Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Mošćenička Draga

NN 33/2010 (17.3.2010.), Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Mošćenička Draga

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

823

Na temelju članka 118. stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« br. 158/2003, 100/2004, 141/2006 i 38/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. ožujka 2010. godine donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU K.O. MOŠĆENIČKA DRAGA

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Mošćenička Draga, pojas kupalište Mošćenička Draga.

Članak 2.

Granica pomorskog dobra iz članka 1. ove Uredbe prolazi sljedećim koordinatnim točkama iskazanim u metrima u Gauss-Kruegerovoj projekciji:

Y X

TOČKA 1 5 441 872.000 5 010 290.000

TOČKA 2 5 441 847.036 5 010 290.103

TOČKA 3 5 441 834.433 5 010 566.961

TOČKA 4 5 441 841.920 5 010 565.544

TOČKA 5 5 441 848.550 5 010 564.470

TOČKA 6 5 441 866.834 5 010 560.908

a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu – na snimku stvarnog stanja, u mjerilu 1:1000.

Članak 3.

Grafički prilog iz članka 2. ove Uredbe, sastavni je dio Uredbe i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će propisane radnje u svezi evidencije utvrđenog pomorskog dobra u katastru nekretnina i zemljišnim knjigama.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/10-01/09

Urbroj: 5030116-10-1

Zagreb, 11. ožujka 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.