Tehnički propis o građevnim proizvodima

NN 33/2010 (17.3.2010.), Tehnički propis o građevnim proizvodima

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

861

Na temelju članka 19. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« br. 76/07 i 38/09) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

TEHNIČKI PROPIS

O GRAĐEVNIM PROIZVODIMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Tehničkim propisom (u daljnjem tekstu: Propis), u okviru ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu, propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za građevne proizvode namijenjene ugradnji u građevine (u daljnjem tekstu: građevni proizvodi) za koje tehnička svojstva i drugi zahtjevi nisu propisani posebnim propisom, ako ovim Propisom nije drukčije određeno.

Članak 2.

Projektiranje, izvođenje, održavanje i način uporabe građevine moraju biti takvi da se ispune zahtjevi propisani ovim Propisom.

Članak 3.

(1) Građevni proizvodi na koje se primjenjuje ovaj Propis jesu:

– građevni proizvodi iz područja građevinarstva,

– građevni proizvodi iz područja potpuno/djelomično predgotovljenih građevnih elemenata,

– građevni proizvodi iz područja nosivih materijala i komponenata,

– građevni proizvodi iz područja ovojnica krovova i zgrada,

– građevni proizvodi iz područja unutarnjih/vanjskih komponenata/sklopova zgrada,

– građevni proizvodi iz područja grijanja/ventilacije/izolacije,

– građevni proizvodi iz područja pričvršćenja/brtvljenja/adheziva,

– građevni proizvodi iz područja zaštite od požara i srodnih proizvoda,

– građevni proizvodi iz područja električnih instalacija,

– građevni proizvodi iz područja plinskih instalacija,

– građevni proizvodi iz područja opskrbe vodom i kanalizacije.

Članak 4.

Pojmovi rabljeni u ovom Propisu koji se odnose na građevne proizvode, tehničke specifikacije te postupke i sustave ocjenjivanja i potvrđivanja sukladnosti imaju značenje određeno posebnim zakonom kojim se uređuje područje građevnih proizvoda.

II. TEHNIČKA SVOJSTVA GRAĐEVNIH PROIZVODA

Članak 5.

Građevni proizvodi moraju imati tehnička svojstva propisana Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i posebnim zakonom kojim su uređeni građevni proizvodi te moraju ispunjavati druge zahtjeve propisane ovim Propisom.

III. GRAĐEVNI PROIZVODI

Proizvodnja građevnih proizvoda

Članak 6.

(1) Građevni proizvodi proizvode se u tvornicama izvan gradilišta.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka građevni proizvodi mogu biti izrađeni na gradilištu za potrebe toga gradilišta ako je to određeno programom kontrole i osiguranja kvalitete sadržanom u projektu građevine.

(3) Pod gradilištem se, osim prostora određenog Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, u smislu odredbe stavka 2. ovoga članka podrazumijeva i proizvodni pogon u kojem se građevni proizvodi, primjenom odgovarajuće tehnologije građenja, proizvode ili izrađuju za potrebe određenog gradilišta a u skladu s projektom građevine.

Članak 7.

(1) Građevni proizvod proizveden u tvornici izvan gradilišta smije se ugraditi u građevinu ako ispunjava zahtjeve propisane ovim Propisom i ako je za njega izdana isprava o sukladnosti u skladu s odredbama posebnog propisa.

(2) Građevni proizvod izrađen na gradilištu za potrebe toga gradilišta, smije se ugraditi u građevinu ako je za njega dokazana uporabljivost u skladu s projektom građevine i ovim Propisom.

(3)U slučaju nesukladnosti građevnog proizvoda s tehničkom specifikacijom za taj proizvod i/ili projektom građevine, proizvođač građevnog proizvoda odnosno izvođač građevine mora odmah prekinuti proizvodnju odnosno izradu tog proizvoda i poduzeti mjere radi utvrđivanja i otklanjanja grešaka koje su nesukladnost uzrokovale.

(4) Ako dođe do isporuke nesukladnog građevnog proizvoda proizvođač, ovlašteni zastupnik odnosno uvoznik mora, bez odgode, o nesukladnosti toga proizvoda obavijestiti sve kupce, distributere, ovlaštenu pravnu osobu koja je sudjelovala u potvrđivanju sukladnosti, i Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Specificirana svojstva

Članak 8.

(1) Tehnička svojstva građevnih proizvoda moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu i moraju biti specificirana prema normama navedenim u prilozima ovoga Propisa i to za:

– građevne proizvode iz područja građevinarstva – u Prilogu »A«,

– građevne proizvode iz područja potpuno/djelomično predgotovljenih građevnih elemenata – u Prilogu »B«,

– građevne proizvode iz područja nosivih materijala i komponenata – u Prilogu »C«,

– građevne proizvode iz područja ovojnica krovova i zgrada – u Prilogu »D«,

– građevne proizvode iz područja unutarnjih/vanjskih komponenti/sklopova zgrada – u Prilogu »E«,

– građevne proizvode iz područja grijanja/ventilacije/izolacije – u Prilogu »F«,

– građevne proizvode iz područja pričvršćenja/brtvljenja/adheziva – u Prilogu »G«,

– građevne proizvode iz područja zaštite od požara i srodnih proizvoda – u Prilogu »H«,

– građevne proizvode iz područja električnih instalacija – u Prilogu »I«,

– građevne proizvode iz područja plinskih instalacija – u Prilogu »J«,

– građevne proizvode iz područja opskrbe vodom i kanalizacije – u Prilogu »K«,

te normama na koje te norme upućuju, kao i odredbama ovoga Propisa.

(2) Dopušteno je svojstva građevnog proizvoda iz jednog područja proizvoda specificirati prema normama iz područja proizvoda određenog prilogom ovoga Propisa i za drugu namjenu od one koja je određena tim prilogom, pod uvjetom da s takvim svojstvima i namjenom građevina ispunjava bitne zahtjeva za građevinu.

Potvrđivanje sukladnosti, dokazivanje uporabljivosti

Članak 9.

(1) Potvrđivanje sukladnosti građevnih proizvoda provodi se:

– prema sustavu ocjenjivanja sukladnosti te postupcima i kriterijima Dodatka ZA norma navedenih u prilozima ovoga Propisa, za građevne proizvode za koje je hrvatska norma donesena prihvaćanjem usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna,

– prema sustavu ocjenjivanja sukladnosti određenom posebnim propisom te primjerenim postupcima i kriterijima ocjenjivanja sukladnosti za sva svojstva građevnih proizvoda uređena normom iz priloga ovoga Propisa koja se odnose na ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu, za građevne proizvode na koje se ne odnose hrvatske norme iz postavka 1. ovoga stavka,

te odredbama ovoga i posebnog propisa.

(2) Potvrđivanje sukladnosti građevnih proizvoda koji nisu obuhvaćeni normama ili znatno odstupaju od norma na koje upućuju Prilozi »A« do »K« iz članka 8. ovoga Propisa provodi se prema tehničkim dopuštenjima za te proizvode, ako ovim Propisom nije određeno drukčije.

(3) Potvrđivanje sukladnosti, u smislu stavaka 1. i 2. ovoga članka, obuhvaća radnje ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda te, ovisno o propisanom sustavu ocjenjivanja sukladnosti, izdavanje potvrde o tvorničkoj kontroli proizvodnje odnosno izdavanje potvrde o sukladnosti građevnih proizvoda.

(4) Ako je građevni proizvod namijenjen uporabi koja podrazumijeva kontakt toga proizvoda s pitkom vodom, tada se za taj proizvod osim potvrđivanja sukladnosti u skladu sa stavkom 1., 2. i 3. ovoga članka mora provesti i postupak utvrđivanja podobnosti za tu namjenu prema posebnom propisu.

Članak 10.

(1) Dokazivanje uporabljivosti građevnog proizvoda izrađenog na gradilištu za potrebe tog gradilišta provodi se prema programu kontrole i osiguranju kvalitete građevine sadržanog u projektu građevine te odredbama ovoga Propisa.

(2) Program kontrole i osiguranja kvalitete iz stavka 1. ovoga članka za dokazivanje uporabljivosti građevnog proizvoda obvezno uključuje zahtjeve glede:

– izvođačeve kontrole izrade i ispitivanja tipa građevnog proizvoda, te

– nadzora proizvodnog pogona i nadzora izvođačeve kontrole izrade građevnog proizvoda,

na način primjeren ispunjavanju bitnih zahtjeva za građevinu.

Označavanje

Članak 11.

(1) Građevni proizvodi se označavaju na otpremnici i na proizvodu prema odredbama hrvatske norme donesene prihvaćanjem usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna iz priloga ovoga Propisa. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na tu normu, a u skladu s posebnim propisom.

(2) Ostali građevni proizvodi se označavaju na otpremnici i na proizvodu prema odredbama posebnog propisa.

Ispitivanje

Članak 12.

(1) Uzimanje uzoraka, priprema uzoraka i ispitivanje građevnih proizvoda, ovisno o vrsti proizvoda, provodi se prema normama na koje upućuje odgovarajuća norma iz priloga ovoga Propisa odnosno na način određen projektom građevine za građevne proizvode iz članka 6. stavka 2. ovoga Propisa.

(2) Ako norme iz stavka 1. ovoga članka ne sadrže odredbe glede uzimanja uzoraka, pripreme uzoraka i ispitivanja građevnih proizvoda, moraju se primijeniti postupci koji osiguravaju ocjenjivanje sukladnosti proizvoda na način primjeren ispunjavanju bitnih zahtjeva za građevinu.

Kontrola prije ugradnje

Članak 13.

(1) Građevni proizvod za koji je sukladnost potvrđena na način određen ovim Propisom i izdana isprava o sukladnosti, smije se ugraditi u građevinu ako je sukladan zahtjevima iz projekta građevine.

(2) Neposredno prije ugradnje građevnih proizvoda obvezno se provode kontrolni postupci koji su propisani posebnim propisom odnosno koji su određeni projektom građevine za građevne proizvode iz članka 6. stavka 2. ovoga Propisa.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, kontrolni postupci provode se i u slučaju sumnje.

(4) Nadzorni inženjer dužan je upisom u građevinski dnevnik odrediti:

– provedbu kontrolnih postupaka, u slučaju iz stavka 2. ovoga članka, odnosno

– provedbu kontrolnih postupaka i način njihove provedbe, u slučaju iz stavka 3. ovoga članka.

Održavanje svojstava

Članak 14.

(1) Proizvođač, ovlašteni zastupnik odnosno uvoznik i distributer građevnog proizvoda dužni su poduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja svojstava građevnog proizvoda tijekom rukovanja, skladištenja i prijevoza, a izvođač građevine tijekom rukovanja, skladištenja, prijevoza i ugradnje građevnog proizvoda.

(2) Održavanje svojstava građevnog proizvoda provodi se prema normama na koje upućuju norme iz priloga ovoga Propisa, te u skladu s tehničkim pravilima i uputama proizvođača ili izrađivača građevnog proizvoda.

IV. PROJEKTIRANJE

Članak 15.

(1) Svojstva građevnih proizvoda za predvidive uvjete uobičajene uporabe građevine i predvidive utjecaje okoliša na građevinu u njezinom projektiranom uporabnom vijeku moraju se odrediti projektom građevine, za sva svojstva građevnih proizvoda uređena odgovarajućom normom iz priloga ovoga Propisa koja se odnose na ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu.

(2) Uvjeti za ugradnju, uporabu i održavanje građevnih proizvoda moraju se odrediti projektom građevine tako da se ispune bitni zahtjevi i drugi uvjeti koje mora ispunjavati građevina.

(3) Ako je projektirani uporabni vijek građevine duži od projektiranog uporabnog vijeka građevnog proizvoda, projektom se moraju odrediti uvjeti i način njegove zamjene.

Članak 16.

(1) Tehnička svojstva građevnih proizvoda specificiraju se u projektu građevine u skladu s odgovarajućom normom na koju prema članku 8. upućuju prilozi ovoga Propisa.

(2) Ako se u građevinu treba ugraditi građevni proizvod proizveden ili izrađen na gradilištu za potrebe toga gradilišta, tehnička svojstva tog proizvoda moraju se specificirati u programu kontrole i osiguranja kvalitete koji je sastavni dio projekta građevine, navođenjem:

– opisa traženih svojstava,

– fizikalnih i drugih veličina koje građevni proizvod mora imati u vezi traženih svojstava, i

– drugog što je glede građevnog proizvoda značajno za ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu.

Članak 17.

(1) Program kontrole i osiguranja kvalitete koji je sastavni dio glavnog projekta građevine mora sadržavati osobito:

– svojstva koja moraju imati građevni proizvodi koji se ugrađuju u građevinu, uključivo odgovarajuće podatke propisane odredbama o označavanju građevnih proizvoda,

– ispitivanja i postupke dokazivanja uporabljivosti građevnih proizvoda koji se izrađuju na gradilištu za potrebe toga gradilišta,

– kontrolu građevnih proizvoda, koji se ugrađuju u građevinu, koju treba provesti prije ugradnje,

– uvjete građenja i druge zahtjeve koji moraju biti ispunjeni tijekom građenja građevine, a koji imaju utjecaj na ugradnju građevnih proizvoda i postizanje projektiranih odnosno propisanih tehničkih svojstava dijelova građevine i ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu, te

– druge uvjete značajne za ispunjavanje zahtjeva propisanih ovim Propisom i posebnim propisima.

(2) Zahtjevi iz stavka 1. ovoga članka se, ovisno o uvjetima, postupcima i drugim okolnostima građenja koje nisu bile poznate u vrijeme izrade glavnog projekta ili nisu bile obuhvaćene glavnim projektom, moraju detaljnije razraditi u izvedbenom projektu građevine.

(3) Odredba stavka 2. ovoga članka odnosi se i na slučaj kada program kontrole i osiguranja kvalitete nije potpun i cjelovit ili ne sadrži sve propisane dijelove.

V. GRAĐENJE I ODRŽAVANJE

Članak 18.

Ugradnja i održavanje građevnih proizvoda određeno projektom građevine moraju biti takvi da osiguraju ispunjavanje projektom određenih svojstava ugrađenih građevnih proizvoda i ispunjavanje drugih uvjeta iz ovoga Propisa.

Članak 19.

(1) Prilikom preuzimanja građevnog proizvoda proizvedenog u tvornici izvan gradilišta izvođač mora utvrditi:

– je li građevni proizvod isporučen s oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju li se podaci na dokumentaciji s kojom je građevni proizvod isporučen s podacima u oznaci,

– je li građevni proizvod isporučen s tehničkim uputama za ugradnju i uporabu,

– jesu li svojstva, uključivo rok uporabe građevnog proizvoda te podaci značajni za njegovu ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost građevine sukladni svojstvima i podacima određenim projektom.

(2) Utvrđeno iz stavka 1. ovoga članka zapisuje se u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika, a dokumentacija s kojom je građevni proizvod isporučen se pohranjuje među dokaze o sukladnosti građevnih proizvoda koje izvođač mora imati na gradilištu.

Članak 20.

(1) Svojstva i uporabljivost građevnog proizvoda izrađenog na gradilištu utvrđuju se na način određen projektom i ovim Propisom.

(2) Podatke o dokazivanju uporabljivosti i postignutim svojstvima građevnog proizvoda iz stavka 1. ovoga članka izvođač zapisuje u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika.

Članak 21.

(1) Zabranjena je ugradnja građevnog proizvoda koji:

– je isporučen bez oznake u skladu s posebnim propisom,

– je isporučen bez tehničke upute za ugradnju i uporabu,

– nema svojstva zahtijevana projektom ili mu je istekao rok uporabe, odnosno čiji podaci značajni za ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost građevine nisu sukladni podacima određenim projektom.

(2) Ugradnju građevnog proizvoda odnosno nastavak radova mora odobriti nadzorni inženjer, što se zapisuje u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika.

Članak 22.

Kod rekonstrukcije i održavanja građevine, novougrađeni građevni proizvodi moraju imati jednaka ili povoljnija svojstva od postojećih ugrađenih građevnih proizvoda odgovarajućeg mjesta ugradnje i namjene u građevini.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

(1) Prilozi »A«, »B«, »C«, »D«, »E,« »F,« »G,« »H«, »I«, »J« i »K«, s odgovarajućim sadržajem, tiskani su uz ovaj Propis i njegov su sastavni dio.

(2) Ministar ovlašten za donošenje ovoga Propisa posebnom odlukom će, osim normi određenih u prilozima iz stavka 1. ovoga članka, odrediti norme na koje upućuju norme iz tih priloga i druge norme te priznata tehnička pravila bitna za primjenu ovoga Propisa. Ova odluka objavljuje se na službenim internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Članak 24.

(1) Svojstva građevnih proizvoda na koje se odnosi ovaj Propis smiju se specificirati u glavnom projektu prema priznatim tehničkim pravilima najkasnije do 30. rujna 2010. godine.

(2) Glavni projekt u kojemu su građevni proizvodi specificirani prema priznatim tehničkim pravilima iz stavka 1. ovoga članka smatrat će se pravovaljanim dokumentom za:

– početak radova na zgradi čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m² i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m², za koju investitor ima pravomoćno rješenje o uvjetima građenja, ako prijavi početak građenja do 31. prosinca 2010. godine,

– izdavanje potvrde glavnog projekta odnosno izdavanje građevinske dozvole ako je zahtjev za izdavanje te potvrde odnosno dozvole zajedno s glavnim projektom podnesen do 31. prosinca 2010. godine.

(3) U građevinu koja se izvodi prema potvrđenom glavnom projektu odnosno građevinskoj dozvoli čiji je sastavni dio glavni projekt izrađen u skladu s priznatim tehničkim pravilima smije se ugraditi građevni proizvod specificiran prema ovom Propisu ako ima odgovarajuća ili povoljnija tehnička svojstva, ako je to određeno izvedbenim projektom i ako je u skladu s tim projektom utvrđeno da je uporabljiv za tu građevinu uključujući uvjete njegove ugradnje i utjecaje okoline.

(4) Radi provedbe odredbi iz stavka 3. ovoga članka za dio građevine koji je izveden do početka ugradnje građevnih proizvoda specificiranih prema ovom Propisu, mora se popisati stanje izvedenih radova u skladu sa posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika.

(5) Izvedbeni projekt iz stavka 3. ovoga članka mora za ugradnju građevnih proizvoda specificiranih prema ovom Propisu sadržavati detaljnu razradu programa kontrole i osiguranja kvalitete iz glavnog projekta kojom će se, u skladu s ovim Propisom, odrediti osobito:

– svojstva koja moraju imati građevni proizvodi koji se ugrađuju u građevinu, uključivo odgovarajuće podatke propisane odredbama o označavanju građevnih proizvoda,

– ispitivanja i postupci dokazivanja uporabljivosti građevine,

– uvjete građenja i druge zahtjeve koji moraju biti ispunjeni tijekom izvođenja građevine, a koji imaju utjecaj na postizanje projektiranih odnosno propisanih tehničkih svojstava građevine i ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu,

– druge uvjete značajne za ispunjavanje zahtjeva propisanih ovim Propisom i posebnim propisima,

te u odnosu na podstavke 1. do 4. ovoga stavka i ocjenu međusobne usklađenosti načina dokazivanja uporabljivosti dijela građevine izgrađenog do početka ugradnje građevnih proizvoda specificiranih prema ovom Propisu i kasnije izgrađenog dijela građevine.

(6) Odredbe stavka 3., 4. i 5. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju na glavni projekt i drugu dokumentaciju zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m² i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m², za koju investitor ima pravomoćno rješenje o uvjetima građenja, a koji glavni projekt je izrađen u skladu s priznatim tehničkim pravilima iz stavka 1. ovoga Propisa.

Članak 25.

(1) Nakon 31. prosinca 2010. godine prestaju se primjenjivati priznata tehnička pravila za dokazivanje uporabljivosti građevnih proizvoda za koje je potvrđivanje sukladnosti uređeno prilozima ovoga Propisa, ako posebnim propisom nije drukčije određeno.

(2) Postupci izdavanja svjedodžbi o ispitivanju građevnih proizvoda iz stavka 1. ovoga članka započeti do 31. prosinca 2010. godine prema priznatim tehničkim pravilima, dovršiti će se prema tim tehničkim pravilima.

(3) Svjedodžbe o ispitivanju građevnih proizvoda iz stavka 1. ovoga članka izdane prema priznatim tehničkim pravilima, priznaju se kao dokaz uporabljivosti građevnih proizvoda do datuma važenja koji je u njima određen ali ne duže od 30. lipnja 2011. godine.

Članak 26.

Do dana prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju, označavanje građevnih proizvoda koji odgovaraju hrvatskim normama donesenim u skladu s načelima usklađivanja europskog zakonodavstva provodi se u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se uređuje to pitanje.

Članak 27.

(1) Nakon prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju, za projektiranje, izvođenje i održavanje građevina mogu se rabiti i građevni proizvodi sukladni usklađenim tehničkim specifikacijama u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinim dopunama na koje ovaj Propis ne upućuje ako:

– su referencijske oznake, naslovi i datum početka primjene tih tehničkih specifikacija, te datum završetka istovremene primjene oprečnih nacionalnih tehničkih specifikacija objavljeni u službenom glasilu Europske unije,

– je za te građevne proizvode potvrđena sukladnost s tim tehničkim specifikacijama,

– su ti proizvodi uporabljivi u Republici Hrvatskoj obzirom na zemljopisne, klimatske i druge osobitosti Republike Hrvatske.

(2) U građevinu koja se izvodi prema potvrđenom glavnom projektu odnosno građevinskoj dozvoli čiji je sastavni dio glavni projekt izrađen u skladu s tehničkim specifikacijama na koje upućuje ovaj Propis, građevni proizvodi iz stavka 1. ovoga članka smiju se ugraditi ako imaju odgovarajuća ili povoljnija tehnička svojstva, ako je to određeno izvedbenim projektom i ako je u skladu s tim projektom utvrđeno da je uporabljiv za tu građevinu uključujući uvjete njegove ugradbe i utjecaje okoline.

(3) Odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju na glavni projekt zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m² i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m², za koju investitor ima pravomoćno rješenje o uvjetima građenja, a koji glavni projekt je izrađen u skladu s tehničkim specifikacijama na koje upućuje ovaj Propis.

(4) U slučaju iz stavka 2. i 3. ovoga članka, odgovarajuće se primjenjuju odredbe stavaka 3., 4. i 5. članka 24. ovoga Propisa.

Članak 28.

Ovaj Propis stupa na snagu 30. travnja 2010. godine.

Klasa: 360-01/09-04/19
Urbroj: 531-01-266-10-23
Zagreb, 9. ožujka 2010.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.

PRILOG A

GRAĐEVNI PROIZVODI IZ PODRUČJA GRAĐEVINARSTVA

A.1. Popis normi za geotekstile i srodne proizvode

A.1.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 13249:2002 – Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji cesta i ostalih prometnih površina (izuzimaju se željeznice i asfaltni slojevi) (EN 13249:2000)

HRN EN 13249/A1:2005 – Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji cesta i ostalih prometnih površina (EN 13249:2000/A1:2005)

HRN EN 13250:2002 – Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji željeznica (EN 13250:2000)

HRN EN 13250/A1:2005 – Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji željeznica (EN 13250:2000/A1:2005)

HRN EN 13251:2002 – Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izvođenju zemljanih radova, temelja i potpornih konstrukcija (EN 13251:2000)

HRN EN 13251/A1:2005 – Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izvođenju zemljanih radova, temelja i potpornih konstrukcija (EN 13251:2000/A1:2005)

HRN EN 13252:2002 – Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu u drenažnim sustavima (EN 13252:2000)

HRN EN 13252/A1:2005 – Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu u drenažnim sustavima (EN 13252:2000/A1:2005)

HRN EN 13253:2002 – Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu u zaštiti od erozije (zaštita obale, obaloutvrde) (EN 13253:2000)

HRN EN 13253/A1:2005 – Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu u sustavima kontrole vanjske erozije (EN 13253:2000/A1:2005)

HRN EN 13254/A1:2005 – Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji akumulacijskih jezera i brana (EN 13254:2000/A1:2005)

HRN EN 13254/AC:2004 – Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji akumulacijskih jezera i brana (EN 13254:2000/AC:2003)

HRN EN 13255:2002 – Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji kanala (EN 13255:2000)

HRN EN 13255/A1:2005 – Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji kanala (EN 13255:2000/A1:2005)

HRN EN 13255/AC:2004 – Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji kanala (EN 13255:2000/AC:2003)

HRN EN 13256:2002 – Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji tunela i podzemnih građevina (EN 13256:2000)

HRN EN 13256/A1:2005 – Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji tunela i podzemnih građevina (EN 13256:2000/A1:2005)

HRN EN 13256/AC:2004 – Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji tunela i podzemnih građevina (EN 13256:2000/AC:2003)

HRN EN 13257:2002 – Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu u odlagalištima krutog otpada (EN 13257:2000)

HRN EN 13257/A1:2005 – Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu u odlagalištima krutog otpada (EN 13257:2000/A1:2005)

HRN EN 13257/AC:2004 – Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu u odlagalištima krutog otpada (EN 13257:2000/AC:2003)

HRN EN 13265:2002 – Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu u odlagalištima tekućeg otpada (EN 13265:2000

HRN EN 13265/A1:2005 – Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu u odlagalištima tekućeg otpada (EN 13265:2000/A1:2005)

HRN EN 13265/AC:2004 – Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu u odlagalištima tekućeg otpada (EN 13265:2000/AC:2003)

HRN EN 13361:2005 – Geosintetičke barijere -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji akumulacijskih jezera i brana (EN 13361:2004)

HRN EN 13361:2005/A1:2008 – Geosintetičke barijere -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji akumulacijskih jezera i brana (EN 13361:2004/A1:2006)

HRN EN 13362:2005 – Geosintetičke barijere -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji kanala (EN 13362:2005)

HRN EN 13491:2005 – Geosintetičke barijere -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji tunela i podzemnih građevina (EN 13491:2004)

HRN EN 13491:2005/A1:2008 – Geosintetičke barijere -- Zahtijevana svojstva za uporabu kao barijere za tekućine pri izgradnji tunela i podzemnih građevina (EN 13491:2004/A1:2006)

HRN EN 13492:2005 – Geosintetičke barijere -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji odlagališta tekućeg otpada, stanica za privremeno skladištenje ili sekundarnu zaštitu (EN 13492:2004)

HRN EN 13492:2005/A1:2008 – Geosintetičke barijere -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji odlagališta tekućeg otpada, stanica za privremeno skladištenje ili sekundarnu zaštitu (EN 13492:2004/A1:2006)

HRN EN 13493:2005 – Geosintetičke barijere -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji skladišta i odlagališta krutog otpada (EN 13493:2005)

A.2. Popis normi za prometnu opremu

A.2.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 1317-5:2009 Zaštitni cestovni sustavi -- 5. dio: Zahtjevi za proizvod i ocjenjivanje sukladnosti za zaštitne cestovne sustave (EN 1317-5:2007+A1:2008)

HRN EN 1423:2004 – Materijali za oznake na kolniku -- Dodaci -- Staklene kuglice, agregati za smanjenje klizavosti i njihove mješavine (EN 1423:1997+A1:2003)

HRN EN 1463-1:2001 – Materijali za oznake na kolniku -- Reflektirajuće oznake na kolniku -- 1. dio: Svojstva, osnovni zahtjevi (EN 1463-1:1997)

HRN EN 1463-1/A1:2004 – Materijali za oznake na kolniku -- Reflektirajuće oznake na kolniku -- 1. dio: Svojstva, osnovni zahtjevi (EN 1463-1:1997/A1:2003)

HRN EN 12676-1:2000 HRN EN 12676-1/A1:2004 Sustavi protiv zasljepljivanja na cestama -- 1. dio: Djelovanje i značajke (EN 12676-1:2000/A1:2003)

HRN EN 12352:2007 – Oprema za regulaciju prometa -- Upozoravajuće i sigurnosne svjetlosne naprave (EN 12352:2006)

HRN EN 12368:2007 – Oprema za regulaciju prometa -- Prometna svjetla (EN 12368:2006)

HRN EN 12899-1:2008 – Stalni okomiti cestovni prometni znakovi -- 1. dio: Stalni znakovi (EN 12899-1:2007)

HRN EN 12899-2:2008 – Stalni okomiti cestovni prometni znakovi -- 2. dio: Svijetleći prometni stupići (EN 12899-2:2007)

HRN EN 12899-3:2008 – Stalni okomiti cestovni prometni znakovi -- 3. dio: Smjerokazni stupići i retroreflektirajući elementi (EN 12899-3:2007)

HRN EN 12966-1:2007 – Vertikalna prometna signalizacija -- Promjenjivi prometni znakovi -- 1. dio: Norma za proizvod (EN 12966-1:2005)

HRN EN 14388:2007 – Barijere za zaštitu od buke s cesta -- Specifikacije (EN 14388:2005)

HRN EN 14388:2007/Ispr.1:2008 – Barijere za zaštitu od buke s cesta -- Specifikacije (EN 14388:2005/AC:2008)

A.2.2 Ostale norme

HRN EN 1317-2:2001 – Zaštitni cestovni sustavi -- 2. dio: Vrste izvedbe, testovi sudara prema kriterijima prihvatljivosti i metode ispitivanja sigurnosnih ograda (EN 1317-2:1998)

HRN ENV 1317-4:2004 – Zaštitni cestovni sustavi -- 4. dio: Vrste izvedbi, kriteriji prihvatljivosti ispitivanja udara i metode ispitivanja završnih i prijelaznih elemenata zaštitnih ograda (ENV 1317-4:2001)

HRN EN 1423:2004 – Materijali za oznake na kolniku -- Dodaci -- Staklene kuglice, agregati za smanjenje klizavosti i njihove mješavine (EN 1423:1997+A1:2003)

HRN EN 1424:2004 – Materijali za oznake na kolniku -- Mješavina staklenih kuglica (EN 1424:1997+A1:2003)

HRN EN 1436:2009 – Materijali za oznake na kolniku -- Značajke nužne za korisnike ceste (EN 1436:2007+A1:2008)

HRN EN 1790:2000 – Materijali za oznake na kolniku -- Unaprijed pripremljene cestovne oznake (EN 1790:1998)

A.3. Popis normi za podne obloge, opločenja i završne obrade cesta

A.3.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 1341:2003 – Ploče od prirodnog kamena za vanjsko popločivanje -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 1341:2001)

HRN EN 14342:2008 Wood flooring -- Characteristics, evaluation of conformity and marking (EN 14342:2005+A1:2008)

HRN EN 1342:2003 – Prizme od prirodnog kamena za vanjsko popločivanje -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 1342:2001)

HRN EN 1343:2003 – Rubnjaci od prirodnog kamena za vanjsko popločivanje -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 1343:200 Glineni elementi za popločivanje -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1344:2002)1)

HRN EN 1344:2004 – Glineni elementi za popločivanje -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1344:2002)

HRN EN 1469:2005 – Proizvodi od prirodnog kamena -- Ploče za oblaganje -- Zahtjevi (EN 1469:2004)

HRN EN 12271:2008 – Površinska obrada -- Zahtjevi (EN 12271:2006)

HRN EN 13454-1:2006 – Veziva, sastavljena veziva i tvornički pripremljene mješavine za in situ podove (estrihe) na osnovi kalcijevog sulfata -- 1.dio: Definicije i zahtjevi (EN 13454-1:2004)

HRN EN 13813:2003 – Materijal za in situ podove (estrihe) i in situ podovi (estrisi) -- Materijal za in situ podove (estrihe) -- Svojstva i zahtjevi (EN 13813:2002)

HRN EN 14041:2008 – Elastične, tekstilne i laminatne podne obloge -- Bitne značajke (EN 14041:2004+AC:2006)

A.4. Popis normi za agregate

A.4.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 13043:2003 – Agregati za bitumenske mješavine i površinsku obradu cesta, aerodromskih pista i drugih prometnih površina (EN 13043:2002)

HRN EN 13043:2003/AC:2006 – Agregati za bitumenske mješavine i površinsku obradu cesta, aerodromskih pista i drugih prometnih površina (EN 13043:2002/AC:2004)

HRN EN 13055-2:2007 – Lagani agregati -- 2. dio: Lagani agregati za bitumenske mješavine i površinske obrade i za primjenu u nevezanim i vezanim mješavinama (EN 13055-2:2004)

HRN EN 13242:2008 – Agregati za nevezane i hidraulički vezane materijale za uporabu u građevinarstvu i cestogradnji (EN 13242:2002+A1:2007)

HRN EN 13450:2003 – Agregati za željeznički tucanik (EN 13450:2002)

HRN EN 13450:2003/AC:2006 – Agregati za željeznički tucanik (EN 13450:2002/AC:2004)

HRN EN 14889-1:2007 – Vlakna za beton -- 1. dio: Čelična vlakna -- Definicije, specifikacije i sukladnost (EN 14889-1:2006)

HRN EN 14889-2:2008 – Vlakna za beton -- 2. dio: Polimerna vlakna -- Definicije, specifikacije i sukladnost (EN 14889-2:2006)

A.4.2 Ostale norme

Primjenjuju se odgovarajuće norme iz tehničkih propisa kojim se uređuju betonske konstrukcije i kojim se uređuju zidane konstrukcije

A.5. Popis normi za proizvode za cestogradnju

A.5.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 13808:2005 – Bitumen i bitumenska veziva -- Okvir za specificiranje kationskih bitumenskih emulzija (EN 13808:2005)

HRN EN 12591:2009 – Bitumen i bitumenska veziva -- Specifikacije za cestograđevne bitumene (EN 12591:2009)

HRN EN 13108-1:2007/Ispr.1:2008 Bitumenske mješavine -- Specifikacije materijala -- 1. dio: Asfaltbeton (EN 13108-1:2006/AC:2008)

HRN EN 13108-1:2007 – Bitumenske mješavine -- Specifikacije materijala -- 1. dio: Asfaltbeton (EN 13108-1:2006)

HRN EN 13108-2:2007/Ispr.1:2008 Bitumenske mješavine -- Specifikacije materijala -- 2. dio: Asfaltbeton za vrlo tanke slojeve (EN 13108-2:2006/AC:2008)

HRN EN 13108-2:2007 – Bitumenske mješavine -- Specifikacije materijala -- 2. dio: Asfaltbeton za vrlo tanke slojeve (EN 13108-2:2006)

HRN EN 13108-3:2007/Ispr.1:2008 Bitumenske mješavine -- Specifikacije materijala -- 3. dio: Meki asfalt (EN 13108-3:2006/AC:2008)

HRN EN 13108-3:2007 – Bitumenske mješavine -- Specifikacije materijala -- 3. dio: Meki asfalt (EN 13108-3:2006)

HRN EN 13108-4:2007/Ispr.1:2008 Bitumenske mješavine -- Specifikacije materijala -- 4. dio: HRA (Hot rolled asphalt) (EN 13108-4:2006/AC:2008)

HRN EN 13108-4:2007 – Bitumenske mješavine -- Specifikacije materijala -- 4. dio: HRA (Hot Rolled Asphalt) (EN 13108-4:2006)

HRN EN 13108-5:2007/Ispr.1:2008 Bitumenske mješavine -- Specifikacije materijala -- 5. dio: SMA (Stone mastic asphalt) (EN 13108-5:2006/AC:2008)

HRN EN 13108-5:2007 – Bitumenske mješavine -- Specifikacije materijala -- 5. dio: SMA (Stone Mastic Asphalt) (EN 13108-5:2006)

HRN EN 13108-6:2007/Ispr.1:2008 Bitumenske mješavine -- Specifikacije materijala -- 6. dio: Lijevani asfalt (EN 13108-6:2006/AC:2008)

HRN EN 13108-6:2007 – Bitumenske mješavine -- Specifikacije materijala -- 6. dio: Lijevani asfalt (EN 13108-6:2006)

HRN EN 13108-7:2007/Ispr.1:2008 Bitumenske mješavine -- Specifikacije materijala -- 7. dio: Porozni asfalt (EN 13108-7:2006/AC:2008)

HRN EN 13108-7:2007 – Bitumenske mješavine -- Specifikacije materijala -- 7. dio: Porozni asfalt (EN 13108-7:2006)

HRN EN 13877-3:2005 – Betonski kolnici -- 3. dio: Specifikacije za moždanike u betonskim kolnicima (EN 13877-3:2004)

A.5.2 Ostale norme

HRN EN 13877-1:2005 – Betonski kolnici -- 1. dio: Materijali (EN 13877-1:2004)

HRN EN 13877-2:2005 – Betonski kolnici -- 2. dio: Funkcionalni zahtjevi za betonske kolnike (EN 13877-2:2004)

HRN EN 13108-8:2007 – Bitumenske mješavine -- Specifikacije materijala -- 8. dio: Reciklažni asfaltni agregat (EN 13108-8:2005)

HRN EN 13285:2005 – Nevezane mješavine -- Specifikacija (EN 13285:2003)

HRN EN 13305:2009 – Bitumen i bitumenska veziva -- Okvir za specifikaciju tvrdih industrijskih bitumena (EN 13305:2009)

HRN EN 13924:2007 – Bitumen i bitumenska veziva -- Specifikacije za tvrde cestograđevne bitumene (EN 13924:2006+AC:2006)

HRN EN 14023:2005 – Bitumen i bitumenska veziva -- Okvirna specifikacija za polimerom modificirane bitumene (EN 14023:2005)

A.6. Popis normi za cijevi, spremnike i pomoćne dijelove koji nisu u dodiru s vodom za ljudsku potrošnju

Primjenjuju se odgovarajuće norme iz Priloga »K« ovoga propisa

A.7. Popis normi za podne podloge uključujući nosive ploče razizemlja, ceste i druge prometne plohe

A.7.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 14904:2006 – Površine sportskih terena -- Površine u zatvorenom prostoru za višenamjensku sportsku uporabu -- Specifikacija (EN 14904:2006)

A.8. Popis normi za ultra tanke slojeve asfaltbetona

A.8.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 12273:2008 – Tankoslojne asfaltne prevlake izrađene hladnim postupkom -- Zahtjevi (EN 12273:2008)

A.9. Popis normi za proizvode za inženjerstvo otpadnih voda

A.9.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 1433:2005 – Odvodni kanali za prometna i pješačka područja -- Razredba, projektiranje i ispitni zahtjevi, označivanje i ocjena uporabivosti (EN 1433:2002+AC:2004)

HRN EN 1433:2005/A1:2008 – Odvodni kanali za prometna i pješačka područja -- Razredba, projektiranje i ispitni zahtjevi, označivanje i vrednovanje upotrebljivosti (EN 1433:2002/A1:2005)

HRN EN 1825-1:2005 – Separatori masnoća -- 1. dio: Načela projektiranja, izvedbe i ispitivanja, označivanje i kontrola kakvoće (EN 1825-1:2004)

HRN EN 1825-1:2005/AC:2007 – Separatori masnoća -- 1. dio: Načela projektiranja, izvedbe i ispitivanja, označivanje i kontrola kakvoće (EN 1825-1:2004/AC:2006)

HRN EN 858-1:2002 – Sustavi za odvajanje lakih tekućina – separatori (primjerice za ulja i benzin) -- 1. dio: Pravila projektiranja, izvedbe i ispitivanja, označivanje i kontrola kakvoće (EN 858-1:2002)

HRN EN 858-1:2002/A1:2008 – Sustavi za odvajanje lakih tekućina -- separatori (primjerice za ulja i benzin) -- 1. dio: Pravila projektiranja, izvedbe i ispitivanja, označivanje i kontrola kakvoće (EN 858-1:2002/A1:2004)

HRN EN 12050-1:2008 – Postrojenje za podizanje otpadne vode za zgrade i terene -- Načela konstrukcije i ispitivanja -- 1. dio: Postrojenje za podizanje otpadne vode koja sadrži fekalne tvari (EN 12050-1:2001)

HRN EN 12050-2:2007 – Postrojenja za podizanje otpadnih voda za zgrade i terene -- Načela konstrukcije i ispitivanja -- 2. dio: Postrojenje za podizanje otpadnih voda bez fekalija (EN 12050-2:2000)

HRN EN 12050-3:2008 – Postrojenje za podizanje otpadnih voda za zgrade i terene -- Načela konstrukcije i ispitivanja -- 3. dio: Postrojenje za podizanje otpadnih voda koje sadrže fekalije za ograničenu primjenu (EN 12050-3:2000)

HRN EN 12050-4:2008 – Postrojenje za podizanje otpadne vode za zgrade i terene -- Načela konstrukcije i ispitivanja -- 4. dio: Nepovratni zaporni uređaji za otpadnu vodu bez fekalija i otpadnu vodu koja sadrži fekalne tvari (EN 12050-4:2000)

HRN EN 12285-2:2008 Čelični spremnici izrađeni u radionici -- 1. dio: Horizontalni valjkasti spremnici s jednostrukom i dvostrukom stijenkom za nadzemno skladištenje zapaljivih i nezapaljivih tekućina onečišćenih vodom

HRN EN 12566-1:2002/A1:2008 – Mali uređaji za obradu otpadnih voda, za opterećenje do 50 ES -- 1. dio: Tvornički izrađene septičke jame (EN 12566-1:2000/A1:2003)

HRN EN 12566-3:2005 – Mali uređaji za obradu otpadnih voda, za opterećenje do 50 ES -- 3. dio: Tvornički izrađen i/ili na objektu sastavljen uređaj za obradu sanitarnih otpadnih voda (EN 12566-3:2005)

HRN EN 12566-4:2008 – Mali uređaji za obradu otpadnih voda, za opterećenje do 50 ES -- 4. dio: Septički spremnici iz predgotovljenih elemenata sklopivi in situ (EN 12566-4:2007)

A.9.2 Ostale norme

HRN EN 124:2005 – Poklopci za slivnike i kontrolna okna za prometne i pješačke površine -- Konstrukcijski zahtjevi, način ispitivanja, označivanje, upravljanje kakvoćom (EN 124:1994)

A.10. Popis normi za sklopove za zaštitu od pada stijena

A.10.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 13383-1:2003 – Kamenozaštite -- 1. dio: Specifikacije (EN 13383-1:2002)

HRN EN 13383-1:2003/AC:2006 – Kamenozaštite -- 1. dio: Specifikacije (EN 13383-1:2002/AC:2004)

A.11. Popis normi za hidroizolacijske sklopove za kolnike mostova nanijeti u tekućem stanju

Popis normi nije utvrđen

A.12. Popis normi za dilatacijske naprave za cestovne mostove

Popis normi nije utvrđen

PRILOG B

GRAĐEVNI PROIZVODI IZ PODRUČJA POTPUNO/DJELOMIČNO PREDGOTOVLJENIH GRAĐEVNIH ELEMENATA

B.1. Popis normi za sklopove zgrada od drvenih okvira i sklopovi predgotovljenih zgrada od oblog drva

Primjenjuju se odgovarajuće norme iz tehničkog propisa kojim se uređuju drvene konstrukcije

B.2. Popis normi za sklopove zgrada za hladna skladišta i sklopove ovojnica za hladna skladišta

Primjenjuju se odgovarajuće norme iz tehničkog propisa kojim se uređuje racionalna uporaba energije i toplinska zaštita zgrada

B.3. Popis normi za predgotovljene elemente zgrada

B.3.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 13747:2008 – Predgotovljeni betonski proizvodi -- Podne pločice za podne sustave (EN 13747:2005+A1:2008)

HRN EN 13748-1:2004/A1:2008 – Teraco pločice -- 1. dio: Teraco pločice za unutrašnju uporabu (EN 13748-1:2004/A1:2005)

HRN EN 13748-1:2004/AC:2007 Teraco pločice -- 1. dio: Teraco pločice za unutrašnju uporabu (EN 13748-1:2004/AC:2005)

HRN EN 13748-2:2004 – Teraco pločice -- 2. dio: Teraco pločice za vanjsku uporabu (EN 13748-2:2004)

HRN EN 13915:2008 – Predgotovljeni zidni paneli od gipsanih ploča s jezgrom iz kartonskog saća -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 13915:2007)

HRN EN 14209:2008 – Predgotovljeni gipsani elementi -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 14209:2005)

HRN EN 15285:2008 – Kameni aglomerat -- Modularne pločice za podove i stube (unutrašnje i vanjske) (EN 15285:2008+AC:2008)

HRN EN 15435:2008 – Predgotovljeni betonski proizvodi -- Betonske blok oplate od običnih i laganih agregata -- Svojstva proizvoda i izvedba (EN 15435:2008)

HRN EN 15498:2008 – Predgotovljeni betonski proizvodi -- Oplatni blokovi od betona s drvenim strugotinama -- Svojstva proizvoda i izvedba (EN 15498:2008)

B.3.2 Ostale norme

Primjenjuju se odgovarajuće norme iz tehničkog propisa kojim se uređuju betonske konstrukcije

B.4. Popis normi za sklopove zgrada od betonskih okvira

B.4.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 1520:2006 – Predgotovljeni armirani elementi od betona otvorene strukture s laganim agregatom (EN 1520:2002+AC:2003)

B.4.2 Ostale norme

Primjenjuju se odgovarajuće norme iz tehničkog propisa kojim se uređuju betonske konstrukcije

B.5. Popis normi za sklopove zgrada od metalnih okvira

Primjenjuju se odgovarajuće norme iz tehničkog propisa kojim se uređuju čelične konstrukcije

PRILOG C

GRAĐEVNI PROIZVODI IZ PODRUČJA NOSIVIH MATERIJALA I KOMPONENATA

C.1. Popis normi za proizvode od konstrukcijskog drva i pomoćnih dijelova

Primjenjuju se odgovarajuće norme iz tehničkog propisa kojim se uređuju drvene konstrukcije

C.2. Popis normi za cement, građevna vapna i druga hidraulička veziva

C.2.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

Popis normi nije utvrđen

C.2.2 Ostale norme

HRN EN 14227-1:2005 – Mješavine vezane hidrauličnim vezivom -- Specifikacije -- 1. dio: Zrnate mješavine vezane cementom (EN 14227-1:2004)

HRN EN 14227-2:2004 – Mješavine vezane hidrauličnim vezivom -- Specifikacije -- 2. dio: Mješavine vezane troskom (EN 14227-2:2004)

HRN EN 14227-3:2004 – Mješavine vezane hidrauličnim vezivom -- Specifikacije -- 3. dio: Mješavine vezane letećim pepelom (EN 14227-3:2004)

HRN EN 14227-4:2004 – Mješavine vezane hidrauličnim vezivom -- Specifikacije -- 4. dio: Leteći pepeo za mješavine vezane hidrauličnim vezivom (EN 14227-4:2004)

HRN EN 14227-5:2004 – Mješavine vezane hidrauličnim vezivom -- Specifikacije -- 5. dio: Mješavine vezane hidrauličnim vezivom za ceste (EN 14227-5:2004)

HRN EN 14227-10:2007 – Mješavine vezane hidrauličnim vezivom -- Specifikacije -- 10. dio: Tlo obrađeno cementom (EN 14227-10:2006)

HRN EN 14227-11:2007 – Mješavine vezane hidrauličnim vezivom -- Specifikacije -- 11. dio: Tlo obrađeno vapnom (EN 14227-11:2006)

HRN EN 14227-12:2007 – Mješavine vezane hidrauličnim vezivom -- Specifikacije -- 12. dio: Tlo obrađeno troskom (EN 14227-12:2006)

HRN EN 14227-13:2007 – Mješavine vezane hidrauličnim vezivom -- Specifikacije -- 13. dio: Tlo obrađeno hidrauličnim vezivom za ceste (EN 14227-13:2006)

HRN EN 14227-14:2007 – Mješavine vezane hidrauličnim vezivom -- Specifikacije -- 14. dio: Tlo obrađeno letećim pepelom (EN 14227-14:2006)

HRN ENV 13282:2004 – Hidraulično vezivo za ceste -- Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (ENV 13282:2000)

Primjenjuju se i odgovarajuće norme iz tehničkih propisa kojim se uređuju betonske konstrukcije i kojim se uređuju zidane konstrukcije

C.3. Popis normi za čelik za armiranje i prednapinjanje betona

Primjenjuju se odgovarajuće norme iz tehničkog propisa kojim se uređuju betonske konstrukcije

C.4. Popis normi za konstrukcijske metalne proizvode i pomoćne dijelove

C.4.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 15088:2008 – Aluminij i aluminijeve legure -- Proizvodi za izradu konstrukcija u graditeljstvu -- Tehnički uvjeti za pregled i isporuku (EN 15088:2005)

C.4.2 Ostale norme

Primjenjuju se odgovarajuće norme iz tehničkog propisa kojim se uređuju čelične konstrukcije

C.5. Popis normi za proizvode srodne betonu, mortu i mortu za injektiranje

Primjenjuju se odgovarajuće norme iz tehničkih propisa kojim se uređuju betonske konstrukcije i kojim se uređuju zidane konstrukcije

C.6. Popis normi za konstrukcijske ležajeve

Primjenjuju se odgovarajuće norme iz tehničkog propisom kojim se uređuju čelične konstrukcije

C.7. Popis normi za proizvode od predgotovljenoga betona

Primjenjuju se odgovarajuće norme iz tehničkog propisa kojim se uređuju betonske konstrukcije

C.8. Popis normi za sklopove predgotovljenih stubišta

Primjenjuju se odgovarajuće norme iz tehničkog propisa kojim se uređuju betonske konstrukcije

C.9. Popis normi za lagane spregnute grede i stupove na osnovi drva

Popis normi nije utvrđen

C.10. Popis normi za sklopove za naknadno napinjanje prednapetih konstrukcija

Popis normi nije utvrđen

C.11. Popis normi za sidrene svornjake

Popis normi nije utvrđen

PRILOG D

GRAĐEVNI PROIZVODI IZ PODRUČJA OVOJNICA KROVOVA I ZGRADA

D.1. Popis normi za sklopove zidnih obloga

D1.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 13830:2008 – Ovješene fasade -- Norma za proizvod (EN 13830:2003)

D.2. Popis normi za krovne pokrove – krovne svjetlike – krovne prozore i pomoćne proizvode

D.2.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 12467:2008 Fibre-cement flat sheets -- Product specification and test methods (EN 12467:2004+A1:2005+A2:2006)

HRN EN 492:2008 Fibre-cement slates and fittings -- Product specification and test methods (EN 492:2004+A1:2005+A2:2006)

HRN EN 490:2005 – Betonski crijep i pomoćni dijelovi za pokrivanje krovova i oblaganje zidova -- Specifikacije proizvoda (EN 490:2004)

HRN EN 490:2005/A1:2008 – Betonski crijep i pomoćni dijelovi za pokrivanje krovova i oblaganje zidova -- Specifikacije proizvoda (EN 490:2004/A1:2006)

HRN EN 534:2008 – Valovite bitumenske ploče -- Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja (EN 534:2006)

HRN EN 544:2008 – Bitumenske šindre s mineralnim i/ili sintetičkim ulošcima -- Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja (EN 544:2005)

HRN EN 1304:2005 – Glineni crijep i pomoćni dijelovi -- Definicije i specifikacije proizvoda (EN 1304:2005)

HRN EN 13707:2005 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske hidroizolacijske krovne trake s uloškom -- Definicije i značajke (EN 13707:2004)

HRN EN 13707:2005/A1:2008 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske hidroizolacijske krovne trake s uloškom -- Definicije i značajke (EN 13707:2004/A1:2006)

HRN EN 13859-1:2008 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i značajke podložnih traka -- 1. dio: Podložne trake za prijeklopno pokrivanje krovova (EN 13859-1:2005+A1:2008)

HRN EN 13859-2:2008 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i značajke podložnih traka -- 2. dio: Podložne trake za zidove (EN 13859-2:2004+A1:2008)

HRN EN 13956:2005/Ispr.1:2008 Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne hidroizolacijske trake za krovove -- Definicije i značajke (EN 13956:2005/AC:2006)

HRN EN 13956:2005 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne hidroizolacijske trake za krovove -- Definicije i značajke (EN 13956:2005)

HRN EN 14782:2008 – Samonosivi limovi za pokrivanje krovova, vanjska i unutarnja oblaganja -- Specifikacija proizvoda i zahtjevi (EN 14782:2006)

HRN EN 14783:2008 – Nenosivi limovi i trake za pokrivanje krovova, vanjsko i unutrašnje oblaganje -- Specifikacija proizvoda i zahtjevi (EN 14783:2006)

HRN EN 12951:2008 – Prefabricated accessories for roofing -- Permanently fixed roof ladders -- Product specification and test methods (EN 12951:2004)

HRN EN 516:2008 – Prefabricated accessories for roofing -- Installations for roof access -- Walkways, treads and steps (EN 516:2006)

HRN EN 517:2008 – Prefabricated accessories for roofing -- Roof safety hooks (EN 517:2006)

D.3. Popis normi za ravno i profilirano staklo i proizvode od staklenih blokova

D.3.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 13024-2:2008 – Glass in building -- Thermally toughened borosilicate safety glass -- Part 2: Evaluation of conformity/ Product standard (EN 13024-2:2004)

HRN EN 572-9:2005 – Staklo u graditeljstvu -- Proizvodi od osnovnog natrij-kalcij-silikatnog stakla -- 9. dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 572-9:2004)

HRN EN 1036-2:2008 – Staklo u graditeljstvu -- Zrcala od srebrom presvučenog float stakla za unutarnju upotrebu -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 1036-2:2008)

HRN EN 1051-2:2008 – Staklo u graditeljstvu -- Staklene prizme za zidove i podove -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 1051-2:2007)

HRN EN 1096-4:2008 – Staklo u graditeljstvu -- Staklo s premazom -- 4. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 1096-4:2004)

HRN EN 1279-5:2008 – Staklo u graditeljstvu -- Izolacijsko staklo -- 5. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 1279-5:2005+A1:2008)

HRN EN 1748-1-2:2008 – Staklo u graditeljstvu -- Specijalni osnovni proizvodi -- Borosilikatna stakla -- Dio 1-2: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 1748-1-2:2004)

HRN EN 1748-2-2:2008 – Staklo u graditeljstvu -- Specijalni osnovni proizvodi -- Staklo-keramika -- Dio 2-2: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 1748-2-2:2004)

HRN EN 1863-2:2006 – Staklo u graditeljstvu -- Toplinski ojačano natrijkalcijevo silikatno staklo -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 1863-2:2004)

HRN EN 12150-2:2006 – Staklo u graditeljstvu -- Termički kaljeno natrijkalcijevo silikatno staklo -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod

HRN EN 12337-2:2006 – Staklo u graditeljstvu -- Kemijski ojačano natrijkalcijevo silikatno staklo -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 12337-2:2004)

HRN EN 14178-2:2008 – Staklo u graditeljstvu -- Osnovni zemnoalkalijski, silikatni, stakleni proizvodi -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 14178-2:2004)

HRN EN 14179-2:2008 – Staklo u graditeljstvu -- Toplinski prožeto, termički kaljeno, natrij kalcij silikatno, sigurnosno staklo -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 14179-2:2005)

HRN EN 14321-2:2008 – Staklo u graditeljstvu -- Termički kaljeno, zemnoalkalijsko, silikatno, sigurnosno staklo -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 14321-2:2005)

HRN EN 14449:2005 – Staklo u graditeljstvu -- Višeslojno staklo i višeslojno sigurnosno staklo -- Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 14449:2005)

HRN EN 14449:2005/Ispr.1:2008 – Staklo u graditeljstvu -- Višeslojno staklo i višeslojno sigurnosno staklo -- Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 14449:2005/AC:2005)

D.4. Popis normi za vanjska i unutarnja vrata i prozore, krovne otvore i krovne svjetlike

D.4.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 1158:2008 – Građevni okovi -- Naprave za upravljanje vratima -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1158:1997+A1:2002+AC:2006)

HRN EN 179:2008 – Građevni okovi -- Naprave izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom pločom za upotrebu na evakuacijskim putovima -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 179:2008)

HRN EN 1125:2008 – Građevni okovi -- Dijelovi izlaza za nuždu s pritisnom šipkom za upotrebu na evakuacijskim putovima -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1125:2008)

HRN EN 13241-1:2008 – Industrijska, komercijalna, garažna i ostala ulazna vrata -- Norma za proizvod -- 1. dio: Proizvodi bez otpornosti na vatru ili svojstva kontrole dima (EN 13241-1:2003)

HRN EN 1154:2008 – Građevni okovi -- Naprave za kontrolirano zatvaranje vrata -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1154:1996+A1:2002+AC:2006)

HRN EN 1155:2008 – Građevni okovi -- Električki pogonjene naprave koje zadržavaju okretna vrata u otvorenome položaju -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1155:1997+A1:2002+AC:2006)

HRN EN 1935:2003 – Građevni okovi -- Jednoosovinske šarke -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1935:2002)

HRN EN 1935/AC:2005 – Građevni okovi -- Jednoosovinske šarke -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1935:2002/AC:2003)

HRN EN 12209:2008 – Građevni okovi -- Brave i zasuni -- Mehaničke brave, zasuni i pločice za zaključavanje -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 12209:2003+AC:2005)

D.4.2 Ostale norme

Primjenjuju se odgovarajuće norme iz tehničkog propisa kojim se uređuju prozori i vrata

D.5. Popis normi za vodonepropusne sklopove za krovove nanijeti u tekućem stanju

Popis normi nije utvrđen

D.6. Popis normi za sklopove za oblaganje vanjskih zidova

Primjenjuju se odgovarajuće norme iz tehničkog propisa kojim se uređuje racionalna uporaba energije i toplinska zaštita u zgradama

D.7. Popis normi za sustave brtvljenja konstrukcijskog ostakljenja

Popis normi nije utvrđen

D.8. Popis normi za sklopove mehanički pričvršćenih savitljivih krovnih vodonepropusnih membrana

Popis normi nije utvrđen

D.9. Popis normi za samonosive prozirne krovne sklopove

D.9.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 14963:2008 – Roof coverings -- Continuous rooflights of plastics with or without upstands -- Classification, requirements and test methods (EN 14963:2006)

HRN EN 1873:2008 – Prefabricated accessories for roofing -- Individual roof lights of plastics -- Product specification and test methods (EN 1873:2005)

D.10. Popis normi za predgotovljene nosive obložne panele na osnovi drva i samonosive spregnute lagane panele

Primjenjuju se odgovarajuće norme iz tehničkog propisa kojim se uređuju drvene konstrukcije

PRILOG E

GRAĐEVNI PROIZVODI IZ PODRUČJA UNUTARNJE/VANJSKE KOMPONENTE/SKLOPOVI ZGRADA

E.1. Popis normi za sanitarne uređaje

E.1.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 997:2004 – WC školjke i WC garniture s ugrađenim sifonom (EN 997:2003)

HRN EN 997:2004/A1:2008 – WC školjke i WC garniture s ugrađenim sifonom (EN 997:2003/A1:2006)

HRN EN 12764:2008 – Sanitarni uređaji -- Specifikacija za vrtložne kade (EN 12764:2004+A1:2008)

HRN EN 13310:2008 – Sudoperi -- Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode (EN 13310:2003)

HRN EN 13407:2008 – Zidni pisoari -- Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode (EN 13407:2006)

HRN EN 14296:2008 – Sanitarni uređaji -- Zajednička korita za pranje (EN 14296:2005

HRN EN 14428:2008 – Stijenke tuš kabine -- Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode (EN 14428:2004+A1:2008)

HRN EN 14528:2008 – Bidei -- Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode (EN 14528:2007)

HRN EN 14688:2008 – Sanitarni uređaji -- Umivaonici -- Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode (EN 14688:2006)

E.2. Popis normi za panele na osnovi drva

E.2.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 438-7:2008 – Visokotlačni dekorativni laminati (HPL) -- Ploče na osnovi duromernih smola (uobičajeno se nazivaju laminati) -- 7. dio: Kompaktni laminat i HPL kompozitne ploče za unutrašnji i vanjski zid i završnu obradu stropa (EN 438-7:2005)

E.2.2. Ostale norme

Primjenjuju se odgovarajuće norme iz tehničkog propisa kojim se uređuju drvene konstrukcije

E.3. Popis normi za ziđe i srodne proizvode

Primjenjuju se odgovarajuće norme iz tehničkog propisa kojim se uređuju zidane konstrukcije

E.4. Popis normi za unutarnje i vanjske završne obrade zidova i plafona

E.4.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 12326-1:2008 – Slate and stone products for discontinuous roofing and cladding -- Part 1: Product specification (EN 12326-1:2004)

HRN EN 12057:2005 – Proizvodi od prirodnog kamena -- Modularne ploče -- Zahtjevi (EN 12057:2004)

HRN EN 12058:2005 – Proizvodi od prirodnog kamena -- Ploče za podove i stube -- Zahtjevi (EN 12058:2004)

HRN EN 13279-1:2008 – Veziva i žbuke na osnovi gipsa -- 1. dio: Definicije i zahtjevi (EN 13279-1:2008)

HRN EN 13658-1:2006 – Metalni profili i nosači za žbuku -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode -- 1. dio: Unutarnje žbuke (EN 13658-1:2005)

HRN EN 13658-2:2006 – Metalni profili i nosači za žbuku -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode -- 2. dio: Vanjske žbuke (EN 13658-2:2005)

HRN EN 14411:2008 – Keramičke pločice -- Definicije, razredba, značajke i označivanje (EN 14411:2006)

HRN EN 14716:2008 – Stretched ceilings -- Requirements and test methods (EN 14716:2004)

E.4.2 Ostale norme

HRN EN 13300:2002 – Boje i lakovi -- Prekrivni materijali i prekrivna sredstva za unutarnje zidove i stropove, razrjedivi vodom -- Razredba (EN 13300:2001)

E.5. Popis normi za gipsane proizvode

E.5.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 12859:2008 Gipsani blokovi -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 12859:2008)

HRN EN 520:2006 – Gipsane ploče -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 520:2004)

HRN EN 12860:2002 – Ljepila na osnovi gipsa za gipsane blokove -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 12860:2001)

HRN EN 13815:2008 – Oblikovni elementi od vlaknom ojačanog gipsa -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 13815:2006)

HRN EN 13963:2007 – Materijal za obradbu i zaglađivanje spojeva gipsanih ploča -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 13963:2005+AC:2006)

HRN EN 13964:2007 – Ovješeni stropovi -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 13964:2004+A1:2006)

HRN EN 14195:2007 – Metalni profili potkonstrukcija za sustave s gipsanim pločama -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 14195:2005+AC:2006)

HRN EN 14190:2008 – Dodatno obrađene gipsane ploče -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 14190:2005)

HRN EN 14246:2006 – Gipsani elementi za spuštene stropove -- Definicije, zahtjevi i postupci ispitivanja (EN 14246:2006)

HRN EN 14246:2006/Ispr.1:2008 – Gipsani elementi za spuštene stropove -- Definicije, zahtjevi i postupci ispitivanja (EN 14246:2006/AC:2006)

HRN EN 14353:2008 – Pomoćni i dodatni metalni profili za uporabu s gipsanim pločama -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 14353:2007)

HRN EN 15283-1:2008 – Gipsane ploče s vlaknastim ojačanjem -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode -- 1. dio: Gipsane ploče s ojačanjem iz armaturnog vala (EN 15283-1:2008)

HRN EN 15283-2:2008 – Gipsane ploče s vlaknastim ojačanjem -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode -- 2. dio: Gipsanovlaknaste ploče (EN 15283-2:2008)

E.6. Popis normi za sklopove unutarnjih pregrada

Primjenjuju se odgovarajuće norme iz tehničkih propisa kojim su uređene betonske konstrukcije, zidane konstrukcije, drvene konstrukcije, čelične konstrukcije i kojim su uređene spregnute konstrukcije od čelika i betona

E.7. Popis normi za vodonepropusne obložne sklopove za podove i zidove vlažnih prostorija

E.7.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 12004:2008 – Ljepila za pločice -- Zahtjevi, vrednovanje sukladnosti, razredba i označivanje (EN 12004:2007)

HRN EN 14909:2008 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne trake za sprečavanje kapilarnog podizanja vode -- Definicije i značajke (EN 14909:2006)

HRN EN 14967:2008 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske trake za sprečavanje kapilarnog podizanja vode -- Definicije i značajke (EN 14967:2006)

E.8. Popis normi za nenosive stalne oplatne sklopove na osnovi šupljih blokova ili panela od izolacijskih materijala i/ili betona

Popis normi nije utvrđen

PRILOG F

GRAĐEVNI PROIZVODI IZ PODRUČJA GRIJANJE/VENTILACIJE/IZOLACIJE

F.1. Popis normi za dimnjake, dimovode i posebne proizvode

F.1.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 12101-1:2008 – Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 1. dio: Specifikacija dimnih zastora (EN 12101-1:2005+A1:2006)

HRN EN 12101-2:2008 – Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 2. dio: Specifikacija uređaja za prirodno odvođenje dima i topline (EN 12101-2:2003)

HRN EN 12101-3:2008 – Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 3. dio: Specifikacija uređaja za prisilno odvođenje dima i topline (EN 12101-3:2002+AC:2005)

HRN EN 12101-6:2008 – Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 6. dio: Specifikacija sustava diferencijalnog tlaka -- Paketi (EN 12101-6:2005+AC:2006)

HRN EN 12101-10:2008 – Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 10. dio: Opskrba energijom (EN 12101-10:2005+AC:2007)

HRN EN 13084-5:2008 – Samostojeći dimnjaci -- 5. dio: Materijali za zidane cijevi -- Specifikacija proizvoda (EN 13084-5:2005+AC:2006)

HRN EN 13084-7:2008 – Samostojeći dimnjaci -- 7. dio: Specifikacije proizvoda za cilindrične čelične proizvode za upotrebu u čeličnim dimnjacima s jednom stijenkom i čeličnim cijevima (EN 13084-7:2005)

HRN EN 14989-1:2008 – Dimnjaci -- Zahtjevi i ispitne metode za metalne dimnjake i neovisno o materijalima kanale za dovod zraka za uređaje za loženje s zatvorenom komorom izgaranja -- 1. dio: Vertikalni završetci za zrak i dimovod za uređaje za loženje C6 (EN 14989-1:2007)

HRN EN 14989-2:2008 – Dimnjaci -- Zahtjevi i ispitne metode za metalne dimnjake i neovisno o materijalima kanale za dovod zraka za uređaje za loženje s zatvorenom komorom izgaranja -- 2. dio: Kanali za odvod dima i dovod zraka u zatvorenim prostorima (EN 14989-2:2007)

F.1.2 Ostale norme

Primjenjuju se odgovarajuće norme iz tehničkog propisa kojim se uređuju dimnjaci u građevinama

F.2. Popis normi za uređaje za grijanje prostora

F.2.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 777-1:2009 Plinski ovjesni nekućanski tamno-zračeći cijevni sustavi grijanja s više plamenika s ventilatorima -- 1. dio: Sustav D -- Sigurnost (EN 777-1:2009)

HRN EN 777-2:2009 Plinski ovjesni nekućanski tamno-zračeći cijevni sustavi grijanja s više plamenika s ventilatorima -- 2. dio: Sustav E -- Sigurnost (EN 777-2:2009)

HRN EN 777-3:2009 Plinski ovjesni nekućanski tamno-zračeći cijevni sustavi grijanja s više plamenika s ventilatorima -- 3. dio: Sustav F -- Sigurnost (EN 777-3:2009)

HRN EN 777-4:2009 Plinski ovjesni nekućanski tamno-zračeći cijevni sustavi grijanja s više plamenika s ventilatorima -- 4. dio: Sustav H -- Sigurnost (EN 777-4:2009)

HRN EN 1:2008 – Uljne peći s isparivačkim plamenicima (EN 1:1998+A1:2007)

HRN EN 1:2008 – Uljne peći s isparivačkim plamenicima (EN 1:1998+A1:2007)

HRN EN 12809:2008 – Kotlovi na kruta goriva -- Nazivna snaga do 50 kW -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 12809:2001+A1:2004+AC:2006+A1:2004/AC:2007

HRN EN 12815:2004 – Štednjaci na kruta goriva -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 12815:2001)

HRN EN 12815:2004/A1:2008/Ispr.1:2008 – Štednjaci na kruta goriva -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 12815:2001/A1:2004)

HRN EN 13229:2004/A1:2008 – Kamini za ugradnju i otvoreni kamini na kruta goriva -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 13229:2001/A1:2003)

HRN EN 13229:2004/A2:2008 – Kamini za ugradnju i otvoreni kamini na kruta goriva -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 13229:2001/A2:2004)

HRN EN 13229:2004/A2:2008/Ispr.1:2008 – Kamini za ugradnju i otvoreni kamini na kruta goriva -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 13229:2001/A2:2004)

HRN EN 13240:2004/A2:2008 – Grijalice prostora na kruto gorivo -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 13240:2001/A2:2004)

HRN EN 15250:2008 – Aparati na kruta goriva s akumulacijom topline -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 15250:2007)

F.2.2 Ostale norme

HRN EN 13341:2008 – Thermoplastics static tanks for above ground storage of domestic heating oils, kerosene and diesel fuels -- Blow moulded polyethylene, rotationally moulded polyethylene and polyamide 6 by anionic polymerization tanks -- Requirements and test methods (EN 13341:2005)

F.3. Popis normi za toplinsko-izolacijske proizvode

F.3.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 13950:2008 – Gipsane kompozitne ploče za toplinsku i zvučnu izolaciju -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 13950:2005)

HRN EN 14496:2008 – Ljepila na osnovi gipsa za toplinsko/zvučno izolacijske kompozitne panele i gipsane ploče -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 14496:2005)

F.3.2 Ostale norme

Primjenjuju se odgovarajuće norme iz tehničkog propisa kojim se uređuje racionalna uporaba energije i toplinska zaštita u zgradama

F.4. Popis normi za spregnute sklopove za vanjsku toplinsku izolaciju

Popis normi nije utvrđen

F.5. Popis normi za izolacijske sklopove za obrnute krovove

F.5.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 14964:2008 Rigid underlays for discontinuous roofing -- Definitions and characteristics (EN 14964:2006)

F.6. Popis normi za sustave toplinski izoliranih pročelja

Popis normi utvrđen je tehničkim propisom kojim se uređuje racionalna uporaba energije i toplinska zaštita u zgradama

PRILOG G

GRAĐEVNI PROIZVODI IZ PODRUČJA PRIČVRŠĆENJA/BRTVLJENJA/ADHEZIVA

G.1. Popis normi za građevne adhezive

G.1.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 14016-1:2008 – Veziva za magnezitne estrihe -- Kaustični magnezij i magnezijev klorid -- 1. dio: Definicije i zahtjevi (EN 14016-1:2004)

HRN EN 14680:2008 – Adhezivi za sustave termoplastičnih cijevi koje nisu pod pritiskom -- Specifikacije (EN 14680:2006)

HRN EN 14814:2008 – Adhezivi za sustave termoplastičnih cijevi za kapljevine pod pritiskom -- Specifikacije (EN 14814:2007)

G.1.2 Ostale norme

Primjenjuju se odgovarajuće norme iz tehničkog propisa kojim se uređuju drvene konstrukcije

G.2. Popis normi za trnove za konstrukcijske spojeve – spajala

G.2.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 14566:2008 – Mehanička spajala za sustave s gipsanim pločama -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 14566:2008)

G.2.2 Ostale norme

Primjenjuju se odgovarajuće norme iz tehničkih propisa kojim se uređuju drvene konstrukcije i kojim se uređuju čelične konstrukcije

G.3. Popis normi za trodimenzijske ploče za čavlanje

Popis normi nije utvrđen

G.4. Popis normi za sidrene svornjake/vijci

Primjenjuju se odgovarajuće norme iz tehničkih propisa kojim se uređuju drvene konstrukcije i kojim se uređuju čelične konstrukcije

G.5. Popis normi za zidne ploče od nehrđajućeg čelika

Popis normi nije utvrđen

G.6. Popis normi za zaštitne limove u šupljim zidovima

Popis normi nije utvrđen

G.7. Popis normi za spajala za obloge vanjskih zidova i ravne ili kose krovove

Popis normi nije utvrđen

G.8. Popis normi za spajala za betonske sendvič-elemente

Popis normi nije utvrđen

G.9. Popis normi za brtve nepropusne za plin i vodu za cijevi u prodorima zidova i stropova

G.9.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 14188-1:2005 – Brtveni umetci i (brtvene) mase -- 1. dio: Specifikacije za vruće brtvene mase (EN 14188-1:2004)

HRN EN 14188-2:2005 – Brtveni umetci i (brtvene) mase -- 2. dio: Specifikacije za hladne brtvene mase (EN 14188-2:2004)

HRN EN 14188-3:2007 – Brtveni umetci i (brtvene) mase -- 3. dio: Specifikacije za predgotovljene brtve (EN 14188-3:2006)

G.10. Popis normi za brtvene sklopove, profile i trakove

Popis normi nije utvrđen

G.11. Popis normi za tvari za brtvljenje spojeva

Popis normi nije utvrđen

G.12. Popis normi za elastična zavješena spajala

Popis normi nije utvrđen

G.13. Popis normi za vlačne šipke

Popis normi nije utvrđen

G.14. Popis normi za točkasta spajala

Popis normi nije utvrđen

G.15. Popis normi za tvari na površinama s odbojnim svojstvom i obradom prevlaka

Popis normi nije utvrđen

G.16. Popis normi za spajala s mogućnošću regulacije položaja za krovove, zidove i unutarnje primjene

Popis normi nije utvrđen

G.17. Popis normi za proizvode za postizanje vodonepropusnosti i njihova obrada

G.17.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 13967:2005 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne trake za zaštitu od vlage i vode iz tla -- Definicije i značajke (EN 13967:2004)

HRN EN 13967:2005/A1:2008 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne trake za zaštitu od vlage i vode iz tla -- Definicije i značajke (EN 13967:2004/A1:2006)

HRN EN 13969:2005 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske trake za zaštitu od vlage i vode iz tla -- Definicije i značajke (EN 13969:2004)

HRN EN 13969:2005/A1:2008 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske trake za zaštitu od vlage i vode iz tla -- Definicije i značajke (EN 13969:2004/A1:2006)

HRN EN 13970:2005 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske paronepropusne trake -- Definicije i značajke (EN 13970:2004)

HRN EN 13970:2005/A1:2008 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske paronepropusne trake -- Definicije i značajke (EN 13970:2004/A1:2006)

HRN EN 13984:2005 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne paronepropusne trake -- Definicije i značajke (EN 13984:2004)

HRN EN 13984:2005/A1:2008 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne paronepropusne trake -- Definicije i značajke (EN 13984:2004/A1:2006)

PRILOG H

GRAĐEVNI PROIZVODI IZ PODRUČJA ZAŠTITE OD POŽARA I SRODNIH PROIZVODA

H.1. Popis normi za požarne alarme, otkrivanje požara, stalni požarni uređaji, proizvodi za kontrolu požara i dima i suzbijanje eksplozije

H.1.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 54-2:2005 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 2. dio: Kontrolna i pokazna oprema (EN 54-2:1997+AC:1999)

HRN EN 54-2:2005/A1:2007 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 2. dio: Kontrolna i pokazna oprema (EN 54-2:1997/A1:2006)

HRN EN 54-2:2005 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 2. dio: Kontrolna i pokazna oprema (EN 54-2:1997+AC:1999)

HRN EN 54-3:2005 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 3. dio: Naprave za uzbunjivanje -- Sirene (EN 54-3:2001+A1:2002)

HRN EN 54-3:2005/A2:2008 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 3. dio: Naprave za uzbunjivanje -- Sirene (EN 54-3:2001/A2:2006)

HRN EN 54-4:2005 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 4. dio: Oprema za napajanje energijom (EN 54-4:1997+AC:1999+A1:2002)

HRN EN 54-4:2005/A2:2008 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 4. dio: Oprema za napajanje energijom (EN 54-4:1997/A2:2006)

HRN EN 54-4:2005 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 4. dio: Oprema za napajanje energijom (EN 54-4:1997+AC:1999+A1:2002)

HRN EN 54-5:2005 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 5. dio: Detektori topline -- Točkasti detektori (EN 54-5:2000+A1:2002)

HRN EN 54-7:2005 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 7. dio: Detektori dima -- Točkasti detektori koji upotrebljavaju raspršivanje svjetla, prolazak svjetla ili ionizaciju (EN 54-7:2000+A1:2002)

HRN EN 54-7:2005/A2:2008 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 7. dio: Detektori dima -- Točkasti detektori koji upotrebljavaju raspršivanje svjetla, prolazak svjetla ili ionizaciju (EN 54-7:2000/A2:2006)

HRN EN 54-10:2005 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 10. dio: Detektori plamena -- Točkasti detektori (EN 54-10:2002)

HRN EN 54-10:2005/A1:2008 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 10. dio: Detektori plamena -- Točkasti detektori (EN 54-10:2002/A1:2005)

HRN EN 54-11:2005 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 11. dio: Ručni javljači (EN 54-11:2001)

HRN EN 54-11:2005/A1:2008 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 11. dio: Ručni javljači (EN 54-11:2001/A1:2005)

HRN EN 54-12:2005 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 12 dio: Detektori dima -- Linijski detektori koji upotrebljavaju optičku zraku svjetla (EN 54-12:2002)

HRN EN 54-16:2008 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 16. dio: Kontrolna i pokazna oprema zvučne uzbune (EN 54-16:2008)

HRN EN 54-17:2008 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 17. dio: Izolatori kratkoga spoja (EN 54-17:2005)

rpHRN EN 54-17:2008/Ispr.1 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 17. dio: Izolatori kratkoga spoja (EN 54-17:2005)

HRN EN 54-18:2008 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 18. dio: Ulazno/izlazni uređaji (EN 54-18:2005+AC:2007)

HRN EN 54-18:2008 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 18. dio: Ulazno/izlazni uređaji (EN 54-18:2005+AC:2007)

HRN EN 54-20:2008 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 20. dio: Aspiracijski dimni detektori (EN 54-20:2006+AC:2008)

HRN EN 54-21:2008 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 21. dio: Oprema za prijenos uzbune i dojavu greške (EN 54-21:2006)

HRN EN 54-24:2008 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 24. dio: Dijelovi sustava zvučne uzbune -- Zvučnici (EN 54-24:2008)

HRN EN 54-25:2008 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 25. dio: Dijelovi koje upotrebljavaju radio veze (EN 54-25:2008)

HRN EN 12094-1:2008 – Stabilni protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za gašenje plinom -- 1. dio: Zahtjevi i ispitne metode za električne uređaje za automatsko upravljanje i odgodu (EN 12094-1:2003)

HRN EN 12094-2:2007 – Protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za gašenje plinom -- 2. dio: Zahtjevi i ispitne metode za neelektrične uređaje za automatsko upravljanje i odgodu gašenja (EN 12094-2:2003)

HRN EN 12094-3:2007 – Protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za gašenje plinom -- 3. dio: Zahtjevi i metode ispitivanja za ručne uređaje za okidanje i zaustavljanje (EN 12094-3:2003)

HRN EN 12094-4:2007 – Protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za gašenje plinom -- 4. dio: Zahtjevi i ispitne metode za sklopove ventila spremnika i njihove pokretače (aktuatore) (EN 12094-4:2004)

HRN EN 12094-5:2007 – Protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za gašenje plinom -- 5. dio: Zahtjevi i ispitne metode za visokotlačne i niskotlačne razdjelne ventile i njihove pokretače (aktuatore) (EN 12094-5:2006)

HRN EN 12094-6:2007 – Protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za gašenje plinom -- 6. dio: Zahtjevi i ispitne metode za neelektrične uređaje zaprečavanja (EN 12094-6:2006)

HRN EN 12094-7:2008 – Stabilni protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za gašenje plinom -- 7. dio: Zahtjevi i ispitne metode za mlaznice za sustave CO2 (EN 12094-7:2000+A1:2005)

HRN EN 12094-8:2008 – Stabilni protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za gašenje plinom -- 8. dio: Zahtjevi i ispitne metode za spojnice (EN 12094-8:2006

HRN EN 12094-9:2007 – Protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za gašenje plinom -- 9. dio: Zahtjevi i ispitne metode za specijalne detektore požara (EN 12094-9:2003)

HRN EN 12094-10:2007 – Protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za gašenje plinom -- 10. dio: Zahtjevi i ispitne metode za manometre i tlačne sklopke (EN 12094-10:2003)

HRN EN 12094-11:2007 – Protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za gašenje plinom -- 11. dio: Zahtjevi i ispitne metode za mehaničke uređaje za vaganje (EN 12094-11:2003)

HRN EN 12094-12:2007 – Protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za gašenje plinom -- 12. dio: Zahtjevi i metode ispitivanja za pneumatske alarmne uređaje (EN 12094-12:2003)

HRN EN 12094-13:2007 – Protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za gašenje plinom -- 13. dio: Zahtjevi i ispitne metode za nepovratne i protupovratne ventile (EN 12094-13:2001+AC:2002)

H.2. Popis normi za proizvode za zaustavljanje požara, požarne brtve i proizvode za zaštitu od požara

H.2.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 671-1:2007 – Stabilni protupožarni sustavi -- Hidrantski sustavi -- 1. dio: Hidrantska cijevna vitla s polučvrstim cijevima (EN 671-1:2001+AC:2002)

HRN EN 671-2:2007 – Stabilni protupožarni sustavi -- Hidrantski sustavi -- 2. dio: Hidrantski sustavi s plosnatim cijevima (EN 671-2:2001+A1:2004)

HRN EN 12259-1:2007 – Stabilni protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava raspršene vode -- 1. dio: Prskalice (sprinkleri) (EN 12259-1:1999+A1:2001+A2:2004+A3:2006)

HRN EN 12259-2:2007 – Stabilni protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava raspršene vode -- 2. dio: Sklopovi mokrih alarmnih ventila (EN 12259-2:1999+A1:2001+AC:2002)

HRN EN 12259-2:2007/A2:2007 – Stabilni protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava raspršene vode -- 2. dio: Sklopovi mokrih alarmnih ventila (EN 12259-2:1999/A2:2005)

HRN EN 12259-3:2007/A2:2007 – Stabilni protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava raspršene vode -- 3. dio: Sklopovi suhih alarmnih ventila (EN 12259-3:2000/A2:2005)

HRN EN 12259-4:2007 – Stabilni protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava raspršene vode -- 4. dio: Alarmna zvona s vodnim pogonom (EN 12259-4:2000+A1:2001)

HRN EN 12259-5:2007 – Stabilni protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava raspršene vode -- 5. dio: Detektori protoka vode (EN 12259-5:2002)

HRN EN 12416-1:2008 – Stabilni protupožarni sustavi -- Sustavi za gašenje prahom -- 1. dio: Zahtjevi i ispitne metode za dijelove (EN 12416-1:2001+A2:2007)

HRN EN 12416-2:2008 – Stabilni protupožarni sustavi -- Sustavi za gašenje prahom -- 2. dio: Projektiranje, konstrukcija i održavanje (EN 12416-2:2001+A1:2007)

HRN EN 13565-1:2008 – Stabilni protupožarni sustavi -- Sustavi s pjenom -- 1. dio: Zahtjevi i metode ispitivanja dijelova (EN 13565-1:2003+A1:2007)

HRN EN 14339:2007 – Podzemni protupožarni hidranti (EN 14339:2005)

HRN EN 14384:2007 – Nadzemni protupožarni hidranti (EN 14384:2005)

HRN EN 14604:2008 – Uređaji za javljanje dimnog alarma (EN 14604:2005+AC:2008)

PRILOG I

GRAĐEVNI PROIZVODI IZ PODRUČJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA

I.1. Popis normi za sve građevne proizvode vezane za električne instalacije

Primjenjuju se odgovarajuće norme iz tehničkog propisa kojim se uređuju niskonaponske električne instalacije

PRILOG J

GRAĐEVNI PROIZVODI IZ PODRUČJA PLINSKIH INSTALACIJA

J.1. Popis normi za sve građevne proizvode vezane za plinske instalacije

J.1.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 969:2009 – Duktilne željezne cijevi, spojni dijelovi, pribor i njihovi spojevi za plinske cjevovode -- Zahtjevi i postupci ispitivanja (EN 969:2009)

HRN EN 682:2007 – Elastomerne brtve -- Zahtjevi za materijal brtva namijenjenih za cijevi i spojnice za transport plina i tekućih ugljikovodika (EN 682:2002+A1:2005)

HRN EN 1057:2008 – Bakar i legure bakra -- Bešavne, okrugle bakrene cijevi za vodu i plin za sanitarnu primjenu i grijanje (EN 1057:2006) (2)

HRN EN 14800:2008 – Sigurnosna savitljiva metalna crijeva za spajanje kućanskih plinskih uređaja (EN 14800:2007)

HRN EN 15069:2008 – Sigurnosni plinski zaporni uređaji za savitljiva metalna crijeva za spajanje kućanskih plinskih uređaja (EN 15069:2008)

PRILOG K

GRAĐEVNI PROIZVODI IZ PODRUČJA OPSKRBE VODOM I KANALIZACIJE

K.1. Popis normi za sklopove koji se sastoje od zaklopca s djelomično mehaničkim zatvaranjem, montirani u vodolovno grlo bez zaklopca

Popis normi nije utvrđen

K.2. Popis normi za sklopove za poklopce revizijskih okana koji se sastoje od poklopca i dodatnih prstena izrađenih od plastike za različite svrhe

Popis normi nije utvrđen

K.3. Popis normi za sklopove cijevi za hladnu i toplu vodu, uključujući vodu predviđenu za ljudsku potrošnju

K.3.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 10224:2003 Nelegirane čelične cijevi i spojnice za cjevovode vodenastih tekućina uključujući pitku vodu -- Tehnički uvjeti isporuke (EN 10224:2002)

HRN EN 1057:2008 – Bakar i legure bakra -- Bešavne, okrugle bakrene cijevi za vodu i plin za sanitarnu primjenu i grijanje (EN 1057:2006) (1)

HRN EN 10224:2003 – Nelegirane čelične cijevi i spojnice za cjevovode vodenastih tekućina uključujući pitku vodu -- Tehnički uvjeti isporuke (EN 10224:2002)

HRN EN 10224:2003/A1:2008 – Nelegirane čelične cijevi i spojnice za prijenos vode i drugih vodenastih tekućina -- Tehnički uvjeti isporuke (EN 10224:2002/A1:2005)

HRN EN 10311:2007 – Spojevi za spajanje čeličnih cijevi i spojnica za prijenos vode i drugih vodenastih otopina (EN 10311:2005)

HRN EN 10312:2003 – Zavarene cijevi od nehrđajućih čelika za cjevovode vodenastih tekućina uključujući pitku vodu -- Tehnički uvjeti isporuke (EN 10312:2002)

HRN EN 10312/A1:2007 – Zavarene cijevi od nehrđajućeg čelika za prijenos vode i ostalih vodenastih otopina -- Tehnički uvjeti isporuke (EN 10312:2002/A1:2005)

HRN EN 13160-1:2004 – Sustavi za otkrivanje propuštanja -- 1. dio: Osnovna načela (EN 13160-1:2003)

K.3.2 Ostale norme

HRN EN 1451-1:2000 – Plastični cijevni sustavi za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija -- Polipropilen (PP) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 1451-1:1998)

HRN ENV 1451-2:2004 – Plastični cijevni sustavi za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija -- Polipropilen (PP) -- 2. dio: Upute za ocjenu sukladnosti (ENV 1451-2:2001)

HRN EN 1453-1:2003 – Plastični cijevni sustavi s cijevima sa strukturiranom stjenkom za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar zgrada -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi i sustav (EN 1453-1:2000)

HRN ENV 1453-2:2003 – Plastični cijevni sustavi s cijevima sa strukturiranom stijenkom za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar zgrada -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 2. dio: Upute za ocjenu sukladnosti (ENV 1453-2:2000)

HRN EN 1519-1:2004 – Plastični cijevni sustavi za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija -- Polietilen (PE) -- 1. dio: Specifikacija za cijevi, spojnice i sustav (EN 1519-1:1999)

HRN ENV 1519-2:2004 – Plastični cijevni sustavi za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija -- Polietilen (PE) -- 2. dio: Upute za ocjenu sukladnosti (ENV 1519-2:2001)

HRN EN 1566-1:2003 – Plastični cijevni sustavi za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija -- Klorirani poli(vinil-klorid) (PVC-C) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustave (EN 1566-1:1998)

HRN ENV 1566-2:2003 – Plastični cijevni sustavi za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija -- Klorirani poli(vinil-klorid) (PVC-C) -- 2. dio: Upute za ocjenu sukladnosti (ENV 1566-2:2001)

HRN EN 1452-1:2001 – Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 1. dio: Općenito (EN 1452-1:1999)

HRN EN 1452-2:2001 – Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 2. dio: Cijevi (EN 1452-2:1999)

HRN EN 1452-3:2001 – Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 3. dio: Spojnice (EN 1452-3:1999)

HRN ENV 1452-7:2001 – Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 7. dio: Uputa za ocjenu sukladnosti (ENV 1452-7:2000)

HRN EN 12201-1:2003 – Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom -- Polietilen (PE) -- 1. dio: Općenito (EN 12201-1:2003)

HRN EN ISO 15874-1:2004 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom -- Polipropilen (PP) -- 1. dio: Općenito (ISO 15874-1:2003; EN ISO 15874-1:2003)

HRN EN ISO 15874-1:2004/A1:2007 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom -- Polipropilen (PP) -- 1. dio: Općenito (ISO 15874-1:2003/Amd 1:2007; EN ISO 15874-1:2003/A1:2007)

HRN EN ISO 15874-2:2004 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom -- Polipropilen (PP) -- 2. dio: Cijevi (ISO 15874-2:2003; EN ISO 15874-2:2003)

HRN EN ISO 15874-2:2004/A1:2007 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom -- Polipropilen (PP) -- 2. dio: Cijevi (ISO 15874-2:2003/Amd 1:2007; EN ISO 15874-2:2003/A1:2007)

HRN EN ISO 15874-3:2004 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom -- Polipropilen (PP) -- 3. dio: Spojnice (ISO 15874-3:2003; EN ISO 15874-3:2003)

HRN CEN ISO/TS 15874-7:2004 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom -- Polipropilen (PP) -- 7. dio: Upute za ocjenu sukladnosti (ISO/TS 15874-7:2003; CEN ISO/TS 15874-7:2003)

HRN CEN ISO/TS 15874-7:2004 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom -- Polipropilen (PP) -- 7. dio: Upute za ocjenu sukladnosti (ISO/TS 15874-7:2003; CEN ISO/TS 15874-7:2003)

HRN EN 1123-1:2008 – Cijevi i spojni dijelovi od uzdužno zavarenih, vruće pocinčanih čeličnih cijevi s ravnim krajem i naglavkom za sustave otpadnih voda -- 1. dio: Zahtjevi, ispitivanje i kontrola kvalitete (EN 1123-1:1999+A1:2004)

HRN EN 1124-1:2007 – Cijevi i oblikovni komadi uzdužno zavarenih cijevi od nehrđajućeg čelika s ravnim krajem i naglavkom za sustave otpadnih voda -- 1. dio: Zahtjevi, ispitivanje, kontrola kvalitete (EN 1124-1:1999+A1:2004)

K.4. Popis normi za sustave cijevi za odvodnju i kanalizaciju pod tlakom ili bez tlaka

K.4.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 295-10:2005 Keramičke cijevi, oblikovni komadi i cijevni priključci za odvodne i kanalizacijske sustave -- 10. dio: Izvedbeni zahtjevi (EN 295-10:2005)

HRN EN 588-2:2005 – Vlakneno-cementne cijevi za odvodnju i kanalizaciju -- 2. dio: Kontrolna okna i inspekcijske komore (EN 588-2:2001)

HRN EN 681-1:2003 – Elastomerne brtve -- Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode namijenjene za transport vode i odvodnju -- 1. dio: Vulkanizirana guma (EN 681-1:1996+A1:1998+A2:2002+AC:2002)

HRN EN 681-1:2003/A3:2007 – Elastomerne brtve -- Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode namijenjene za transport vode i odvodnju -- 1. dio: Vulkanizirana guma (EN 681-1:1996/A3:2005)

HRN EN 681-2:2003 – Elastomerne brtve -- Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode namijenjene za transport vode i odvodnju -- 2. dio: Plastomerni elastomeri (EN 681-2:2000+A1:2002)

HRN EN 681-3:2003 – Elastomerne brtve -- Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode namijenjene za transport vode i odvodnju -- 3. dio: Pjenasti materijali od vulkanizirane gume (EN 681-3:2000+A1:2002)

HRN EN 681-4:2003 – Elastomerne brtve -- Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode namijenjene za transport vode i odvodnju -- 4. dio: Lijevani poliuretanski brtveni elementi (EN 681-4:2000+A1:2002)

HRN EN 877:2001 – Lijevano željezne cijevi i spojni dijelovi, njihovi spojevi i pribor za kanalizaciju (odvodnju vode iz zgrada) -- Zahtjevi, postupci ispitivanja i osiguranje kakvoće (EN 877:1999)

HRN EN 877:2001/A1:2007 – Lijevano-željezne cijevi i spojni dijelovi, njihovi spojevi i pribor za kanalizaciju (odvodnju vode iz zgrada) -- Zahtjevi, metode ispitivanja i osiguranje kvalitete (EN 877:1999/A1:2006)

HRN EN 877:2001/A1:2007/Ispr.1:2008 – Lijevano-željezne cijevi i spojni dijelovi, njihovi spojevi i pribor za kanalizaciju (odvodnju vode iz zgrada) -- Zahtjevi, metode ispitivanja i osiguranje kvalitete (EN 877:1999/A1:2006/AC:2008)

HRN EN 12380:2005 – Odzračni ventili za odvodne sustave -- Zahtjevi, ispitne metode i ocjena sukladnosti (EN 12380:2002)

HRN EN 13101:2007 – Stepenice za pristup čovjeka u podzemne komore -- Zahtjevi, označivanje, ispitivanje i procjena sukladnosti (EN 13101:2002)

HRN EN 13616:2004 – Oprema koja štiti od prepunjenosti nepokretnih spremnika za tekuća naftna goriva (EN 13616:2004)

HRN EN 13616:2004/Ispr.1:2008 – Oprema koja štiti od prepunjenosti nepokretnih spremnika za tekuća naftna goriva (EN 13616:2004/AC:2006)

HRN EN 14396:2008 – Učvršćene ljestve za okna (EN 14396:2004)

K.4.2 Ostale norme

HRN EN 1852-1:2009 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Polipropilen (PP) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 1852-1:2009)

HRN EN 14758-1:2009 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Polipropilen s mineralnim modifikatorima (PP-MD) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 14758-1:2005+A1:2009)

HRN EN 14364:2008 – Plastični cijevni sustavi za tlačnu i netlačnu odvodnju i kanalizaciju -- Staklom ojačani duromeri (GRP) na osnovu nezasićenih poliesterskih smola (UP) -- Specifikacije za cijevi, spojnice i brtve (EN 14364:2006+A1:2008)

HRN CEN/TS 14632:2007 – Plastični cijevni sustavi za tlačnu i netlačnu odvodnju, kanalizaciju i opskrbu vodom -- Staklom ojačani duromeri (GRP) na osnovi poliestera (UP) -- Smjernice za ocjenu sukladnosti (CEN/TS 14632:2006)

HRN EN 13476-1:2007 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Cijevni sustavi sa strukturiranom stijenkom od neomekšanog poli(vinil-klorida) (PVC-U), polipropilena (PP) i polietilena (PE) -- 1. dio: Opći zahtjevi i svojstva (EN 13476-1:2007)

HRN EN 13476-2:2007 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Cijevni sustavi sa strukturiranom stijenkom od neomekšanog poli(vinil-klorida) (PVC-U), polipropilena (PP) i polietilena (PE) -- 2. dio: Specifikacije za cijevi i spojnice s glatkom unutarnjom i vanjskom površinom i sustav, tip A (EN 13476-2:2007)

HRN EN 13476-3:2009 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Cijevni sustavi sa strukturiranom stijenkom od neomekšanog poli(vinil-klorida) (PVC-U), polipropilena (PP) i polietilena (PE) -- 3. dio: Specifikacije za cijevi i spojnice s glatkom unutrašnjom i profiliranom vanjskom površinom i sustav, tip B (EN 13476-3:2007+A1:2009)

HRS CEN/TS 13476-4:2008 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Cijevni sustavi sa strukturiranom stijenkom od neomekšanog poli(vinil-klorida) (PVC-U), polipropilena (PP) i polietilena (PE) -- 4. dio: Upute za ocjenu sukladnosti (CEN/TS 13476-4:2008)

HRN EN 13598-1:2007 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) -- 1. dio: Specifikacije za pomoćne spojnice i plitke kontrolne komore (EN 13598-1:2003)

K.5. Popis normi za savitljive spojke za cijevi gravitacijske i tlačne kanalizacije i odvodnje

HRN EN 13564-1:2008 – Uređaji protiv poplave za zgrade -- 1. dio: Zahtjevi (EN 13564-1:2002)

K.6. Popis normi za sklopove nužnika

Popis normi nije utvrđen