Pravilnik o zdravstvenim uvjetima za provoz kopitara

NN 36/2010 (24.3.2010.), Pravilnik o zdravstvenim uvjetima za provoz kopitara

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

926

Na temelju članka 53. stavka 9., članka 63. i članka 73. stavka 5. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O ZDRAVSTVENIM UVJETIMA ZA PROVOZ KOPITARA[1]

Područje primjene

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju zdravstveni uvjeti za provoz kopitara preko područja Republike Hrvatske, a koji se otpremaju s područja treće zemlje na područje druge treće zemlje ili drugo područje unutar iste treće zemlje.

Pojmovnik

Članak 2.

Za potrebe ovoga Pravilnika koristi se sljedeći pojam:

Treća zemlja – država koja nije država članica Europske unije.

Uvjeti za provoz kopitara

Članak 3.

1) Preko područja Republike Hrvatske, a nakon pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije preko područja navedenih u Dodatku I. Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 132/08 i 153/09)[2], dopušten je provoz kopitara koji se otpremaju sa područja ili dijela treće zemlje u drugu treću zemlju ili s jednog područja treće zemlje u drugo područje iste treće zemlje pod uvjetom da:

(a) Dolaze iz treće zemlje, njenog područja ili dijela iz kojeg je dopušten privremeni ulaz i uvoz registriranih konja u skladu sa stupcem 6 ili 8 tablice iz Dodatka I. Odluke Komisije 2004/211/EZ[3];

(b) Pošiljku prati veterinarski certifikat naziva: »Veterinarski certifikat za provoz kopitara« iz stavka 2. ovoga članka.

2) Veterinarski certifikat iz stavka 1. točke (b) ovoga članka sadrži:

(a) Dijelove I., II. i III. certifikata, za pojedinu grupu životinja, iz Priloga II. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja i veterinarskom certificiranju za privremeni ulazak registriranih konja (»Narodne novine«, broj 28/10)4, osim zahtjeva koji se odnose na arteritis konja iz Djela III. točke (e) podtočke (v) certifikata, ovisno o skupini u koju se razvrstava treća zemlja, područje ili regija iz kojega se otpremaju životinje u skladu sa stupcem 5 tablice iz Dodatka I. Odluke Komisije 2004/211/EZ3.

(b) Dijelove navedene u Dodatku ovoga Pravilnika.

3) Iznimno od stavka 2. točke (a) ovoga članka, u slučaju registriranih konja, umjesto popisa trećih zemalja iz Dijela III. točke (d) alineje treće certifikata (A do E) iz Priloga II. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja i veterinarskom certificiranju za privremeni ulazak registriranih konja (»Narodne novine«, broj 28/10)[4] primjenjuje se popis trećih zemalja, područja iz skupina A do E navedenih u stupcu 5. tablice iz Dodatka I. Odluke Komisije 2004/211/EZ.3

Dodatak

Članak 4.

Dodatak je tiskan u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Stupanje na snagu

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

Klasa:

Urbroj:

Zagreb, 19. veljače 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

DODATAK

Dijelovi certifikata iz članka 3. stavka 2. točke (b) ovoga Pravilnika

IV. Kopitari dolaze iz:________(zemlja, regija otpreme), i otpremaju se u________(zemlja, regija odredišta)

V. Pečat i potpis službenog veterinara: ________________________________________________

[1]Pravilnikom se preuzimaju odredbe Odluke Komisije 2010/57/EU od 3. veljače 2010. kojom se utvrđuju zdravstvena jamstva za provoz kopitara preko područja navedenog u Dodatku I Direktive Vijeća 97/78/EZ

[2]Dodatkom I. Pravilnika o načinju obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 132/08 i 153/09) preuzete su odredbe Dodatka I Direktive Vijeća 97/78/EZ od 18. prosinca 1997. kojom se utvrđuje način obavljanja veterinarskih pregleda proizvoda koji ulaze u Zajednicu iz trećih zemalja

[3]Odluka Komisije 2004/211/EZ od 6. siječnja 2004. kojom se utvrđuje popis trećih zemalja i dijelova njihovog područja iz kojih se u države članice odobrava uvoz živih konja i sjemena, jajnih stanica i zametaka vrsta konja, i mijenjaju odluke 93/195/EEZ i 94/63/EZ (2004/211/EZ) izravno će se primjenjivati danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije

[4]Prilogom II. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja i veterinarskom certificiranju za privremeni ulazak registriranih konja (»Narodne novine«, broj 28/10) preuzete su odredbe Priloga II Odluke 92/260/EEZ od 10. travnja 1992. o uvjetima zdravlja životinja i veterinarskom certificiranju za privremeni ulazak registriranih konja