Pravilnik o priznanjima i nagradama za dostignuća na području zaštite okoliša

NN 31/2010 (10.3.2010.), Pravilnik o priznanjima i nagradama za dostignuća na području zaštite okoliša

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

731

Na temelju članka 176. stavka 5. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 110/07) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

PRAVILNIK

O PRIZNANJIMA I NAGRADAMA ZA DOSTIGNUĆA NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se postupak, način i uvjeti dodjele priznanja i nagrada, vrstu priznanja i nagrada, način i rok podnošenja prijedloga i način rada povjerenstva za dodjelu priznanja i nagrada.

Članak 2.

Priznanja i nagrade dodjeljuju se u prigodi Svjetskog dana zaštite okoliša, 5. lipnja.

Članak 3.

(1) Ministarstvo zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) objavljuje javni natječaj za dodjelu priznanja i nagrada za dostignuća na području zaštite okoliša.

(2) Natječaj se objavljuje u javnim glasilima i na internetskoj stranici Ministarstva.

(3) U tekstu natječaja objavljuju se uvjeti i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja i nagrada.

Članak 4.

(1) Prijedlog za dodjelu priznanja i nagrada mogu podnijeti pravne i fizičke osobe.

(2) Kandidata može predložiti i druga pravna ili fizička osoba uz njegovu suglasnost.

(3) Prijedlog za dodjelu priznanja i nagrada mora sadržavati:

– ime/naziv i adresu kandidata,

– područje za koju se predlaže dodjela priznanja odnosno nagrade,

– kratak opis dostignuća predloženog za dodjelu priznanja ili nagrade s mjerljivim pokazateljima pozitivnog utjecaja na okoliš (najviše četiri kartice teksta),

– ime/naziv i adresu predlagatelja,

– najmanje jednu preporuku za predloženo dostignuće kandidata.

(4) Prijedlog može sadržavati i druge priloge, kao što su popis ostalih dostignuća kandidata na području zaštite okoliša, mišljenja nezavisnih stručnjaka o dostignuću predloženom za dodjelu priznanja ili nagrade, najbolje primjere svjetske prakse vezano uz dostignuće, foto ili video dokumentaciju i sl.

Članak 5.

(1) Godišnja priznanja dodjeljuju se kandidatima u području za koje su nominirani.

(2) Godišnje nagrade se dodjeljuju kandidatima koji su ostvarili najveći doprinos u zaštiti okoliša u području za koje su nominirani.

Članak 6.

(1) Priznanja se dodjeljuju u obliku povelje u srebrnoj boji.

(2) Nagrade se dodjeljuju u obliku plakete i povelje u zlatnoj boji.

Članak 7.

(1) Plaketa je visine 16 cm i sastoji se od postolja veličine 7,0 × 3,5 cm, oblika polovice nepravilne osmerokutne prizme i stupa koji se uzdiže iz postolja. Stup nosi plaketu u obliku medaljona, promjera 11,5 cm. Na prednjoj strani medaljona apstraktni je reljefni prikaz koji dijeli krug na dvije nepravilne polovice. Na stražnjoj strani medaljona je apstraktni reljefni prikaz okoliša (planine, šume, polja, naselja, rijeke, more, zrak, ptice) na dlanovima ruku. Na postolju, uz natpis »za okoliš« svake se godine upisuje tekuća godina. Plaketa je rad akademskog kipara prof. Želimira Janeša.

(3) Povelja je veličine 35 × 25 cm, tiskana na tvrdom papiru recikliranom i obrađenom bez upotrebe klora s obrubom u zlatnoj i srebrnoj boji veličine 2 cm, s otisnutim prikazom predloška plakete u sredini.

Članak 8.

(1) Ministar nadležan za poslove zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: ministar) svake godine, posebnom odlukom, imenuje predsjednika i članove povjerenstva za dodjelu priznanja i nagrada (u daljnjem tekstu: povjerenstvo).

(2) Članovi povjerenstva se biraju iz reda stručnjaka, iz pojedinih područja zaštite okoliša.

(3) Povjerenstvo čini najmanje pet članova.

(4) Odlukom iz stavka 1. ovoga članka imenuje se tajnik povjerenstva.

(5) Imena članova povjerenstva objavljuju se prilikom dodjele priznanja i nagrada.

Članak 9.

(1) Povjerenstvo za dodjelu priznanja i nagrada razmatra i odlučuje o pristiglim prijedlozima.

(2) Povjerenstvo radi na sjednicama koje saziva predsjednik povjerenstva.

(3) Na sjednici povjerenstva vodi se zapisnik.

(4) Ako je član povjerenstva kandidat za dodjelu priznanja ili nagrade, ili ako je kandidat ili predlagatelj član uže ili šire obitelji člana povjerenstva, ili ako član povjerenstva radi u pravnoj osobi koja je kandidat ili predlagatelj, ili ako ima financijski interes u toj pravnoj osobi, ne može sudjelovati u raspravi i donošenju odluke o dodjeli priznanja ili nagrade.

Članak 10.

(1) Povjerenstvo može od predlagatelja zatražiti dopunu prijedloga.

(2) Rok za dopunu prijedloga ne može biti duži od sedam dana od dana zaprimanja zahtjeva za dopunu prijedloga.

(3) Ako predlagatelj ne dopuni prijedlog u roku iz stavka 2. ovoga članka smatra se da prijedlog nije podnesen.

Članak 11.

Povjerenstvo može zatražiti od stručnih ustanova ili pojedinaca stručnu procjenu dostignuća na području zaštite okoliša za koje se predlaže dodjela priznanja ili nagrade pravnoj ili fizičkoj osobi.

Članak 12.

(1) Povjerenstvo donosi odluku o dodjeli priznanja i nagrada većinom glasova svih članova.

(2) Ako odluka o dodjeli priznanja i nagrade nije donesena javnim glasovanjem povjerenstvo na istoj sjednici otvara raspravu i po njenom okončanju pristupa odlučivanju tajnim glasovanjem.

(3) Ako po obavljenom tajnom glasovanju prijedlog o dodjeli priznanja i nagrade ne dobije većinu glasova svih članova povjerenstva, nagrada ili priznanje se ne dodjeljuje.

(4) Član povjerenstva koji se ne suglasi s odlukom povjerenstva protiv utvrđenog prijedloga o dodjeli priznanja i nagrada može tražiti da se njegovo mišljenje unese u zapisnik sjednice povjerenstva.

Članak 13.

(1) Povjerenstvo može donijeti odluku da se priznanja i nagrade iz pojedinih područja neće dodijeliti ako ocijeni da niti jedan kandidat ne ispunjava uvjete za dodjelu priznanja i nagrada prema čl. 176. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 110/07) i ovog Pravilnika, odnosno ako predlagatelj ne dostavi svoj prijedlog sukladno odredbama članka 4. i 10. ovoga Pravilnika.

(2) Imena i/ili nazive dobitnika priznanja i nagrada povjerenstvo je dužno čuvati u tajnosti do svečanog uručenja.

Članak 14.

Povjerenstvo je dužno čuvati u tajnosti imena i/ili nazive kandidata koji su ušli u uži izbor.

Članak 15.

Priznanja i nagrade nagrađenima uručuje ministar ili osoba koju ministar ovlasti.

Članak 16.

Odluka o dodjeli priznanja i nagrada objavljuje se na internetskoj stranici Ministarstva.

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o priznanjima i nagradama za dostignuća na području zaštite okoliša (»Narodne novine«, br. 26/02, 36/02).

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/09-04/29

Urbroj.: 531-16-2-10-4

Zagreb, 8. ožujka 2010.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.