologu prihvatljivom AMS-u. Kandidati kojima je potrebna korekcija vida da bi zadovoljili standarde trebaju dostaviti kopiju nedavno izdane liječničke uputnice.

(2) Na svakom pregledu za redovno produljenje ili za obnavljanje svjedodžbe, treba se izvesti procjena vidne sposobnosti imatelja svjedodžbe, te se treba izvesti pregled očiju s obzirom na moguće patološke promjene. Svi abnormalni i sumljivi slučajevi biti će upućeni oftalmologu prihvatljivom AMS-u.

(3) Uvažavanjem razlika u propisima u pružanju usluga za mjerenje vida između država članica JAA, u svrhu ovih zahtjeva, svako nacionalno nadležno tijelo treba utvrditi da li je obučavanje i iskustvo njihovih specijalista za vid prihvatljivo za ovakve preglede.

(4) Slučajevi koji ukazuju na obavezni pregled specijalista oftalmologa su, ali nisu ograničeni samo na, znatno slabljenje nekorigirane oštrine vida, svako slabljenje najbolje korigirane oštrine vida i/ili pojavu bolesti oka, ozljedu oka ili kirurški zahvat na oku.

(5) Procjena malignih oboljenja u ovom sustavu je objašnjena u JAA Manual of Civil Aviation Medicine u poglavlju Onkologija i treba se savjetovati sa JAA Manual of Civil Aviation Medicine, poglavlje Zrakoplovna oftalmologija.

Prilog 13: Zahtjevi vida (vidi JAR-FCL 3. 215, 3. 220, 3. 335 i 3. 340)

(1) Refrakcija oka i funkcionalno izvođenje trebaju biti pokazatelji za ocjenu.

(2)(a) Kategorija 1. Ukoliko je greška refrakcije unutar granica +5 do –6 dioptrije, AMS može razmotriti izdavanje svjedodžbe za kategoriju 1 ukoliko:

(1) nije dokazana nikakva značajna patološka promjena;

(2) je uzeta u obzir optimalna korekcija.

(3) svake pete godine pregled obavlja specijalist oftalmolog prihvatljiv AMS-u, ako su greške refrakcije veće od +/- 3 dioptrije.

(b) Kategorija 1. Ukoliko je greška refrakcije veća od – 6 dioptrije, na liječničkom pregledu za obnavljanje ili produljenje svjedodžbe, AMS može razmotriti izdavanje svjedodžbe pod uvjetom da:

(1) nije dokazana nikakva značajna patološka promjena;

(2) je uzeta u obzir optimalna korekcija;

(3) svake druge godine pregled obavlja specijalist oftalmolog prihvatljiv AMS-u, ako su greške refrakcije veće – 6 dioptrije.

(c) Kategorija 2. Ukoliko je greška refrakcije unutar – 5/-8 dioptrije, na prethodnom pregledu ili veća od – 8 dioptrije na liječničkom pregledu za obnavljanje ili produljenje svjedodžbe, AMS može razmotriti izdavanje svjedodžbe pod uvjetom da:

(1) nije dokazana nikakva značajna patološka promjena;

(2) je uzeta u obzir optimalna korekcija

(3) Astigmatizam. Kategorija 1. Ukoliko je komponenta astigmatizma veća od 3 dioptrije, na liječničkom pregledu za obnavljanje ili produljenje svjedodžbe, AMS može razmotriti izdavanje svjedodžbe pod uvjetom da:

(1) nije dokazana nikakva značajna patološka promjena;

(2) je uzeta u obzir optimalna korekcija;

(3) svake druge godine pregled obavlja specijalist oftalmolog prihvatljiv AMS-u.

(4) Keratokonus. Poslije dijagnosticiranog keratokonusa, na liječničkom pregledu za obnavljanje ili produljenje svjedodžbe AMS može razmotriti izdavanje svjedodžbe pod uvjetom da:

(a) se zahtjevi vida zadovolje uporabom korekcijskih leća;

(b) specijalist oftalmolog prihvatljiv AMS obavi pregled, učetalost određuje AMS.

(5) Anisometropija. Kategorija 1. Ukoliko je anisometropija veća od 3 dioptrije, na liječničkom pregledu za obnavljanje ili produljenje svjedodžbe, AMS može razmotriti izdavanje pod uvjetom da:

(1) nije dokazana nikakva značajna patološka promjena;

(2) je uzeta u obzir optimalna korekcija;

(3) svake druge godine specijalist oftalmolog prihvatljiv AMS-u.

(6)(a) Monokularnost

(1) Monokularnost povlači za sobom nesposobnost za izdavanje svjedodžbe za kategoriju 1.

(2) AMS može razmotriti izdavanje svjedodžbe za kategoriju 2 kandidatu koji je funkcionalno monokular pod uvjetom da:

(a) monokularnost se dogodila nakon 5 godina starosti;

(b) na prethodnom pregledu bolje oko postiže sljedeće:

(i) oštrina vida na daljinu (bez korekcije) najmanje 6/6;

(ii) bez greške refrakcije;

(iii) bez podataka o operacije refrakcije;

(iv) bez postojeće patologije

(c) ispitivanje tijekom leta sa kvalificiranim pilotom prihvatljivim od zrakoplovnog autoriteta, koji je upoznat sa mogućim problemima monokularnog vida, mora biti zadovoljavajuće.

(d) operativna ograničenja, određena od strane Zrakoplovnog autoriteta, moraju biti primjenjiva.

(3) AMS može tijekom produljenja/obnavljanja svjedodžbe kategorije 2 donijeti ocjenu sposoban ukoliko je osnovna patologija prihvatljiva prema procjeni specijaliste oftalmologa i poslije uspješnog testiranja tijekom leta sa odgovarajućim kvalificiranim pilotom koji je prihvatljiv od Zrakoplopvnog autoriteta, a koji je upoznat sa mogućim problemima monokularnog vida. Operativna ograničenja moraju biti donesena od strane Zrakoplovnog autoriteta.

(b) Centralni vid na jednom oku ispod granice određene u JAR-FCL 3.220 može na liječničkom pregledu za obnavljanje ili produljenje AMS razmatrati za izdavanje svjedodžbe za kategoriju 1 ukoliko je binokularno vidno polje normalno i ukoliko je postojeća patologija prihvatljiva prema procjeni oftalmologa. Zahtijevaju se zadovoljavajući rezultati ispitivanja tijekom leta i ograničenje samo na letenje s višečlanom posadom (kategorija 1 ‘OML’)

(c) U slučaju smanjenja vida na jednom oku ispod granice određene u JAR-FCL 3.340 može se razmatrati ponovno izdavanje svjedodžbe za kategoriju 2 ukoliko su postojeća patologija i sposobnost vida drugog oka prihvatljive nakon procjene oftalmologa prihvatljivog AMS-u i pod uvjetom da su rezultati ispitivanja tijekom leta zadovoljavajući, ukoliko je indicirano.

(d) Kandidati sa defektom vidnog polja može se razmatrati za izdavanje svjedodžbe ukoliko je bonokularni vid normalan i postojeća patologija prihvatljiva od AMS-a.

(7) Heteroforija. Kandidata/imatelja svjedodžbe mora pregledati oftalmolog prihvatljiv AMS-u. Rezerve fuzije moraju se testirati uporabom metode prihvatljive AMS-u (npr. Goldman Red/Green binokularni test fuzije).

(8) Nakon operacije refrakcije oka, AMS može razmotriti izdavanje svjedodžbe za kategoriju 1 i 2 pod uvjetom da:

(a) je refrakcija prije operacije (definirano u JAR-FCL 3.220 (b) i 3. 340 (b)) bila manja od +5 ili – 6 dioptrije za kategoriju 1 i manja od +5 ili -8 dioptrije za kategoriju 2;

(b) je postignuta stabilnost refrakcije (dnevne promjene manje od 0.75 dioptrije);

(c) pregled očiju nakon opreacije ne pokazuje komplikacije;

(d) je osjetljivost na jako svjetlo unutar normalnih granica;

(e) nije smanjena osjetljivost na mesopic kontrast;

(f) pregled obavljen od strane oftalmologa prihvatljiv AMS-u

(9) (a) Operacija katarakte. AMS može razmotriti izdavanje svjedodžbe za kategorije 1 i 2 nakon tri mjeseca.

(b) Operacija mrežnice oka. AMS može razmotriti na liječničkom pregledu za obnavljanje ili produljenje AMS izdavanje svjedodžbe za kategoriju 1 i izdavanje svjedodžbe za kategoriju 2 šest mjeseci nakon uspješne operacije. AMS može razmotriti izdavanje svjedodžbe za kategoriju 1 i 2 nakon Laserske operacije mrežnice oka. Kontrola kod oftalmologa ukoliko je neophodna, određena je od AMS-a.

(c) Operacija glaukoma. AMS može razmotriti ponovno izdavanje svjedodžbe za kategoriju 1 i izdavanje svjedodžbe za kategoriju 2 šest mjeseci nakon uspješne operacije. Kontrola kod oftalmologa ukoliko je neophodna, određena je od AMS-a.

Prilog 14: Raspoznavanje boja (vidi JAR-FCL 3. 225 i 3. 345)

(1) Ishihara test (verzija 24 ploče) treba smatrati položenim ukoliko je prvih 15 ploča identificirano bez greške, bez nesigurnosti ili neodlučnosti (manje od tri sekunde po ploči). Ploče trebaju biti prikazane nasumice. Za uvjete rasvjete vidi JAA Manual of Civil Aviation Medicine.

(2) Kandidati koji ne prođu Ishihara test moraju biti testirani ili:

(a) Anomaloskopijom (Nagelov anomaloskop ili ekvivalentan test). Ovaj test se smatra položenim ukoliko je slaganje boja trobojno, a granica slaganja je 4 jedinice skale ili niže, ili

(b) Test svjetiljkama. Ovaj test se smatra položenim ukoliko kandidat prođe bez greške test sa svjetiljkama koji je prihvatljiv AMS-u, kao što su Holmes Wright, Beynes ili Spectrolux.

Prilog 15: Otorinolaringološki zahtjevi (vidi JAR-FCL 3. 230 i 3. 350)

(1) Na inicijalnom liječničkom pregledu mora se obaviti sveobuhvatni ORL, vidi JAA Manual of Civil Aviation Medicine, pregled koji vodi i nadzire AMC ili specijalist zrakoplovne otorinolaringologije prihvatljiv AMS-u.

(2) Na pregledima za produljenje važenja svjedodžbe ili obnavljanje svjedodžbe svi abnormalni i sumnjivi slučajevi unutar područja ORL upućuju se zrakoplovnom otorinolaringologu prihvatljivog AMS-u

(3) Pojedinačna suha perforacija bubnjića nezaraznog porijekla koja ne smeta normalnoj funkcionalnosti uha može se smatrati prihvatljivom za izdavanje svjedodžbe.

(4) Prisustvo spontanog ili pozicionalnog nistagmusa zahtijeva kompletnu vestibularnu procjenu od specijalista prihvatljivog AMS-u. U takvom slučaju ne smiju se prihvatiti nikakve značajne abnormalne toplinske ili rotacionalne vestibularne reakcije. Na pregledima za produljenje važenja ili obnavljanje svjedodžbe AMS će ocijeniti abnormalne vestibularne reakcije u njihovom kliničkom kontekstu.

(5) Procjena malignih oboljenja u ovom sustavu je objašnjena u JAA Manual of Civil Aviation Medicine u poglavlju Onkologija i treba se savjetovati sa JAA Manual of Civil Aviation Medicine, poglavlje Zrakoplovna otorinolaringologija.

Prilog 16: Zahtjevi sluha (vidi JAR-FCL 3. 235 i 3. 355)

(1) Audiogram čistog tona treba pokrivati frekvencije od 500 – 3 000 Hz. Prag frekvencije treba biti određen kako slijedi:

500 Hz

1 000 Hz

2 000 Hz

3 000 Hz

(a) Slučajevi hipoakuzije upućuju se AMS-u na daljnju procjenu i ocjenu.

(b) AMS može razmotriti izdavanje svjedodžbe, na pregledima za produljenje važenja svjedodžbe ili obnavljanje svjedodžbe, ukoliko zadovoljavajući sluh u području buke odgovara normalnim uvjetima rada u zrakoplovu za vrijeme svih faza leta.

Prilog 17: Psihologijski zahtjevi (vidi JAR-FCL 3. 240 i 3. 360)

(1) Indikacije. Psihologijska procjena treba se uzeti u obzir kao dio ili kao nadopuna pregledu specijalista psihijatra ili neurologa i kada nadležno tijelo primi provjerene informacije iz poznatih izvora koji izazivaju sumnje u mentalnu sposobnost ili osobnost pojedinih osoba. Izvori ovakvih informacija mogu biti nesreće i incidenti, problemi u obuci ili kontroli stručnosti, propusti ili saznanja koja su važna za sigurno korištenje povlastica važeće dozvole i/ili ovlaštenja.

(2) Psihologijski kriteriji. Psihologijska procjena može uključivati skupljanje biografskih podataka, primjenu testova o sposobnosti i osobnosti te razgovor sa psihologom.

Prilog 18: Dermatološki zahtjevi (vidi JAR-FCL 3. 245 i 3. 365)

(1) Svako stanje kože koje uzrokuje bolove, nelagodnost, nadraživanje ili svrbež može ometati člana posade zrakoplova u obavljanju njegovih zadataka i utjecati na sigurnost leta.

(2) Svako liječenje kože, zračenjem ili lijekovima, može imati sistemske efekte koji se moraju razmatrati prije ocijene sposobnosti/nesposobnosti ili ograničenja na letenje s višečlanom posadom (kategorija 1 ‘OML’) /na letenje uz sigurnosnog pilota (kategorija 2 ‘OSL’).

(3) Maligna ili predmaligna stanja kože

(a) Maligni melanom, skvamozni epiteliom, Bowensova ili Pagetova bolest su diskvalificirajući. AMS može razmotriti izdavanje svjedodžbe ukoliko se, kada je to potrebno, potpuno odstrane bolesna mjesta te je omogućena odgovarajuća kontrola i praćenje.

(b) Bazocelularni epiteliom ili nagrizajući čir, akantokeratom, aktinična keratoza, zahtijevaju liječenje i/ili odstranjenje da bi se zadržala svjedodžba.

(4) Ostala stanja kože:

(a) akutni ili široko prošireni kronični ekcem,

(b) retikuloza kože,

(c) dermatološke značajke općeg stanja, i slična stanja zahtijevaju razmatranje liječenja i svako stanje koje podliježe liječenju prije procjene AMS-a.

(5) Procjena malignih oboljenja u ovom sustavu je objašnjena u poglavlju Onkologija u JAA Manual of Civil Aviation Medicine. i treba se savjetovati sa JAA Manual of Civil Aviation Medicine, poglavlje Dermatologija.

Prilog 19: Onkološki zahtjevi (vidi JAR-FCL 3. 246 i 3. 370)

(1) AMS može razmotriti izdavanje svjedodžbe za kategoriju 1, a AME u dogovoru s AMS-om može razmotriti izdavanje svjedodžbe za kategoriju 2 ukoliko:

(a) nakon liječenja ne postoje dokazi o ostatku zloćudne bolesti;

(b) je prošlo odgovarajuće vrijeme od završetka liječenja za određenu vrstu tumora;

(c) se rizik od mogućnosti povratka bolesti ili proširenja metastaza nalazi unutar granica prihvatljivih AMS-u;

(d) ne postoje dokazi o kratkotrajnim ili dugotrajnim posljedicama nakon liječenja. Posebno upozorenje kandidatima koji su primali kemoterapiju antraciklinom;

(e) su dogovori za praćenje i kontrolu zdravstvenog stanja prihvatljivi AMS-u.

(2) Ponovno izdavanje svjedodžbe može se primijeniti uz ograničenje na letenje s višečlanom posadom (kategorija 1 ‘OML’) ili ograničenje na letenje uz sigurnosnog pilota (kategorija 2 ‘OSL’).

DODATAK 4:

Eurocontrol Requirements for European Class 3 Medical Certification of Air Traffic Controllers, Edition 2.0 (08.02.2006.)

I. UVOD

1. Općenite smjernice

Zahtjevi i smjernice u ovom dokumentu ne mogu, same po sebi, biti dostatne da pokriju svaku moguću individualnu situaciju. Neminovno će brojne odluke u svezi sa procjenom zdravstvene sposobnosti morati biti ostavljena na prosudbu AME-u uz podršku AMS-a. Radi toga, procjena mora biti zasnovana na medicinskom pregledu izvedenom potpuno u skaldu sa najvišim standardima medicinske prakse. Posebna pozornost mora biti na utvrđivanju privilegija dozvole za koju aplicira ili posjeduje kandidat za svjedodžbu, kao i uvjeti pod kojima imatelj dozvole koristi dodijeljene privilegije u obavljanju propisanih poslova. Ukoliko je klinički indicirano dodatno testiranje van propisanog u ovom dokumentu treba se obaviti na temelju upute odgovornog liječnika specijalista.

2. Organizacija službi zrakoplovne medicine

2.1 Odsjek Zrakoplovne Medicine (Aeromedical Section – AMS)

Nacionalno nadležno tijelo (NSA) mora odobriti imenovanje jednog ili više liječnika specijalista koji imaju prakična iskustva iz zrakoplovne medicine u Odsjek Zrakoplovne Medicine (AMS). AMS će biti ovlašten da djeluje u ime nacionalnog nadležnog tijela. AMS mora imati isključivu odgovornost u svezi sa formalnom medicinskom materijom. Medicinska povjerljivost mora se poštovati svo vrijeme. AME mora osigurati da svi usmeni ili pisani izvještaji, kao i elektronski čuvani medicinski podaci o imateljima dozvola ili kandidatima za stjecanje dozvole budu dostupni AMS-u u cilju donošenja ocjene o zdravstvenoj sposobnosti.

2.2 Zrakoplovno medicinski centar (Aeromedical Centre – AMC)

Zrakoplovno medicinsko središte mora biti određen i ovlašten na temelju diskrecione ocjene zrakoplovne vlasti za razdoblje od 3 godine. AMC mora:

(g) nalaziti se na teritoriju države članice JAA i mora biti u sastavu ili stručnoj vezi sa odgovarajućom kliničkom ustanovom.

(h) biti uključena u kliničku zrakoplovnu medicinu i u aktivnosti koje su sa njom povezane.

(i) imati za voditelja (AME), odgovornog za usaglašavanje rezultata procjena zdravstvene sposobnosti, potpisivanje izvještaja i svjedodžbi i odgovarajući liječnički tim sa odgovarajućim stručnim usavršavanjem i iskustvom iz područja zrakoplovne medicine.

(j) Opremljen odgovarajućom medicinsko-tehničkom opremom za opsežne medicinske preglede.

Nadležno tijelo određuje potrebni broj AMC.

2.3 Ovlašteni zrakoplovno-medicinski ispitivač (Authorised Medical Examiner -AME)

AMS određuju i ovlašćuju zrakoplovno-medicinski ispitivače kvalificirane i licencirane u medicinskoj praksi koji su završili školovanje iz zrakoplovne medicine za obavljanje liječničkih pregleda za kategoriju 3 zdravstvene sposobnosti. AME koji je odgovoran za usaglašavanje rezultata zdravstvenog pregleda i za potpisivanje izvješća mora imati pristup zrakoplovno-medicinskoj dokumentaciji koja se čuva u AMS i koja se odnosi na zdravstvene preglede koje taj AME provodi.

2.4 Ovlašteni zrakoplovno-medicinski ispitivač – Obuka

AME mora u potpunosti shvatiti važnost ovlasti i odgovornosti koje mu je prenijelo nadležno tijelo. Pogreška u procjeni zdravstvene sposobnosti mogla bi dovesti do toga da medicinski ili psihološki nesposobna osoba koristi privilegije dozvole što može imati za posljediocu ozbiljne implikacije po sigurnost upravljanja zračnim prometom. AME mora biti kvalificiran i licenciran u medicinskoj praksi i mora imati završenu odgovarajuću obuku iz zrakoplovne medicine. AME mora steći praktična znanja i iskustva vezana uz radno okruženje kontrolora zračnog prometa. Ovlaštenje za izdavanje svjedodžbi na osnovu obavljenih liječničkih pregleda izdaje se na određeno razdoblje.

Ovlaštenje će biti produljeno liječniku koji:

• obavlja liječničke preglede u skladu sa važećim propisima

• zadovoljava uvjete inicijalnog izdavanja ovlaštenja (npr. posjedovanje potvrde o završenoj naprednoj obuci iz zrakoplovne medicine (JAR FCL 3 ili ekvivalentna) i koji je obavljao svoje dužnosti u određenom razdoblju prije predaje zahtjeva

• održava svoje znanje iz zrakoplovne medicine ažurnim pomoću tečajeva, seminara, zrakoplovnim iskustvom i dr.

2.4.1 Kvalifikacijska obuka za procjenu kategorije 3

Kvalifikacijska obuka za procjenu kategorije 3, uključujući praktični rad, za liječnike odgovorne za liječničke preglede kontrolora zračnog prometa i kontrolora zračnog prometa-studenta moraju uključivati sljedeće teme – zrakoplovna pravila i propisi, medicinske predmete, psihologija, tematika srodna kontrolorima zračnog prometa uključujući organizaciju i strukturu sustava kontrole zračnog prometa i internacionalnih organizacija, upoznavanje sa radnim ulogama i zadacima, zrakoplovna psihologija relevantna kontrolorima zračnog prometa, ljudski čimbenici uključujući upravljanje resursima tima (Team Resource Management – TRM) i sadašnji i budući sustavi upravljanja zračnim prometom. Obuka mora uključivati mogućnost dobivanja iskustva u simulaciji upravljanja zračnim prometom. Obuka će biti završena ispitom.

2.4.2 Obuka za obnavljanje znanja

Obuka za obnavljanje znanja iz zrakoplovne medicine mora se periodički provoditi za sve AME-e. Obuka za obnavljanje znanja mora sadržavati predavanja iz unapređivanja/promjena u zrakoplovnoj medicini kao i o radnom okruženju kontrolora zračnog prometa. Prisustvovanje zanstvenim sastancima ili konferencijama iz zrakplovne medicine će se uzeti u obzir. Provođenje praktičnih vježbi treba činiti sastavni dio obuke za obnavljanje znanja. Ispit se može provesti prema nahođenju nadležnog tijela.

3. Svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti

Inicijalno izdavanje svjedodžbe kategorije 3 mora biti u AMS-u ili može biti pravo prenijeto na AMC. Produljenje ili obnavljanje važenja svjedodžbe kategorije 3 zdravstvene sposobnosti može obavljati AMS, ali to pravo može prenijeti na AMC i AME.

Svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti mora sadržavati sljedeće informacije;

(1) Država izdavanja

(2) Referentni broj

(3) Kategorija

(4) Puno ime i prezime

(5) Datum rođenja

(6) Državljanstvo

(7) Datum i mjesto inicijalnog liječničkog pregleda

(8) Datum zadnje elektrokardiografije

(9) Datum zadnje audiometrije

(10) Ograničenja, uvjete i/ili varijacije

(11) AME ime i prezime, broj i potpis

(12) Datum općeg liječničkog pregleda

(13) Datum važenja

(14) Potpis imatelja

Primjer izgleda svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti nalazi se u Dodatku 7 ovog Pravilnika.

4. Gubitak zdravstvene sposobnosti

Imatelji dozvole kontrolora zračnog prometa moraju zadovoljavati minimalni standard zdravstvene sposobnosti kako bi osigurali obavljali servis upravljanja zračnim prometom i koliko je to moguće smanjili rizik iznenadne onesposobljenosti do te mjere da bi sigurnost zrakoplova mogla biti ugrožena. AMS će razviti proceduru preispitivanja ocjene zdravstvene sposobnosti podnositelju zahtjeva koji nije zadovoljilo na liječničkom pregledu.

Zahtjevi i procedure koje je potrebno slijediti opisane su u »European Manual of Personnel Licensing – Air Traffic Controllers«. Ti zahtjevi i procedure reproducirani su u Aneksu 3.

5. Mehanička pomagala

Ako osoba koristi mehanička ili elektro-mehanička pomagala da bi zadovoljila zahtijevani standard za izdavanje svjedodžbe, ta sredstva moraju biti funkcionalno ispitana u operativnom okruženju od odgovarajućeg specijalista, u suradnji sa stručnjakom iz upravljanja zračnim prometom, u opremi koja se testira, kako bi se osiguralo da nema smetnji. Također može biti neophodno da odgovarajući medicinski stručnjak procijeni osobu kako koristi pomagala u operativnom okruženju.

6. Onkologija

Procjena malignih stanja objašnjena je u JAA Priručniku zrakoplovne medicine u poglavlju Onkologija i kod izdavanja svjedodžbe treba uz ove odredbe konzultirati i te informacije.

ZAHTJEVI EMCR(ATC) 1.

Općenito – Svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 3: Pregled

1.1.(a) Kandidat za dozvolu kontrolora zračnog prometa mora obaviti inicijalni liječnički pregled za izdavanje Kategorije 3. Minimalna starosna dob za stjecanje svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti Kategorije 3 je 17 godina. Inicijalni pregled mora se obaviti u AMC, a izdavanje svjedodžbe bit će od strane AMS-a. Standardni liječnički pregled može se obaviti kod AME ili AMC, kako odredi AMS. Izdavanje svjedodžbe može biti delegirano AMC ili AME kako odredi AMS. Obnavljanje i produžavanje svjedodžbe se može obaviti kod AME ili AMC, kako odredi AMS.

1.1.(b) Izuzev ako je drugačije propisano u ovom Pravilniku, imatelji dozvole kontrolora zračnog prometa moraju imati produljenu ili obnovljenu svjedodžbu kategorije 3 svake dvije godine (vidi 1.1.2).

1.1.(c) Kandidat za stjecanje svjedodžbe kategorije 3 mora dostaviti AME-u osobno potvrđenu izjavu o zdravstvenim činjenicama o sebi, obitelji i naslijeđenim bolestima. Kandidat mora biti svjestan važnosti ove izjave, koja je onoliko potpuna i točna koliko mu znanje dopušta.

1.1.(d) AME mora izvijestiti AMS o svakom pojedinom slučaju kada postoji sumnja u kandidatovu sposobnost da udovoljava zahtjevima. U ovakvom slučaju, AMS će odlučiti hoće li se svjedodžba izdati ili uskratiti (vidi 1.1.3).

1.1.(e) Kada AMS utvrdi da se udovoljilo zahtjevima ovoga Pravilnika, kandidatu će se izdati svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 3.

1.1.(f) Zahtjevi kojima se treba udovoljiti pri obnavljanju svjedodžbe isti su kao i za inicijalni liječnički pregled za svjedodžbu kategorije 3, osim ako nije drugačije propisano.

VARIJACIJE I UPUTE EMCR(ATC) 1.

Općenito – Svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 3: Pregled

1.1.1. Važenje svjedodžbe će biti od datuma izdavanja do istog datuma mjeseca isteka (od datuma do datuma).

1.1.2. Kada imatelji dozvole kontrolora zračnog prometa napune 40. godinu starosti, razdoblje važenja od dvije godine spomenuto u 1.1.(b) smanjuje se na jednu godinu.

1.1.3. Svjedodžba se može izdati pod uvjetom da sposobnost kandidata u korištenju povlastica dozvole i/ili ovlaštenja u propisanim granicama ne bude ugrožena.

ZAHTJEVI EMCR(ATC) 2.1.

Srčano-žilni sustav: Pregled

2.1.(a) Kandidat za stjecanje ili imatelj svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 3 ne smije imati nikakvu abnormalnost srčano-žilnog sustava koja bi mogla utjecati na sigurno korištenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja.

2.1.(b) Standardni dvanaestokanalni elektrokardiogram (EKG) u mirovanju s nalazom zahtijeva se na inicijalnom liječničkom pregledu, u četverogodišnjim intervalima do 30. godine starosti, dvogodišnjim poslije, te u slučaju kada je to klinički indicirano (vidi 2.1.1).

2.1.(c) Elektrokardiogram (EKG) pod opterećenjem zahtijeva se samo kada je klinički indicirano u skladu sa 2.1.2.

2.1.(d) Izvještaj o nalazu elektrokardiograma u mirovanju i pod opterećenjem mora biti izdan od strane specijalista prihvatljivog AMS-u.

2.1.(e) U dobi od 65 godina starosti imatelj svjedodžbe kategorije 3 mora obaviti pregled u AMC od strane specijalista kardiologa prihvatljivog AMS-u. Ovaj pregled uključuje elektrokardiogram pod opterećenjem, ili druge testove koji pružaju ekvivalentne podatke, i ponavit će se u slučaju kliničke indikacije.

VARIJACIJE I UPUTE EMCR(ATC) 2.1.

Srčano-žilni sustav: Pregled

2.1.1. Točka 1.1.2. određuje da imatelji dozvola kontrolora zračnog prometa stariji od 40. godina obnavljaju ili produljuju svjedodžbu svake godine. Elektrokardiogram mora biti dio redovnog pregleda svake godine.

2.1.2. Elektrokardiogram pod opterećenjem ili drugi primjereni kardiološki testovi zahtijevaju se:

2.1.2.(a) ako se pokažu znaci ili simptomi koji ukazuju na srčano-žilne bolesti,

2.1.2.(b) za objašnjenje elektrokardiograma u mirovanju,

2.1.2.(c) po odluci specijalista prihvatljivog AMS,

2.1.2.(d) u dobi od 65. godina starosti i nakon toga svake 4 godine.

2.1.3.(a) Ukoliko je napravljen nalaz krvi, kao što je zahtijevano u točki 6.1.(b), prema procjeni AMS očekuje se i pretraga lipida seruma/plazme, uključujući i kolesterol, kako bi se smanjio rizik (vidi 6.1.1).

2.1.3.(b) Nenormalan nalaz lipida seruma/plazme zahtijeva procjenu i pregled pod nadzorom specijalista prihvatljivog AMS.

2.1.3.(c) Više rizičnih faktora (pušenje, obiteljska sklonost, nenormalosti lipida, hipertenzija idr.) zahtijevaju procjenu pod nadzorom specijalista prihvatljivog AMS, u dogovoru sa AMC ili AME.

ZAHTJEVI EMCR(ATC) 2.2.

Srčano-žilni sustav: Krvni tlak

2.2.(a) Krvni tlak treba izmjeriti tehnikom danom u točki 2.2.1.

2.2.(b) Kada je sistolički tlak veći od 160 mm Hg i dijastolički veći od 95 mm Hg, sa ili bez liječenja, kandidat se ocjenjuje nesposobnim.

2.2.(c) Liječenje radi kontrole krvnog tlaka mora biti primjereno sigurnom korištenju povlastica dozvole i/ili ovlaštenja, kako je navedeno u točki 2.2.2. Početak terapije zahtijeva određeno vrijeme ukidanja svjedodžbe radi utvrđivanja odsutnosti popratnih pojava.

2.2.(d) Kandidat sa siptomatskom hipotenzijom ocjenjuje se kao nesposoban.

VARIJACIJE I UPUTE EMCR(ATC) 2.2.

Srčano-žilni sustav: Krvni tlak

2.2.1. Sistolički tlak treba snimiti kod pojave Korotkofljevih zvukova (Faza I), kao i dijastolički tlak kod nestanka tih zvukova (Faza V) ili jednako valjanim elektronskim mjerenjem. Povišen krvni tlak i/ili pojačan srčani puls zahtijevaju daljnju obradu. Mjerenje krvnog tlaka u odvojenim navratima, treba obaviti na isti način kako bi se osigurala ujednačenost rezultata nalaza.

2.2.2. Antihipertenzivnu obradu treba dogovoriti sa AMS-om. Lijekovi prihvatljivi za AMS smiju sadržavati:

2.2.2.(a) diuretika koji ne djeluje na razini Henleove petlje

2.2.2.(b) selektivne beta blokatore;

2.2.2.(c) ACE inhibitore;

2.2.2.(d) blokatore kalcijevih kanala;

2.2.2.(e) blokatore receptora angiotenzina 2;

2.2.2.(f) Početkom antihipertenzivnog tretmana, kandidata se individualno procjenjuje kao privremeno nesposobnog, zbog potencijalnog popratnog djelovanja, sve dok tlak krvi nije zadovoljavajuće kontroliran bez popratnih pojava.

ZAHTJEVI EMCR(ATC) 2.3.

Srčano-žilni sustav: Bolest koronarnih arterija

2.3.(a) Kandidat za kojeg se sumnja da ima bolest koronarnih arterija, treba se podvrgnuti ispitivanju. Kandidata koji boluje od asimptomatske, manje bolesti koronarnih arterija, AMS može smatrati sposobnim, ukoliko udovoljava točki 2.3.1.

2.3.(b) Kandidat sa simptomatskom bolesti koronarnih arterija ili sa simptomima bolesti srca kontroliranih lijekovima smatra se nesposobnim.

2.3.(c) Kandidat će se nakon infarkta miokarda ocijeniti kao nesposoban. AMS može razmotriti sposobnost udovoljavajući točki 2.3.2.

2.3.(d) Kandidat koji pokaže zadovoljavajući oporavak šest mjeseci nakon operacije koronarnog by-pass-a ili angioplastike i/ili postavljanja stenta može biti ocijenjen sposobnim od strane AMS-a uz uvjet udovoljavanja točki 2.3.3.

VARIJACIJE ZAHTJEVA I UPUTE EMCR(ATC) 2.3.

Srčano-žilni sustav: Bolest koronarnih arterija

2.3.1. U slučaju sumnje na asimptomatsku bolest koronarnih arterija zahtijeva se primjena elektrokardiografije pod opterećenjem, i ukoliko je potrebno dodatne pretrage (perfuzijska scintigrafija miokarda, ultrazvuk srca pod opterećenjem, koronarna angiografija ili druge ekvivalentne pretrage prihvatljive AMS-u), a koje ne smiju pokazivati znakove ishemije srčanog mišića ili značajnog suženja koronarnih arterija.

2.3.2. Kandidat koji boluje od asimptomatske bolesti koronarnih arterija koji je zadovoljavajuće smanjio faktore rizika, te ne zahtijeva liječenje ishemičnih bolova srca šest mjeseci nakon događaja (infarkt miokarda), mora nakon kontrolnih pretraga, pokazati sljedeći nalaz:

2.3.2.(a) zadovoljavajući simptom graničnog EKG-a pod opterećenjem;

2.3.2.(b) istisnu frakciju lijevog ventrikula veću od 50% bez značajnih abnormalnosti gibanja stijenke i normalnu istisnu frakciju desnog ventrikula;

2.3.2.(c) zadovoljavajući nalaz 24-satnog snimanja EKG-a;

2.3.2.(d) koronarna angiografija pokazuje manje od 30% stenoze, ili se drugim ekvivalentnim dijagnostičkim metodama ne pokazuje značajna reverzibilna ishemija u krvnim žilama udaljenim od infarkta miokarda, te nema funkcionalnih oštećenja dijela miokarda nasuprot toj krvnoj žili. Nastavak istraživanja zahtijeva godišnju kontrolu srčano-žilnog sustava, uključujući primjenu EKG-a pod opterećenjem ili scintigrafije pod opterećenjem. Koronarna angiografija ili druga ekvivalentna dijagnostička metoda zahtijeva se ne kasnije od pet godina nakon događaja, osim ako su nalazi neinvanzivnih metoda pretraga npr. EKG pod opterećenjem i/ili stres ultrazvuk srca (UZV) besprijekorni.

2.3.3. Kandidat koji boluje od asimptomatske bolesti koronarnih arterija, a koji uspješno kontrolira faktore rizika i uzima, ako je neophodno, beta blokatore, ACE inhibitore, HMG-CoA reduktaza inhibitore i aspirin, te ne zahtijeva liječenje ishemičnih bolova srca, može se razmatrati za izdavanje svjedodžbe. Razmatranje, 6 mjeseci nakon pojave događaja, mora sadržati kompletno istraživanje, koje će pokazati sljedeći nalaz:

2.3.3.(a) zadovoljavajući simptom graničnog EKG-a pod opterećenjem, unutar Bruce Stage IV ili ekvivalentno;

2.3.3.(b) istisnu frakciju lijevog ventrikula veću od 50% bez značajnih abnormalnosti gibanja stijenke i normalnu istisnu frakciju desnog ventrikula;

2.3.3.(c) zadovoljavajući nalaz 24-satnog snimanja EKG-a;

2.3.3.(d) Koronarna angiografija obavljena poslije liječenja mora tijekom ispitivanja pokazati dobar protok. Ne smije biti suženja većeg od 50% u velikim netretiranim krvnim žilama, u bilo kojoj veni ili arterijiskom graftu ili na bilo kojem dijelu obavljene angioplastike/stenta osim u krvnoj žili koja je dovela do infarkta. Više od dvije stenoze između 30% i 50% u krvožilnom sustavu nisu prihvatljive.

Cijeli koronarni krvožilni sustav mora biti ocijenjen kao zadovoljavajući od kardiologa prihvatljivog AMS-u, i naročitu pozornost treba obratiti na višestruke stenoze i/ilivišestruke revaskularizacije.

Netretirana stenoza veća od 30% u glavnoj lijevoj ili prednjoj lijevoj silaznoj koronarnoj arteriji nije prihvatljiva. Nastavak istraživanja zahtijeva godišnju kontrolu srčano-žilnog sustava, uključujući primjenu EKG-a pod opterećenjem ili scintigrafije pod opterećenjem. Koronarna angiografija ili druga ekvivalentna dijagnostička metoda zahtijeva se ne kasnije od pet godina nakon događaja, osim ako su nalazi neinvanzivnih pretraga npr. EKG pod opterećenjem i/ili stres ultrazvuk srca (UZV) besprijekorni.

ZAHTJEVI EMCR(ATC) 2.4.

Srčano-žilni sustav: Smetnje ritma/provođenja

2.4.(a) Kandidat sa klinički značajnim smetnjama supraventrikularnog ritma, bilo da se radi o paroksizmalnim (iznenadnim) ili utvrđenim, ocjenjuje se kao nesposoban. Ocijena sposobnosti može se razmatrati od strane AMS-a pod uvjetom zadovoljavajućeg procjene kardiologa sukladno točki 2.4.1.

2.4.(b) Kandidat koji boluje od asimptomatske sinus bradikardije ili sinus tahikardije može biti ocijenjen sposobnim ukoliko tome nije uzrok neka abnormalnost.

2.4.(c) Kandidat sa dokazanom bolešću sinusatrijalnog čvora zahtijeva kardiološku procjenu u skladu s točkom 2.4.1.

2.4.(d) Kandidat s asimptomatskim izoliranim ventrikulo ektopičkim kompleksom ne mora biti ocijenjen nesposobnim, međutim učestali ili složeni oblici zahtijevaju punu kardiološku procjenu u skladu s točkom 2.4.1. (vidi točku 2.4.2)

2.4.(e) U odsutnosti ostalih abnormalnosti kandidat s nekompletnim blokom ili stabilnom devijacijom lijeve osi može biti ocijenjen sposobnim. Kandidat s kompletnim desnim ili lijevim blokom zahtijeva kardiološku procjenu na prvom sljedećem liječničkom pregledu u skladu s točkom 2.4.1. (vidi točku 2.4.3)

2.4 (f) Kandidat sa prvim stupnjem i Mobitz tip 1 A-V blokom može se ocijeniti sposobnim u odsutnosti drugih abnormalosti. Kandidati s Mobitz tip 2 ili kompletnim A-V blokom moraju biti ocjenjeni nesposobnim. AMS ih može ocijeniti sposobnima pod uvjetom da je u sukladnosti sa točkom 2.4.1.

2.4 (g) Kandidati sa širokim i/ili uskim kompleksom tahikardije moraju biti ocijenjeni nesposobnima. Ocjena sposobnosti može se razmatrati od strane AMS-a u skaldu sa točkom 2.4.1.

2.4 (h) Kandidati koji su imali terapiju ablacijom bit će ocijenjeni nesposobnim. Ocjena sposobnosti može se razmatrati od strane AMS-a u skaldu sa točkom 2.4.1. (vidi točku 2.4.4)

2.4.(i) Kandidat s preranom ekscitacijom klijetki (npr. Wolf-Parkinson-White sindrom) mora biti ocijenjen nesposobnim, osim ukoliko kardiološka procjena ne potvrdi da kandidat ispunjava uvjet iz točke 2.4.5.

2.4.(j) Kandidat s endokardijalnim pace-makerom mora biti ocijenjen nesposobnim, osim ukoliko kardiološka procjena ne potvrdi da se mogu ispuniti zahtjevi iz točke 2.4.6.

VARIJACIJE ZAHTJEVA I UPUTE EMCR(ATC) 2.4.

Srčano-žilni sustav: Smetnje ritma/provođenja

2.4.1 Svaki značajan poremećaj ritma ili provođenja zahtijeva procjenu kardiologa prihvatljivog AMS-u i odgovarajuću kontrolu u slučaju procjene kandidata sposobnim.

(a) Takva procjena uključuje:

(1) Elektrokardiografiju pod opterećenjem po Bruce Stage IV ili ekvivalentno ispitivanje. Test se provodi do maksimalnog opterečenja ili do pojave simptoma. Kao prihvatljiv ocjenit će se Bruce Stage IV bez postojanja znakova poremećaja ritma i provodljivosti i znakova ishemije srčanog mišića. Prije testa mora se razmotriti mogućnost prestanka uporabe kardioaktivnih lijekova.

(2) 24-satni ambulantni EKG-a koji ne pokazuje znake poremećaja ritma I provođenja.

(3) 2D Doppler ehokardiografiju; koja ne pokazuje značajnog povečanja srčane klijetke ili funkcionalne abnormalnosti, i ejekcionu frakciju lijeve klijetke manju od 50%

2.4.1 (b) Daljnja procjena može uključivati:

(1) 24 satni EKG;

(2) elektrofiziološku studiju;

(3) testiranje perfuzije miokarda ili ekvivalentni test;

(4) MRI srca ili ekvivalentni test;

(5) koronarografija ili ekvivalentni test.

2.4.2 Nalaz pojedinačnog atrijskog ili ventrikularnog ektopičkog kompleksa na EKG-u u mirovanju ne mora zahtijevati daljnju procjenu pod uvjetom da učestalost ne bude veća od jedan na minutu (npr. jedan produženi prekid ritma).

2.4.3 (a) Kandidati sa razvijenim kompletnim desnim blokom, a iznad 40. godine starosti, trebaju dokazati razdoblje bez simptoma desnog bloka u trajanju od 12 mjeseci, prije ocjenjivanja kandidata sposobnim.

2.4.3 (b) Lijevi blok je češće udružen s bolesti koronarnih arterija što zahtijeva detaljnije istraživanje, koje može biti invanzivno. Kandidat na inicijalnom liječničkom pregledu koji je prošao spomenuto istraživanje i nije pronađena patologija može biti ocijenjen sposobnim. U slučaju novootkrivenog bloka lijeve grane na liječničkom pregledu za obnavljanje ili produljenja važenja svjedodžbe zdravstvena sposobnost može se razmatrati nakon završene obrade i razdoblja stabilnosti ne manjeg od 12 mjeseci.

2.4.4 Zdravstvena sposobnost kandidata koji su obavili uspješnu kateter ablaciju može se razmatrati nakon barem jedne godine, osim ukoliko nije dva mjeseca nakon ablacije napravljena elektrofiziološka studija koja pokazuje zadovoljavajuće rezultate.

2.4.5 (a) Zdravstvena sposobnost može se razmatrati od strane AMS-a ovisno o zadovoljavajućim rezultatima odgovarajućih kardioloških pretraga navedenih u točki 2.4.1.

2.4.5 (b) Kandidati sa asimptomatskom preeksitacijom mogu biti ocijenjeni sposobnim od strane AMS-a ukoliko elektrofiziološka studija, uključujući odgovarajući lijekovima inducirana autonomna stimulacija ne otkrtiva pojavu tahikardije i isključuje sključuje postojanje višekratnih patoloških putova.

2.4.5 (c) Snimanje Holterom ne smije pokazivati sklonost simptomatskoj ili asimptomatskoj tahiaritmiji.

2.4.6 Kandidati s endokardijalnim pace-makerom mogu se razmatrati za ponovno izdavanje svjedodžbe tri mjeseca nakon ugradnje pod uvjetom:

(1) da ne postoje druge diskvalificirajuće zdravstvene smetnje;

(2) da je primijenjen bipolaran sustav vođenja;

(3) da kandidat nije ovisan o pace-makeru (npr. onesposobljavajući prekid srčane aktivnosti nije vjerojatan);

(4) da pokazuje zadovoljavajuće granične simptome elektrokardiografije pod opterećenjem do Bruce stage IV ili jednakovrijedan, odnosno da ne pokazuje abnormalnosti ili dokaze o ishemiji miokarda. Scintigrafija može biti korisna ukoliko postoje poremećaji provođenja u EKG-u mirovanja;

(5) da kardiolog prihvatljiv za AMSo kroz 6 mjeseci provodi ispitivanje sa pace-makerom i praćenje Holterom;

(6) Iskustvo je pokazalo da se bilo kakvi kvarovi pace-maker-a događaju kroz tri prva mjeseca nakon što je ugrađen. Zato se ponovno izdavanje svjedodžbe neće razmatrati prije isteka ovoga razdoblja. Poznato je da određeno djelovanje uređaja može ometati rad pace-makera. Zato ugrađeni tip pace-makera mora biti testiran kako bi se osiguralo da nema smetnji od djelovanja uređaja u radnoj okolini. Dodatne podatke o navedenom kao i očitovanje o radu u svezi ovakvih učinaka mora osigurati dobavljač pace-makera.

ZAHTJEVI EMCR(ATC) 2.5.

Srčano-žilni sustav: Općenito

2.5.(a) Kandidat s perifernom vaskularnom bolesti mora biti ocijenjen nesposobnim prije ili nakon kirurške obrade. Pod uvjetom da nema značajnijeg odstupanja, ocjena sposobnosti može biti razmatrana od strane AMS-a uz uvjete zadovoljenja točke 2.5.1 (a).

2.5.(b) Kandidati sa aneurizmom prsne ili trbušne aorte, prije ili poslije operacije, bit će ocijenjen nesposobnim. Kandidati sa aneurizmom trbušne aorte ispod bubrežnih arterija mogu biti ocijenjeni sposobnima od strane AMS-a na liječničkom pregledu za produljenje ili obnavljanje svjedodžbe, uz uvjete zadovoljenja točke 2.5.1 (b)

2.5 (c) Kandidat kod kojeg je uočena klinički značajna abnormalnost bilo kojeg od srčanih zalistaka ocjenjuje se nesposobnim.

2.5.(d) Kandidata s manjim abnormalnostima srčanih zalistaka AMS može ocijeniti sposobnim nakon dodatne kardiološke procjene u skladu s točkom 2.5.1.(c) i (d).

2.5.(e) Kandidat kojem su srčani zalisci zamijenjeni/popravljeni ocjenjuje se od strane AMS-a nesposobnim. Pojedine povoljne slučajeve može se ocijeniti sposobnim nakon dodatne kardiološke procjene u skladu s točkom 2.5.1.(e).

2.5.(f) Sistemska antikoagulaciona terapija za plućnu emboliju ili duboku vensku trombozu je diskvalificirajuća. Antikoagulant za mogući arterijsku tromboemboliju je diskvalificirajući. Plućna embolija zahtijeva potpunu evalvaciju. Kandidati mogu biti ocijenjeni sposobnim od strane AMS-a u skladu sa točkom 2.5.2.

2.5.(g) Kandidat kod kojeg je uočena bilo kakva abnormalnost u svezi s perikardom, miokardom ili endokardom, mora biti ocijenjen kao nesposoban, sve dok ne dođe do potpunog izlječenja ili nakon kardiološke procjene u skladu s točkom 2.5.3.

2.5.(h) Kandidat sa urođenom srčanom manom prije ili nakon operacije mora biti ocijenjen nesposobnim. Kandidat s manjim abnormalnostima može biti ocijenjen sposobnim od strane AMS-a, a nakon kardiološke procjene u skladu s točkom 2.5.4.

2.5.(i) Kandidat se nakon transplantacije srca/pluća ocjenjuje kao nesposoban.

2.5.(j) Kandidati sa poviješću ponavljajuće vazovagalne sinkope bit će ocijenjeni nesposobnim. Ocjena sposobnosti može biti razmatrana od strane AMS-a kod kandidata sa sugestivnom povijesti bolesti u skladu s točkom 2.5.5.

VARIJACIJE ZAHTJEVA I UPUTE EMCR(ATC) 2.5.

Srčano-žilni sustav: Općenito

2.5.1.(a) Ocjena sposobnosti može biti razmatrana od strane AMS-a ukoliko nema znakova značajne koronarne bolesti ili dokaza značajnog ateroma bilo gdje, i nema funkcionalnog odstupanja organa. Procjena će sadržavati EKG pod opterećenjem i 2D Doppler ehokardiografiju

2.5.1.(b) Nakon operacije aneurizme trbušne aorte ispod bubrežnih arterija bez komplikacija i činjenicom da pojedinac nema bolesti karotidne i koronarne cirkulacije ocjena sposobnosti može se razmatrati od strane AMS-a.

2.5.1.(c) Neidentificirani srčani šumovi zahtijevaju procjenu kardiologa prihvatljivog za AMS. Ako se to smatra važnim daljnja istraživanja uključuju 2D Doppler ehokardiografiju.

2.5.1.(d) Stanja i uvjeti od strane srčanih zalistaka

(1) Dvostruki vrh zalistka aorte je prihvatljiv bez ograničenja ako nisu dokazane druge abnormalnosti srca ili aorte, ali zahtijeva dvogodišnju kontrolu sa ehokardiografijom.

(2) Blaga stenoza aorte (manje od 25 mmHg diferencijalnog tlaka ili brzina toka manja od 2 m u sekundi) može biti prihvatljiva. Zahtijeva se godišnja kontrola sa 2D Doppler ehokardiografijom kod kardiologa prihvatljivog AMS-u.

(3) Regurgitacija aorte prihvatljiva je za neograničeno izdavanje svjedodžbe samo ako je minimalna i nema evidentnog preopterećenja volumena. Ne smije biti dokazive abnormalnosti uzlazne aorte na 2D Doppler ehokardiografiji. Godišnju kontrolu provodi kardiolog prihvatljiv za AMS.

(4) Bolest mitralnog zaliska (stenoza mitralnog zaliska uzrokovana reumatskom groznicom) ne dozvoljava izdavanje svjedodžbe. Prolaps i blaga regurgitacija mitralnog zaliska može biti prihvaćena. Kandidat sa izoliranim srednjim sistoličkim škljocanjem ne treba ograničenje. Kandidat sa nekompliciranom i malom regurgitacijom može biti prihvaćen uz redovitu kardiološku kontrolu.

(5) Kandidat s dokazom volumnog opterećenja lijeve klijetke srca kod povećanja lijeve srčane klijetke krajnjeg dijastoličkog promjera mora biti ocijenjen kao nesposoban.

2.5.1.(e) Operacije zalistaka

(1) Kandidata sa ugrađenim zaliskom od tkiva AMS može ocijeniti kao sposobnog 6 mjeseci nakon kirurškog zahvata uz uvjet:

i. da je funkcija zaliska i klijetke normalna prema procjeni 2D Doppler ehokardiografije;

ii. da zadovoljava granične simptome elektrokardiografije pod opterećenjem ili ekvivalentno;

iii. da dokazano nema bolest koronarnih arterija ukoliko nije pokazana zadovoljavajuća revaskularizacija;

iv. da ne zahtijeva kardioaktivne lijekove;

v. zahtijeva se godišnji kardiološki pregled koji ukjlučuje EKG pod opterećenjem i 2D Doppler ehokardiografiju obavljen kod kardiologa prihvatljivog AMS-u

(2)Kandidati sa ugrađenom mehaničkom valvulom mogu biti ocijenjeni sposobnim ukoliko imaju primjereno dokumentiranu kontrolu njihove antikoagulantne terapije. Godine starosti su faktor rizika kod procjene zdravstvene sposobnosti.

2.5.2.Poslije potpune evalvacije i u slučajevima antikoagulantne terapije za plućnu emboliju i duboku vensku trombozu, kandidata se može ocijeniti sposobim kad je antikoagulantna terapija stabilna i primjereno kontrolirana i dokumentirana od specijalista prihvatljivog AMS-u. Terapija subkutanim heparinom može biti prihvatljiva ako zadovolji nalaz specijalista prihvatljivog AMS-u.

2.5.3. Primarne ili sekundarne nenormalnosti u perikardu, miokardu ili endokardu moraju biti općenito ocijenjene kao uzrok nesposobnosti do potpunog ozdravljenja. Kardiolog prihvatljiv AMS-u će po potrebi za procjenu srčano-žilnog sustava uključiti 2D Doppler ehokardiografiju, EKG pod opterećenjem, 24-satno snimanje EKG-a, scintigrafiju miokarda i koronarnu angiografiju.

2.5.4. Urođene srčane mane, uključujući i operativno ispravljene, normalno će biti uzrok ocjene nesposobnosti kandidata, osim ako su funkcionalno nevažne i ne zahtijevaju lijekove. Zahtijevat će se kardiološka procjena kod specijalista prihvatljivog AMS-u. Procjena može uključiti Doppler ehokardiografiju, EKG pod opterećenjem i 24-satno snimanje EKG-a. Zahtijeva se redovna kardiološka kontrola. Periodični pregledi obavljaju se prema nahođenju kardiologa prihvatljivog AMS-u.

2.5.5 Kandidati koji imaju ponavljajuće vazovagalne sinkope moraju obaviti sljedeće:

(a) 12-kanalni EKG pod opterećenjem, Bruce stage IV ili ekvivalentni kojeg je interpretirao specijalist prihvatljiv AMS-u, koji pokazuje da nema abnormalnosti. Ukoliko je EKG u mirovanju abnormalan zahtijeva se miokardijalna scintigrafija/stres ehokardiografija

(b) Doppler ehokardiografija ne pokazuje značajne selektivno povećanje klijetki niti strukturalne ili funkcionalne abnormalnosti srca, valvula niti miokarda.

(c) 24 satni ambulantni EKG ne pokazuje poremećaj provođenja i portemećaj ritma, i ne pokazuje miokardijsku ishemiju.

(d) i može uključiti tilt test, obavljen po standardnom protokolu, koji po mišljenju kardiologa prihvatljivog AMS-u ne pokazuje znake vazomotornog ispada.

Neurološka procjena bit će indicirana.

ZAHTJEVI EMCR(ATC) 3.1.

Dišni sustav: Općenito

3.1.(a) Kandidat ili imatelj svjedodžbe Kategorije 3 ne smije imati nikakvih urođenih ili stečenih nenormalnosti s dišnim sustavom, koje bi mogle utjecati na sigurno korištenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja.

3.1.(b) Posteriorno-anteriorna rendgenska snimka prsnog koša se može zahtijevati ako je to klinički indicirano.

3.1.(c) Funkcionalni testovi pluća (vidi točku 3.1.1.) zahtijevaju se kod inicijalnog liječničkog pregleda. Kandidat sa znatnim smetnjama u funkciji pluća bit će ocijenjen kao nesposoban.

3.1.(d) Svaka značajna nenormalnost će zahtijevati daljnju obradu specijalista za dišne bolesti.

VARIJACIJE ZAHTJEVA I UPUTE EMCR(ATC) 3.1.

Dišni sustav: Općenito

3.1.1. Za inicijalni liječnički pregled za izdavanje svjedodžbe Kategorije 3 zahtijeva se spirometrijski pregled. Odnos FEV1/FVC manji od 70% zahtijevati će procjenu specijalista za dišne bolesti.

ZAHTJEVI EMCR(ATC) 3.2.

Dišni sustav: Bolesti

3.2.(a) Kandidat sa značajnom kroničnom opstruktivnom bolešću dišnih puteva mora biti ocijenjen nesposobnim. Kada je primjereno kandidat će biti upućen specijalisti za dišne bolesti na procjenu.

3.2.(b) Kandidat sa reaktivnom bolešću dišnih puteva (bronhijalna astma) koja zahtijeva lijekove, ocjenjuje se u skladu s kriterijima iz točke 3.2.1.

3.2.(c) Kandidat sa aktivnom upalnom bolesti dišnih puteva ocjenjuje se privremeno nesposobnim.

3.2.(d) Kandidat sa sarkoidozom ocjenjuje se nesposobnim (vidi točku 3.2.2.).

3.2.(e) Kandidat se tijekom obrade spontanog pneumotoraksa ocjenjuje nesposobnim (vidi točku 3.2.3.).

3.2.(f) Kandidat kod kojega je potreban veći kirurški zahvat u grudnom košu, ocjenjuje se nesposobnim nakon operacije do vremena kada posljedice operacije ne bi trebale spriječiti sigurno korištenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja (vidi točku 3.2.4.). Patologija koja je zahtijevala operaciju će biti razmotrena u procesu produljenja ili obnavljanja svjedodžbe.

3.2.(g) Slučajevi plućnog emfizema ocjenjuju se nesposobnima (vidi 3.2.5).

3.2.(h) Kandidati sa aktivnom plućnom tuberkulozom ocjenjuju se nesposobnima. (vidi 3.2.6)

3.2.(i) Kandidati koji imaju pretjeranu pospanost tijekom dana uključujući sindrom apnoje u snu bit će ocijenjeni nesposobnima (vidi 3.2.7)

VARIJACIJE ZAHTJEVA I UPUTE EMCR(ATC) 3.2.

Dišni sustav: Bolesti

3.2.1. Kandidat koji je imao iskustvo rekurentnih napada astme ocjenjuje se kao nesposoban. AMS može razmatrati izdavanje svjedodžbe Kategorije 3 ako kandidat ima blagu astmu s prihvatljivim funkcionalnim testovima pluća i liječenjem koje je u skladu sa sigurnim korištenjem povlastica dozvole i/ili ovlaštenja.

3.2.2. AMS može uzeti u obzir izdavanje svjedodžbe ako je bolest:

a) potpuno istražena u odnosu na mogućnost sistemske proširenosti bolesti

b) ograničena na hilarnu limfadenopatiju, i kandidat ne uzima lijekove.

3.2.3. Spontani pneumotoraks

3.2.3.(a) Izdavanje svjedodžbe nakon potpunog ozdravljenja od pojedinačnog spontanog pneumotoraksa može biti prihvatljivo kroz određeno razdoblje nakon događaja uključujući potpunu kliničku obradu dišnog sustava, uključujući magnetnu rezonanciju (MRI) ili ekvivalentno.

3.2.3.(b) AMS može razmatrati ponovno izdavanje svjedodžbe Kategorije 3 šest tjedana nakon potpunog ozdravljenja od pojedinačnog spontanog pneumotoraksa.

3.2.3.(c) Rekurentni spontani pneumotoraks je diskvalificirajući. AMS može razmatrati izdavanje svjedodžbe nakon kirurške intervencije sa zadovoljavajućem oporavkom.

3.2.4. AMS može razmatrati o produljenju ili obnavljanju svjedodžbe nakon pneumonektomije ili manjeg operativnog zahvata u prsnom košu, nakon ozdravljenja i pune procjene dišnog sustava uključujući i nalaz magnetne rezonancije ili ekvivalentno.

3.2.5. Ocjena sposobnosti može se razmatrati od strane AMS-a ukoliko stanje ne uzrokuje značajne simptome.

3.2.6. Kandidati sa mirnim i zaliječenim lezijama mogu biti ocijenjeni spsobnima.

3.2.7. Kandidati koji boluju od apnoje u snu mogu biti ocijenjeni kao sposobni u ovisnosti o opsegu simptoma, zadovoljavajućem liječenju i funkcionalnoj evalvaciji u radnoj okolini u skladu sa uputama u točki 1 Aneksa 1 ovog dokumenta.

ZAHTJEVI EMCR(ATC) 4.1.

Probavni sustav: Općenito

4.1. Kandidat/imatelj svjedodžbe kategorije 3, ne smije imati nikakvu funkcionalnu ili strukturalnu bolest probavnog sustava ili pripadajućih žlijezda, koja bi mogla spriječiti sigurno korištenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja.

ZAHTJEVI EMCR(ATC) 4.2.

Probavni sustav: Bolesti

4.2.(a) Kandidati sa učestalim dispeptičkim smetnjama koje zahtijevaju liječenje ocjenjuju se nesposobnima (vidi 4.2.1 (a) i (c)).

4.2.(b) Pankreatitis je diskvalificirajući (vidi 4.2.1. (b) i (c)).

4.2.(c) Kandidat sa simptomatskim većim brojem žučnih kamenaca ili jednim velikim žučnim kamencem, ocjenjuje se nesposobnim dok se ne podvrgne uspješnom liječenju (vidi točku 4.2.2.).

4.2.(d) Kandidat koji ima utvrđenu povijest bolesti ili kliničku dijagnozu bilo kakve akutne ili kronične upale crijeva (lokalizirani ileitis, ulcerativni kolitis, divertikulitis), ocjenjuje se nesposobnim. Vidi točku 4.2.3.

4.2.(e) Kandidat sa hernijom koja bi mogla uzrokovati komplikacije do onesposobljenosti, ocijenit će se kao nesposoban.

4.2.(f) Bilo koja posljedica bolesti ili kirurškog zahvata u bilo kojem dijelu probavnog sustava ili pripadajućih žlijezdi koja bi mogla uzrokovati onesposobljenost, posebice bilo kakva opstrukcija nastala zbog striktura ili kompresije ocjenjuje se kao nesposobnost.

4.2.(g) Kandidat koji je podvrgnut kirurškom zahvatu na probavnom sustavu ili na pripadajućim žlijezdama, a koji uključuje djelomično ili potpuno odstranjenje odnosno pomak bilo kojeg od tih organa, ocjenjuje se nesposobnim. Vidi točku 4.2.4.

VARIJACIJE ZAHTJEVA I UPUTE EMCR(ATC) 4.2.

Probavni sustav: Bolesti

4.2.1.(a) Rekurentne dispeptičke tegobe koje zahtijevaju lijekove, moraju biti istražene odgovarajućim radiološkim i endoskopskim pretragama. Laboratorijske pretrage moraju uključiti i pretrage hemoglobina i pretrage stolice. Svaka dokazana ulceracija ili značajna upala zahtijeva dokaz ozdravljenja prije produljenja ili obnavljanja svjedodžbe od strane AMS-a.

4.2.1.(b) Upala gušterače ne dozvoljava izdavanje svjedodžbe. AMS može razmatrati ponovno izdavanje svjedodžbe ako je uklonjen uzrok (npr. lijekovi, žučni kamenci).

4.2.1.(c) Alkohol može biti uzrokom dispeptičkih tegoba i upale gušterače. Ukoliko se smatra primjerenim, tada treba obaviti punu procjenu njegove uporabe ili zlouporabe.

4.2.2. AMS može razmatrati i donijeti ocjenu sposoban kod nalaza jednog velikog žučnog kamena. AMS može donijeti ocjenu sposoban osobi s mnogobrojnim žučnim kamencima koji ne izazivaju simptome, dok se čeka na procjenu.

4.2.3. AMS može razmatrati donošenje ocjene sposoban ako postoji potpuna remisija bolesti uz minimalno liječenje lijekovima ili bez njih. Zahtijeva se redovito praćenje.

4.2.4. Nakon opsežnog operativnog zahvata abdomena malo je vjerojatno da će pojedinac bit sposoban za povratak na posao prije nego prođe minimalno razdoblje od tri mjeseca.

AMS može razmatrati raniji ocjenu sposobnosti na liječničkom pregledu za produženje ili obnavljanje važenja svjedodžbe ako je opravak potpun, kandidat je asimptomatski, postoji minimalni rizik za sekundarnu komplikaciju ili povratak bolesti, a operacija više nema utjecaja na sigurno korištenje privilegija primjenjive dozvole.

ZAHTJEVI EMCR(ATC) 5.

Bolesti vezane za metabolizam, prehranu i endokrine žlijezde

5.1.(a) Kanditat/imatelj svjedodžbe kategorije 3 ne smije imati nikakvu funkcionalnu ili strukturalnu bolest vezanu za metabolizam, prehranu i endokrine žlijezde, a koja bi utjecala na sigurno korištenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja.

5.1.(b) Kandidat sa funkcionalnim smetnjama u metabolizmu, prehrani ili pri lučenju endokrinih žlijezda mora biti ocijenjen kao nesposoban, ali vidi točku 5.1.1.

5.1 (c) Operacija endokrinog sustava ima za posljedicu nesposobnost. AMS može razmatrati ponovno izdavanje svjedodžbe nakon potpunog oporavka kako je opisano u 5.1.1.

5.1.(d) Kandidat sa diabetesom melitusom će biti ocijenjen kao nesposoban, ali vidi točke 5.1.2. i 5.1.3.

5.1.(e) Kandidat sa diabetesom melitusom koji zahtijeva inzulin ocjenjuje se nesposobnim.

5.1.(f) Uporaba antidijabetičkih lijekova je diskvalificirajuća. Vidi točku 5.1.3.

VARIJACIJE ZAHTJEVA I UPUTE EMCR(ATC) 5.

Bolesti vezane za metabolizam, prehranu i endokrine žlijezde

5.1.1. AMS može razmotrati ocjenu sposobnosti uz uvjet da kandidat nema simptoma, klinički je kompenziran i stabilan, sa ili bez nadomjesne terapije, i redovito kontroliran od strane odgovarajućeg specijalista.

5.1.2. Glikozurija i abnormalna razina glukoze u krvi zahtijevaju istraživanje. AMS može razmotriti izdavanje svjedodžbe ako je dokazan normalni test tolerancije glukoze (niski bubrežni prag), ili je narušena tolerancija glukoze bez dijabetičke patologije, a potpuno regulirana dijetom i redovito kontrolirana.

5.1.3. Primjena bigvanida i/ili inhibitora alfa glukozidaze I glitazona može biti prihvatljiva za tip 2 dijabetesa ukoliko ne uzrokuju hipoglikemiju.

ZAHTJEVI EMCR(ATC) 6.

Hematologija

6.1.(a) Kandidat ili imatelj svjedodžbe kategorije 3 ne smije bolovati od nikakve hematološke bolesti koja bi mogla utjecati na sigurno korištenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja.

6.1.(b) Pretraga krvi mora biti sastavni dio inicijalnog pregleda za izdavanje svjedodžbe, kod obnove ili produljenja važenja svake četvrte godine do 40. godine starosti, nakon toga svake druge godine i prema kliničkoj indikaciji (vidi točku 6.1.1).

6.1.(c) Kandidat sa uznapredovalim lokalnim i općim povećanjem limfnih žlijezda, te bolesti krvi ocjenjuje se nesposobnim (vidi točku 6.1.3.).

6.1.(d) Kandidat sa akutnom leukemijom ocjenjuje se nesposobnim. Kandidat sa kroničnom leukemijom koji pristupa inicijalnom liječničkom pregledu ocjenjuje se kao nesposoban, a za produljenje važenja ili obnavljanje vidi točku 6.1.4.

6.1.(e) Kandidat sa značajnim povećanjem slezene ocjenjuje se nesposobnim (vidi točku 6.1.5.).

6.1.(f) Kandidat sa uznapredovalom policitemijom ocjenjuje se kao nesposoban (vidi točku 6.1.6.). AMS može razmatrati izdavanje svjedodžbe ako je stanje potpuno kontrolirano i dobro praćeno izvješćima.

6.1.(g) Kandidat sa defektom koagulacije krvi bit će ocijenjen kao nesposoban (vidi točku 6.1.7. i 6.1.8.).

VARIJACIJE ZAHTJEVA I UPUTE EMCR(ATC) 6.

Hematologija

6.1.1. Specifične analize krvi koje se moraju obaviti određene su od AMS-a.

6.1.2. Anemija karakterizirana smanjenom razinom hemoglobina zahtijeva istraživanje. Anemija koja ne odgovara na liječenje je diskvalificirajuća. AMS može razmatrati izdavanje svjedodžbe u slučajevima kada je primarni uzrok na zadovoljavajući način izlječen (npr. deficit željeza ili deficit B12), a hemoglobin je stabiliziran (preporučena vrijednost je 11 – 17 g/dl), ili kada je dijagnosticirana talasemija minor ili hemoglobinopatija bez krize u toku bolesti, gdje je pokazana puna funkcionalna sposobnost.

6.1.3. Povećanje limfnih čvorova zahtijeva istraživanje. AMS može razmatrati izdavanje svjedodžbe ako je akutni infekcijski proces potpuno izlječen ili kad se radilo o Hodginovom limfomu koji je bio liječen i u potpunoj je remisiji. Uslijed mogućih dugotrajnih popratnih učinaka specifičnih kemoterapijskih agensa mora se uzeti u obzir točan »režim« (vrijeme i doza) koji je primijenjen.

6.1.4. AMS može razmatrati produljenje ili obnavljanje važenja svjedodžbe u slučajevima kronične leukemije ako je dijagnosticirana kao limfatična u fazama 0, I (i moguće II) bez anemije i minimalnog liječenja, ili »teško stanična« leukemija, a da su stabilne, sa normalnom razinom hemoglobina i trombocita. Zahtijeva se redovna kontrola praćena izvještajima.

6.1.5. Splenomegalija zahtijeva istraživanje. AMS može razmatrati ocjenu sposobnosti ako je uvećanje slezene minimalno, stabilno, te se ne može dokazati povezana patologija (npr. liječena kronična malarija) ili ako je uvećanje slezene minimalno i popraćeno drugim prihvatljivim stanjem (npr. Hodginov limfom u remisiji). Splenoktomija ne isključuje izdavanje svjedodžbe, ali se mora procijeniti na individualnoj osnovi.

6.1.6. Policitemija zahtijeva istraživanje. AMS može razmatrati izdavanje svjedodžbe ako je bolest stabilna i nije dokazana pridružena patologija.

6.1.7. Značajni defekti koagulacije zahtijevaju istraživanje. AMS može razmatrati izdavanje svjedodžbe ukoliko u povijesti bolesti nije bilo značajnih epizoda krvarenja ili zgrušavanja, a hematološki podaci daju indikacije da je stanje sigurno.

6.1.8. Ukoliko je propisana antikoagulantna terapija ili medikamenti treba slijediti upute iz 2.5.2.

ZAHTJEVI EMCR(ATC) 7.

Mokraćni sustav

7.1.(a) Kandidat za ili imatelj svjedodžbe kategorije 3 ne smije imati nikakvu funkcionalnu ili strukturalnu bolest mokraćnog sustava ili pripadajućih žlijezda koja bi mogla utjecati na sigurno korištenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja.

7.1.(b) Kandidat sa bilo kakvim simptomima organske bolesti bubrega ocjenjuje se nesposobnim. Analiza mokraće mora biti sastavnim dijelom svakog liječničkog pregleda. Mokraća ne smije sadržavati niti jedan abnormalni element za koji se drži da ima patološku važnost. Osobitu pozornost treba posvetiti bolestima koje napadaju mokraćne kanale i genitalne organe (vidi točku 7.1.1.).

7.1.(c) Kandidat sa bubrežnim kamencem ocjenjuje se nesposobnim (vidi točku 7.1.2.).

7.1.(d) Kandidat sa bilo kakvim posljedicama bolesti ili kirurškog zahvata na bubrezima ili mokraćnom sustavu koje bi mogle uzrokovati ispad funkcije, ocijenit će se kao nesposoban. Kandidat sa kompenziranom nefrektomijom bez hipertenzije ili uremije može se smatrati sposobnim (vidi točku 7.1.3).

7.1.(e) Kandidat koji je podvrgnut većem kirurškom zahvatu na mokraćnom sustavu uključujući i potpuno ili djelomično odstranjenje ili skretanje bilo kojeg od njegovih organa ocjenjuje se nesposobnim kroz razdoblje do vremena kada posljedice operacije ne bi smjele više dovesti do nesposobnosti (vidi točke 7.1.3 i 7.1.4.).

VARIJACIJE ZAHTJEVA I UPUTE EMCR(ATC) 7.

Mokraćni sustav

7.1.1. Svaki nenormalni nalaz urina treba istražiti. Istraživanje i analiza uključuju proteinuriju, hematuriju i glikozuriju.

7.1.2. Asimptomatski bubrežni kamenac ili podatak iz povijesti bolesti o bubrežnim kolikama zahtijeva istraživanje. Nakon uspješnog liječenja AMS može razmatrati izdavanje svjedodžbe uz redovno praćenje, prema odluci specijalista prihvatljivog AMS-u. Rezidualni bubrežni kamenci su diskvalificirajući osim ako su smješteni na lokaciji gdje je neizvjesno izazivanje simptoma.

7.1.3. Velika urološka operacija je diskavlificirajuća. Međutim, AMS može razmatrati izdavanje svjedodžbe ako je kandidat potpuno bez simptoma, te postoji minimalna opasnost od sekundarne komplikacije i povrata bolesti.

7.1.4. Presađivanje bubrega ili totalna cistektomija je diskvalificirajuća za prvo izdavanje svjedodžbe. AMS može razmatrati izdavanje svjedodžbe kod produljenja ili obnavljanja svjedodžbe u slučajevima:

7.1.4.(a) presađivanja bubrega koje je potpuno kompenzirano i s toleriranjem minimalne imunosupresivne terapije nakon najmanje 12 mjeseci; i

7.1.4.(b) totalne cistektomije koja je funkcionalno zadovoljavajuća, bez pokazivanja primarne patologije.

ZAHTJEVI EMCR(ATC) 8.

Spolno prenosive bolesti i druge infekcije

8.1.(a) Kandidat za ili imatelj svjedodžbe kategorije 3 ne smije imati utvrđenu povijest bolesti ili kliničku dijagnozu bilo kakve spolno prenosive bolesti ili druge infekcije, a koja bi mogla utjecati na sigurno korištenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja.

8.1.(b) Kandidat koji ima HIV infekciju, uključujući simptome aktivne bolesti kao AIDS ili skupine simptoma vezanih uz AIDS, uključujući zahvaćenost CNS-a, bit će ocijenjen kao nesposoban. Međutim, kod produljenja ili obnavljanja individualcima koji su asimptomatski HIV pozitivni može se razmatrati u skladu s točkama 8.1.1. do 8.1.3.

8.1.(c) Dijagnoza sifilisa nije diskvalificirajuća. Međutim, simptomi i komplikacije koji bi mogli utjecati na sigurno korištenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja su diskvalificirajući (vidi točku 8.1.4.).

VARIJACIJE ZAHTJEVA I UPUTE EMCR(ATC) 8.

Spolno prenosive bolesti i druge infekcije

8.1.1.Osobitu pozornost treba posvetiti povijesti bolesti ili kliničkim znacima koji pokazuju:

(1) HIV pozitivnost;

(2) Slabljenje imunološkog sustava;

(3) Zarazni hepatitis;

(4) Sifilis.

8.1.2. Ne postoji zahtjev za općim testiranjem HIV statusa, ali se testiranje može obaviti na osnovu kliničkih indikacija. Kada se jednom potvrde pozitivni rezultati treba započeti proces rigoroznog testiranja i naknadnih postupaka kako bi se pojedincima omogučio nastavak rada, pod uvjetom da njihova sposobnost obavljanja povlastica navedenih u dozvoli nije ugrožena do propisanih standarda. Tretman mora biti procijenjen od specijalista prihvatljivog AMS-u, na individualnoj osnovi, primjereno svakom pojedincu glede popratnih pojava. Upute za testiranje dane su u točki 2 Aneksa 1 ovom dokumentu.

8.1.3. Obzirom da iznenadna onesposobljenost uzrokovana napadom, ili djelomična onesposobljenost uzrokovana kognitivnom disfunkcijom, a što su poznate manifestacije HIV bolesti, potrebno je da dio procjene takvih pojedinaca bude kompletni neurološki pregled.

8.1.4. AMS može razmatrati izdavanje svjedodžbe u slučaju posve izlječenih osoba, te oporavljenih od primarne i sekundarne faze bolesti.

ZAHTJEVI EMCR(ATC) 9.

Ginekologija i porodiljstvo

9.1.(a) Kandidat/imatelj svjedodžbe kategorije 3 ne smije imati nikakvo funkcionalno ili strukturalno porodiljsko ili ginekološko stanje koje bi moglo utjecati na sigurno korištenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja.

9.1.(b) U slučaju kada opstetrička obrada ukazuje na normalnu trudnoću, kandidat može biti ocijenjen kao sposoban do kraja 34. tjedna trudnoće.

9.1.(c) Kandidat koji je podvrgnut većoj ginekološkoj operaciji ocijenit će se kao nesposoban (vidi točku 9.1.3.).

VARIJACIJE ZAHTJEVA I UPUTE EMCR(ATC) 9.

Ginekologija i porodiljstvo

9.1.1. AMS ili AME uz suglasnost AMS-a, naznačit će kandidatkinji i ginekologu koji je prati, u pisanom obliku, moguće značajne komplikacije trudnoće.

9.1.2. Povlastice dozvole i/ili ovlaštenja mogu biti vraćene dostavljanjem dokaza o potpunom oporavku nakon završene ili prekinute trudnoće.

9.1.3. Veća ginekološka operacija je diskvalificirajuća. AMS može razmatrati ocjenu sposobnosti kod produljenja ili obnavljanja ako je imatelj potpuno bez simptoma, te ako ne postoji opasnost od sekundarnih komplikacija ili povratka simptoma, a posljedice operacije ne utječu na sigurno korištenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja.

ZAHTJEVI EMCR(ATC) 10.

Zahtjevi s obzirom na mišićno-koštani sustav

10.1.(a) Kandidat/imatelj svjedodžbe kategorije 3 ne smije posjedovati nikakvu abnormalnost kostiju, zglobova, mišića i tetiva, urođenu ili stečenu, koja bi mogla utjecati na sigurno korištenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja. (vidi točke 10.1.1. i 10.1.2)

10.1.(b) Kandidat koji pati od teške debljine bit će ocijenjen kao nesposoban (vidi točku 10.1.3.).

10.1.(c) Osteoartritična ili mišićna progresivna stanja koja rezultiraju poremećajem funkcije su diskvalificirajuća.

(vidi točku 10.1.4).

VARIJACIJE ZAHTJEVA I UPUTE EMCR(ATC) 10.

Zahtjevi s obzirom na mišićno-koštani sustav

10.1.1. Abnormalna struktura tijela, uključujući debljinu ili mišićnu slabost može zahtijevati medicinsko ispitivanje (uključujući ispitivanje u radnoj okolini) na način odobren od AMS-a.

10.1.2 Lokomotorni poremećaji funkcije, amputacije, malformacije, gubitak funkcije i progresivne osteoartritične smetnje bit će procijenjene na individualnoj osnovi. To će biti izvedeno od strane AME u suradnji sa nadležnim operativnim stručnjakom sa znanjem složenosti poslova koji se obavljaju.

10.1.3. Kod procjene treba uzeti u obzir kandidatove godine starosti i indeks mase tijela.

10.1.4. Pojava progresivnih osteoartritičnih promjena ili promjena muskulature i tetiva može biti stečena ili uvjetovana nasljednim faktorima. Svaki funkcionalni ispad treba obraditi s obzirom na individualnu sposobnost za zadovoljavanjem uvjeta u radnoj okolini. Ne smiju uzimati nikakve diskvalificirajuće lijekove (see 10.1.2).

10.1.5. Ocjena sposobnosti kod produljenja ili obnavljanja u slučajevima gubitka donjih ekstremiteta sa ili bez proteze, AMS može razmatrati nakon zadovoljavajuće procjene u radnoj okolini (vidi točku 10.1.2)

ZAHTJEVI EMCR(ATC) 11. Psihijatrijski i psihologijski zahtjevi

ZAHTJEVI EMCR(ATC) 11.1.

Psihijatrijski zahtjevi

11.1.(a) Kandidat za ili imatelj svjedodžbe kategorije 3 ne smije posjedovati povijest bolesti ili kliničku dijagnozu bilo koje psihičke bolesti ili nesposobnosti, stanja ili poremećaja, akutne ili kronične, urođene ili stečene, a koja bi mogla utjecati na sigurno korištenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja.

11.1.(b) Osobitu pozornost treba posvetiti sljedećem (vidi točke 11.1.1. do 11.1.6.):

(1) Simptomi psihoze;

(2) Smetnje u raspoloženju;

(3) Smetnje u oblikovanju ličnosti, naročito ako su naglašene toliko da rezultiraju javnim ispadima;

(4) Mentalna nenormalnost i neuroza;

(5) Uporaba psihoaktivnih droga ili ostalih tvari ili zlouporaba alkohola sa ili bez ovisnosti.

11.1.(c) Ustanovljeno stanje koje uključuje psihotične simptome je diskvalificirajuće.

11.1.(d) Ustanovljena neuroza je diskvalificirajuća (vidi točku 11.1.3.).

11.1.(e) Pojedinačni autodestruktivni ispad ili ponovljeni javni ispad su diskvalificirajući (vidi točku 11.1.4.).

11.1.(f) Zlouporaba alkohola i psihoaktivnih droga ili tvari sa ili bez ovisnosti je diskvalificirajuća (vidi točku 11.1.5.).

VARIJACIJE ZAHTJEVA I UPUTE EMCR(ATC) 11. Psihijatrijski i psihologijski zahtjevi

VARIJACIJE ZAHTJEVA I UPUTE EMCR(ATC) 11.1.

Psihijatrijski zahtjevi

11.1.1. Predmet postavljen u ovom poglavlju je kompleksne prirode. Dodatne upute mogu se pronaći u poglavlju Zrakoplovna psihijatrija – JAR FCL 3 Manual of Civil Aviation Medicine.

11.1.2. Izdavanje svjedodžbe može se razmatrati samo ako je AMS uvjereno da je originalna dijagnoza neprikladna, netočna ili je to pojedinačni događaj trovanja.

11.1.3. AMS može razmatrati izdavanje svjedodžbe nakon pregleda specijalista prihvatljivog AMS-u, te nakon što je prošao odgovarajuće razdoblje nakon završenog tretmana psihotropnim lijekovima.

11.1.4. AMS može razmatrati izdavanje svjedodžbe nakon ispitivanja na individualnoj osnovi, uključujući psihologijski i psihijatrijski pregled.

11.1.5. AMS može razmatrati izdavanje svjedodžbe nakon razdoblja od dvije godine dokumentirane trijeznosti ili prekida uzimanja lijekova i opojnih droga. Ocjena sposobnosti kod produljenja ili obnavljanja s obzirom na navedeno može biti razmatrana prema nahođenju AMS-a uz sljedeće tretmane i procjenu

a) stacionarnog liječenja

b) pregleda psihijatra prihvatljivog AMS-u; i

c) redovnih kontrolnih pregleda, uključujući kontrolu krvi i kontrolno promatranje u razdoblju od tri godine.

ZAHTJEVI EMCR(ATC) 11.2.

Psihologijski zahtjevi

11.2.(a) Kandidat koji pokazuje nesposobnost suočavanja sa stresom ili stresnim situacijama u mjeri koja onemogučava pojedinca da sigurno koristi povlastice dozvole i/ili ovlaštenja bit će ocijenjen kao nesposoban. Međutim, vidi točke 11.2.2. i 11.2.3.

11.2.(b) Kandidat/imatelj svjedodžbe kategorije 3 ne smije imati nikakve utvrđene psihološke nedostatke koji bi mogli utjecati na sigurno korištenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja (vidi točke 11.2.2 do 11.2.4.).

11.2.(c) Kada je indicirana psihologijska evalvacija, mora biti provedena od zrakoplovnog psihologa ili od strane psihologa koji posjeduje prošireno znanje okruženja upravljanja zračnim prometom, prihvatljivog AMS-u. Evalvacija će biti usmjerena neurologu ili psihijatru prema potrebi. (vidi točku 11.2.2.).

VARIJACIJE ZAHTJEVA I UPUTE EMCR(ATC) 11.2.

Psihologijski zahtjevi

11.2.1. U okviru psihijatrijskog upravljanja, psihološka procjena može imati ključnu ulogu da psihijatru omoguči donošenje pravilne odluke.

11.2.2. Ako su prijavljeni ili indicirani stresni problemi, koji bi mogli utjecati na sigurno korištenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja, može se zahtijevati psihološka procjena specijalista prihvatljivog AMS-u.(vidi točku 11.2 (c)).

11.2.3. Suočavanje sa stresom uključuje sljedeće:

(1) podnošenje velikog radnog opterećenja,

(2) podnošenje dosade/monotonije

(3) opuštanje nakon posla

(4) kontroliranje tjeskobnosti i srditosti

(5) podnošenje kritičnih incidenata.

Ako postoje indikacije nedostatka znanja ili incidenta u odnosu na bilo koju gore navedenu stavku, kandidata treba uputiti specijalisti prihvatljivog AMS-u.(vidi točku 11.2(c)).

11.2.4. Psihološka procjena može biti zahtijevan od strane AMS-a kao dio ili dodatak specijalističkog psihijatrijskog ili neurološkog pregleda kada AME ili nadležno tijelo dobije vjerodostojne podatke iz poznatog izvora, koji izazivaju sumnju glede mentalnog zdravlja ili osobnosti određenog pojedinca. Izvori ovakvih podataka mogu biti nesreće ili nezgode, problemi tijekom školovanja ili provjera stručnosti, delikventnost ili znanje potrebno za sigurno korištenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja.

11.2.5. Psihološka procjena treba imati širi temelj i može uključiti povijest bolesti, životne događaje, provjeru prirođenih sklonosti i talenata, te testove ličnosti i psihološki intervju.

ZAHTJEVI EMCR(ATC) 12.

Neurološki zahtjevi

12.1.(a) Kandidat za ili imatelj svjedodžbe kategorije 3 ne smije imati utvrđenu povijest bolesti ili kliničku dijagnozu bilo kakvog neurološkog stanja koje bi moglo utjecati na sigurno korištenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja.

12.1.(b) Sljedeća stanja su diskvalificirajuća:

(1) progresivna bolest živčanog sustava;

(2) epilepsija;

(3) stanja karakterizirana visokom sklonošću cerebralnim smetnjama (Vidi točke 12.1.1. do 12.1.5.)

12.1.(c) Sljedeće može biti prihvatljiv razlog za istraživanje specijalista prihvatljivog AMS-u:

(1) smetnje ili gubitak svijesti;

(2) ozljeda glave (vidi točke 12.1.6 do 12.1.7)

VARIJACIJE ZAHTJEVA I UPUTE EMCR(ATC) 12.

Neurološki zahtjevi

12.1.1. Svaka progresivna bolest živčanog sustava je diskvalificirajuća, ali AMS može razmatrati manje gubitke funkcionalnosti, povezane sa stabilnom (neprogresivnom) bolesti, prihvatljivom nakon procjene specijalista prihvatljivog AMS-u.

12.1.2. Dijagnoza epilepsije je diskvalificirajuća. Jedna ili više konvulzivnih epizoda nakon pete godine starosti je diskalificirajuća. Međutim, ukoliko kandidat nema napadaj i ne uzima lijekove u razdoblju od 10 godina ocjena sposobnosti može biti moguća. Epizoda ne-povratnog uzroka, kao što je trauma ili toksin, nakon potpune neurološke evalvacije može biti prihvatljiva.

12.1.3. Jedna epizoda benignog Rolandikovog napadaja može biti prihvaćena pod uvjetom da je jasno dijagnosticirana, sa prikladno dokumentiranom povijesti bolesti i tipičnim EEG nalazom. Kandidat mora biti bez simptoma i van tretmana više od 10 godina.

12.1.4. Istraživanje elektroencefalografijom zahtijeva se kada je to klinički indicirano ili kada kandidat ima povijest bolesti.

12.1.5. Paroksizmalna izbijanja u EEG su diskvalificirajuća.

12.1.6. Povijest bolesti jedne ili više epizoda poremećaja svijesti je diskvalificirajuća. AMS može prihvatiti te epizode, ako su zadovoljavajuće objašnjene, te nakon neponavljanja uzroka i potpune neurološke procjene.

12.1.7. Ozljeda mozga mora biti procijenjena od strane AMS-a uz konzulatcije neurologa prihvatljivog AMS-u. Mora doći do potpunog oporavka i malog rizika za pojavu epilepsije (u granicama prihvatljivim AMS-u) prije ocjene zdravstvene sposobnosti, ukoliko je moguće.

ZAHTJEVI EMCR(ATC) 13.

Oftalmološki zahtjevi

13.1.(a) Kandidat za ili imatelj svjedodžbe kategorije 3 ne smije imati nikakve abnormalnosti funkcije oka i njegovih adneksa, nikakve tragove bilo kakvog patološkog stanja, urođenog ili stečenog, akutnog ili kroničnog, te bilo kakve posljedice opeartivnog zahvata na oku (vidi točku 13.1.2.) ili ozljede koja bi mogla imati utjecaja na korištenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja.

13.1.(b) Sveobuhvatan oftalmološki pregled zahtijeva se na inicijalnom liječničkom pregledu (vidi točku 13.1.2.).

13.1.(c) Rutinski pregled oka čini sastavni dio svih liječničkih pregleda radi produljenja važenja ili obnove svjedodžbe (vidi točku 13.1.3.)

13.1.(d) Kada kod liječničkog pregleda za produljenje ili obnavljanje svjedodžbe funkcionalno izvođenje pokazuje značajne promjene ili standard (6/9 (0,7) 6/9 (0,7), 6/6 (1,0), N14, N5) može biti postignut uz korištenje korekcijskih leća, podnositelj zahtjeva mora pribaviti izvještaj o obavljenom oftalmološkom pregledu specijalista prihvatljivog AMS-u. Ukoliko je greška refrakcije u granicama +5 do -6 dioptrija onda ovaj pregled mora biti proveden u roku od 60 mjeseci prije općeg liječničkičkog pregleda. Ukoliko je greška refrakcije van granice onda ovaj pregled mora biti proveden u roku od 24 mjeseci prije općeg liječničkog pregleda (vidi točku 13.1.4).

13.1.(e) Imatelji svjedodžbe kategorije 3 zdravstvene sposobnosti stariji od 40 godina moraju obavljati tonometriju svake 2 godine ili podnijeti dokaz da su je obavili 24 mjeseci prije liječničkičkog pregleda.

13.1.(f) Kandidat koji je imao zahvat na oku iz područja refraktivne kirurgije ocijenit će se kao nesposoban, međutim, vidi točku 13.1.5.

13.1(g) Druge operacije oka su diskvalificirajuće (međutim, vidi točku 13.1.6)

13.1(h) Keratokonus je diskvalificirajući. AMS može razmatrati ocjenu spososbnosti za produljenje ili obnavljanje ukoliko podnositelj zahtjeva zadovoljava zahtjeve oštrine vida. (see para 13.1.7)

VARIJACIJE ZAHTJEVA I UPUTE EMCR(ATC) 13.

Oftalmološki zahtjevi

13.1.1. Specijalisti oftalmolozi prihvatljivi AMSu trebaju imati osnovno razumijevanje i saznanja o funkcionalnim zahtjevima kontrolora zračnog prometa u svezi sa korištenjem povlastica dozvole i/ili ovlaštenja.

13.1.2. Na inicijalnom liječničkom pregledu za kategoriju 3 zdravstvene sposobnosti mora se napraviti sveobuhvatni oftalmološki pregled i mora biti obavljen od strane specijalista zrakoplovne oftalmologije prihvatljivog AMS-u i mora sadržavati:

(1) Povijest bolesti

(2) Oštrina vida, vid na blizinu, srednju udaljenost i vid na daljinu: bez korekcije i sa najboljom optičkom korekcijom ako je potrebno;

(3) Objektivnu refrakciju. Dalekovidni kandidat, do 25. godina starosti u ciklopegiji;

(4) Očnu pokretljivost i binokularni vid;

(5) Raspoznavanje boja;

(6) Vidno polje;

(7) Tonometrija na kliničku indikaciju i za starije od 40 godina;

(8) Pregled vanjskog oka, anatomiju, očne medije (spalt lampom / slit lampom) i pregled očnog dna

(9) Procjena osjetljivosti na kontrast i bljesak.

13.1.3. Na svakom liječničkom pregledu za produljenje ili obnavljanje svjedodžbe mora se obaviti pregled stanja oka i mora se obratiti pažnja na moguću patologiju. Pregled mora uključivati:

(1) Povijest bolesti;

(2) Oštrina vida, vid na blizinu, srednju udaljenost i vid na daljinu: bez korekcije i sa najboljom optičkom korekcijom ako je potrebno;

(3) Morfologiju sa oftalmoskopom;

(4) Daljnje pretrage na kliničku indikaciju. Svi abnormalni i dvojbeni slučajevi moraju biti prosljeđeni specijalistu oftalmologije prihvatljivog AMS-u.

13.1.4. Pregled mora sadržavati:

(1) Povijest bolesti

(2) Oštrina vida, vid na blizinu, srednju udaljenost i vid na daljinu: bez korekcije i sa najboljom optičkom korekcijom ako je potrebno;

(3) refrakciju;

(4) Očnu pokretljivost i binokularni vid;

(5) Vidno polje;

(6) Tonometrija iza 40 godine starosti;

(7) Pregled vanjskog oka, anatomiju, očne medije (spalt lampom / slit lampom) i pregled očnog dna Izvještaj mora biti proslijeđen u AMS. Ukoliko je pronađena takva abnormalnost koja bi dovela u sumnju zdravlje očiju, potrebni su daljnji oftalmološki pregledi.

13.1.5. Nakon operacije refrakcije podnositelj zahtjeva može biti razmatran za ocjenu sposobnosti od strane AMS-a pod uvjetom da:

(a) je preoperativna refrakcija bila manja od +5 ili -6 dioptrija.

(b) je postignuta zadovoljavajuća stabilnost refrakcije (manje od 0.75 dioptrija dnevne varijacije);

(c) pregled oka ne pokazuje postoperativne komplikacije;

(d) osjetljivost na bljesak je u granicama;

(e) nije umanjena osjetljivost mesopik kontrasta;

(f) procjena je obavljena od strane oftalmologa prihvatljivog AMS-u prema nahođenju AMS-a

13.1.6

(a) Operacija katarakte. Ocjena sposobnosti može biti razmatrana od strane AMS-a nakon 2 mjeseca, pod uvjetom da su zahtjevi vida zadovoljeni ili sa kontaktnim lećama ili sa naočalama sa intraokularnim lećama (monofokalne, nebojane)

(b) Operacije retine. Ocjena sposobnosti kod produljenja ili obnavljanja može biti razmatrana od strane AMS-a normalno 6 mjeseci nakon uspješne operacije. Ocjena sposobnosti može biti prihvatljiva AMS-u nakon terapipije laserom. Podnositelj zahtjeva trebao bi jednom godišnje obavljati oftalmološki pregled.

(c) Operacija glaukoma. Ocjena sposobnosti kod produljenja ili obnavljanja može biti razmatrana od strane AMS-a normalno 6 mjeseci nakon uspješne operacije. Podnositelj zahtjeva trebao bi polu- godišnje obavljati oftalmološki pregled.

(d) Operacija vanjskog mišića oka. Ocjena sposobnosti kod produljenja ili obnavljanja može biti razmatrana od strane AMS-a normalno 6 mjeseci nakon uspješne operacije. Podnositelj zahtjeva mora biti pregledan od specijalista oftalmologa prihvatljivog AMS-u.

13.1.7 AMS može razmatrati ocjenu sposobnosti kod produljenja ili obnavljanja nakon dijagnoze keratokonusa pod uvjetom da:

(a) zahtjevi vida su zadovoljeni uporabom korekcijskih leća;

(b) pretraga je napravljena od strane oftalmologa prihvatljivog AMS-u, frekvencijom propisanom od strane AMS-a.

ZAHTJEVI EMCR(ATC) 14.

Zahtjevi vida

14.1.(a) Oštrina vida na daljinu sa ili bez korekcije, mora biti 7/10 (6/9) ili bolja, na svakom oku odvojeno, uporabom Snelenovih tablica (ili ekvivalenta) pod primjerenim osvijetljenjem, a vidna oštrina za oba oka mora biti 10/10 (6/6) ili bolja (vidi točku 14.1.(i)).

14.1.(b) Greška refrakcije. Greška refrakcije definira se kao otklon od emetropije koji se mjeri dioptrijama u ametropik meridijanu. Refrakcija se mjeri standardnim postupcima. Kandidat se smatra sposobnim u odnosu na greške refrakcije ukoliko udovoljava niže navedenim zahtjevima.

14.1.(c) Na inicijalnom liječničkom prtegledu, kandidat sa greškom refrakcije unutar granica +5.0/- 6.0 dioptrija može biti ocijenjen sposobnim ukoliko:

(1) ne pokazuje značajne patologije;

(2) razmotrena je optimalna korekcija.

(3) svakih 5 godina se obavlja pregled od strane oftalmologa prihvatljivog AMS-u (vidi točku 14.1.2)

14.1.(d) Kod kandidata na inicijalnom pregledu koji imaju grešku refrakcije sa astigmatičnom komponentom, astigmatizam ne smije prelaziti 2.0 dioptrije.

14.1.(e) Kod kandidata na inicijalnom pregledu razlika u grešci refrakcije između oba oka (anizometropija) ne smije prelaziti 2.0 dioptrije(vidi točku 14.1.4)

14.1.(f) Razvoj prezbiopije mora se kontrolirati na svim liječničkim pregledima kod produljenja ili obnavljanja svjedodžbe. Kandidat mora biti sposoban čitati Parinaud 2 graf, N5 tablicu (ili ekvivalent) na udaljenosti od 30-50 cm i Parinaud 6 graf, N14 tablicu (ili ekvivalent) na udaljenosti od 100 cm, sa korekcijom ako je potrebno.

14.1.(g) Kandidat sa diplopijom mora se ocijeniti nesposobnim. (visi točku 14.1.5).

14.1.(h) Kandidat sa konvergencijom koja nije normalna ocjenjuje se kao nesposoban (vidi točku 14.1.6.).

14.1.(i) Kandidat sa neravnotežom očnih mišića (heteroforija) koja je veća od (mjereno uz uobičajenu korekciju, ako je propisano):

2.0 prizmatske dioptrije kod hiperforije na 6 metara;

10.0 prizmatske dioptrije kod ezoforije na 6 metara;

8.0 prizmatske dioptrije kod egzoforije na 6 metara; i

1.0 prizmatske dioptrije kod hiperforije na 33 cm;

8.0 prizmatske dioptrije kod ezoforije na 33 cm;

12.0 prizmatske dioptrije kod egzoforije na 33 cm,

ocjenjuje se kao nesposoban osim ako su rezerve fuzije takve da spriječe pojavu astenopije i diplopije (vidi točku 14.1.7)

14.1(j) Podnositelj zahtjeva sa binokularnim vidnim poljima koja nisu normalna mora biti ocijenjen nesposobnim (međutim« vidi točku14.1.(l)).

14.1(k) Na inicijalnom pregledu podnositelj zahtjeva sa značajnim funkcionalnim defektom binolkularnog vida, uz odluku oftalmologa s obzirom na radnu okolinu, mora biti ocijenjen nesposobnim. (vidi točku 14.1.8).

14.1(l) Na inicijalnom pregledu, podnositelj zahtjeva sa monokularnim vidom mora biti ocijenjen nesposobnim. Kod produljenjaili obnavljanja podnositelj zahtjeva može biti ocijenjen sposobnim ukoliko je zadovoljavajući oftalmološki pregled i stanje ne sprječava sigurno korištenje povlastica dozvole/ovlaštenja (vidi točku14.1.9).

14.1(m) Ukoliko se zahtjevu za vidom udovolji tek uz korekciju, naočale ili kontaktne leće moraju omogućiti optimalnu vidnu funkciju, te biti prikladne za obavljanje poslova kontrolora zračnog prometa. Korekcijske leće, kada se nose za vrijeme obavljanja posla kontrolora zračnog prometa, moraju imatelju dozvole omogučiti da udovolji vidnim zahtjevima na svim daljinama. Pri udovoljavanju tog zahtjeva mogu se koristiti samo jedne naočale, međutim, vidi točku 14.1.12.

VARIJACIJE ZAHTJEVA I UPUTE EMCR(ATC) 14.

Zahtjevi vida

14.1.1. Gdje postoji klinička preporuka da Snelenove tablice nisu prikladne, Landolt »C« tablice se mogu koristiti za procjenu oštrine vida.

14.1.2. Kod produljenja ili obnavljanja podnositelj zahtjeva sa greškom refrakcije većom do +5 dioptrija ili velika greška refrakcije kod kratkovidnosti koja ne prelazi -6 dioptrija može biti razmatran od strane AMS-a ukoliko:

(1) ne pokazuje značajne patologije;

(2) je razmotrena optimalna korekcija.

(3) svake 2 godine obavlja pregled kod oftalmologa prihvatljivog AMS-u.

14.1.3. Kod produljenja ili obnavljaja podnositelj zahtjeva sa atigmatizmom može biti razmatran od strane AMS-a ovisno o zadovoljavajućem izvještaju od strane oftalmologa prihvatljivog AMS-u.

14.1.4. Kod produljenja ili obnavljanja podnositelj zahtjeva sa razlikom u grešci refrakcije između oba oka većoj do 3,0 dioptrija može biti razmatran od strane AMS-a.

14.1.5. Test forije identificira značajne abnormalnosti u ravnoteži očnih mišića. TNO testiranje može se provesti ako je indicirano. Međutim, nenormalni rezultat ne mora biti diskvalificirajući.

14.1.6. Konvergencija izvan normalnog područja se može smatrati prihvatljivom pod uvjetom da to neće ometati vid na blizinu (30-50 cm) i vid na srednju daljinu (100 cm) sa ili bez korekcije.

14.1.7. Iznad 12 prizma dioptrija u egzoforiji, kandidat se upućuje oftalmologu na procjenu rezerve fuzije.

14.1.8. Centralni vid jednog oka koji je ispod postavljenih granica može biti razmatran za ocjenu sposobnosti kod produljenja ukoliko je binokularno vidno polje normalno a predmetna patologija zadovolja oftalmološku procjenu specijaliste prihvatljivog AMS-u.

14.1.9. Testiranje kod produljenja ili obnavljanja pod ovakvim okolnostima mora uključiti funkcionalno testiranje u odgovarajućem radnom okruženju.

14.1.10. Preporučljivo je da je dodatni par korekcijskih naočala stalno na raspolaganju tijekom korištenja povlastica dozvole i/ili ovlaštenja.

14.1.11. Gdje je potrebna velika korekcija miopije (veća od -6 dioptrija), od pojedinca će se zahtijevati da koristi ili kontaktne leće ili naočale sa lećama visokog indeksa kako bi se smanjila iskrivljenost perifernog vidnog polja.

14.1.12.Kada se koriste kontakne leće moraju biti monofokalne, nebojane i ne ortokeratologične. Ne smiju se koristiti monovision kontakne leće.

ZAHTJEVI EMCR(ATC) 15.

Raspoznavanje boja

15.1.(a) Zahtijeva se uredno raspoznavanje boja, a definira se kao sposobnost prolaženja Ishihara testa ili Nagelovog anomaloskopa kao uredan trikromat (vidi točku 15.1.1.)

15.1.(b) Kandidat koji ne položi testove percepcije boja ocjenjuje se nesigurnim za boje, te sukladno tome nesposoban (vidi točku 15.1.2.).

VARIJACIJE ZAHTJEVA I UPUTE EMCR(ATC) 15.

Raspoznavanje boja

15.1.1. Ishihara test se smatra položenim ukoliko su točno prepoznate sve ploče kako je specificirano Ishihara korisničkom priručniku.

15.1.2. Kandidati koji ne prođu Ishihara test, bit će ispitani: Anomaloskopijom (Nagelov anomaloskop ili jednakovrijedan test). Ovaj test se smatra uspjelim ako je osjetljivost na boje trikromatska

ZAHTJEVI EMCR(ATC) 16.

Otorinolaringološki zahtjevi

16.1.(a) Kandidat/imatelj svjedodžbe kategorije 3 ne smije imati nikakvu abnormalnost u funkcioniranju uha, nosa, sinusa i grla (uljučujući usnu šupljinu, zube i larinks) ili bilo kakvo aktivno patološko stanje urođeno ili stečeno, akutno ili kronično, ili bilo kakve posljedice operativnog zahvata ili ozljede koje bi mogle utjecati na sigurno korištenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja.

16.1.(b) Sveobuhvatni otorinolaringološki pregled zahtijeva se kod prethodnog liječničkog pregleda.

16.1.(c) Rutinski pregled uho-grlo-nos čini sastavni dio liječničkog pregleda za produljenje ili obnavljanje važenja svjedodžbe (vidi točku 16.1.3.).

16.1.(d) Prisutnošću bilo koje od sljedećih bolesti kandidat se ocjenjuje kao nesposoban:

(1) Akutni ili kronični aktivni patološki proces unutarnjeg ili srednjeg uha;

(2) Nezacijeljena perforacija ili disfunkcija membrane timpani (vidi točku 16.1.4.)

(3) Smetnje vestibularne funkcije (vidi točku 16.1.5)

(4) Značajna malformacija ili uznapredovala akutna ili kronična infekcija usne šupljine ili gornjeg respiratornog trakta.

(5) Značajne smetnje u govoru i glasu (vidi točku 16.1.6.).

16.1.(e) Posebnu pažnju treba posvetiti značajnom suženju kanala za prolaz zraka u obje nosnice ili bilo kakvoj disfunkciji sinusa. To ne mora za sobom povlačiti nesposobnost pod uvjetom da sigurno korištenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja nije ugroženo.

16.1.(f) Svaki poremećaj govora ili glasa koji umanjuje razumijevanje mora se uputiti specijalisti za govor.

VARIJACIJE ZAHTJEVA I UPUTE EMCR(ATC) 16.

Otorinolaringološki zahtjevi

16.1.1. Specijalisti otorinolaringologije, prihvatljivi AMS-u trebaju imati osnovna saznanja o funkcionalnim zahtjevima koji su postavljeni za kontrolore zračnog prometa.

16.1.2. Na inicijalnom pregledu prošireni otorinolaringološki pregled bit će napravljen od strane specijalista otorinolaringologije, prihvatljivog AMS-u.

16.1.3. Na produljenju ili obnavljanju važenja svjedodžbe svi nenormalni i sumnjivi slučajevi moraju biti usmjereni prema specijalistu otorinolaringologije, prihvatljivog AMS-u.

16.1.4. Pojedinačna suha perforacija bubnjića nezaraznog porijekla, koja ne smeta normalnoj funkcionalnosti uha može se smatrati prihvatljivom.

16.1.5. Postojanje spontanog ili pozicionalnog nistagmusa zahtijeva kompletnu vestibularnu procjenu koju obavlja specijalist prihvatljiv AMS-u. U ovim slučajevima ne može biti prihvaćena nikakva abnormalna toplinska ili rotacionalna vestibularna reakcija. Na pregledima za produljenje ili obnavljanje važenja svjedodžbe, abnormalne vestibularne reakcije bit će ocijenjene u kliničkom kontekstu od strane AMS-a.

16.1.6. Gdje je potrebna potpuna procjena i funkcionalno testiranje, posebna pažnja bi se trebala obratiti na operativnu okolinu u kojoj se koriste povlastice dozvole i/ili ovlaštenja.

ZAHTJEVI EMCR(ATC) 17.

Zahtjevi sluha

17.1.(a) Sluh se mora testirati na svim liječničkim pregledima. Kandidat mora prilikom testiranja biti u stanju razumjeti konverzacijski govor na svako uho sa udaljenosti od dva metra leđima okrenut AME-u

17.1.(b) Sluh se testira čistom tonalnom audiometrijom na inicijalnom liječničkom pregledu, a na pregledima za produljenje ili obnavljanje svake četiri godine do 40. godine starosti, te svake dvije godine nakon toga (vidi točku 17.1.1.).

17.1.(c) Na inicijalnom liječničkom pregledu za dobivanje svjedodžbe, ne smije biti utvrđen nikakav gubitak sluha u bilo kojem uhu, prigodom odvojenog testiranja, koji bi bio veći od 20 dB (HL) na bilo kojoj frekvenciji od 500, 1000 i 2000 Hz ili više od 35 dB (HL) na frekvenciji od 3000 Hz. Kandidat kod kojeg se gubitak sluha kreće unutar 5 dB (HL), u okviru gore navedenih ograničenja u dvije ili više testiranih frekvencija, mora najmanje jednom godišnje biti podvrgnut čistoj tonalnoj audiometriji (vidi točku 17.1.2.).

17.1.(d) Na liječničkom pregledu za produljenje ili obnavljanje važenja svjedodžbe, ne smije biti utvrđen nikakav gubitak sluha u bilo kojem uhu, prigodom odvojenog testiranja, koji bi bio veći od 35 dB (HL) na bilo kojoj frekvenciji od 500, 1000 i 2000 Hz ili više od 50 dB (HL) na frekvenciji od 3000 Hz. Kandidat kod kojeg se gubitak sluha kreće unutar 5 dB (HL), u okviru gore navedenih ograničenja u dvije ili više testiranih frekvencija, mora najmanje jednom godišnje biti podvrgnut čistoj tonalnoj audiometriji (vidi točku 17.1.2.).

17.1.(e) Kod liječničkog pregleda za produljenje ili obnavljanje važenja svjedodžbe, kandidat sa hipoakuzijom može biti ocijenjen sposobnim od strane AMS-a, ukoliko test raspoznavanja govora pokaže zadovoljavajući sluh (vidi točku 17.1.3.).

17.1.(f) Kandidat koji na inicijalnom liječničkom pregledu upotrebljava slušno pomagalo, mora se ocijeniti kao nesposoban. Kod produljenja važenja svjedodžbe, ukoliko je slušno pomagalo potrebno za oba uha, kandidat se mora ocijeniti nesposobnim. Međutim, uporaba jednog slušnog pomagala ili prikladnog prostetičkog pomagala (kao npr. specijalnih slušalica sa individualnom kontrolom glasnoće) može biti prihvatljiva za produljenje važenja ili obnavljanje svjedodžbe, gdje može poboljšati kontrolu sluha i postići normalni standard (vidi točku 17.1.4.).

VARIJACIJE ZAHTJEVA I UPUTE EMCR(ATC) 17.

Zahtjevi sluha

17.1.1. Audiogram čistog tona mora pokrivati frekvencije barem od 500-3000 Hz. Prag frekvencije se određuje kako slijedi:

500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

3000 Hz

Testiranje na frekvenciji na 4000 Hz ili višoj će pomoći kod ranog dijagnosticiranja gubitka sluha uzrokovanog bukom.

17.1.2. U slučajevima gubitka sluha, kada u sljedećem godišnjem testiranju nema indikacija daljnjeg pogoršanja, normalna frekvencija liječničkih pregleda može se nastaviti, vidi točku 17.1.(b).

17.1.3. Slučajevi hipoakuzije upućuju se AMS-u na daljnju obradu i procjenu. Ako je pokazan zadovoljavajući sluh u području buke koji odgovara normalnim uvjetima rada, tada AMS može razmatrati produljenje ili obnavljanje svjedodžbe.

17.1.4. Potpuna funkcionalna procjena kao i procjena u radnoj okolini mora se obaviti uz korištenje odabranog prostetičkog pomagala, kako bi se dokazalo da je pojedinac sposoban obavljati funkcije i povlastice koje nosi dozvola i/ili ovlaštenja, te da ne dolazi do negativnog djelovanja kao što su smetnje od slušalica ili drugi faktori. Zbog mogućih kvarova, rezervno slušno pomagalo i baterije moraju biti na raspolaganju.

ZAHTJEVI EMCR(ATC) 18.

Dermatološki zahtjevi

18.1.(a) Kandidat/imatelj svjedodžbe kategorije 3 koji boluje od bilo kakve dermatološke bolesti koja bi mogla utjecati na sigurno korištenje povlastica dozvole i/ili ovlaštenja mora biti ocijenjen kao nesposoban.

VARIJACIJE ZAHTJEVA I UPUTE EMCR(ATC) 18.

Dermatološki zahtjevi

18.1.1. Posebnu pažnju treba posvetiti sljedećim smetnjama:

– Teški oblici ekcema (egzogeni i endogeni)

– Teški oblici psorijaza

– Bakteriološka infekcija

– Osip uzrokovan lijekovima

– Iznenadna pojava plikova

– Zloćudna stanja kože

– Urtikarija

U slučaju sumnje glede bilo kojeg stanja treba kontaktirati AMS. Daljnje upute su dane u točki 3 »Aneks uz točke 3.2(i), 3.2.5, 8.1 i Zahtjevi EMCR(ATC) 18«.

18.1.2. Bilo koje stanje kože koje uzrokuje bol, nemir, iritaciju ili svrbež može odvratiti pažnju kontroloru zračnog prometa od njegovih poslova i tako utjecati na sigurnost.

18.1.3. Svako liječenje kože, zračenjem ili lijekovima, može imati sustavne učinke koji se moraju uzeti u obzir prije nego se pojedinac ocijeni kao sposoban odnosno kao nesposoban.

ANEKS 1:

1. Sindrom apnoje u snu (vidi točku 3.2.(i) i 3.2.7.)

Sindrom apnoje u snu može biti primarni (centralni) ili opstruktivni. Najčešće zahvaća pretile muškarce, naročito između 40. i 60. godine starosti. Sindrom rezultira učestalim pojavama apnoje tijekom sna, popraćeno sa glasnim hrkanjem. Snimanje tijekom sna pokazuje apnoičke epizode u REM i NE-REM fazi sna. Postoji mogučnost izostanka respiratornog učinka sa prestankom kretnji dijafragme. Gornji dušni put može ostati otvoren čak i bez protoka zraka (centralna apnoja) ili se može pojaviti intenzivni respiratorni učinak zbog opstrukcije zračnih puteva. Kronično poremećeno noćno spavanje i hipoksija uzrokuju intenzivnu dnevnu pospanost. To vodi u neodgovarajuće i neosvježavajuće drijemanje, što je očigledna sigurnosna opasnost u kontrolora zračnog prometa čiji san već može biti poremećen radom u smjenama. Sindrom apnoje u snu razvija se postupno i ne mora biti potpuno opisan od pogođenog pojedinca. Treba razmatrati pojavu pospanosti koja nije poboljšana nakon razdoblja neporemećenog spavanja. Istraživanje mora uključivati respiratorne studije i snimanje sna. Može se liječiti, ali dijagnoza će zahtijevati da kontrolor zračnog prometa bude privremeno ocijenjen kao nesposoban sve dok svi aspekti liječenja i oporavka nisu procijenjeni od specijalista prihvatljivog AMS-u.

1.1. Obrazovanje i suglasnost kontrolora zračnog prometa sa medicinskim uputama ključne su komponente kod ocjene spososobnosti, i moraju biti potvrđene od odgovarajućeg specijalista

2. Režim testiranja asimptomatskih HIV pozitivnih pojedinaca (vidi točku 8.1.(b), 8.1.2 i 8.1.3)

Općenito, režim testiranja će određivati odgovarajuće osnovno testiranje u 3-mjesečnim intervalima i proširenim testiranjem u 6-mjesečnim intervalima. Preporučljiv način testiranja je sljedeći.

Inicijalni pregled mora uključivati kompletnu procjenu imunološkog statusa. Pažnja mora biti posvećena prolaznim poteškoćama (uključujući psihološku uznemirenost i korištenje psihoaktivnih supstanci), nakon čega može uslijediti utvrđivanje HIV seropozitivnosti.

Tromjesečno ispitivanje mora uključivati određivanje CD-4 i statusa T-stanica. Ako je utvrđeno da je CD-4 manji od 200 po mikrolitri, smatra se da je to indikator kognititivnih promjena.

Šestomjesečno ispitivanje mora uključivati kompletno neurološko ispitivanje, tražeći određene ekstrapiramidalne znakove i bilo koju okularnu disfunkciju. Obzirom da se napad bolesti može pojaviti bez prethodnih simptoma, elektroencefalografija je osnovni element procjene.

Testovi kognitivne funkcije bit će izvedeni u osnovi kada je HIV seropozivni pojedinac identificiran, i zatim u redovnim 3-mjesečnim intervalima.

ANEKS 2: vidi DODATAK 7. Pravilniku: Svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 3

ANEKS 3: Zdravstvene procedure sigurnosne regulative kontrole zračnog prometa

Napomena: Ovaj aneks preuzet je iz Manual of Personnel Licensing – Air Traffic Controllers

1.1 Općenito

Imatelji dozvole kontrolora zračnog prometa-studenta i dozvole kontrolora zračnog prometa moraju zadovoljiti minimum standarda zdravstvene sposobnosti koji će osigurati uslugu upravljanja zračnim prometom i smanjiti, koliko je to moguće, rizik koji bi mogao dovesti do neočekivane nesposobnosti koja bi mogla narušiti sigurnost zrakoplova.

Od AMS-a će se zahtijevati da zahtijeva minimum medicinskih standarda ptropisanih u dokumentu EUROCONTROL-a ‘Requirements for European Class 3 Medical Certification of Air Traffic Controllers’ (EATMP, 2003 – L4) za obavljanje inicijalnih liječničkih pregleda ili pregleda kod obnavljanja, u svrhu izdavanja svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti.

1.2 Imatelji dozvole kontrolor zračnog prometa-student i i dozvole kontrolor zračnog prometa

1.2.1 Zahtjev

Kontrolor zračnog prometa ne smije koristiti dozvolu ukoliko ne posjeduje valjanu svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti odgovarajuće kategorije. Kontrolor zračnog prometa-student ne smije koristiti dozvolu pod nadzorom ukoliko ne posjeduje valjanu svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti odgovarajuće kategorije.

Imatelj dozvole kontrolor zračnog prometa-student i dozvole kontrolor zračnog prometa koji nije zadovoljio na liječničkom pregledu neće koristiti povlastice dozvole čak i ako mu prethodna svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti nije još istekla.

Imatelj dozvole kontrolor zračnog prometa-student i dozvole kontrolor zračnog prometa koji nije zadovoljio na liječničkom pregledu ili je dobio ograničenje ili uvjet u svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti, mora o tome obavijestiti ovlaštenu osobu poslodavca.

Imatelj dozvole koji postane svjestan gubitka zdravstvene sposobnosti koji bi mogao utjecati na sigurno korištenje povlastica dozvole, mora o tome obavijestiti ovlaštenu osobu poslodavca.

Ovlaštena osoba poslodavca mora obavijestiti nadležno tijelo ukoliko je imatelj dozvole ocijenjen zdravstveno nesposobnim pružati uslugu kontrole zračnog prometa.

1.2.2 Upute

Imatelji dozvole su odgovorni za posjedovanje valjane svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti i mogu biti odgovorni da sami sebi organiziraju svoj inicijalni ili liječnički pregled za obnavljanje svjedodžbe o zdravstvenoj spsoobnosti. Međutim, poslodavac može uvesti proceduru obavještavanja imatelja o isteku svjedodžbe i potrebe za liječničkim pregledom.

Imatelji dozvola moraju imati svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti obnovljenu svake 2 godine. Kada je imatelj dozvole kontrolora zračnog prometa navršio 40 godina starosti preporuka je da se dvogodišnje razdoblje važenja skrati na jednu godinu. Nadležno tijelo (AMS) može prema nahođenju zatražiti dodatne liječničke preglede.

Nadležno tijelo (AMS) treba odrediti one medicinske preglede koje će zahtijevati i one koji mogu biti provedeni od strane drugih zračnog medicinskog ovlašteni ispitivači.

Nadležno tijelo trebalo bi donijeti administrativnu proceduru za inicijalne liječničke preglede i za produženje svjedodžbe.

1.3 Ozljede, bolest i trudnoća

1.3.1 Zahtjev

Razdoblje važenja svjedodžbe imatelja dozvole koji ima ozljedu ili bolest koja je uzrokovala nesposobnost smatra se suspendiranom i imatelj mora obavijestiti nadležno tijelo o situaciji. Žena, imateljica dozvole, koja ima razloge pretpostaviti da je trudna mora o tome obavijestiti nadležno tijelo.

Nadležno tijelo će u svjedodžbu o zdravstvenoj spsoobnosti upisati ograničenje ili uvjet uz koji je imatelj sposoban i imatelj dozvole ne smije koristiti privilegije dozvole ukoliko nije usuglašen sa tim ograničenjima i uvjetima.

1.3.2 Upute

Ukoliko je svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti suspendirana zbog ozljede ili bolesti, nadležno tijelo će savjetovati imatelja o svakom uvjetu ili proceduri koja će mu omogučiti micanje suspenzije.

Svako ograničenje ili stanje mora biti jasno označeno na svjedodžbi tako da poslodavac može procijeniti da li je kontrolor postupa u skladu s tim ograničenjima ili uvjetima.

Napomena: Primjer uvjeta kojeg je potrebno upisati na svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti je nošenje korekcijskih naočala.

Država može odrediti koje je maksimalno razdoblje nakon kojeg će za zdravstveno nesposobnog ili bolesnog kontrolora zračnog prometa suspendirati svjedodžbu i obavijestiti nadležno tijelo (AMS).

1.4 Psihoaktivne supstance (alkoholna pića i uzimanje lijekova)

Kontrolor zračnog prometa, koji pruža usluga kontrole zračnog prometa, dok je pod utjecajem psihoaktivnih tvari nije svjestan da su njegova prosudba i vještine smanjeni do te mjere da pružanje usluga postaje nesigurno. To može biti slučaj kada se zloupotrebljava psihoaktiovne supstance ili kada se uzimaju lijekovi na recept ili bez recepta za manja oboljenja.

Država može imati zakonsku regulativu iz područja rada koja se odnosi na zlouporabu droga ili alkohola na radnom mjestu. Kako to nije specifično samo za zrakoplovstvo, ili ne postoji takva regulativa, država mora propisati procedure kako bi osigurala, koliko god je moguće, da kontrolori zračnog prometa i kontrolori zračnog prometa-studenti ne pružaju usluge kontrole zračnog prometa dok su pod utjecajem psihoaktivnih supstanci.

1.4.1 Zahtjev

Imatelji dozvole kontrolora zračnog prometa-studenta ili kontrolora zračnog prometa ne smiju pružati usluge kontrole zračnog prometa dok su pod utjecajem psihoaktivnih supstanci, uključujući bilo koji lijek koji bi mogao imati negativan utjecaj na sposobnost pružanja sigurne usluge kontrole zračnog prometa. Odgovornost je imatelja dozvole kontrolora zračnog prometa-studenta ili kontrolora zračnog prometa da ne uzima lijekove koji bi mogli imati štetan utjecaj na njegove operativne performanse. Nadležno tijelo (AMS) će osigurati da imatelji dozvola koji uzimaju određene lijekove u mogućnosti dobiti potrebne savjete i/ili informacije koje će im omogućiti da odluče da li mogu ili ne mogu pružati ATC uslugu. Poslodavac mora imati postupak za praćenje kontrolora za korištenje psihoaktivnih supstanci. Kontrolor zračnog prometa za kojeg se posumnja da je pod utjecajem psihoaktivnih supstanci bit će odmah maknut sa operativne pozicije i o tome će se obavijestiti nadležno tijelo.

1.4.2 Upute

Nadležno tijelo će osigurati imateljima dozvola mogućnost savjetovanja i /ili pružanja informacija u obliku Zrakoplovne sigurnosne informacije (ASI) u vezi sa lijekovima koji se uzimaju na recept ili bez njega, koji imaju ili bi mogli umanjiti njihovu sposobnost do te mjere da oni ne mogu pružati uslugu kontrole zračnog prometa.

Nadležno tijelo (AMS) se treba kod izrade procedure za praćenje kontrolora kod zlouporabe droga ili alkohola referirati na ICAO Annex 1 (1988) and ICAO Doc. 9654-AN/945 ‘Manual on Prevention of Problematic Use of Substances in the Aviation Workplace’ (1995).

ANEKS 4: Minimalni periodički zahtjevi

Inicijalni pregled

Initial Examination

AMC

Izdavanje svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti

Issue of Medical Certificate

Inicijalno AMS ili AMC po odobrenju AMS-a

Kod produljenja AMC ili AME po odobrenju AMS-a

Initial AMS/ AMC/AMS approval

Renewal AMC/AME AMS approval

Rok važenja svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti

Validity of Medical Certificate

Ispod 40: 2 godine; Iznad 40: 1 godina

Under 40: 2 Years; Over 40: 1 Year

Nalaz krvi

Blood Tests

Na inicijalnom pregledu

Ispod 40: 2 godine; Iznad 40: 1 godina

At initial examination

Under 40: 2 Years; Over 40: 1 Year

Rtg snimka prsnog koša & EEG

Chest X-Ray & EEG

Prema indikaciji

If medically indicated

Elektrokardiografija

Electrocardiogram

Na inicijalnom pregledu

Ispod 30: 4 godine; Iznad 30: 2 godina

At initial examination

Under 30: 4 yearly Over 30: 2 yearly

Audiogram

Na inicijalnom pregledu

Ispod 40: 2 godine; Iznad 40: 1 godina

At initial examination

Under 40: 4 Years Over 40: 2 Years

Sveobuhvatni oftalmološki pregled

Comprehensive Ophthalmological Examination

Na inicijalnom pregledu; Unutar +5/-6 dioptrija: 5 godina; Više od +5/-6 dioptrija: 2 godina

At initial examination; Within +5/-6 dioptres: 5 yearly Above +5/-6 dioptres: 2 yearly

Tonometrija

Tonometry

Iznad 40: 2 godina

Over 40: 2 Years

Funkcionalni test pluća

Pulmonary Function Test

Na inicijalnom pregledu

Na obnavljanju prema indikaciji

At initial examination

At renewal if medically indicated

Nalaz urina

Urinanalysis

Na svakom pregledu

At every examination

DODATAK 5.

Svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 1

DODATAK 6.

Svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 2

DODATAK 7.

Svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 3

DODATAK 8.

Svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 2 – nacionalna

DODATAK 9.

Obavijest o neudovoljavanju uvjetima za izdavanje svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti

OBAVIJEST O NEUDOVOLJAVANJU PROPISANIM UVJETIMA ZA IZDAVANJE SVJEDODŽBE O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI

Prezime i ime imatelja / Last and first name of holder

Mjesto i datum rođenja / Place and Date of birth(dd / mm / yyyy)

Adresa / Address:

Tražena kategorija zdravstvene spoobnosti / Requested class of meedical certificate

☐ 1

☐ 2

☐ 2 – NACIONALNA

☐ 3

Vrstag liječničkog pregleda / Type of Medical Examination

☐ inicijalni

☐ redovni

☐ izvanredni

Ocjena vašeg zahtjeva pokazuje da ne udovoljavate propisanim uvjetima tražene kategorije zdravstvene sposobnosti, stoga se izdavanje svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti odbija. Ukoliko niste zadovoljni ocjenom zdravstvene sposobnosti možete u roku od 15 dana od dana uručenja ove obavijesti podnijeti zahtjev za preispitivanje te ocjene.

Adresa na koju se trebate obratiti je: Agencija za civilno zrakoplovstvo, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb.

Sukladno ovoj ocjeni ne udovoljavate propisanim uvjetima i niste sposobni za obavljanje poslova za koju je potrebna tražena kategorija, čime je i vaša dozvola zrakoplovnog osoblja nevažeća.

Ocjena zdravstvene sposobnosti stupa na snagu datumom izdavanja.

Potpis ovlaštene osobe i pečat / Signature of authorised person and Stamp: