Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o postupanju sa stranom gotovinom za koju postoji sumnja da je krivotvorena

NN 34/2010 (19.3.2010.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o postupanju sa stranom gotovinom za koju postoji sumnja da je krivotvorena

HRVATSKA NARODNA BANKA

885

Na temelju članka 40. stavka 3. Zakona o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, br. 96/2003., 140/2005., 132/2006., 150/2008., 92/2009. i 153/2009.) te članka 28. i članka 42. stavka 3. točke 12. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 10. ožujka 2010. donio je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POSTUPANJU SA STRANOM GOTOVINOM ZA KOJU POSTOJI SUMNJA DA JE KRIVOTVORENA

Članak 1.

U Odluci o postupanju sa stranom gotovinom za koju postoji sumnja da je krivotvorena (»Narodne novine«, br. 21/2007.) u članku 2. točke b) i d) mijenjaju se i glase:

»b) »obveznik« označava kreditnu instituciju, druge pravne osobe koje su u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje platni promet ovlaštene pružati usluge uplate i isplate gotovog novca, ovlaštenog mjenjača te drugog rezidenta kojem je poslovna djelatnost sortiranje strane gotovine i njezino distribuiranje javnosti uključujući prijevoznike strane gotovine i druge gospodarske pravne subjekte, kao što su trgovci i kazina, koji se na sekundarnoj osnovi bave obradom i distribuiranjem gotovog novca javnosti putem bankomata u sklopu tih sekundarnih aktivnosti

d) »NCBK« označava Nacionalni centar za borbu protiv krivotvorenja u Hrvatskoj narodnoj banci, »NCAN« označava Nacionalni centar za analizu novčanica u Hrvatskoj narodnoj banci, »NCAK« označava Nacionalni centar za analizu kovanog novca u Hrvatskoj narodnoj banci«.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»(1) Obveznik je dužan provesti provjeru autentičnosti primljene strane gotovine prije ponovnog redistribuiranja. Provjera autentičnosti strane gotovine provodi se prema postupcima koje je posebnom odlukom propisala Hrvatska narodna banka za novčanice i kovani novac kuna i lipa.

(2) Obveznik je dužan, bez odgode, povući iz optjecaja sve primljene strane novčanice i strani kovani novac za koje zna ili ima dovoljno razloga vjerovati da su krivotvoreni, te odmah pozvati policiju da ih preuzme ili ih poslati u NCBK.

(3) Obveznik je dužan klijentu izdati potvrdu o zadržavanju strane gotovine iz stavka 2. ovog članka, a klijenta će nastojati zadržati do dolaska policije kojoj će predati stranu gotovinu.

(4) Policija ili obveznik dostavit će u NCBK zadržanu stranu gotovinu iz stavka 2. ovog članka zajedno s popunjenim Zahtjevom za vještačenje koji je dostupan na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke.

(5) Ako se u postupku vještačenja utvrdi da strana gotovina iz stavka 4. ovog članka nije krivotvorena, policija ili obveznik dužni su odmah nakon primitka Izvještaja o vještačenju i povrata strane gotovine od NCBK o tome obavijestiti klijenta te ga pozvati na preuzimanje zadržane strane gotovine.«

Članak 3.

Naslov poglavlja IV. ispred članka 4. mijenja se i glasi:

»IV. POSTUPANJE NCBK, NCAN i NCAK«

Članak 4. mijenja se i glasi:

»(1) NCBK zaprima od policije ili obveznika izdvojenu stranu gotovinu i prosljeđuje strane novčanice na vještačenje u NCAN, a strani kovani novac na vještačenje u NCAK.

(2) NCBK je dužan pošiljatelju iz stavka 1. ovog članka dostaviti Izvještaj o vještačenju s rezultatima vještačenja čim se vještačenje završi.

(3) Krivotvorene novčanice pohranjuju se u NCAN, a strani kovani novac pohranjuje se u NCAK. NCBK dostavit će na pisani zahtjev pohranjene krivotvorine strane gotovine tijelima pravosuđa i policije.

(4) NCBK može prema potrebi dostaviti nadležnoj instituciji u inozemstvu zaprimljene izdvojene strane novčanice ili strani kovani novac radi provjere rezultata vještačenja.

(5) NCBK može primjerke stranih krivotvorenih novčanica ili stranoga krivotvorenoga kovanog novca privremeno dostaviti nadležnoj instituciji u inozemstvu radi klasifikacije i provjere.

(6) NCBK je dužan za obveznike organizirati i provoditi obuku za provjeru autentičnosti strane gotovine u sklopu Nacionalnog programa za obuku zaposlenika banaka i financijskih institucija za postupak provjere autentičnosti novčanica i kovanog novca.

(7) NCBK može na pisani zahtjev obveznika privremeno ustupiti strane krivotvorene novčanice i strani krivotvoreni kovani novac za potrebe prilagođivanja uređaja kojima obveznik provjerava autentičnost stranih novčanica i stranoga kovanog novca.«

Članak 4.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»NCBK dužan je ovlaštenim predstavnicima obveznika i ovlaštenim predstavnicima policije staviti na raspolaganje informacije o pojavi i karakteristikama krivotvorina strane gotovine.«

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O.br. 740/2010.
Zagreb, 10. ožujka 2010.

Zamjenjuje predsjednika
Savjeta Hrvatske narodne banke
zamjenik guvernera
Hrvatske narodne banke
prof. dr. Boris Vujčić, v. r.