Pravilnik o sigurnosnim zahtjevima za pirotehnička sredstva te uvjetima za njihovu podjelu

NN 34/2010 (19.3.2010.), Pravilnik o sigurnosnim zahtjevima za pirotehnička sredstva te uvjetima za njihovu podjelu

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

872

Na temelju članka 28. Zakona o eksplozivnim tvarima (»Narodne novine«, broj: 178/04., 109/07. i 67/08.) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O SIGURNOSNIM ZAHTJEVIMA ZA PIROTEHNIČKA SREDSTVA TE UVJETIMA ZA NJIHOVU PODJELU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se sigurnosni zahtjevi koje moraju ispuniti pirotehnička sredstva glede mase, kemijskog sastava, vrste materijala, jačine zvuka, dometa, vremena aktiviranja, učinkovitosti i drugih značajki te uvjeti za njihovu podjelu.

Ovaj pravilnik se ne odnosi na nekomercijalna pirotehnička sredstva, u sukladnosti sa zakonodavnom regulativom, namijenjena za uporabu i potrebe vojske, policije i vatrogasne službe.

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

promet pirotehničkih sredstava je uvoz, prodaja i ustupanje radi daljnje prodaje te skladištenje pirotehničkih sredstava. U smislu ovog Pravilnika ne smatra se prometom prodaja na malo pirotehničkih sredstava za zabavu razreda I, II, III, T1 i P1;

jedinično pirotehničko sredstvo je pirotehničko sredstvo koje je zadovoljilo ispitivanja i na propisan način obilježeno, a svojim djelovanjem može stvarati učinak bljeska, svjetla, dima, vatre, zvuka, potiska (za rotaciju, gibanje po tlu ili zraku) ili ima vremenski učinak (kašnjenje);

jedinično pakiranje je više pojedinih pirotehničkih sredstava zapakiranih u originalnu ambalažu namijenjenih za maloprodaju i koji su označeni sukladno odredbama Pravilnika o načinu označavanja eksplozivnih tvari;

maloprodaja pirotehničkih sredstava je prodaja jediničnog pirotehničkog sredstva ili jediničnog pakiranja kupcu u prodavaonicama, koje prema Zakonu o eksplozivnim tvarima mogu prodavati pirotehnička sredstva;

vrijeme kašnjenja prilikom aktiviranja pirotehničkog sredstva je vrijeme koje protekne od trenutka paljenja inicijalne smjese do trenutka pojave prvog efekta-svjetla, dima, eksplozije, pokretanja ili polijetanja pirotehničkog sredstva;

inicijalna smjesa je pirotehnička smjesa koja izgaranjem izaziva paljenje pirotehničke smjese koja aktivira sredstvo;

pirotehnička smjesa – kemijska smjesa koja po izgaranju proizvodi učinak bljeska, svjetla, dima, vatre i zvuka ili ima vremenski učinak (kašnjenje).

II. SIGURNOSNI ZAHTJEVI ZA PIROTEHNIČKA SREDSTVA

Članak 3.

Pirotehnička sredstva moraju zadovoljavati temeljne i posebne sigurnosne zahtjeve.

Proizvođač pirotehničkog sredstva mora jamčiti usklađenost pirotehničkih sredstava s odredbama ovog Pravilnika.

Ukoliko pirotehničko sredstvo nije proizvedeno u Republici Hrvatskoj, fizička ili pravna osoba koja uvozi pirotehničko sredstvo u Republiku Hrvatsku mora jamčiti da je proizvođač ispunio svoje obveze sukladno odredbama ovog Pravilnika ili mora preuzeti sve obveze proizvođača.

Usklađenost se utvrđuje ispitivanjem sredstava prema odgovarajućoj normi, a ukoliko takva norma ne postoji ili iz opravdanih razloga nije u primjeni, prema posebnim propisima ili tehničkim zahtjevima u skladu s tehničkom i stručnom praksom.

Ovlaštena osoba koja ispituje sukladnost pirotehničkog sredstva dužna je mjerodavne dokumente (izvješće o ispitivanju i potvrdu o sukladnosti) dostaviti nadležnom ministarstvu u roku od 15 dana od završetka ispitivanja.

a) Temeljni sigurnosni zahtjevi za pirotehnička sredstva

Članak 4.

Svako pirotehničko sredstvo mora:

– postići učinkovitost koju je proizvođač naveo za pojedinačno pirotehničko sredstvo prijavljenom tijelu kako bi se zajamčila najveća sigurnost i pouzdanost,

– biti oblikovano i proizvedeno tako da se poslije uporabe ostaci mogu sigurno odložiti prikladnim postupkom s najmanjim utjecajem na okoliš,

– ispravno djelovati pri namjenskoj uporabi.

Članak 5.

Svako pirotehničko sredstvo mora biti ispitano u stvarnim uvjetima. Ako to nije moguće u laboratoriju, ispitivanja se moraju izvršiti u uvjetima u kojima se koristi pirotehničko sredstvo.

Članak 6.

Sljedeći podaci i svojstva pirotehničkih sredstava moraju se razmotriti ili ispitati:

a) svojstva oblikovanja, izrade i karakteristike, uključujući podrobni kemijski sastav (masa i postotak korištenih tvari) i dimenzije,

b) fizička i kemijska stabilnost pirotehničkog sredstva u svim normalnim, predvidivim okolnim uvjetima,

c) osjetljivost na normalno, predvidivo rukovanje i prijevoz,

d) usklađenost svih komponenti u pogledu njihove kemijske stabilnosti,

e) otpornost pirotehničkog sredstva na vlagu u slučaju kada je namijenjeno za uporabu u vlažnim ili mokrim uvjetima i kada vlaga može nepovoljno utjecati na njegovu sigurnost i pouzdanost,

f) otpornost na niske i visoke temperature, u slučaju kada je pirotehničko sredstvo namijenjeno za držanje ili čuvanje pri takvim temperaturama i kada hlađenje ili zagrijavanje komponente ili pirotehničkog sredstva kao cjeline može nepovoljno utjecati na njegovu sigurnost i pouzdanost,

g) sigurnosna svojstva koja sprječavaju nepravovremeno ili nehotično pokretanje ili zapaljenje,

h) odgovarajuće upute, i kada je to potrebno, oznake u vezi sa sigurnim rukovanjem, skladištenjem, uporabom (uključujući sigurne udaljenosti) koje su na raspolaganju na hrvatskom jeziku,

i) otpornost pirotehničkog sredstva, njegovog omota ili drugih sastavnih dijelova na oštećenja u normalnim, predvidivim uvjetima skladištenja,

j) specifikacija svih potrebnih uređaja i pribora i upute za uporabu u cilju sigurnog funkcioniranja pirotehničkog proizvoda.

Članak 7.

Ispitivanjem fizičke i kemijske stabilnosti pirotehničkog sredstva u svim normalnim, predvidivim okolnim uvjetima potrebno je utvrditi da li nastupaju promjene kakvoće proizvoda koje utječu na funkciju ili sigurnost uporabe.

Pirotehničko sredstvo ispituje se sukladno normama ili uvjetima utvrđenim drugim propisima.

Članak 8.

Pirotehničko sredstvo mora biti otporno i zaštićeno originalnom ambalažom proizvođača koja treba biti dostatno čvrsta da podnese udarce i opterećenja, do kakvih uobičajeno dolazi za vrijeme prijevoza i rukovanja.

Pirotehnička sredstva oštećena u rukovanju ili transportu ne smiju se upotrebljavati.

Članak 9.

Pirotehnička sredstva moraju biti oblikovana i izrađena iz materijala tako, da se opasnost od djelovanja i krhotina za zdravlje ljudi, imovinu i okoliš tijekom normalne uporabe svodi na najmanju moguću mjeru.

Pirotehnička sredstva za vatromete ne smiju imati nepravilnu ili nepredvidivu putanju.

Članak 10.

Vrsta paljenja pirotehničkog sredstva mora biti jasna iz oznaka ili uputa, a mjesto paljenja mora biti jasno vidljivo ili naznačeno oznakom ili uputama.

Pirotehničko sredstvo mora biti osigurano od neželjenog zapaljenja odgovarajućim načinom i oblikom pakiranja ili odgovarajućom konstrukcijom proizvoda. Ovaj se zahtjev smatra ispunjenim ako se pirotehnička sredstva prodaju u jediničnom pakiranju.

Članak 11.

Odgovarajuće upute, oznake u vezi sa sigurnim rukovanjem, skladištenjem, uporabom (uključujući sigurne udaljenosti) moraju biti na hrvatskom jeziku.

Proizvođač pirotehničkih sredstava odnosno uvoznik treba dati odgovarajuću uputu o postupanju s pirotehničkim sredstvom u slučaju otkaza ili djelomične funkcije.

Članak 12.

Ograničenja u sadržaju pirotehničkih sredstava su sljedeća:

a) ne smiju sadržavati komercijalna eksplozivna sredstva, osim baruta ili sastava za stvaranje bljeska;

b) ne smiju sadržavati vojne eksplozive;

Ograničenja navedena u podstavku a) i b) stavka 1. ovoga članka ne odnose se na pirotehnička sredstva P2.

b) Posebni zahtjevi za pirotehnička sredstva

Članak 13.

Posebni zahtjevi za pirotehnička sredstva I. razreda su:

1. Sigurna udaljenost mora biti najmanje 1 m, međutim, prema potrebi i ovisno o sredstvu sigurna udaljenost može biti manja;

2. Kod pirotehničkih sredstava s pucajućim učinkom jakost zvuka ne smije prelaziti 120 dB mjereno na udaljenosti 1 m od mjesta eksplozije, na visini 1 m od poda, dok se ispitivani uzorak nalazi na podu;

3. Sredstva za bacanje ne smiju sadržavati više od 2,5 mg srebrnog fulminata.

Pirotehnička sredstva I. razreda ne smiju uključivati rakete, petarde s eksplozivnim učinkom, baterije za takve petarde, petarde s učinkom bljeska i baterije za takve petarde.

Članak 14.

Posebni zahtjevi za pirotehnička sredstva II. razreda su:

1. Sigurna udaljenost mora biti najmanje 8 m, međutim, prema potrebi i ovisno o sredstvu sigurna udaljenost može biti manja;

2. Pirotehnička sredstva s pucajućim učinkom – jakost zvuka ne smije prelaziti 120 dB mjereno na udaljenosti od 8 m od mjesta eksplozije na visini od 1 m od zemlje, dok se ispitivani uzorak nalazi na zemlji, odnosno u zraku.

Članak 15.

Posebni zahtjevi za pirotehnička sredstva III. razreda su:

1. Sigurna udaljenost mora biti najmanje 15 m, međutim, prema potrebi, ovisno o sredstvu sigurna udaljenost može biti manja;

2. Pirotehnička sredstva s pucajućim učinkom – jakost zvuka ne smije prelaziti 120 dB mjereno na udaljenosti od 15 m od mjesta eksplozije na visini od 1 m od zemlje, dok se ispitivani uzorak nalazi na zemlji, odnosno u zraku.

Članak 16.

Pirotehnička sredstva za vatromete IV. razreda moraju biti zaštićena od nehotičnog zapaljenja metodama koje je naveo proizvođač.

Članak 17.

Signalna pirotehnička sredstva s pogonom na eksplozivno pirotehničko punjenje, pirotehničko punjenje za primjenu u uređajima za jednokratno ispaljivanje i pirotehnička sredstva koja se koriste za vatromete na pozornicama, a kojima mogu rukovati samo osobe sa stručnim znanjem razvrstavaju se u razred T2 odnosno P2.

Pirotehnička sredstva razreda T1, T2, P1 i P2 moraju ispunjavati i druge zahtjeve kada je to definirano posebnim normama, propisima, ili zahtjevima koji proizlaze iz njihove namjene odnosno pravilima tehničke i stručne prakse u Republici Hrvatskoj odnosno zemlje proizvođača.

c) Zahtjevi za uređaje i sredstva za paljenje pirotehničkih sredstava

Članak 18.

Uređaji za paljenje moraju biti pouzdani i dovoljne sposobnosti paljenja u svim normalnim, predvidivim uvjetima uporabe, zaštićeni od elektrostatičkog pražnjenja u normalnim, predvidivim uvjetima skladištenja i uporabe.

Pokrov upaljača mora biti odgovarajuće mehaničke otpornosti, za odgovarajuću zaštitu eksplozivnog punjenja u normalnim, predvidivim uvjetima skladištenja i uporabe.

Parametri vremena izgaranja upaljača trebaju biti dani sa sredstvom.

Članak 19.

Zahtjevi za upaljače za pirotehnička sredstva su sljedeći:

a) prilikom propisane uporabe moraju biti sigurni za rukovanje,

b) moraju biti otporni i originalnim pakiranjem proizvođača tako zaštićeni da se prilikom rukovanja ili prometa ne smanji sigurnost rukovanja,

c) sastavni dijelovi različitih eksplozivnih punjenja ne smiju stupiti u međusobnu reakciju koja bi dovela do samozapaljenja ili izazvala povećanje opasnosti.

Električni upaljači moraju biti zaštićeni od elektromagnetnih polja u normalnim, predvidivim uvjetima skladištenja i uporabe.

Električna svojstva (npr. sigurna struja ne paljenja, otpornost itd.) električnih upaljača moraju biti navedena uz proizvod.

Žice električnih upaljača moraju biti dovoljno izolirane, imati dovoljnu mehaničku snagu, uključujući čvrstoću veze s upaljačem, vodeći računa o njihovoj predviđenoj namjeni.

Članak 20.

Zahtjevi za štapin za pirotehnička sredstva su sljedeći:

a) zaštitna obloga štapina mora biti odgovarajuće mehaničke snage te na odgovarajući način zaštititi eksplozivno punjenje kada je izloženo normalnim, predvidivim mehaničkim silama,

b) parametri vremena gorenja štapina moraju biti navedeni uz proizvod.

Članak 21.

Zahtjevi za gorive svijeće za pirotehničke svrhe i pirotehničke šibice su sljedeći:

a) moraju biti pouzdano upaljive, jednakomjerno izgarati te pouzdano pripaljivati fitilje (štapin) za vatromet ili pirotehničke, termitne i druge mase,

b) prilikom propisne uporabe ne smiju stvarati opasne krhotine te moraju udovoljavati zahtjevu iz članka 19. stavka 1., točka b) ovoga Pravilnika,

c) parametri vremena gorenja gorivih svijeća za pirotehničke svrhe i pirotehničkih šibica moraju biti navedeni uz proizvod.

Članak 22.

Zahtjevi za udarne upaljače i upaljače na trenje za pirotehničke svrhe su sljedeći:

a) moraju pouzdano aktivirati pirotehničko sredstvo,

b) parametri aktiviranja udarnih upaljača i upaljača na trenje i vrijeme sagorijevanja moraju biti navedeni uz proizvod.

d) Zahtjevi za pirotehničke smjese za tehničke i druge svrhe

Članak 23.

Zahtjevi za eksplozivne smjese namijenjene za tehničke, znanstvene, analitičke, medicinske i druge svrhe kao i tvari koje se koriste kao pomoćne tvari pri proizvodnji kemijskih proizvoda, su:

1. Tvari trebaju sastavom i primijenjenim tehnološkim postupkom odgovarati specifikaciji i namjeni.

2. Tvari ne smiju biti sklone samozapaljenju.

3. Ako eksplozivna tvar ne zadovoljava zahtjeve iz točke 2. ovoga članka, onda se prilikom rukovanja i prijevoza moraju osigurati uvjeti pri kojima ne može doći do samozapaljenja, eksplozije ili nekontrolirane reakcije.

Članak 24.

Zahtjevi za pogonska goriva pirotehničkih sredstava (rakete, sredstva s potisnim učinkom, razred T1, T2, P1, P2) su:

1. Pogonsko gorivo treba biti proizvedeno s karakteristikama sukladno odgovarajućoj normi ili drugom odgovarajućem dokumentu/specifikaciji;

2. Mehanička i termodinamička svojstva goriva ne smiju pokazivati neodgovarajuće promjene kvalitete u intervalu uporabe definiranom od proizvođača;

3. U normalnim uvjetima eksploatacije (skladištenje, rukovanje i transport) ne smiju nastati promjene kvalitete koje ugrožavaju funkciju sredstva i sigurnost.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Na pirotehnička sredstva, razvrstana prema identifikacijskom broju (UN broj) i klasi opasnosti, primjenjuju se odredbe ovog Pravilnika definirana Europskim sporazumom o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR).

Pirotehnička sredstva koja nisu definirana ADR-om, a po svojstvima odgovaraju pirotehničkim tvarima odnosno sredstvima, karakteriziraju se prema istovrsnoj ili najsličnijoj eksplozivnoj/pirotehničkoj tvari (neovisno o komercijalnom nazivu pirotehničke tvari, proizvođačkoj specifikaciji, kompoziciji ili mješavini eksplozivnih tvari).

Članak 26.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sigurnosnim zahtjevima za pirotehnička sredstva te uvjetima za njihovu podjelu (»Narodne novine«, broj 135/08.).

Članak 27.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji.

Broj: 511-01-152-11170/5-2010
Zagreb, 15. ožujka 2010.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.