Naredba o zabrani prometa sredstvima za zaštitu bilja koja sadrže aktivne tvari bifentrin, dinokap, fenarimol i procimidon

NN 34/2010 (19.3.2010.), Naredba o zabrani prometa sredstvima za zaštitu bilja koja sadrže aktivne tvari bifentrin, dinokap, fenarimol i procimidon

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

882

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 70/05) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

NAREDBU

O ZABRANI PROMETA SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA KOJA SADRŽE AKTIVNE TVARI BIFENTRIN, DINOKAP, FENARIMOL I PROCIMIDON[1]

I.

(1) Ovom se Naredbom zabranjuje promet sredstvima za zaštitu bilja koja sadrže aktivne tvari: bifentrin, dinokap, fenarimol i procimidon.

(2) Popis sredstava za zaštitu bilja koja sadrže aktivne tvari iz stavka 1. ove točke naveden je u prilogu ove Naredbe i njezin je sastavni dio.

II.

(1) Sredstvima za zaštitu bilja koja sadrže aktivne tvari iz točke I. ove Naredbe prestaje valjanost rješenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja 1. lipnja 2010. godine.

(2) Danom prestanka valjanosti rješenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja, aktivne tvari koje sadrže ta sredstva brišu se iz Popisa aktivnih tvari dopuštenih za uporabu u sredstvima za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 16/10)[2].

III.

Prometom sredstvima za zaštitu bilja u smislu ove Naredbe se smatra bilo koja opskrba sredstvima za zaštitu bilja, bilo naplaćena ili besplatna, uporaba i primjena, te uvoz koji podrazumijeva unošenje sredstva na carinsko područje Republike Hrvatske, osim skladištenja radi otpreme s carinskog područja Republike Hrvatske ili skladištenja radi njihovog zbrinjavanja.

IV.

Proizvođači, zastupnici i veletrgovci sredstava za zaštitu bilja dužni su prijaviti Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Upravi poljoprivredne i fitosanitarne inspekcije, Sektoru inspekcija u poljoprivredi, zalihe sredstava za zaštitu bilja koja sadrže aktivne tvari iz točke I. ove Naredbe do 1. srpnja 2010. godine.

V.

Iznimno od zabrane iz točke I. ove Naredbe, dopuštena je prodaja i primjena zaliha sredstava za zaštitu bilja koja sadrže aktivne tvari navedene u točki I. ove Naredbe najviše 18 mjeseci od prestanka valjanosti rješenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja na sljedeći način:

– prvih 6 mjeseci od prestanka valjanosti rješenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja proizvođačima, zastupnicima i veletrgovcima dopušteno je prodavati prijavljene zalihe sredstava za zaštitu bilja;

– 18 mjeseci od prestanka valjanosti rješenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja dopušteno je specijaliziranim prodavaonicama (poljoprivrednim ljekarnama – maloprodaji) prodavati zalihe sredstava za zaštitu bilja samo krajnjim korisnicima – poljoprivrednim proizvođačima;

– krajnjim korisnicima dopuštena je primjena sredstava za zaštitu bilja unutar 18 mjeseci od prestanka valjanosti rješenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja.

VI.

Specijalizirane prodavaonice (poljoprivredne ljekarne – maloprodaja) obvezne su na vidljivom mjestu u prodajnom prostoru izvijesiti ovu Naredbu i Prilog iz točke I. stavka 2. ove Naredbe te usmeno upozoriti krajnje korisnike o isteku roka za primjenu sredstava za zaštitu bilja koja sadrže aktivne tvari navedene u točki I. ove Naredbe.

VII.

Zalihe sredstava za zaštitu bilja koja nisu iskorištena na način propisan u točki V. ove Naredbe proizvođači, zastupnici i veletrgovci obvezni su odstraniti u skladu s propisima koji uređuju opasni otpad.

VIII.

Ova Naredba stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/41

Urbroj: 525-02-2-0019/10-4

Zagreb, 8. ožujka 2010.

Ministar poljoprivrede,
ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG

POPIS SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA KOJA SADRŽE AKTIVNE TVARI BIFENTRIN, DINOKAP, FENARIMOL I PROCIMIDON

R. BR.

AKTIVNA TVAR

TRGOVAČKI NAZIV SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA

NAMJENA

PROIZVOĐAČ

ZASTUPNIK

ROK VALJANOSTI RJEŠENJA O REGISTRACIJI U REPUBLICI HRVATSKOJ

ROK DO KOJEG JE ZASTUPNICIMA, PROIZVOĐAČIMA I VELETRGOVCIMA DOPUŠTENA PRODAJA ZALIHA

ROK DO KOJEG JE KRAJNJIM KORISNICIMA DOPUŠTENA PRODAJA I PRIMJENA

1.

Bifentrin

ASTRO

I

Herbos d.d.

Herbos d.d.

30. 10. 2016.

1. 12. 2010.

1. 12. 2011.

2.

Dinokap

KARATHANE EC

F

Dow AgroSciences

AgroChem Maks d.o.o.

31. 12. 2009.*

1. 12. 2010.

1. 12. 2011.

SABITHANE

(dinokap + miklobutanil)

F

Dow AgroSciences

AgroChem Maks d.o.o.

11. 1. 2009.*

1. 12. 2010.

1. 12. 2011.

3.

Fenarimol

RUBIGAN EC

F

Gowan Comercio

Chromos Agro d.d.

22. 2. 2008.*

1. 12. 2010.

1. 12. 2011.

4.

Procimidon

SUMILEX 50 FL

F

Sumitomo

Florel d.o.o.

28. 11. 2007.*

1. 12. 2010.

1. 12. 2011.

*Sredstva kojima je rok valjanosti produžen po službenoj dužnosti do 1. siječnja 2016. godine.

Značenje kratica:

I-Insekticid

F-Fungicid

[1] Naredbom o zabrani prometa sredstvima za zaštitu bilja koja sadrže aktivne tvari bifentrin, dinokap, fenarimol, i procimidon preuzimaju se odredbe Odluke Komisije 2009/887/EC od 30. studenoga 2009. godine o neuvrštavanju aktivne tvari bifentrin na Prilog I. Direktive 91/414/EEC te povlačenju sredstava za zaštitu bilja koja sadrže tu aktivnu tvar s europskog tržišta. Aktivnim tvarima dinokapu, fenarimolu i procimidonu prethodno uvrštenim na Prilog I. Direktive 91/414/EEC nije produžen rok uvrštenja, odnosno za aktivne tvari fenarimol i procimidon rok je istekao 30. lipnja 2008. godine, a za aktivnu tvar dinokap 31. prosinca 2009. godine, slijedom čega se sva sredstva za zaštitu bilja koja sadržavaju te aktivne tvari povlače s europskog tržišta.

[2] Popisom aktivnih tvari dopuštenih za uporabu u sredstvima za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj preuzimaju se odredbe Priloga I. Direktive Vijeća 91/414/EEC od 15. srpnja 1991. godine o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište i on se redovito usklađuje s izmjenama i dopunama Priloga I. navedene Direktive.