Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Jadranovo, područje mjesto Havišće

NN 33/2010 (17.3.2010.), Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Jadranovo, područje mjesto Havišće

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

825

Na temelju članka 118. stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« br. 158/2003, 100/2004, 141/2006 i 38/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. ožujka 2010. godine donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. JADRANOVO, PODRUČJE MJESTO HAVIŠĆE

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Jadranovo, područje mjesto Havišće.

Članak 2.

Granica pomorskog dobra iz članka 1. ove Uredbe prolazi sljedećim koordinatnim točkama iskazanim u metrima u Gauss-Kruegerovoj projekciji:

Y X

TOČKA 1 5 470 426.40 5 008 295.37

TOČKA 2 5 470 431.44 5 008 298.01

TOČKA 3 5 470 434.19 5 008 300.67

TOČKA 4 5 470 459.37 5 008 246.54

TOČKA 5 5 470 462.07 5 008 240.25

TOČKA 6 5 470 473.15 5 008 227.43

TOČKA 7 5 470 484.44 5 008 216.51

TOČKA 8 5 470 489.79 5 008 209.90

TOČKA 9 5 470 513.48 5 008 185.91

TOČKA 10 5 470 516.33 5 008 189.21

TOČKA 11 5 470 533.34 5 008 170.84

TOČKA 12 5 470 534.84 5 008 171.86

TOČKA 13 5 470 551.78 5 008 139.48

TOČKA 14 5 470 553.78 5 008 063.82

TOČKA 15 5 470 543.76 5 008 063.05

a sve kako je nacrtano i označeno na grafičkom prilogu – snimku stvarnog stanja, u mjerilu 1:1000.

Članak 3.

Grafički prilog iz članka 2. ove Uredbe, sastavni je dio Uredbe i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će propisane radnje u svezi evidencije utvrđenog pomorskog dobra u katastru nekretnina i zemljišnim knjigama.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/10-01/02

Urbroj: 5030116-10-1

Zagreb, 11. ožujka 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.