Odluka o izmjenama Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Porto Mariccio

NN 33/2010 (17.3.2010.), Odluka o izmjenama Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Porto Mariccio

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

838

Na temelju članka 80. stavka 4. točke 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006 i 38/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. ožujka 2010. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA U SVRHU IZGRADNJE I GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE – LUKE NAUTIČKOG TURIZMA PORTO MARICCIO

I.

U Odluci o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Porto Mariccio (»Narodne novine«, br. 92/2008 i 109/2008) u točki III. stavku 3. riječi: »u roku 14 mjeseci« zamjenjuju se riječima: »u roku od dvije godine«.

II.

U točki VIII. stavku 2. riječi: »u roku od dvije godine« zamjenjuju se riječima: »u roku od tri godine«.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/07-01/06

Urbroj: 5030116-10-1

Zagreb, 11. ožujka 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.