Odluka o izmjeni Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 33/2010 (17.3.2010.), Odluka o izmjeni Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

866

Na osnovi članka 87. stavka 1. točke 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 150/08. i 94/09.) i članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 6. sjednici održanoj 7. rujna 2009. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI STATUTA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Statutu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09.) u članku 26. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. o sadržaju, obliku i načinu izdavanja isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe, kao i naknadi za troškove njezina izdavanja«.

Točka 20. mijenja se i glasi:

»20. o sastavu, ovlastima i načinu rada ovlaštenih tijela Zavoda za provođenje stručno-medicinskog vještačenja u ostvarivanju prava prema Zakonu i drugim propisima«.

Članak 2.

Ova Odluka nakon dobivanja suglasnosti od strane Vlade Republike Hrvatske, objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom objave.

Klasa: 025-04/09-01/173

Urbroj: 338-01-01-09-1

Zagreb, 7. rujna 2009.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
Dražen Jurković, dr. med., v. r.