Odluka o gradskim porezima Grada Omiša

NN 31/2010 (10.3.2010.), Odluka o gradskim porezima Grada Omiša

GRAD OMIŠ

740

Na temelju odredbi Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i uprave (»NN RH« 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 150/02 i 147/03) te odredbi članka 30. Statuta Grada Omiša («Službeni glasnik Grada Omiša« 4/09), Gradsko vijeće Grada Omiša na 6. sjednici, održanoj 16. prosinca 2009. g, donijelo je

ODLUKU

O GRADSKIM POREZIMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju stope, visina te način obračuna i plaćanja gradskih poreza koji su vlastiti prihodi Grada Omiša.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Grad Omiš uvodi sljedeće poreze:

1. Prirez porezu na dohodak

2. Porez na potrošnju

3. Porez na kuće za odmor

4. Porez na tvrtku naziv

5. Porez na korištenje javnih površina

Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak s prebivalištem ili uobičajenim boravištem na području Grada Omiša. Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 8% na osnovicu iz prethodnog stavka.

Porez na potrošnju

Članak 4.

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva plaća se po stopi od 3%.

Članak 5.

Osnovica poreza na potrošnju iz članka 4. ove Odluke jest prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u ugostiteljskim objektima.

Članak 6.

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva obveznik poreza obračunava i plaća do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

Porez na kuće za odmor

Članak 7.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, u iznosima od:

– 5 kuna po četvomom metru korisne površine kuće za odmor u naseljima Grada Omiša i to Svinišće, Podašpilje, Dubravu, Srijane, Dolac Donji, Trnbuse, Putišiće, Dolac Gomji, Nova sela i Blato n/C,

– 10 kuna po četvomom metru korisne površine kuće za odmor u naseljima Grada Omiša i to Gata, Tugare, Naklice, Čišla, Ostrvica, Zvečanje, Smolonje, Kostanje, Podgrađe, Kučiće, Seoca, Slime, stara naselja Lokva Rogoznica i Čelina,

– 15 kuna po četvomom metru korisne površine kuće za odmor u naseljima Grada Omiša u granicama GUP-a Omiš te naselja Pisak, Marušići, Mimice, Medići, Lokva Rogoznica, Ivašnjak, Ruskamen, Zavode, Stanići, Zakučac, Ravnice, Vrisovci i Nemira.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor za vrijeme dok su u njima smješteni izbjeglice i prognanici.

Članak 8.

Ovlašćuje se Porezna ispostava Omiš da obveznike poreza na kuće za odmor oslobodi plaćanja ovog vida poreza u koliko obveznici spadaju u jednu od sljedećih kategorija:

– invalid domovinskog rata

– obitelj poginulog hrvatskog branitelja

– obitelj nestalih i zatočenih hrvatskih branitelja.

Porez na tvrtku ili naziv

Članak 9.

Porez na tvrtku ili naziv plaća se godišnje, u iznosima:

A – PRAVNE OSOBE

1.

Trgovačka društva iz oblasti graditeljstva

2.000,00 kuna

2.

Trgovačka društva iz oblasti poljoprivrede, ribarstva i šumarstva

350,00 kuna

3.

Trgovačka društva iz oblasti industrije, zanatstva, prometa i veza

700,00 kuna

4.

Trgovačka društva iz oblasti trgovine

1.000,00 kuna

– robne kuće, prodajni centri i pumpne stanice

2.000,00 kuna

– prodavanice i skladišta

500,00 kuna

5.

Trgovačka društva iz oblasti ugostiteljstva i turizma

700,00 kuna

– hoteli

1.000,00 kuna

– autokampovi do 20 mjesta

500,00 kuna

– autokampovi od 20 do 50 mjesta

800,00 kuna

– autokampovi od 50 i više mjesta

2.000,00 kuna

– urističke agencije i biroi

500,00 kuna

– ugostiteljska poduzeća za svaku poslovnu

– jedinicu (restorane, gostionice, barove, caffe-barove, buffete, kavane, krčme, konobe i druge objekte u kojima se toče alkoholna pića)

700,00 kuna

6.

igračnice, kladionice, automat klubovi i igre na sreću

2.000,0 kuna

7.

Zdravstvo — ljekarne

2.000,00 kuna

8.

Skladišta i prodavaonice na veliko i malo neprehrambenim proizvodima

1.500,00kuna

9.

Pravne osobe s područja financija, osiguranja i platnog prometa

2.000,00 kuna

10.

Ostali

500,00 kuna

B — FIZIČKE OSOBE

1.

Obrt iz oblasti graditeljstva

2.000,00 kuna

2.

Obrt iz oblasti završnih radova u graditeljstvu

500,00 kuna

3.

Odvjetnici, javni bilježnici, liječničke i stomatološke ordinacije

2.000,00 kuna

4.

Lječničke i stomatološke ordinacije koje posluju isključivo na temelju ugovora s HZZO-m i u podzakupu su s DNZ-om

500,00 kuna

5.

Za svaki obrt iz oblasti trgovine, mesarske i pekarske djelatnosti

1.000,00 kuna

6.

Za svaki obrt iz oblasti ugostiteljstva

700,00 kuna

7.

Ostale samostalne djelatnosti

500,00 kuna

8.

Osobe koje obavljaju sporednu djelatnost

100,00 kuna

Porez na tvrtku ili naziv pravne i fizičke osobe sa sjedištem u zagorskim naseljima Grada Omiša smanjuje se za 25% od iznosa navedenih u stavku 1. članka 9.

Ako je na istom objektu istaknuto više tvrtki, odnosno naziva iste pravne i fizičke osobe, plaća se samo jedan spomenuti iznos poreza.

Ako postoji više vlasnika obrtničke radnje ili trgovačkog društva plaća se samo jedan porez.

Poslovne jedinice u sastavu pravne ili fizičke osobe (prodavaonice, pogoni i radionice i prodajna mjesta) plaćaju 50% propisanog poreza na tvrtku ili naziv, ako ovim člankom nije određeno drukčije.

Poslovna jedinica sa sjedištem u Gradu Omišu plaća puni iznos poreza po ovoj Odluci.

Članak 10.

Tvrtkom ili nazivom u smislu članka 9. ove Odluke, smatra se ime pravne ili fizičke osobe pod kojim trgovačko društvo ili obrt posluje, osim natpisa na klupama, stolovima i otvorenim prodajnim mjestima na tržnici na kojima se prodaju živežne namirnice i natpisa što ih građevinska poduzeća ističu na gradilištima.

Članak 11.

Porez na tvrtku, odnosno naziv plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja kojim je porez na tvrku ili naziv utvrđen.

Ako se tvrtka upiše u registar tijekom godine plaća se srazmjemi dio poreza na tvrtku ili naziv iz članka 9. ove Odluke.

Članak 12.

Obveznik poreza na tvrtku ili naziv dužan je promjenu imena tvrtke ili naziva i svaku drugu promjenu koja utječe na visinu poreza prijaviti tijelu nadležnom za donošenje rješenja u roku od 15 dana od upisa u registar, odnosno od nastale promjene.

Članak 13.

Porez na tvrtku ne plaćaju:

1. Državni organi, jedinice lokalne uprave i samouprave, zavodi i udruge te pravne osobe koje se na temelju posebnih propisa financiraju iz javnih prihoda,

2. trgovačka društva za zapošljavanje invalida, ako od ukupnog broja zaposlenih zapošljavaju 40% ili više invalidnih osoba, rehabilitiranih osoba i osoba koje su na rehabilitaciji, te fizičke osobe invalidi domovinskog rata koji samostalno obavljaju djelatnost.

3. Pravne i fizičke osobe koje zbrinjavaju prognanike i izbjeglice u onom razdoblju i po objektu u kojem se vrši zbrinjavanje.

Članak 14.

Ovlašćuje se Porezna ispostava Omiš da oslobodi plaćanja poreza na tvrtku one pravne odnosno fizičke osobe (obrtnike) koji tokom godine nisu poslovali.

Smatra se da pravna fizička osoba ne obavlja djelatnost ako je ista tokom godine za koju se vrši razrez poreza stavila obrt u stanje mirovanja, a što se utvrđuje posebnom odlukom nadležnog tijela.

Ovlašćuje se Porezna ispostava Omiš da oslobodi plaćanja poreza na tvrtku one pravne osobe (trgovačka društva) koja tokom godine za koju se vrši razrez poreza nisu ostvarila prihod iz poslovanja.

Porez na korištenje javnih površina

Članak 15.

Porez na korištenje javnih površina plaća se po stopi od 10% na utvrdeni iznos obveze plaćanja naknade za korištenje javno prometnih površina.

Obveznik i osnovica za plaćanje ovog poreza utvrđuju se na temelju službene evidencije Upravnog odjela za komunalno stambene poslove i uredenje prostora Grada Omiša koja se odnosi na sklopljene ugovore o privremenom korištenju javnih i prometnih površina. Upravni odjel za komunalno stambene poslove i uređenje prostora Grada Omiša dužan je redovno dostavljati Poreznoj ispostavi Omiš podatke o korisnicima i iznosima o utvrdenoj naknadi iz prethodnog stavka u svrhu razreza poreza.

Članak 16.

Porezna ispostava Omiš provodi nadzor nad obračunavanjem i plaćanjem gradskih poreza za Grad Omiš.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Kaznene i prekršajne odredbe te odredbe o zastari, obnovi postupka i žalbenom postupku propisane Zakonom o porezu na dohodak jednako se primjenjuju i za poreze propisane ovom Odlukom.

Članak 18.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Omiša da daje potrebna tumačenja i naputke za provedbu ove Odluke.

Gradonačelnik Grada Omiša ovlašten je donositi i blaže kriterije za oslobadanje od plaćanja gradskih poreza po ovoj Odluci.

Članak 19.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti sve odredbe Odluke o gradskim porezima (»Službeni glasnik Grada Omiša 1/02 i 8/02).

Članak 20.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«, a objavit će se i u »Službenom glasniku Grada Omiša«.

Klasa: 410-01/09-01/08

Urbroj: 2155/01-01/09-1

Omiš, 16. prosinca 2009.

Predsjednik
Zvonko Močić, dr. med., v. r.