Pravilnik o dopunama Pravilnika o pobližim uvjetima za priznavanje i proglašavanje zaštićenih područja i provođenju sustavnih istraživanja u zaštićenim područjima

NN 34/2010 (19.3.2010.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o pobližim uvjetima za priznavanje i proglašavanje zaštićenih područja i provođenju sustavnih istraživanja u zaštićenim područjima

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

880

Na temelju članka 15. stavka 4. i članka 84. stavka 3. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine« br. 75/05), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O POBLIŽIM UVJETIMA ZA PRIZNAVANJE I PROGLAŠAVANJE ZAŠTIĆENIH PODRUČJA I PROVOĐENJU SUSTAVNIH ISTRAŽIVANJA U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA[1]

Članak 1.

U Pravilniku o pobližim uvjetima za priznavanje i proglašavanje zaštićenih područja i provođenju sustavnih istraživanja u zaštićenim područjima (»Narodne novine« br. 96/09) iza članka 2. dodaje se novi članak 3. koji glasi:

»Članak 3.

»(1) Ako se provedbom programa aktivnosti iz članka 2. ovoga Pravilnika utvrdi da jedan ili više štetnih organizama nisu endemski niti udomaćeni u području zbog kojih se to područje namjerava proglasiti zaštićenim, na zahtjev nadležne uprave, Europska komisija to područje može priznati i proglasiti ga zaštićenim.

(2) Zaštićena područja koja su priznata u Europskoj uniji kao područja izložena posebnom fitosanitarnom riziku navedena su u Popisu Priloga koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio. Zaštićena područja navedena su uz nazive štetnih organizama zbog kojih su ova područja priznata kao zaštićena.«

Članak 2.

Dosadašnji članak 3. postaje članak 4.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/10-01/16

Urbroj: 525-02/10-1

Zagreb, 12. ožujka 2010.

Ministar poljoprivrede,
ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG

Popis područja koja su Europskoj uniji priznata kao »zaštićena područja« s obzirom na štetne organizme

ŠTETNI ORGANIZMI

ZAŠTIĆENA PODRUČJA: ZEMLJA/PROSTOR

(a) Kukci, grinje i nematode, u svim stadijima razvoja

1. Anthonomus grandis (Boh.)

Grčka, Španjolska (Andalusia, Catalonia, Extremadura, Murcia, Valencia)

2. Bemisia tabaci Genn. (Europske populacije)

Irska, Portugal (Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (općine Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhă, Nazaré, Obidos, Peniche i Torres Vedras) i Trás-os-Montes), Finska, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo

3. Cephalcia lariciphila (Klug.)

Irska, Ujedinjeno Kraljevstvo (Sjeverna Irska, otok Man i Jersey)

3.1. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

Cipar

4. Dendroctonus micans Kugelan

Irska, Grčka (do 31. ožujka 2010.), Ujedinjeno Kraljevstvo (Sjeverna Irska, otok Man i Jersey)

5. Gilpinia hercyniae (Hartig)

Irska, Grčka (do 31. ožujka 2010.), Ujedinjeno Kraljevstvo (Sjeverna Irska, otok Man i Jersey)

6. Globodera pallida (Stone) Behrens

Latvija, Slovenija, Slovačka, Finska

7. Gonipterus scutellatus Gyll

Grčka (do 31. ožujka 2010.), Portugal (Azores)

8. Ips amitinus Eichhof

Irska, Grčka (do 31. ožujka 2010.), Francuska (Corsica), Ujedinjeno Kraljevstvo

9. Ips cembrae Heer

Irska, Grčka (do 31. ožujka 2010.), Ujedinjeno Kraljevstvo (Sjeverna Irska i otok Man)

10. Ips duplicatus Sahlberg

Irska, Grčka (do 31. ožujka 2010.), Ujedinjeno Kraljevstvo

11. Ips sexdentatus Börner

Irska, Cipar, Ujedinjeno Kraljevstvo (Sjeverna Irska i otok Man)

12. Ips typographus Heer

Irska, Ujedinjeno Kraljevstvo

13. Leptinotarsa decemlineata Say

Irska, Španjolska (Ibiza i Menorca), Cipar, Malta, Portugal (Azores i Madeira), Finska (okruzi Åland, Håme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa), Švedska (kotari Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar i Skåne), Ujedinjeno Kraljevstvo

14. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

Irska, Ujedinjeno Kraljevstvo (Sjeverna Irska)

15. Sternochetus mangiferae Fabricius

Španjolska (Granada i Malaga), Portugal (Alentejo, Algarve i Madeira)

(b) Bakterije

1. Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col.

Grčka, Španjolska, Portugal

2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

- Estonija, Španjolska, Francuska (Corsica), Italija (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piedmont, Sardinia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta), Latvija, Portugal, Finska i Ujedinjeno Kraljevstvo (Sjeverna Irska, otok Man i Kanalski otoci),

- i do 31. ožujka 2010. Irska, Italija (Apúlia, Emilia-Romagna (provincije Parma i Piacenza), Lombardia (osim provincije Mantova), Veneto (osim provincije Rovigo i Venice, općine Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi u provinciji Padova i područje smješteno uz južni dio autoputa A4 u provinciji Verona), Litva, Slovenija (osim pokrajina Gorenjska, Koroška, Maribor i Notranjska), Slovačka (osim općina Blahová, Horné Mýto i Okoč (kotar Dunajská Streda), Hronovce i Hronské Kľačany (kotar Levice), Málinec (kotar Poltár), Hrhov (kotar Rožňava), Veľké Ripňany (kotar Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše i Zatín (kotar Trebišov)

(c) Gljive

01. Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Češka, Irska, Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo (osim otoka Man)

1. Glomerella gossypii Edgerton

Grčka

2. Gremmeniella abietina Morelet

Irska, Ujedinjeno Kraljevstvo (Sjeverna Irska)

3. Hypoxylon mammatum (Wahl.) J Miller

Irska, Ujedinjeno Kraljevstvo (Sjeverna Irska)

(d) Virusi i virusima slični organizmi

1. Beet necrotic yellow vein virus

Irska, Francuska (Bretanja), Portugal (Azores), Finska, Ujedinjeno Kraljevstvo (Sjeverna Irska)

2. Tomato spotted wilt virus

Finska, Švedska

3. Citrus tristeza virus (Europski sojevi)

Grčka, Francuska (Corsica), Malta, Portugal (osim Madeire)

4. Grapevine flavescence dorée MLO

Češka (do 31. ožujka 2011.), Francuska (Alsace, Champagne-Ardenne i Lorraine) do 31. ožujka 2011.), Italija (Basilicata) do 31. ožujka 2011.)

[1] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Uredbe Komisije (EZ) br. 690/2008 od 4. srpnja 2008. kojom se priznaju zaštićena područja izložena posebnom fitosanitarnom riziku unutar Zajednice, koja je izmijenjena i dopunjena Uredbom Komisije (EZ) br. 823/2009. od 9. rujna 2009. i Uredbom Komisije (EU) br. 17/2010 od 8. siječnja 2010. kojom se priznaje talijanska provincija Venecija kao zaštićeno područje u odnosu na štetni organizam Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.