Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavaca

NN 34/2010 (19.3.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavaca

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

875

Na temelju odredbe članka 18. stavka 3. Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca (»Narodne novine«, br. 86/08.), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU OBRASCA ZAHTJEVA RADNIKA ZA OSTVARIVANJE PRAVA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca (»Narodne novine«, br. 128/08.) u članku 5. stavku 1. točki 1. iza alineje 2. dodaje se nova alineja 3. koja glasi:

»– prijavu o početku osiguranja u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje kod poslodavca nad kojim je otvoren stečaj uključujući i sve prijave pravnih prednika poslodavca nad kojim je otvoren stečaj, a temeljem kojih se ostvaruje kontinuirani radni odnos.«

Točka 3. istoga članka i stavka mijenja se i glasi:

»Potvrdu o osobnom identifikacijskom broju ili neku drugu javnu ispravu koja sadrži podatak o osobnom identifikacijskom broju,«.

Članak 2.

Naziv Glave IV. mijenja se i glasi:

»IV. ZAVRŠNE ODREDBE«

Iza članka 5. dodaje se novi članak 5a. koji glasi:

»Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti obrazac zahtjeva radnika RPS-01 propisan Pravilnikom o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca (»Narodne novine«, br. 128/08.).

Postupci pokrenuti temeljem obrasca zahtjeva radnika RPS-01 Pravilnika o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca (»Narodne novine«, br. 128/08.), dovršit će se sukladno odredbama tog Pravilnika.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 110-01/10-01/38

Urbroj: 526-08-02-03/1-10-12

Zagreb, 5. ožujka 2010.

Ministar
mr. sc. Đuro Popijač, v. r.

Obrazac RPS-01

AGENCIJA ZA OSIGURANJE RADNIČKIH

POTRAŽIVANJA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA

PUTEM

HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Područna služba u _________________________

Temeljem odredbe članka 17. stavak 1. Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca, u daljnjem tekstu Zakona (»Narodne novine«, br. 86/08.), podnosim

ZAHTJEV

za ostvarivanje prava na neisplaćena potraživanja u slučaju stečaja poslodavca

I. Radnik _____________________ rođen u ______________,

(ime, prezime i očevo ime) (država i mjesto)

dana ______________________, OIB ___________________

(datum i godina)

sa stalnim prebivalištem u ______________________________

(država, mjesto, ulica i kućni broj)

i adresom stanovanja _________________________________.

(mjesto, ulica i kućni broj)

II. Radni odnos mi je/nije prestao dana ___________ radi stečaja

(zaokružiti potrebno)

poslodavca _________________________________________,

(naziv i adresa sjedišta poslodavca ili registrirane poslovne jedinice)

MBS____________________, OIB ______________________,

koji je otvoren/otvoren i zaključen prema odluci broj __________

(zaokružiti potrebno)

Trgovačkog suda u ____________, koja je objavljena u »Narodnim novinama« _______________.

(broj i datum)

III. Prema odredbi članka 3. Zakona, podnosim zahtjev za ostvarivanje i isplatu sljedećih potraživanja¹:

1. neisplaćenu plaću za posljednja tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa odnosno otvaranja stečaja,

2. neisplaćene naknade plaće za bolovanje koju je bio dužan isplatiti poslodavac iz svojih sredstava za posljednja tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa odnosno otvaranja stečaja,

3. naknadu plaće za neiskorišteni godišnji odmor na koji sam stekao pravo u kalendarskoj godini u kojoj je prestao radni odnos odnosno u kojoj je otvoren stečaj,

4. otpremninu,

5. pravomoćno dosuđenu naknadu štete za pretrpljenu ozljedu na radu ili profesionalnu bolest.

IV. Neisplaćena potraživanja iz točke III. ovog zahtjeva²:

1. prijavljena su dana ______________ u postupku stečaja kojeg

(datum prijave potraživanja)

provodi _________________ sud u _________________, pod brojem ____________.

2. nisu prijavljena, jer je odlukom _________ suda, __________

(broj i datum)

stečajni postupak otvoren i zaključen.

V. Isplatu izvršiti na³:

1. broj žiroračuna stečajnog dužnika __________________ (nije potrebno ispunjavati)

Temeljem članka 16. Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca:

1. tekući račun broj __________ kod __________ (naziv banke)

2. štednu knjižicu broj _________ kod _________ (naziv banke)

VI. Prilozi4:

1. ugovor o radu,

2. pisana potvrda o sklopljenom ugovoru o radu,

3. drugi dokaz o zasnovanom radnom odnosu,

4. odluka o prestanku radnog odnosa,

5. drugi dokaz o prestanku radnog odnosa,

6. prijava o početku osiguranja u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje – Tiskanica M – 1P, kod poslodavca nad kojim je otvoren stečaj (uključuje i sve prijave pravnih prednika poslodavca nad kojim je otvoren stečaj, a temeljem kojih se ostvaruje kontinuirani radni odnos),

7. popis priznatih potraživanja stečajnog upravitelja,

8. obračuni plaća, naknada plaće i otpremnine (može i u obliku kompjuterskog ispisa),

9. pravomoćna presuda o naknadi štete zbog pretrpljene ozljede na radu ili profesionalne bolesti,

10. potvrda poslodavca o neisplaćenim plaćama i naknadama za posljednja tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa odnosno otvaranja stečaja,

11. potvrda o osobnom identifikacijskom broju ili neka druga javna isprava koja sadrži podatak o osobnom identifikacijskom broju,

12. potvrda poslodavca o registarskom broju obveznika plaćanja doprinosa obveznih osiguranja,

13. broj tekućeg računa ili štedne knjižice radnika.

_____________________

(podnositelj zahtjeva)

U __________________

(mjesto i datum)

Uputa: oznake 1, 2, 3 i 4 odnose se na zaokruživanje zatraženog prava, podnesene prijave potraživanja u stečajnom postupku, izbor načina isplate, kao i broja priloženih dokumenata