Naputak o utvrđivanju osposobljenosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti u području elektromagnetske kompatibilnosti

NN 36/2010 (24.3.2010.), Naputak o utvrđivanju osposobljenosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti u području elektromagnetske kompatibilnosti

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

925

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 75/93., 48/99., 15/00., 127/00., 59/01., 199/03. i 79/07.) i članka 8. stavka 2. Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) (»Narodne novine«, broj 112/08. i 5/10.) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

NAPUTAK

O UTVRĐIVANJU OSPOSOBLJENOSTI TIJELA ZA OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI U PODRUČJU ELEKTROMAGNETSKE KOMPATIBILNOSTI

Sadržaj Naputka

Članak 1.

(1) Ovim se Naputkom propisuju mjerila za utvrđivanje stručne i tehničke osposobljenosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti (u daljnjem tekstu: TOS) prije podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o ovlasti za obavljanje poslova ocjenjivanja sukladnosti električne i druge tehničke opreme koja se proizvodi, uvozi i stavlja na tržište u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: rješenje o ovlasti), u skladu s Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

(2) Ovim se Naputkom uređuju obveze TOS-a i Hrvatske akreditacijske agencije (u daljnjem tekstu: HAA) u postupcima utvrđivanja osposobljenosti TOS-a, a u svrhu pribavljanja rješenja o ovlasti u skladu s odredbama članka 8. i Dodatka 4. Pravilnika. Ovlašteni TOS mora ispunjavati propisane uvjete tijekom cijelog razdoblja važenja rješenja o ovlasti.

Područje primjene

Članak 2.

Ovaj se Naputak primjenjuje u postupku utvrđivanja stručne i tehničke osposobljenosti TOS-a, a u svrhu podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o ovlasti, koji TOS podnosi ministarstvu nadležnom za elektroničke komunikacije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) nakon pribavljene potvrde o osposobljenosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti električne i druge tehničke opreme.

Utvrđivanje osposobljenosti TOS-a i ovlašćivanje

Članak 3.

(1) Postupak ocjenjivanja sukladnosti električne i druge tehničke opreme u skladu s Dodatkom 2. Pravilnika provodi ovlašteni TOS.

(2) Postupak utvrđivanja osposobljenosti TOS-a u ime Ministarstva provodi HAA.

(3) HAA utvrđuje osposobljenost TOS-a u skladu s odredbama Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti, Pravilnika i ovoga Naputka.

(4) Mjerila za ocjenjivanje TOS-a iz ovoga Naputka temelje se na zahtjevima iz norme HRN EN 45011, te na uvjetima koje mora ispunjavati TOS prema Dodatku 4. Pravilnika.

(5) Nakon provedenog postupka utvrđivanja osposobljenosti TOS-a, za TOS koji ispunjava sve propisane uvjete HAA izdaje potvrdu o osposobljenosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti električne i druge tehničke opreme (u daljnjem tekstu: potvrda o osposobljenosti) prema Pravilniku.

(6) U potvrdi o osposobljenosti navodi se točno određeni postupak ocjenjivanja sukladnosti i određena vrsta električne i/ili druge tehničke opreme, za ocjenjivanje sukladnosti koje je TOS osposobljen.

(7) TOS u skladu s člankom 8. Pravilnika podnosi Ministarstvu pisani zahtjev za izdavanje rješenja o ovlasti, koji sadrži presliku potvrde o osposobljenosti.

(8) HAA za potrebe Ministarstva obavlja redovite godišnje provjere, a na zahtjev Ministarstva i izvanredne provjere osposobljenosti ovlaštenog TOS-a, te o obavljenim provjerama redovito u pisanom obliku izvješćuje Ministarstvo.

Zahtjev za provedbu postupka utvrđivanja osposobljenosti TOS-a

Članak 4.

(1) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, koje želi postati ovlašteni TOS, podnosi HAA-u zahtjev za provedbu postupka utvrđivanja osposobljenosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti električne i druge tehničke opreme prema Pravilniku (u daljnjem tekstu: zahtjev).

(2) Izgled i sadržaj obrasca zahtjeva utvrđen je u Dodatku 1. koji je tiskan uz ovaj Naputak i čini njegov sastavni dio. Obrazac zahtjeva objavljuje se na internetskim stranicama HAA.

(3) TOS u zahtjevu podrobno naznačuje za koji postupak ocjenjivanja sukladnosti i za koji uređaj ili skupinu uređaja želi provedbu postupka utvrđivanja osposobljenosti.

(4) Ako je TOS već akreditiran prema nekom od akreditacijskih postupaka, u zahtjevu se naznačuje broj potvrde o akreditaciji, u slučaju da je TOS akreditiran od strane HAA, ili se zahtjevu prilaže preslika potvrde o akreditaciji i preslika priloga potvrdi o području akreditacije, u slučaju da je TOS akreditiralo drugo akreditacijsko tijelo.

Mjerila za utvrđivanje osposobljenosti TOS-a

Članak 5.

(1) TOS mora dokazati stručnu i tehničku osposobljenost za provedbu postupaka ocjenjivanja sukladnosti električne i druge tehničke opreme u skladu s normama HRN EN 17025 i HRN EN 45011.

(2) U skladu s člankom 8. stavkom 8. Pravilnika smatra se da TOS, koji ima potvrdu o akreditaciji od strane HAA, udovoljava uvjetima propisanima Dodatkom 4. Pravilnika s obzirom na opseg aktivnosti i proizvoda obuhvaćenih tom akreditacijom.

(3) U postupku dokazivanja stručne i tehničke osposobljenosti TOS uz mjerila iz stavka 1. ovoga članka mora zadovoljiti i sljedeće uvjete:

– da je pravna osoba registrirana u Republici Hrvatskoj za poslove ispitivanja, provjere ili certifikacije električne i druge tehničke opreme s bitnim zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti,

– da je njegovo tehničko i drugo osoblje neovisno u obavljanju ispitivanja, pripremanju izvješća i izdavanju potvrda o sukladnosti u skladu s odredbama Pravilnika, i to u odnosu na sve osobe ili skupine osoba koje su izravno ili neizravno zainteresirane za uređaj koji se ocjenjuje,

– da ima sposobnost ocjenjivati udovoljavanje bitnim zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti iz Pravilnika prema odgovarajućem postupku (modulu), te da ima sposobnost odlučivati o sukladnosti kada nisu primijenjene usklađene norme, već druge tehničke specifikacije,

– da su njegove usluge dostupne, bez diskriminacije, proizvođačima, njihovim ovlaštenim zastupnicima i drugim osobama odgovornima za stavljanje električne i druge tehničke opreme na tržište Republike Hrvatske.

Ispitivanje, certifikacija i podugovaranje

Članak 6.

(1) Ako TOS samostalno obavlja ispitivanja i povezane aktivnosti, mora dokazati da udovoljava odgovarajućim zahtjevima iz norme HRN EN ISO/IEC 17025 – Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija.

(2) Kada ispitivanja u ime TOS-a obavlja vanjsko tijelo, TOS mora osigurati da je to tijelo akreditirano za tražena ispitivanja prema normi HRN EN ISO/IEC 17025.

(3) Kada TOS samostalno obavlja aktivnosti certifikacije, mora dokazati da udovoljava odgovarajućim zahtjevima iz norme HRN EN 45011.

(4) Kada dio certifikacijskih aktivnosti u ime TOS-a obavlja vanjsko tijelo, TOS mora osigurati da to tijelo udovoljava odgovarajućim zahtjevima iz norme HRN EN 45011.

(5) Kada se TOS koristi vanjskim uslugama određenog tijela u svojstvu podugovaratelja, TOS mora posjedovati dokumentirane dokaze o stručnosti tog tijela.

(6) TOS mora ustrojiti i održavati Upisnik svih podugovaratelja koji mora sadržavati:

– naziv i adresu te ime ovlaštene osobe podugovaratelja,

– pravni položaj podugovaratelja i njegov odnos s društvom u čijoj je nadležnosti,

– imena i stručne kvalifikacije osoblja uključenog u poslove ocjenjivanja i provjere sukladnosti,

– popis podugovorenih aktivnosti,

– rezultate svih ocjenjivanja kojima se dokazuje sukladnost s primjenjivim normama HRN EN ISO/IEC 17025 ili HRN EN 45011.

(7) Ako TOS podugovara aktivnosti, mora zadužiti stručnu i iskusnu osobu koja je sposobna obaviti neovisnu ocjenu rezultata tih aktivnosti.

(8) Ugovori i Upisnik podugovaratelja moraju biti dostupni i stavljeni na uvid na zahtjev HAA ili Ministarstva.

Obveze ovlaštenog TOS-a

Članak 7.

Ovlašteni TOS obvezan je:

1. bez odgode obavijestiti Ministarstvo o uočenim nedostacima u usklađenim normama koji ne omogućuju u potpunosti udovoljavanje bitnim zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti, ili o nepravilnoj primjeni tih usklađenih norma;

2. bez odgode obavijestiti Ministarstvo i HAA o svakoj promjeni koja može utjecati na osposobljenost TOS-a za provedbu postupka ocjenjivanja sukladnosti električne i druge tehničke opreme, s obzirom na opseg aktivnosti i proizvoda obuhvaćenih njegovim rješenjem o ovlasti, kao i o promjeni u pogledu ustrojstva i vlasništva nad TOS-om kao pravnom osobom;

3. ustrojiti i redovito obnavljati bazu podataka izdanih potvrda o sukladnosti s bitnim zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti, koja mora sadržavati podatke o uređaju, naziv i adresu osobe odgovorne za stavljanje uređaja na tržište Republike Hrvatske te nadnevak izdavanja potvrde o sukladnosti;

4. popis izdanih potvrda o sukladnosti dostaviti Ministarstvu na njegov zahtjev;

5. razmjenjivati obavijesti o rezultatima ocjenjivanja sukladnosti s drugim ovlaštenim TOS-ovima u Republici Hrvatskoj;

6. omogućiti nesmetanu provedbu redovitih i izvanrednih provjera osposobljenosti, koje u ime Ministarstva obavlja HAA;

7. izraditi Priručnik za upravljanje kakvoćom TOS-a, kojim se podrobno opisuje postupak ocjenjivanja sukladnosti električne i druge tehničke opreme sa zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti, prema skupinama proizvoda za koje se izdaje potvrda o sukladnosti, te postupci kontrole i uporabe potvrde o sukladnosti. Sustav upravljanja kakvoćom, opisan u tom Priručniku, mora osigurati ispunjavanje svih zahtjeva iz primjenjivih norma te dodatnih zahtjeva za obavljanje aktivnosti ovlaštenog TOS-a u skladu s Pravilnikom;

8. aktivno pridonositi radu sektorskih odbora za laboratorije, certifikacijska i inspekcijska tijela pri HAA te radu tehničkih odbora Hrvatskog zavoda za norme, i to na normizacijskim aktivnostima u području električne i druge tehničke opreme, u skladu sa svojim mogućnostima.

Tijek postupka utvrđivanja osposobljenosti i ovlašćivanja TOS-a

Članak 8.

(1) Postupak utvrđivanja osposobljenosti i ovlašćivanja TOS-a započinje podnošenjem zahtjeva HAA-u u skladu s člankom 4. ovoga Naputka.

(2) HAA na temelju zaprimljenog zahtjeva i priložene potvrde o akreditaciji ili ovlaštenju, ako postoji, izrađuje program provedbe postupka utvrđivanja osposobljenosti TOS-a u svrhu pribavljanja rješenja o ovlasti u skladu s odredbama Pravilnika i ovoga Naputka.

(3) Osoba zadužena za određeni postupak utvrđivanja osposobljenosti TOS-a unutar HAA usklađuje izradu programa iz stavka 2. ovoga članka sa stručnjacima iz HAA, Ministarstva i TOS-a.

(4) Ako je TOS već akreditiran prema nekom od akreditacijskih postupaka, pregledava se opseg i područje akreditacije te utvrđuje potreba provedbe dodatnih postupaka vezanih uz utvrđivanje osposobljenosti TOS-a, u svrhu pribavljanja rješenja o ovlasti u skladu s odredbama Pravilnika i ovoga Naputka.

(5) TOS u pisanom obliku odobrava program iz stavka 2. ovoga članka.

(6) Postupak utvrđivanja osposobljenosti TOS-a provodi se na istovjetni način kao i postupak akreditacije, i po mogućnosti uz postupak akreditacije, a ne odvojeno.

(7) HAA dostavlja TOS-u potrebnu dokumentaciju za provedbu postupka ovlašćivanja i/ili akreditacije i provedbu dodatnih postupaka utvrđivanja osposobljenosti u skladu s programom iz stavka 2. ovoga članka i pravilima HAA.

(8) HAA pregledava sadržajnu potpunost dokumentacije koju je dostavio TOS, i u slučaju da je dokumentacija potpuna, o tome pisanim putem izvješćuje TOS, u skladu s pravilima HAA o ovlašćivanju i/ili akreditaciji i programom iz stavka 2. ovoga članka.

(9) HAA predlaže TOS-u ocjeniteljsku skupinu (ocjenitelja i stručnjake) za određeni postupak i procjenu troškova postupka utvrđivanja osposobljenosti TOS-a. Ako je TOS suglasan s predloženom ocjeniteljskom skupinom, o tome pisanim putem izvješćuje HAA.

(10) Izbor ocjenitelja i stručnjaka obavlja se u skladu s pravilima HAA o postupku utvrđivanja osposobljenosti/akreditacije i propisanim uvjetima za ocjenitelje i stručnjake za određeno područje.

(11) HAA predlaže nadnevak provedbe postupka utvrđivanja osposobljenosti TOS-a u njegovim prostorijama i izrađuje plan utvrđivanja osposobljenosti TOS-a. TOS daje pisanu suglasnost na predloženi nadnevak i plan utvrđivanja osposobljenosti TOS-a.

(12) Nakon provedenog postupka utvrđivanja osposobljenosti TOS-a u njegovim prostorijama i uklanjanja mogućih utvrđenih nedostataka, HAA u skladu sa svojim pravilima izdaje sljedeće isprave:

– potvrdu o akreditaciji i/ili

– potvrdu o stručnoj i tehničkoj osposobljenosti.

(13) Na temelju isprava iz stavka 12. ovoga članka HAA izrađuje zbirnu potvrdu o osposobljenosti TOS-a, u kojoj mora navesti za koju je vrstu ili skupinu električne ili druge tehničke opreme i za koji postupak ocjenjivanja sukladnosti (modul) prema Pravilniku TOS stručno i tehnički osposobljen.

(14) Na temelju potvrde o osposobljenosti TOS-a i pripadajuće dokumentacije u skladu s Pravilnikom, koje HAA dostavlja Ministarstvu, Ministarstvo provodi postupak izdavanja rješenja o ovlasti.

Stupanje na snagu Naputka

Članak 9.

Ovaj Naputak stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 344-03/09-01/33

Urbroj: 530-10-10-4

Zagreb, 12. ožujka 2010.

Ministar
Božidar Kalmeta, dipl. ing., v. r.

DODATAK 1.

ZAHTJEV[1]

za provedbu postupka utvrđivanja osposobljenosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti električne i druge tehničke opreme prema Pravilniku o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC)

Naziv pravilnika

HR
pravilnik

Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti

(EMC)

»Narodne novine«,

broj 112/08. i 5/10.

EU Direktiva

Direktiva 2004/108/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004. o usklađivanju zakona država članica koji se odnose na elektromagnetsku kompatibilnost i ukidanju Direktive 89/336/EEZ

DIRECTIVE 2004/108/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

of 15 December 2004

on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility

and repealing Directive 89/336/EEC

Official Journal of the European Union

L 390, 31.12.2004, p. 24-37

Naziv tijela za ocjenjivanje sukladnosti (TOS) koje traži provedbu postupka utvrđivanja osposobljenosti u svrhu pribavljanja rješenja o ovlasti za obavljanje poslova ocjenjivanja sukladnosti električne i druge tehničke opreme

Adresa

OIB

Osoba za kontakt

Telefon

Telefaks

E-mail adresa

URL adresa

Postupci ocjenjivanja sukladnosti za koje se traži provedba postupka utvrđivanja osposobljenosti

Naziv postupaka ocjenjivanja sukladnosti prema Pravilniku o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC)

Odredba
Pravilnika

Naziv postupka ocjenjivanja sukladnosti

Označiti postupak2

Dodatak 2.

Potvrda o sukladnosti s bitnim zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti

Vrsta električne i druge tehničke opreme za koju se traži provedba postupka utvrđivanja osposobljenosti

Redni broj

Vrsta opreme

Podaci o akreditaciji[2][3]

Broj / oznaka

potvrde o akreditaciji

Akreditacijsko tijelo

Norma/norme prema kojima je dodijeljena akreditacija

Područje akreditacije

Podaci o certifikatima za sustave upravljanja[4]

Broj / oznaka certifikata5

Certifikacijsko tijelo

Norma/norme prema kojima je dodijeljen certifikat

Podugovaranje[5][6]

Naziv podugovaratelja

Adresa

Telefon / telefaks

E-mail adresa

Odgovorna osoba

Osoba za kontakt

Podugovorene aktivnosti:

1.

2.

3.

4.

Podaci o akreditaciji podugovaratelja:

__________________

Mjesto i nadnevak

Pečat

___________________

Ime i prezime odgovorne osobe TOS-a

Potpis odgovorne osobe

[1]Zahtjev se podnosi Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji (Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, www.akreditacija.hr), a preslika zahtjeva Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Upravi elektroničkih komunikacija i pošte (Prisavlje 14, 10 000 Zagreb, www.mmpi.hr)

[2] Od TOS-a se traži da označi postupke za koje podnosi zahtjev za ocjenjivanje osposobljenosti i ovlašćivanje

[3] Ako je TOS već akreditiran u određenom području. Ako je TOS akreditiralo inozemno akreditacijsko tijelo, potrebno je dostaviti presliku potvrde o akreditaciji i presliku priloga potvrdi o akreditaciji

[4]Ako je TOS certificiran za neki od sustava upravljanja

[5]Potrebno je dostaviti preslike certifikata za sustave upravljanja

[6]Ako TOS podugovara dio aktivnosti