Pravilnik o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda

NN 32/2010 (12.3.2010.), Pravilnik o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

746

Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 149/09) ministar poljoprivrede ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O INTEGRIRANOJ PROIZVODNJI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje sustav integrirane proizvodnje poljoprivrednih proizvoda, način i uvjeti upisa u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji, označavanje i stavljanje na tržište integriranih proizvoda te druga pitanja važna za provođenje ovoga sustava.

Članak 2.

U smislu ovog Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. »Integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda« (u daljnjem tekstu: integrirana proizvodnja) podrazumijeva uravnoteženu primjenu agrotehničkih mjera uz uvažavanje ekonomskih, ekoloških i toksikoloških čimbenika pri čemu se kod jednakog ekonomskog učinka prednost daje ekološki i toksikološki prihvatljivim mjerama.

2. »Integrirana zaštita bilja« je sustav zaštite bilja koji podrazumijeva primjenu bioloških, biotehničkih, kemijskih i fizikalnih mjera zaštite bilja, te ostalih agrotehničkih mjera pri čemu je uporaba kemijskih sredstava za zaštitu bilja ograničena na najnužniju mjeru potrebnu za održanje populacije štetnih organizama ispod razine gospodarske štete.

3. »Proizvođač u integriranoj proizvodnji« (u daljnjem tekstu: proizvođač) jest pravna ili fizička osoba koja proizvodi proizvode iz integrirane proizvodnje sukladno ovom Pravilniku i upisana je u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji.

4. »Proizvod iz integrirane proizvodnje« (u daljnjem tekstu: integrirani proizvod) jest svaki poljoprivredni proizvod proizveden i označen sukladno odredbama ovoga Pravilnika i odredbama propisa o hrani.

II. TEHNOLOŠKE UPUTE ZA INTEGRIRANU PROIZVODNJU

Članak 3.

1) Tehnološke upute predstavljaju opis agrotehničkih postupaka u integriranoj proizvodnji.

2) Tehnološke upute u integriranoj proizvodnji izrađuju se za područje voćarstva, povrćarstva, vinogradarstva i ratarstva.

3) Tehnološke upute moraju biti usklađene s propisima o sredstvima za zaštitu bilja, propisima o očuvanju prirode, propisima o dobroj poljoprivrednoj praksi te propisanim zahtjevima kakvoće za pojedine poljoprivredne proizvode.

4) Proizvođač mora primjenjivati tehnološke upute za integriranu proizvodnju.

5) Proizvođač mora uključiti u integriranu proizvodnju sve površine poljoprivrednog zemljišta na kojima uzgaja istu kulturu.

Članak 4.

1) Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) izrađuje tehnološke upute i objavljuje ih do 20. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu.

2) Tehnološke upute objavljuju se na službenim web-stranicama Ministarstva.

Članak 5.

U integriranoj proizvodnji zabranjena je uporaba genetski modificiranih organizama i svih proizvoda koji sadrže njihove sastavne dijelove ili su proizvedeni od tih organizama.

III. UPISNIK PROIZVOĐAČA

Članak 6.

Integriranom proizvodnjom mogu se baviti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji (u daljnjem tekstu: Upisnik proizvođača) kojeg vodi Ministarstvo.

Članak 7.

1) Zahtjev za upis u Upisnik proizvođača podnosi se Ministarstvu na obrascu koji se nalazi u Prilogu 1. ovoga Pravilnika.

2) Ministarstvo će donijeti rješenje o upisu u Upisnik proizvođača ako podnositelj zahtjeva ispunjava sljedeće uvjete:

– da je upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

– da je vlasnik odnosno korisnik poljoprivrednog zemljišta za integriranu proizvodnju,

– da je upoznat s propisima i pravilima integrirane proizvodnje.

3) Uz zahtjev za upis u Upisnik proizvođača prilažu se sljedeći prilozi:

– rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;

– izvadak iz zemljišnjih knjiga i/ili posjedovni list i/ili ugovor o načinu korištenja poljoprivrednog zemljišta kao dokaz o vlasništvu odnosno pravu korištenja poljoprivrednog zemljišta.

4) Prilozi se podnose u izvorniku, prijepisu ili preslici.

Članak 8.

1) U Upisnik proizvođača upisuju se sljedeći podaci:

1. upisni broj proizvođača;

2. naziv i sjedište pravne osobe, odnosno ime i prezime vlasnika obrta ili nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, prebivalište (mjesto, ulica i broj);

3. matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG);

4. vrsta integrirane proizvodnje;

5. površina (ha);

6. broj i datum rješenja o upisu u Upisnik proizvođača i rješenja o brisanju iz Upisnika proizvođača.

2) Promjene nastale u podacima iz stavka 1. točke 2., 4. i 5. ovoga članka proizvođač je dužan, uz dokaze, dostaviti Ministarstvu u roku od trideset dana od dana nastanka promjene.

Članak 9.

1) Ministarstvo će rješenjem brisati pravnu ili fizičku osobu iz Upisnika proizvođača na njegov zahtjev, odnosno kad utvrdi da je prestala ispunjavati uvjete propisane ovim Pravilnikom.

2) Popis pravnih i fizičkih osoba koje su na temelju pravomoćnog rješenja upisane u Upisnik ili brisane iz Upisnika, objavljuje se na web-stranicama Ministarstva.

IV. OZNAČAVANJE PROIZVODA IZ INTEGRIRANE PROIZVODNJE

Članak 10.

1) Proizvod iz integrirane proizvodnje pri stavljanju na tržište mora biti označen sukladno posebnom propisu o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane i posebnim propisima o kakvoći za pojedine poljoprivredne proizvode.

2) Pored podataka navedenih u stavku 1. ovoga članka, proizvod iz integrirane proizvodnje se označava oznakom »integrirani proizvod«.

V. VOĐENJE EVIDENCIJE U INTEGRIRANOJ PROIZVODNJI

Članak 11.

1) Proizvođač je obvezan voditi evidenciju o integriranoj proizvodnji od početka proizvodnje do prodaje.

2) Evidenciju i dokumentaciju proizvođač je dužan čuvati najmanje pet (5) godina.

3) Evidenciju i dokumentaciju proizvođač je dužan na zahtjev nadležne inspekcije dati na uvid.

4) Obrazac evidencije o proizvodnji naveden je u Prilogu 2. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 12.

1) Proizvođač je dužan dostaviti Ministarstvu sažeto izvješće o površini, vrstama i količinama proizvoda iz integrirane proizvodnje proizvedenih u prethodnoj kalendarskoj godini.

2) Izvješće se dostavlja najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.

3) Obrazac izvješća o proizvodnji naveden je u Prilogu 3. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-01/251

Urbroj: 525-12-1-0554/10-12

Zagreb, 1. ožujka 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG 1.

Prostor za upravnu pristojbu (državne biljege)

ZAHTJEV ZA UPIS U UPISNIK PROIZVOĐAČA U INTEGRIRANOJ PROIZVODNJI

OSNOVNI PODACI O PROIZVOĐAČU I POVRŠINAMA

Naziv proizvođača:

Adresa:

Naselje:

Poštanski broj:

Županija

Telefon:

E-mail:

MIBPG:

Poljoprivredne kulture u integriranoj poljoprivrednoj proizvodnji

Naziv

Povrće

Voćnjak

Vinograd

Oranice

Površina u ha

Status poljoprivrednog zemljišta/površina u ha

Vlastito

U posjedu

Ukupno

Povrtnjak ili vrt

Voćnjak

Vinograd

Oranice

Prilozi:

1. Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

2. Izvadak iz zemljišnjih knjiga i/ili posjedovni list i/ili ugovor o načinu korištenja poljoprivrednog zemljišta kao dokaz o vlasništvu odnosno pravu korištenja poljoprivrednog zemljišta

3. Izjava proizvođača da je upoznat s propisima i pravilima integrirane proizvodnje

U

, dana

godina

Potpisom jamčim za točnost podataka

Potpis podnositelja zahtjeva:_____________________

PRIJAVA KULTURA/SORTI U INTEGRIRANOJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI

POVRĆARSTVO

VOĆARSTVO

VINOGRADARSTVO

RATARSTVO

ha

Vrsta/skupina bilja

ha

Vrsta

ha

Sorta

ha

Vrsta/skupina bilja

rajčica

jabuka

graševina

pšenica

krastavac

kruška

malvazija

kukuruz

paprika

šljiva

pinot sivi

ječam

krumpir

višnja

pinot crni

raž

luk

trešnja

traminac

zob

češnjak

kupina

Chardonnay

industrijsko bilje

mrkva

malina

sauvignon

mahunarke

salata

mandarina

merlot

tirticale

mahunarke

orah

plavac mali

suncokret

tikve

marelica

cabernet

soja

kupus

breskva

rajnski rizling

uljana repica

celer

maslina

škrlet

šećerna repa

špinat

jagoda

šipon

stočno
krmno bilje

ostalo

lijeska

ostalo

ljekovito i začinsko bilje

ostalo

ostalo

ostalo

ostalo

PRILOG 2.

Naziv proizvođača:

Adresa:

MIBPG

Redni broj u Upisniku proizvođača u integriranoj proizvodnji:

Oznaka parcele

Površina u ha

Kultura (šifra)

R. br.

Sorta

Bolest, štetnik

Korov

Mjere zaštite bilja

Kemijske mjere zaštite

Ostale mjere zaštite

Datum

Sredstvo za zaštitu bilja (trgovački naziv)

Količina SZB/ha

Aktivna tvar (naziv, kg)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Agrotehničke mjere

Gnojidba

Prinos kg/ha

Napomena

Obrada tla

Navodnjavanje (da/ne)

Ostale mjere

Naziv i vrsta gnojiva

Količina kg/ha

Datum analize tla

PRILOG 3.

Naziv proizvođača:

Adresa:

MIBPG:

Redni broj u Upisniku proizvođača u integriranoj proizvodnji:

R. br.

Kultura

Površina u ha

Prinos kg/ha

Napomena

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20